Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2018-03-04 4:31
Az éji csendet lassan szegre akasztom,
Kisimul a ránc reggelre az arcon,
Álmos fejével biccent feléd a néma táj, ...
Réved a jó, ... és a rossz is már csak néha fáj !
  Balga
R
ászedett angol
E
mbere-
(kSz)ánalmas

I
télete
T
eljes Európa jövõjérõl!

1.

Tudni az
I
gazat, ha
T
alányos az
O
kozat
K
ulcsa

 

 2.

Talán az
I
gazság
T
alánya utáni
O
lthatatlan
K
íváncsiság

 

 

 

 

3.

Talán
I
tt?
T
alán
O
tt?
K
iderül.

 

 

 

 

4.

SZentimentális,
A
bszurd,
B
ár
A
lapjában
D
erék
S
Á
rtalmatlan
G
ondolat


5.

SZabad
A
karat
B
ûntelen
A
rca, ...
D
e
S
okszor
Á
lszent
G
ondolat

 

6.

Detektívek
E
llenõrzése
M
ellett
O
rganizált
K
özösségi
R
endszer, amely
Á
llamok
C
éltalan
I
ntézkedéseinek
A
lapja lehet!

7.

Dehogy
E
gyenlõség!
M
anapság
O
lcsó poén, és drága
K
ritika
R
ólunk, az
Á
llamról, s a
C
entralizált
I
ntézményi
A
ljasságról!

 

8.

Nagyszerû
E
zernyi
M
elódiát
Z
engõ
E
mberek
T
ársadalmi tere

 

 

 

 

9.

Nem
E
gyféle
M
ezben
Z
arándokló
E
mberek
T
ársadalma

 

 

 

 

10.

FIatal(nak már nem mondható)
DEhumanisták
SZervezete

avagy

FI
atalon
DEhumanizált
SZervezet

 

 

11.

FIgyelj! a
DE
mokrácia
SZ
ünetel!

 

 

 

 

 

12.

Forradalmi
I
fjak (VOLTAK)
De
E
mbertelen
SZemetek (LETTEK)

 

 

 

 

13.

Kellemetlen
O
rszágos
R
ontás,
M
ely
Á
llamilag
NY
omaszt

 

14.

Komoly
O
rszágos
R
ontás,
M
elynek
Á
rnyéka
NY
úz


15.

Kerek
O
vális
R
úd,
M
ely
Á
lhírekkel
NY
omaszt


16.

Kevesek
Ordas
Rothadt
Rendszere,
Undorító
Politikikusok és
Cinkos
Intézmények
Oltalma alatt.

17.

Emberek,
L
ám nem
L
ehetetlen
E
lzavarni a
N
épet
Zaklatókat
É
s
Keserítõket!

18.

Emberek, akiknek
L
ehetetlen nem
L
étezik!
E
gyütt zavarják el a
N
épet
Zaklató
É
rdemtelen
Korrupt elemeket!

19.

Banditák
A
lvilági
N
emesek
K
lubja

 

 

 

 

20.

Barbár,
A
gresszív,
N
emtelen
K
aland

 

 

 

 

 

21.

Banán,
A
lma,
N
arancs
K
öztársaság

 

 

 

 

 

22.

Betéted
A
pad,
N
emlétezõ
K
amat

 

 

 

 

 

23.

Bátorít
A
rra, hogy
N
e
K
öltsd el pénzed!

 

 

 

 

 

24.

Néhai
E
lõdök
M
egbízható
Z
árakkal
E
lzárva
T
árolt,
I
gazi
B
iztonságot adó
A
ranyfedezete.
N
emzedékek
K
özös kincse volt!

25.

Pávatáncával
Aljas módon
Népétõl a pénzt
CSalárdan kicsalta,
Oszt ...

A viktátor
Rendszerének
Érdekeit szolgálja, ez a
Népnyomorító
Alkalmatlanság!

 

26.

Gyarló
Ü
szkös
L
elkiállapot,
Ö
römtelen, de
L
étezõ
E
mberi
Torzó

 

 

 

 

27.

Elegy,
M
ely
B
izonyos
E
lmével
R
endelkezik

 

 

 

 

28.

Egyszer
M
egteremtett
B
ábuk
E
lterjedt
R
okona

 

 

 

 

29.

Irgalmatlanul
Súlyos
Teher az
Emberi
Nemen

 

 

 


30.

Alapvetõ
Téziseken
Elgondolkodó
Istentelen ember,
Sületlen szent
Tanokat elvetõ
Alkat.

 

 

31.

Testeket,
E
mberi tetemeket
M
élyen
E
lrejtve
T
emet
Õ

 

 

 

 

 

32.

Hála
A
zért, hogy a
L
ét
O
ly
T
ûnékeny? ... és
T
ora
A
nnak,
K
inek
N
em
A
d már
P
ulzusa
J
elt, de egykor
A
dhatott.

