Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2020-08-14 1:56
Az éji csendet lassan szegre akasztom,
Kisimul a ránc reggelre az arcon,
Álmos fejével biccent feléd a néma táj, ...
Réved a jó, ... és a rossz is már csak néha fáj !
  Balga
R
ászedett angol
E
mbere-
(kSz)ánalmas

I
télete
T
eljes Európa jövõjérõl!

1.

Tudni az
I
gazat, ha
T
alányos az
O
kozat
K
ulcsa

 

 2.

Talán az
I
gazság
T
alánya utáni
O
lthatatlan
K
íváncsiság

 

 

 

 

3.

Talán
I
tt?
T
alán
O
tt?
K
iderül.

 

 

 

 

4.

SZentimentális,
A
bszurd,
B
ár
A
lapjában
D
erék
S
Á
rtalmatlan
G
ondolat


5.

SZabad
A
karat
B
ûntelen
A
rca, ...
D
e
S
okszor
Á
lszent
G
ondolat

 

6.

Detektívek
E
llenõrzése
M
ellett
O
rganizált
K
özösségi
R
endszer, amely
Á
llamok
C
éltalan
I
ntézkedéseinek
A
lapja lehet!

7.

Dehogy
E
gyenlõség!
M
anapság
O
lcsó poén, és drága
K
ritika
R
ólunk, az
Á
llamról, s a
C
entralizált
I
ntézményi
A
ljasságról!

 

8.

Nagyszerû
E
zernyi
M
elódiát
Z
engõ
E
mberek
T
ársadalma

 

 

9.

Nem
E
gyféle
M
ezben
Z
arándokló
E
mberek
T
ársadalma

 

 

10a.

FIatal(nak már nem mondható)
DEhumanisták
SZervezete

avagy

FI
atalon
DEhumanizált
SZervezet

10b.

FIgyelj! a
DE
mokrácia
SZ
ünetel!

 

 

 

 

 

10c.

Forradalmi
I
fjak (VOLTAK)
De
E
mbertelen
SZemetek (LETTEK)

 

 

 

11a.

Ocsmány, velejéig
Romlott
Bandavezér, … aki
Ádáz ellensége a
Népnek!

11b.

Országlása csak
Rombol, …
Bûnszervezetével
Áldozza fel a
Nemzetet!

11c.

Keresztény
D
ilettánsok
N
épellenes
P
ártja

 

 

12a.

Határtalan
Akarat, mely
Tökéletesen
Alárendeli a
Létet, az

Olthatatlan
Megalomániának!

12b.

 

12c.

Sokaknak csak
Alázatból áll a
Jövõ!
Nem
Okulnak
Semmibõ'!

12d.

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSugorodott-agyú
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12e.

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSivány
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12f.

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSigerbõl
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12g.

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSidózó
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12h.

Betegesen bunkó
Alak, nála csak
Yoyo-effektus, hogy
Elméje
Romlott, …

ZSibbadtagyú
Ocsmány
Lovagkeresztes
Trágár tróger tahó!

12i.

 

13.

Kellemetlen
O
rszágos
R
ontás,
M
ely
Á
llamilag
NY
omaszt

 

14.

Komoly
O
rszágos
R
ontás,
M
elynek
Á
rnyéka
NY
úz


15.

Kerek
O
vális
R
úd,
M
ely
Á
lhírekkel
NY
omaszt


16.

Kevesek
Ordas
Rothadt
Rendszere,
Undorító
Politikikusok és
Cinkos
Intézmények
Oltalma alatt.

17.

Emberek,
L
ám nem
L
ehetetlen
E
lzavarni a
N
épet
Zaklatókat
É
s
Keserítõket!

18.

Emberek, akiknek
L
ehetetlen nem
L
étezik!
E
gyütt zavarják el a
N
épet
Zaklató
É
rdemtelen
Korrupt elemeket!

19.

Banditák
A
lvilági
N
emesek
K
lubja

. . .

 

Banán,
A
lma,
N
arancs
K
öztársaság

 

 

20.

Barbár,
A
gresszív,
N
emtelen
K
aland

. . .

 

Betéted
A
pad,
N
emlétezõ
K
amat

 

 

21.

Bátorít
A
rra, hogy
N
e
K
öltsd el a pénzed!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22a.

Magyar Nemzeti Bank egykor ...

Néhai
E
lõdök
M
egbízható
Z
árakkal
E
lzárva
T
árolt,
I
gazi
B
iztonságot adó
A
ranyfedezete.
N
emzedékek
K
özös kincse volt!

