Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2024-06-12 4:29
Az éji csendet lassan szegre akasztom,
Kisimul a ránc reggelre az arcon,
Álmos fejével biccent feléd a néma táj, ...
Réved a jó, ... és a rossz is már csak néha fáj !
  Balga
R
ászedett angol
E
mbere-
(kSz)ánalmas

I
télete
T
eljes Európa jövõjérõl!

1.

TITOK

Tudni az
I
gazat, ha
T
alányos az
O
kozat
K
ulcsa2.

TITOK

Talán az
I
gazság
T
alánya utáni
O
lthatatlan
K
íváncsiság

 

 

3.

TITOK

Talán
I
tt?
T
alán
O
tt?
K
iderül.

 

 

4.

SZABADSÁG

SZentimentális,
A
bszurd, ...
B
ár
A
lapjában
D
erék
S
Á
rtalmatlan
G
ondolat

5.

SZABADSÁG

SZabad
A
karat
B
ûntelen
A
rca, ...
D
e
S
okszor
Á
lszent
G
ondolat

6a.

DEMOKRÁCIA

Detektívek
E
llenõrzése
M
ellett
O
rganizált
K
özösségi
R
endszer, amely
Á
llamok
C
éltalan
I
ntézkedéseinek
A
lapja lehet!

6b.

DEMOKRÁCIA

Dehogy
E
gyenlõség!
M
anapság
O
lcsó poén, és drága
K
ritika
R
ólunk, az
Á
llamról, s a
C
entralizált
I
ntézményi
A
ljasságról!

 

 

6c.

novák kata: AMNESZTIA
(közkegyelem)
Orbániában!

Azt
Mondám
Néktek
Embercsempészek,
-- terroristák, pedofilok:
SZabaddá
Teszlek titeket, mert
Igaz magyar
Alattvalók kellenek az
-- (O)rszágos (V)ezírnek!

6d.

7a.

DIKTATÚRA

Demokratikus
Intézmények helyett,
Kulcsra zárt
Torony, …
Amelynek
Törvényeit
Újra meg újra
Rád kényszeríti
Az ocsmány hatalom!

 

 

 

7b.

NER

Nemzeti
Embertelenség
Rendszere!

... avagy ...

Néhány
Embertelen
Rabló rendje!

... vagyis ...

Nekik
Erény a
Rablás!

7c.

ORBÁNIA tájékoztatási központja! MTI

Magyar
Tévirati
Iroda

 

 

 

 

 

 

 


8a.

NEMZET

Nem
E
gyféle
M
ezben
Z
arándokló
E
mberek
T
ársadalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b.

NEMZET

Nagyszerû
E
zernyi
M
elódiát
Z
engõ
E
mberek
T
ársadalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

FIDESZ BÛNSZERVEZET

Fanatikus
I
ngyenélõk,
Debil
E
mbertelen
SZélhámosok!

Bûnözõk, akik
Ûzik-rabolják a
Népet!
SZerencsétlen
Embereket
Rabságba
Vetnek!
Elreteszelt jelenbe
Zárnak,
Embertelen jövõbe
Temetnek!

 

10a.

FIDESZ

FIatal(nak már nem mondható)
DEhumanisták
SZervezete

avagy

FI
atalon
DEhumanizált
SZervezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b.

FIDESZ

FIgyelj! a
DE
mokrácia
SZ
ünetel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10c.

FIDESZ

Forradalmi
I
fjak (VOLTAK)
De
E
mbertelen
SZemetek (LETTEK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10d.

VEZÍR

Veszett az
Esze!
Zavaros
Irgalmatlan a
Rendszere!

 

 

 

10e.

VEZÉR

Vigyázat!
E
lméje
Z
avaros,
É
rtéktelen,
R
ohadt!

Minden tette
a hatalmát védi,
S, NÉPE reménye
az áldozat!

 

10f.

10g.

STRÓMAN

Satnya
T
eremtés, ...
R
ohadó
Ó
cska
M
orállal, ...
Amolyan
N
ímand!

 

11a. 11b.