 

33.

Künn
A
lszik a
R
ideg táj, de
Á
thatol a
CS
enden az
O
tromba
NY
omor

 

 

 

 

34.

Békésen
O
lvad el
L
elkedben a
D
urva,
O
rmótlan
G
ond,
K
isimul
A
rcod minden
R
ánca, ... míg
Á
lmodba
CS
end
O
son, s végtelen
NY
ugalmat
T
alálsz.

35.

Beoson
O
lykor egy
L
ágy
D
allam,
O
ly
G
ondtalan!
K
ihúny
A
R
ossz és
Á
lmaid
CS
endjébe
O
lvad a
NY
ugalom
T
itok-tengere.

36.

Bár
Ú
j
É
letet
K
ezdhetnénk!

 

Békésen
Újra
Építjük a Magyar
Köztársaságot?!


37.

Kedves
Ö
tletek
NY
omtatott
V
ilága

 

 

 

 

38.

Tényeket
Ö
nkényesen
R
endszerezõ
T
udományos
É
rtékelés, ...
N
éhol
E
gy-két
L
ényegtelenséggel
E
gyszerüsítve
M
indezt

39.

Temérdek
Ö
sünk,
R
emélt
T
örténetei:
É
rtünk éltetek,
N
em
E
llenünk, s
L
ehet, hogy mégis
E
lneveltetek
M
inket?!

40.

Temérdek
Ö
rdögien
R
émes
T
örténet:
É
lhetetlen
N
emzetek
E
mlékezete, hogy
L
assan
E
l ne feledjük
M
indet

41.

Tudománytalan?
Ö
nkényes?
R
endszer? ... avagy
T
örvények
É
s
N
emzetek
E
legye,
L
eegyszerüsítve
E
gyéni
M
esékkel

42.

Mindent
A
lapjaiban
T
isztázó
E
lmés
M
ódszerek
A
gyafúrt
T
ömege,
I
rtóztató
K
öntösben
sben
A
dagolva

43.

Mindent
A
bsztraháló
T
öprengõ
E
lme, ...
M
érhetetlen
A
gyának
T
ürelme, ... az
I
gazság csak
K
érdéses
U
j
S
ejtés benne!

44.

Kísérletek
É
rtékelésének
M
echanizmusa,
I
llúziók
A
lapján

 

 

 

 

 

45.

Fenyegetõ
I
dealista
Z
endülések
I
deológiai
K
iegyenlítésének
A
lapja

 

 


46.

Érzések
N
épszerû
E
ltávozási
K
ényszere

 

 

 

 

 

 

47.

Keresd a
R
égi
E
mlékekbõl
A
lkotott új
T
udást!
I
smerethiányból
V
alódi
I
smeretre
T
alálsz, ha
Á
tlépsz a
S
émákon!

 

48.

Igazán új
N
ézet,
T
udásra
U
taló

I
géret, ...
C
élzott
I
rányú
O
koskodás

 

 

49. Mit mond az ABC?

Arcod
Álomba
Borult,
Céltalan
CSalfa
Delíriumba
Esvén,
Élted
Furcsa
Görcsös
GYáva
Hit.
Itt az
Írás
Jajja
Kevés,
Lehet bár
Millió
Néma
NYomorú
Ok:
Ódon
Örömök,
Õrzött
Panaszok,
Riadt
Sápadó
SZivek .
Találhat
TYúk is
Undorral
Új szemet !
Üzend az
Ûrbe
Versedet, és
Zajtalan ürítsd ki
ZSebed !

 

 

 

 

 

 

50. Mit mond az ABC?

Amott
Áporodott
Büzös
Cella
CSücskében
Didergö
Emberek
Élnek ,
Félve
Görnyedt
GYenge
Háttal .
Itt
Íme
Járhatsz
Kelhetsz
Léphetsz
Meddig
Nincs
NYomod !
Ott
Óriás
Összegért
Õk
Parancsolnak ,
Rángatják
Sorsod
SZálait .
Titokban
Ugyan
Újíthatsz ,
Ürgéket
Üzhetsz ,
Vagy akár
Zenghetsz
ZSoltárokat .

 

 

 

 

 

 

 

51. Mit mond az ABC?

Alkonykor
Álmos
Bágyadt
Cifra
CSorda
Dobog .
Erõtlen
Éj
Fakó
Gúnyában
GYáván
Hasad .
Igéretekre
Ím
Jámbor
Kanász ,
Lelked
Miért
Nem
NYugodt ?
Otthontalanok,
Ó !
Örömtelen ,
Ödöngö
Panaszos,
Riadtan
Síró
SZívét
Találod, ... a
TYúkos
Udvarokban
Üvöltõ,
Vonyítva
Zengõ
ZSivajban .