22b.

 

22c.

Magyar Nemzeti Bank MA(tolcsy) ...

NER által meglopott
E
mberek forint milliárdjait
M
atolcsy tartja
Z
ár alatt, ...
E
bbõl vásárol
T
itkos
I
ngatlanokat és
B
anki
A
lapítványaiban tûnik el a
N
emzeti közpénzbõl sikkasztott
K
amat!

23.

Emberek, akiknek
Lehetetlen nem
Létezik!
Együtt zavarják el a
Népet
Zaklató
Érdemtelen
Korrupt elemeket!
Igy lesz …

Öröm, melyben
Senki
Sem
Zárkózik
El, .. és nem
Fondorlatos,
Otromba,
Gonosz,
Álságos ...
Senkivel!


24a.

 

24b.

Magyar
Tudományos
Akadémia

... avagy

M
egérted-é, hogy a
Tudomány tiszta
A
rca ...

Minden gondolkodás
Természetes
Alapja?!

24c.

 

24d.

 

24e.

 

25.

Pávatáncával
Aljas módon
Népétõl a pénzt
CSalárdan kicsalta,
Oszt ...

A viktátor
Rendszerének
Érdekeit szolgálja, ez a
Népnyomorító
Alkalmatlanság!

 

26.

Gyarló
Ü
szkös
L
elkiállapot,
Ö
römtelen, de
L
étezõ
E
mberi
Torzó

 

 

 

 

27.

Elegy,
M
ely
B
izonyos
E
lmével
R
endelkezik

 

 

 

 

28.

Egyszer
M
egteremtett
B
ábuk
E
lterjedt
R
okona

 

 

 

 

29.

Irgalmatlanul
Súlyos
Teher az
Emberi
Nemen

 

 

 


30.

Alapvetõ
Téziseken
Elgondolkodó
Istentelen ember,
Sületlen szent
Tanokat elvetõ
Alkat.

 

 

31.

Testeket,
E
mberi tetemeket
M
élyen
E
lrejtve
T
emet
Õ

 

 

 

 

 

32.

Hála
A
zért, hogy a
L
ét
O
ly
T
ûnékeny? ... és
T
ora
A
nnak,
K
inek
N
em
A
d már
P
ulzusa
J
elt, de egykor
A
dhatott.

 

33.

Künn
A
lszik a
R
ideg táj, de
Á
thatol a
CS
enden az
O
tromba
NY
omor

 

 

 

 

34.

Békésen
O
lvad el
L
elkedben a
D
urva,
O
rmótlan
G
ond,
K
isimul
A
rcod minden
R
ánca, ... míg
Á
lmodba
CS
end
O
son, s végtelen
NY
ugalmat
T
alálsz e gonosz világba'.

35.

Beoson
O
lykor egy
L
ágy
D
allam,
O
ly
G
ondtalan!
K
ihúny
A
R
ossz és
Á
lmaid
CS
endjébe
O
lvad a
NY
ugalom
T
itok-tengere.

36.

Bár
Ú
j
É
letet
K
ezdhetnénk!

 

Békésen
Újra
Építjük a Magyar
Köztársaságot?!


37.

Kedves
Ö
tletek
NY
omtatott
V
ilága

 

 

 

 

38.

Tényeket
Ö
nkényesen
R
endszerezõ
T
udományos
É
rtékelés, ...
N
éhol
E
gy-két
L
ényegtelenséggel
E
gyszerüsítve
M
indezt

39.

Temérdek
Ö
sünk,
R
emélt
T
örténetei:
É
rtünk éltetek,
N
em
E
llenünk, s
L
ehet, hogy mégis
E
lneveltetek
M
inket?!

40.

Temérdek
Ö
rdögien
R
émes
T
örténet:
É
lhetetlen
N
emzetek
E
mlékezete, hogy
L
assan
E
l ne feledjük
M
indet

41.

Tudománytalan?
Ö
nkényes?
R
endszer? ... avagy
T
örvények
É
s
N
emzetek
E
legye,
L
eegyszerüsítve
E
gyéni
M
esékkel

42.

Mindent
A
lapjaiban
T
isztázó
E
lmés
M
ódszerek
A
gyafúrt
T
ömege,
I
rtóztató
K
öntösben
sben
A
dagolva

43.

Mindent
A
bsztraháló
T
öprengõ
E
lme, ...
M
érhetetlen
A
gyának
T
ürelme, ... az
I
gazság csak
K
érdéses
U
j
S
ejtés benne!