11c.

ORBÁN

Ocsmány, velejéig
Romlott
Bandavezér, … aki
Ádáz ellensége a
Népnek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11d.

ORBÁN VEZÉR

Országlása csak
Rombol, …
Bûnszervezetével
Áldozza fel a
Nemzetet!

Végsõkig
Elszánt
Zavarodott
És
Reménytelenül (elme)beteg!

 

 

 

 

11e.

KDNP

Keresztény
D
ilettánsok
N
épellenes
P
ártja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12a.

PUSZTA HATALOM

Pusztító
Uralmat
SZolgáló
Törvények
Alatt ...

Határtalan
Akarat, mely
Tökéletesen
Alárendeli a
Létezést, az

Olthatatlan
Megalomániának!

 

12b.

HÁBORÚ ... BÉKE

Hatalmi
Átok a
Békét
Ordas eszközökkel
Rúgja fel, …
Újra-meg újra!

A hatalmasok harca,
NEM a NÉPEK háborúja!


Hanem az EMBEREK elleni merénylet!
Legyen a MIÉNK inkább ...

Bûntelen
Éveket
Követõ
Emberi élet!

12c.12d.

BAYER ZSOLT

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSugorodott-agyú
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12e.

BAYER ZSOLT

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSivány
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12f.

BAYER ZSOLT

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSigerbõl
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12g.

BAYER ZSOLT

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSidózó
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12h.

BAYER ZSOLT

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSibbadtagyú
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12i.

SAJNOS

Sokaknak csak
Alázatból áll a
Jövõ!
Nem
Okulnak
Semmibõ'!

 

 

 

 

13.

KORMÁNY

Kellemetlen
O
rszágos
R
ontás,
M
ely
Á
llamilag
NY
omaszt

 

14.

KORMÁNY

Komoly
O
rszágos
R
ontás,
M
elynek
Á
rnyéka
NY
úz


15.

KORMÁNY

Kerek
O
vális
R
úd,
M
ely
Á
lhírekkel
NY
omaszt


16.

KORRUPCIO

Kevesek
Ordas
Rothadt
Rendszere,
Undorító
Politikusok és
Cinkos
Intézmények
Oltalma alatt.

17.

ELLENZÉK

Emberek,
L
ám nem
L
ehetetlen
E
lzavarni a
N
épet
Zaklatókat
É
s
Keserítõket!

18.

ELLENZÉK

Emberek, akiknek
L
ehetetlen nem
L
étezik!
E
gyütt zavarják el a
N
épet
Zaklató
É
rdemtelen
Korrupt elemeket!

19.

BANK

Banditák
A
lvilági
N
emesek
K
lubja

. . .

 

Banán,
A
lma,
N
arancs
K
öztársaság

 

 

20.

BANK

Barbár,
A
gresszív,
N
emtelen
K
aland

. . .

 

Betéted
A
pad,
N
emlétezõ
K
amat

 

 

21.

BANK

Bátorít
A
rra, hogy
N
e
K
öltsd el a pénzed!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22a.

Magyar Nemzeti Bank egykor ...

NEMZETI BANK

Néhai
E
lõdök
M
egbízható
Z
árakkal
E
lzárva
T
árolt,
I
gazi

B
iztonságot adó
A
ranyfedezete.
N
emzedékek
K
özös kincse volt!

22b.

 

22c.

Magyar Nemzeti Bank MA(tolcsy) ...

NEMZETI BANK

NER által meglopott
E
mberek forint milliárdjait
M
atolcsy tartja
Z
ár alatt, ...
E
bbõl vásárol
T
itkos
I
ngatlanokat és

B
anki
A
lapítványaiban tûnik el a
N
emzeti közpénzbõl sikkasztott
K
amat!

23.

ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS

Emberek, akiknek
Lehetetlen nem
Létezik!
Együtt zavarják el a
Népet
Zaklató
Érdemtelen
Korrupt elemeket!
Igy lesz …

Öröm, melyben
Senki
Sem
Zárkózik
El, .. és nem
Fondorlatos,
Otromba,
Gonosz,
Álságos ...
Senkivel!