 

 

 

 

 

 

 

52. Mit mond az ABC?

Angyali
Álmok
Bizsergö
Cirógatása
CSodás
Dolog.
Emberi
Érzések
Fagyott
Gõgje,
GYakorta
Hívott
Isten. ... Az
Írás
Jelene már
Kevés.
Lenni
Míly
Nehéz
NYûg
Olykor !
Óvjuk
Örökre
Õt !
Pedig
Rosszabb
Semmi
SZinte, mint
Totyogva
Utolsó
Ütését
Várni
Zajtalan
ZSebóránknak . 

 

 

 

 

 

53. Mit mond az ABC?

Anyám
Áldott
Becézõ
Cirógatása,
CSendes
Dédelgetés,
Elrejtett
Érzések
Fájó
Görcse,
GYermeki
Hit,
Isteni
Jelenés, ...
Kevés!
Látod a
Múlás
Nem
NYûg ?
Ó! ez az
Öröklét
Parancsa, mely
Romlott
Sorsodra
SZabott, ... hogy
Tétova
Utadon
Üresen
Várd a végsõ
Zarándoklatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


54. Mit mondanak a hét napjai?

Hét napra
Ébred, s a
Tegnapot
Folytatja
Õ

Kedved
Egyre
Derûsebb,
De …

SZeretnél
E
Reggelen
Délig
Aludni?

CSak
Üzen a
Tegnap
Öröme, s
Robog
Tovább az idõ
Örök
Kereke

Pontosan
Ébredek e
Napon, ...
Talán
E hetet
Kihagyhatom?

Szomorú, hogy
Olykor
Már
Bánt
A
Tegnap

Végre jöhetne
A
Semmittevés,
Ágyba
Reggeli,
Nappali
Alvás, … de
Pénztelen(ül)?!

55.

Rettenetesen
E
llenõrzött
J
elek
T
udományosan
J
óformán
E
llenõrizhetetlen
L
eírása,
Z
anzásított
É
kezet nélküli
S
orokban

 

 

 

56. Turing 100.

Total
Universal
Rule of
Intelligence's
Non numerical
Generality


Teljes,
Univerzális
Rendszer az
Intelligencia
Nem numerikus
Geneziséhez

51.

 

57.

SZótalan
É
rzett
P
illanat,
S
emmibõl
É
ledõ édes
G
ondolat.

 

 

 

 

58.

Társadalmak
Egyre terjedõ
Rémálma.
Rettenet, mely
Olykor
Rémes
Igazságok
Záloga, …
Mivégre
Uralja
Sokak életét?

59.

Kint
Á
julsz el a
N
apon,
I
debent
K
ínodban
U
granál egy

Léhûtõ
A
kváriumba!

 

 

 

 

60. Idõpillanat

Megismételhetetlen
Olykor
Meghatóan
Egyedi pillanat, amit
Nem
Tudsz
Ujra
Megélni soha!

 

 

61. 21. századi új fidesz

Modortalan,
O
tromba
M
agamutogató, ... bölcs
E
gyéniség
N
élküli fiatalok,
T
událékos, ... öntelt
Urifiúk (és lányok)
M
erénylete, a

Populizmustól szenvedõ,
Á
rva,
R
ászorult
T
ársadalmunk ellen!

62.

Készség, hogy
Olykor
Másban is
Próbáld meglátni a
Rendet, ...
Olykor
Megértõn

Ints és
Soha
Senkit se
Zárj ki, ... hogy
Ujra megérthess
Másokat is!

63.

Öröm, melyben
S
enki
S
em
Z
árkózik
E
l, .. és nem
F
ondorlatos,
Otromba,
G
onosz,
Álságos ...
S
enkivel!

 

64.

Problémák
Okos megoldása, ...
Lehetõségek
Illesztésének
Tudománya, ...
Igazi
Kompromisszumok
Alkotása!

 

 

65.

Példakép, …
Olyan ember, aki
Lehetõségekhez
Illeszt
Törvényeket, és
Igyekszik bölcs
Kompromisszumokkal
Utat mutatni
Sokaknak.

 

66.

Üres
Napok közt
Néha
Elvegyült
Parádé,
Népszokás, …
Avagy
Pótcselekvés, mely
Olykor örömre
Késztet!

 

 

67.

Hidd el,
A

L
ét mindig
Á
ldozata lesz a
L
étnek!

 

 

 

 

 

68.

Papírból van? … vagy
Érem-e? … ha
Nincs elég, hát nincs
Zene!

 

 

 

 

 

69.

SZokatlan
Egyszercsak felcsillanó
Remény, …
Elképzelt és
Nagyon várt
CSodálatos
Esemény!

 

 

70.

Természetesen
Ingerel minden
SZemét, s nem nézed
Tétlenül, ha
Eláraszt
Sok
Sértõ
És becstelen
Gondolat!

 

71.


 

72.

Felröppen és
Illetlenül elszáll, ...
Nem
Gáz, ... ugye?!

73. 74. 75. 76. 77.
Vissza az elõzõ oldalra!