44.

Kísérletek
É
rtékelésének
M
echanizmusa,
I
llúziók
A
lapján

 

 

 

 

 

45.

Fenyegetõ
I
dealista
Z
endülések
I
deológiai
K
iegyenlítésének
A
lapja

 

 


46.

Érzések
N
épszerû
E
ltávozási
K
ényszere

 

 

 

 

 

 

47.

Keresd a
R
égi
E
mlékekbõl
A
lkotott új
T
udást!
I
smerethiányból
V
alódi
I
smeretre
T
alálsz, ha
Á
tlépsz a
S
émákon!

 

48.

Igazán új
N
ézet,
T
udásra
U
taló

I
géret, ...
C
élzott
I
rányú
O
koskodás

 

 

49. Mit mond az ABC?

Arcod
Álomba
Borult,
Céltalan
CSalfa
Delíriumba
Esvén,
Élted
Furcsa
Görcsös
GYáva
Hit.
Itt az
Írás
Jajja
Kevés,
Lehet bár
Millió
Néma
NYomorú
Ok:
Ódon
Örömök,
Õrzött
Panaszok,
Riadt
Sápadó
SZivek .
Találhat
TYúk is
Undorral
Új szemet !
Üzend az
Ûrbe
Versedet, és
Zajtalan ürítsd ki
ZSebed !

 

 

 

 

 

 

50. Mit mond az ABC?

Amott
Áporodott
Büzös
Cella
CSücskében
Didergö
Emberek
Élnek ,
Félve
Görnyedt
GYenge
Háttal .
Itt
Íme
Járhatsz
Kelhetsz
Léphetsz
Meddig
Nincs
NYomod !
Ott
Óriás
Összegért
Õk
Parancsolnak ,
Rángatják
Sorsod
SZálait .
Titokban
Ugyan
Újíthatsz ,
Ürgéket
Üzhetsz ,
Vagy akár
Zenghetsz
ZSoltárokat .

 

 

 

 

 

 

 

51. Mit mond az ABC?

Alkonykor
Álmos
Bágyadt
Cifra
CSorda
Dobog .
Erõtlen
Éj
Fakó
Gúnyában
GYáván
Hasad .
Igéretekre
Ím
Jámbor
Kanász ,
Lelked
Miért
Nem
NYugodt ?
Otthontalanok,
Ó !
Örömtelen ,
Ödöngö
Panaszos,
Riadtan
Síró
SZívét
Találod, ... a
TYúkos
Udvarokban
Üvöltõ,
Vonyítva
Zengõ
ZSivajban .


 

 

 

 

 

 

 

52. Mit mond az ABC?

Angyali
Álmok
Bizsergö
Cirógatása
CSodás
Dolog.
Emberi
Érzések
Fagyott
Gõgje,
GYakorta
Hívott
Isten. ... Az
Írás
Jelene már
Kevés.
Lenni
Míly
Nehéz
NYûg
Olykor !
Óvjuk
Örökre
Õt !
Pedig
Rosszabb
Semmi
SZinte, mint
Totyogva
Utolsó
Ütését
Várni
Zajtalan
ZSebóránknak . 

 

 

 

 

 

53. Mit mond az ABC?

Anyám
Áldott
Becézõ
Cirógatása,
CSendes
Dédelgetés,
Elrejtett
Érzések
Fájó
Görcse,
GYermeki
Hit,
Isteni
Jelenés, ...
Kevés!
Látod a
Múlás
Nem
NYûg ?
Ó! ez az
Öröklét
Parancsa, mely
Romlott
Sorsodra
SZabott, ... hogy
Tétova
Utadon
Üresen
Várd a végsõ
Zarándoklatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


54. Mit mondanak a hét napjai?

Hét napra
Ébred, s a
Tegnapot
Folytatja
Õ

Kedved
Egyre
Derûsebb,
De …

SZeretnél
E
Reggelen
Délig
Aludni?

CSak
Üzen a
Tegnap
Öröme, s
Robog
Tovább az idõ
Örök
Kereke

Pontosan
Ébredek e
Napon, ...
Talán
E hetet
Kihagyhatom?

Szomorú, hogy
Olykor
Már
Bánt
A
Tegnap

Végre jöhetne
A
Semmittevés,
Ágyba
Reggeli,
Nappali
Alvás, … de
Pénztelen(ül)?!

55.