24a.

ORBÁNIA

Ocsmány
Rémséges
Bûnözõ
Állam, …
Népnyúzó
Irgalmatlan
Alakulat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24c.

MÁRCIUS 15.

Míg mozsár
Ágyuk
Ropogtak, és a
Cár
Iszonyú serege
Uszult
Segesvár felé, …

Tucatnyi
Ifjú
Zendült
E
Napon, s
Önfeledten zengte, hogy
Talpra Magyar!

 

 

 


 

24d.

MTA

Magyar
Tudományos
Akadémia

... avagy

M
egérted-é, hogy a
Tudomány tiszta
A
rca ...

Minden gondolkodás
Természetes
Alapja?!

 

 

 

 

 

 

 

 

24e.

TUDOMÁNY

Tudás, mely
Utódokban
Dajkált
Orákulum, ... s,
Majdan
Általa
NYílik meg a világ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

PANCSO ARÉNA

Pávatáncával
Aljas módon
Népétõl a pénzt
CSalárdan kicsalta,
Oszt ...

A viktátor
Rendszerének
Érdekeit szolgálja, ez a
Népnyomorító
Alkotmány!

 

26.

GYÛLÖLET

Gyarló
Ü
szkös
L
elkiállapot,
Ö
römtelen, de
L
étezõ
E
mberi
Torzó!

 

 

 

 

27.

EMBER

Elegy,
M
ely
B
izonyos
E
lmével
R
endelkezik

 

 

 

 

28.

EMBER

Egyszer
M
egteremtett
B
ábuk
E
lterjedt
R
okona

 

 

 

 

29.

ISTEN

Irgalmatlanul
Súlyos
Teher az
Emberi
Nemen

 

 

 


30.

ATEISTA

Alapvetõ
Téziseken
Elgondolkodó
Istentelen ember,
Sületlen szent
Tanokat elvetõ
Alkat.

 

 

31.

TEMETÕ

Testeket,
E
mberi tetemeket
M
élyen
E
lrejtve
T
emet
Õ

 

 

 

 

 

32.

HALOTTAK NAPJA

Hála
A
zért, hogy a
L
ét
O
ly
T
ûnékeny? ... és
T
ora
A
nnak,
K
inek

N
em
A
d már
P
ulzusa
J
elt, de egykor
A
dhatott.

 

33.

KARÁCSONY

Künn
A
lszik a
R
ideg táj, de
Á
thatol a
CS
enden az
O
tromba
NY
omor

 

 

 

 

34.

BOLDOG KARÁCSONYT

Békésen
O
lvad el
L
elkedben a
D
urva,
O
rmótlan
G
ond,

K
isimul
A
rcod minden
R
ánca, ... míg
Á
lmodba
CS
end
O
son, s végtelen
NY
ugalmat
T
alálsz e gonosz világba'.

35.

BOLDOG KARÁCSONYT

Beoson
O
lykor egy
L
ágy
D
allam,
O
ly
G
ondtalan!

K
ihúny
A
R
ossz és
Á
lmaid
CS
endjébe
O
lvad a
NY
ugalom
T
itok-tengere.

36.

BÚÉK

Bár
Ú
j
É
letet
K
ezdhetnénk!

 

Békésen
Újra
Építjük a Magyar
Köztársaságot?!


37.

KÖNYV

Kedves
Ö
tletek
NY
omtatott
V
ilága

 

 

 

 

38.

TÖRTÉNELEM

Tényeket
Ö
nkényesen
R
endszerezõ
T
udományos
É
rtékelés, ...
N
éhol
E
gy-két
L
ényegtelenséggel
E
gyszerüsítve
M
indezt

39.

TÖRTÉNELEM

Temérdek
Ö
sünk,
R
emélt
T
örténetei:
É
rtünk éltetek,
N
em
E
llenünk, s
L
ehet, hogy mégis
E
lneveltetek
M
inket?!

40.

TÖRTÉNELEM

Temérdek
Ö
rdögien
R
émes
T
örténet:
É
lhetetlen
N
emzetek
E
mlékezete, hogy
L
assan
E
l ne feledjük
M
indet

41.

TÖRTÉNELEM

Tudománytalan?
Ö
nkényes?
R
endszer? ... avagy
T
örvények
É
s
N
emzetek
E
legye,
L
ejegyezve
E
gyéni
M
esékkel

42.

MATEMATIKA

Mindent
A
lapjaiban
T
isztázó
E
lmés
M
ódszerek
A
gyafúrt
T
ömege,
I
rtóztató
K
öntösben
sben
A
dagolva

43.

MATEMATIKUS

Mindent
A
bsztraháló
T
öprengõ
E
lme, ...
M
érhetetlen
A
gyának
T
ürelme, ... az
I
gazság csak
K
érdéses
U
j
S
ejtés benne!

44.

KÉMIA

Kísérletek
É
rtékelésének
M
echanizmusa,
I
llúziók
A
lapján

 

 

 

 

 

45.

FIZIKA

Fenyegetõ
I
dealista
Z
endülések
I
deológiai
K
iegyenlítésének
A
lapja

 

 


46.

ÉNEK

Érzések
N
épszerû
E
ltávozási
K
ényszere

 

 

 

 

 

 

47.

KREATIVITÁS

Keresd a
R
égi
E
mlékekbõl
A
lkotott új
T
udást!
I
smerethiányból
V
alódi
I
smeretre
T
alálsz, ha
Á
tlépsz a
S
émákon!

 

48.

INTUÍCIO

Igazán új
N
ézet,
T
udásra
U
taló

I
géret, ...
C
élzott
I
rányú
O
koskodás

 

 

49. Mit mond az ABC?

Arcod
Álomba
Borult,
Céltalan
CSalfa
Delíriumba
Esvén,
Élted
Furcsa
Görcsös
GYáva
Hit.
Itt az
Írás
Jajja
Kevés,
Lehet bár
Millió
Néma
NYomorú
Ok:
Ódon
Örömök,
Õrzött
Panaszok,
Riadt
Sápadó
SZivek .
Találhat
TYúk is
Undorral
Új szemet !
Üzend az
Ûrbe
Versedet, és
Zajtalan ürítsd ki
ZSebed !

 

 

 

 

 

 

50. Mit mond az ABC?

Amott
Áporodott
Büzös
Cella
CSücskében
Didergö
Emberek
Élnek ,
Félve
Görnyedt
GYenge
Háttal .
Itt
Íme
Járhatsz
Kelhetsz
Léphetsz
Meddig
Nincs
NYomod !
Ott
Óriás
Összegért
Õk
Parancsolnak ,
Rángatják
Sorsod
SZálait .
Titokban
Ugyan
Újíthatsz ,
Ürgéket
Üzhetsz ,
Vagy akár
Zenghetsz
ZSoltárokat .

 

 

 

 

 

 

 

51. Mit mond az ABC?

Alkonykor
Álmos
Bágyadt
Cifra
CSorda
Dobog .
Erõtlen
Éj
Fakó
Gúnyában
GYáván
Hasad .
Igéretekre
Ím
Jámbor
Kanász ,
Lelked
Miért
Nem
NYugodt ?
Otthontalanok,
Ó !
Örömtelen ,
Ödöngö
Panaszos,
Riadtan
Síró
SZívét
Találod, ... a
TYúkos
Udvarokban
Üvöltõ,
Vonyítva
Zengõ
ZSivajban .


 

 

 

 

 

 

 

52. Mit mond az ABC?

Angyali
Álmok
Bizsergö
Cirógatása
CSodás
Dolog.
Emberi
Érzések
Fagyott
Gõgje,
GYakorta
Hívott
Isten. ... Az
Írás
Jelene már
Kevés.
Lenni
Míly
Nehéz
NYûg
Olykor !
Óvjuk
Örökre
Õt !
Pedig
Rosszabb
Semmi
SZinte, mint
Totyogva
Utolsó
Ütését
Várni
Zajtalan
ZSebóránknak . 