Rettenetesen
E
llenõrzött
J
elek
T
udományosan
J
óformán
E
llenõrizhetetlen
L
eírása,
Z
anzásított
É
kezet nélküli
S
orokban

 

 

 

56. Turing 100.

Total
Universal
Rule of
Intelligence's
Non numerical
Generality


Teljes,
Univerzális
Rendszer az
Intelligencia
Nem numerikus
Geneziséhez

51.

 

57.

SZótalan
É
rzett
P
illanat,
S
emmibõl
É
ledõ édes
G
ondolat.

 

 

 

 

58.

Társadalmak
Egyre terjedõ
Rémálma.
Rettenet, mely
Olykor
Rémes
Igazságok
Záloga, …
Mivégre
Uralja
Sokak életét?

59.

Kint
Á
julsz el a
N
apon,
I
debent
K
ínodban
U
granál egy

Léhûtõ
A
kváriumba!

 

 

 

 

60. Idõpillanat

Megismételhetetlen
Olykor
Meghatóan
Egyedi pillanat, amit
Nem
Tudsz
Ujra
Megélni soha!

 

 

61. 21. századi új fidesz

Modortalan,
O
tromba
M
agamutogató, ... bölcs
E
gyéniség
N
élküli fiatalok,
T
událékos, ... öntelt
Urifiúk (és lányok)
M
erénylete, a

Populizmustól szenvedõ,
Á
rva,
R
ászorult
T
ársadalmunk ellen!

62.

Készség, hogy
Olykor
Másban is
Próbáld meglátni a
Rendet, ...
Olykor
Megértõn

Ints és
Soha
Senkit se
Zárj ki, ... hogy
Ujra megérthess
Másokat is!

63.

Öröm, melyben
S
enki
S
em
Z
árkózik
E
l, .. és nem
F
ondorlatos,
Otromba,
G
onosz,
Álságos ...
S
enkivel!

 

64.

Problémák
Okos megoldása, ...
Lehetõségek
Illesztésének
Tudománya, ...
Igazi
Kompromisszumok
Alkotása!

 

 

65.

Példakép, …
Olyan ember, aki
Lehetõségekhez
Illeszt
Törvényeket, és
Igyekszik bölcs
Kompromisszumokkal
Utat mutatni
Sokaknak.

 

66.

Üres
Napok közt
Néha
Elvegyült
Parádé,
Népszokás, …
Avagy
Pótcselekvés, mely
Olykor örömre
Késztet!

 

 

67.

Hidd el,
A

L
ét mindig
Á
ldozata lesz a
L
étnek!

 

 

 

 

 

68.

Papírból van? … vagy
Érem-e? … ha
Nincs elég, hát nincs
Zene!

 

 

 

 

 

69.

SZokatlan
Egyszercsak felcsillanó
Remény, …
Elképzelt és
Nagyon várt
CSodálatos
Esemény!

 

 

70.

Természetesen
Ingerel minden
SZemét, s nem nézed
Tétlenül, ha
Eláraszt
Sok
Sértõ
És becstelen
Gondolat!

 

71.

Életeket
Rendez el, és
Dönt az
Emberek
Között!


 

 

 

 

72.

Felröppen és
Illetlenül elszáll, ...
Nem
Gáz, ... ugye?!

 

 

 

 

 


73.

Dehogy
Elég, ha
Perelsz a
Rettegéssel!
Egyedül
Sérül a levés, ...
SZeretõ kéz kell!
Igen, beérem
Oly kevéssel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

Serény
Igyekvõ
Küzdelem
Eredményének piciny
Része

. . .

Sok ambíció,
Igazi
Küzdelem
Eredménye, csak egy piciny
Ráébredés

 

 

 

 

 

 


75.

Karantén vár rád,
Otthonról
Rendezed életed
Online, …
Nézni szabad csak
Azt aki ott
Vár, … és
Integet neked!
Rémes,
Utálatos helyzet ez,
Sõt életellenes!

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

Kezeden kesztyût,
Orrodon maszkot viselsz.
Rendezni próbálod életed
Online!
Nem léphetsz ki
Az ajtón, … de a
Világ
Interneten bejön neked.
Rémesen
Utálod, e
Sivár életet!

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

Kisvártatva mindenki
A
Rabosítás
Alanya lesz.
Nehezen
Telik az idõ,
Élni is
Nehéz, ha
Bentrõl
Az ember csak
Nézhet kifelé!

Az utcák
Zajtalanok,

Olykor az úton
Rémülten
SZáguld
Át egy elkószált
Gondolat!

Vissza az elõzõ oldalra!