 

 

 

 

 

53. Mit mond az ABC?

Anyám
Áldott
Becézõ
Cirógatása,
CSendes
Dédelgetés,
Elrejtett
Érzések
Fájó
Görcse,
GYermeki
Hit,
Isteni
Jelenés, ...
Kevés!
Látod a
Múlás
Nem
NYûg ?
Ó! ez az
Öröklét
Parancsa, mely
Romlott
Sorsodra
SZabott, ... hogy
Tétova
Utadon
Üresen
Várd a végsõ
Zarándoklatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


54. Mit mondanak a hét napjai?

Hét napra
Ébred, s a
Tegnapot
Folytatja
Õ

Kedved
Egyre
Derûsebb,
De …

SZeretnél
E
Reggelen
Délig
Aludni?

CSak
Üzen a
Tegnap
Öröme, s
Robog
Tovább az idõ
Örök
Kereke

Pontosan
Ébredek e
Napon, ...
Talán
E hetet
Kihagyhatom?

Szomorú, hogy
Olykor
Már
Bánt
A
Tegnap

Végre jöhetne
A
Semmittevés,
Ágyba
Reggeli,
Nappali
Alvás, … de
Pénztelen(ül)?!

55.

REJTJELZÉS

Rettenetesen
E
lrejtett
J
elek
T
udományosan
J
óformán
E
llenõrizhetetlen
L
eírása,
Z
anzásított
É
kezet nélküli
S
orokban

 

 

 

56. Turing 100.

TURING

Total
Universal
Rule of
Intelligence's
Non numerical
Generality


Teljes,
Univerzális
Rendszer az
Intelligencia
Nem numerikus
Geneziséhez

51.

 

57.

 

 

 

 

 

58.

TERRORIZMUS

Társadalmak
Egyre terjedõ
Rémálma.
Rettenet, mely
Olykor
Rémes
Igazságok
Záloga, …
Mivégre
Uralja
Sokak életét?

59.

KÁNIKULA

Kint
Á
julsz el a
N
apon,
I
debent
K
ínodban
U
granál egy

Léhûtõ
A
kváriumba!

 

 

 

 

60. Idõpillanat

MOMENTUM

Megismételhetetlen
Olykor
Meghatóan
Egyedi pillanat, amit
Nem
Tudsz
Ujra
Megélni soha!

 

 

61. 21. századi új fidesz

MOMENTUM PÁRT

Modortalan,
O
tromba
M
agamutogató, ... bölcs
E
gyéniség
N
élküli fiatalok,
T
událékos, ... öntelt
Urifiúk (és lányok)
M
erénylete, a

Populizmustól szenvedõ,
Á
rva,
R
ászorult
T
ársadalmunk ellen!

62.

KOMPROMISSZUM

Készség, hogy
Olykor
Másban is
Próbáld meglátni a
Rendet, ...
Olykor
Megértõn

Ints és
Soha
Senkit se
Zárj ki, ... hogy
Ujra megérthess
Másokat is!

63.

ÖSSZEFOGÁS

Öröm, melyben
S
enki
S
em
Z
árkózik
E
l, .. és nem
F
ondorlatos,
Otromba,
G
onosz,
Álságos ...
S
enkivel!

 

64.

POLITIKA

Problémák
Okos megoldása, ...
Lehetõségek
Illesztésének
Tudománya, ...
Igazi
Kompromisszumok
Alkotása!

 

 

65.

POLITIKUS

Példakép, …
Olyan ember, aki
Lehetõségekhez
Illeszt
Törvényeket, és
Igyekszik bölcs
Kompromisszumokkal
Utat mutatni
Sokaknak.

 

66.

ÜNNEPNAPOK

Üres
Napok közt
Néha
Elvegyült
Parádé,
Népszokás, …
Avagy
Pótcselekvés, mely
Olykor örömre
Késztet!

 

 

67.

HALÁL

Hidd el,
A

L
ét mindig
Á
ldozata lesz a
L
étnek!

 

 

 

 

 

68.

PÉNZ

Papírból van? … vagy
Érem-e? … ha
Nincs elég, hát nincs
Zene!

 

 

 

 

 

69.

SZERENCSE

SZokatlan
Egyszercsak felcsillanó
Remény, …
Elképzelt és
Nagyon várt
CSodálatos
Esemény!

 

 

70.

TISZTESSÉG

Természetesen
Ingerel minden
SZemét, s nem nézed
Tétlenül, ha
Eláraszt
Sok
Sértõ
És becstelen
Gondolat!

 

71.

ÉRDEK

Életeket
Rendez el, és
Dönt az
Emberek
Között!


 

 

 

 

72.

FING

Felröppen és
Illetlenül elszáll, ...
Nem
Gáz, ... ugye?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


73.

DEPRESSZIO

Dehogy
Elég, ha
Perelsz a
Rettegéssel!
Egyedül
Sérül a levés, ...
SZeretõ kéz kell!
Igen, beérem
Oly kevéssel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

SIKER

Serény
Igyekvõ
Küzdelem
Eredményének piciny
Része

. . .

Sok ambíció,
Igazi
Küzdelem
Eredménye, csak egy piciny
Ráébredés

 

 

 

 

 

 


75.

KORONAVIRUS

Karantén vár rád,
Otthonról
Rendezed életed
Online, …
Nézni szabad csak
Azt aki ott
Vár, … és
Integet neked!
Rémes,
Utálatos helyzet ez,
Sõt életellenes!

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

KORONAVIRUS

Kezeden kesztyût,
Orrodon maszkot viselsz.
Rendezni próbálod életed
Online!
Nem léphetsz ki
Az ajtón, … de a
Világ
Interneten bejön neked.
Rémesen
Utálod, e
Sivár életet!

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

KARANTÉNBAN AZ ORSZÁG

Kisvártatva mindenki
A
Rabosítás
Alanya lesz.
Nehezen
Telik az idõ,
Élni is
Nehéz, ha
Bentrõl
Az ember csak
Nézhet kifelé!

Az utcák
Zajtalanok,

Olykor az úton
Rémülten
SZáguld
Át egy elkószált
Gondolat!

78a.

TÜRELEM

Távoli
Üzenet
Reménye, ...
Engedelmes
Lét, ...
Emberi
Mérce!

 

78b.

TÜRELEM

Tevékeny
Ütemes
Rendet
Eredményezõ
Létforma
Emberi
Módja!

 

78c.

TÜRELEM

Tán az
Üres
Remény
Ellobbanó
Lángjának
Emberi
Mértéke?

78c.

TÜRELEM

Tarts
Ügyesen
Rendet!
Elég, ha
Leéled életed
Egy EMBER
Mellett!

79.

80.

EUTANÁZIA

Emberi módon
Utoljára
Teljesíthetõ
Akarat, hogy
Ne elnyújtott
Ádáz szenvedéssel
Záruljon az élet, hanem
Irgalmas
Akarattal!

 

81.

ALLERGIA

Az orrod
Lángol,
Látásod
Elhomályosul,
Rekedt és kapar a
Garat, …
Ilyen az
Allergia!

 

 

 

82.

SZÉPSÉG

SZótalan
É
rzett
P
illanat,
S
emmibõl
É
ledõ édes
G
ondolat.

 

 

 

 

83.

SZERELEM

SZélvész
Erejû
Reménység!
Elemi érzés,
Lángoló
Elem, … talán sohasem
Múlik el!

 

 


84.

SZERELEM

SZavak számára
Elrejtett
Reménység!
Elemi erejû
Láva, amirõl
Elhiszed, hogy sosem hûl ki
Már!

 

 


85.

KULTÚRA

Korokon által
Utazó
Lelkek, … GONDOLAT
Tájakon
Útrakelnek, … és
Róják a régen járt utat,
Amely már új világba mutat!

 

 


86.

DOBREV

Demokrata
Okos
Bátor
Rátermett
Elszánt
Vitaképes

 

Vissza az elõzõ oldalra!