Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2021-07-16 16:32

Állampolgári Engedetlenség (törvényesen?!)

"Ha bizonyos törvényeket TÖMEGESEN ALKALMAZUNK,
azzal megakadályozhatjuk, hogy a hatalom ÕRÜLT TÖRVÉNYEKET tartasson be velünk."
(T.Dénes T.)

 

Nemzeti Konzultációs Kérdõívek és hasonló állami zaklatások letiltása!

Minimális idõráfordítással, teljesen ingyenesen, örökre letiltható bármilyen "nemzeti konzultációs" kérdõív személyes címre való kiküldése!
Erre MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRNAK a magyar törvények BIZTOSÍTANAK JOGOT, csak élni kell vele!

Ha tömegesen élünk e lehetõséggel,
akkor törvényesen ÉRTELMETLENNÉ TEHETÕK a "nemzeti konzultációs kérdõívek",
hiszen NEM LESZ KIVEL "konzultálni"!

(Nem mellékes eredménye ennek a LETILTÁSNAK, hogy ezzel a nem állami marketing és egyéb célú kéretlen kérdõívek kiküldését is letiltjuk,
vagyis a név és lakcím adataink biztosan nem kerülhetnek illetéktelen címlistákba!)
Kipróbáltam, mûködik!
Én és a családom már évek óta NEM KAPUNK "Konzultációs" förmedvényeket
!

FIGYELEM!
- A letiltott kérdõívek NEM lesznek kinyomtatva, így NINCS NYOMDAKÖLTSÉG!
- A letiltott kérdõíveket NEM postázzák, így NINCS POSTAKÖLTSÉG!
EZZEL VALÓDI MILLIÁRDOKAT LEHET MEGSPÓROLNI a MI PÉNZÜNKBÕL!

Segítségképpen íme az eljárás pontos leírása és a jogszabályi környezet
(szó szerinti idézet a KEKKH=Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapjáról
https://nyilvantarto.hu/hu/akadalymentes/adatletiltas ):

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek harmadik fél számára
· közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
· piackutatás
· tudományos kutatás
· közvélemény kutatás céljából.

Jogosultak köre
Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A korlátozottan cselekvõképes személy saját nevében, a cselekvõképtelen személy törvényes képviselõje útján járhat el.


Hol intézhetõ
Az adatletiltási kérelem benyújtható
· személyesen vagy meghatalmazott útján: a polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó vagy annak visszavonását megteheti bármely fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala).
· postai úton írásban: ajánlott levélben is megteheti bármely fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: 1450 Budapest, Pf.: 81. postafiók címen).
· elektronikusan: a www.magyarorszag.hu portálon, személyes ügyfélkapun keresztül
· külföldön élõ magyar állampolgár esetén: külképviseleten


Szükséges iratok
Szükséges iratok személyesen történõ elõterjesztés esetén:
· személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetõi engedély, útlevél)
· lakcímigazolvány
· eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén

A kérelmet a következõ adattartalommal kell elõterjeszteni:
· családi neve és utóneve
· anyja születési családi neve és utóneve
· a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplõ
o lakóhelye (állandó lakcím)
o tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
· személyi azonosítója (személyi szám)
· a kérelmezõ (törvényes képviselõ) aláírása
· a fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.


Költségek
Adatainak letiltása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idõ

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül gondoskodik.
A külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidõ két hónap.


Érdemes tudni
A személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a polgár személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében jogosult:
· korlátozni vagy megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását
· valamint a tilalommal érintett adat kiadására eseti engedélyt is adhat
Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthetõ:
· ha azt törvény, nemzetközi szerzõdés, vagy viszonosság elõírja
· illetve ha a kérelmezõ az adatok felhasználásához fûzõdõ jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja
A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenõen megállapított további korlátozás szerint:
· az újszülött adatairól csak a nyilvántartásba vételét követõ 90 nap elteltét követõen szolgáltatható adat
Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történõ adatszolgáltatás teljesíthetõségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplõ lakcímére.

Az adatletiltás ténye

· a direkt marketing,
· piackutatás,
· tudományos kutatás
· és közvélemény kutatás
céljából történõ név- és lakcímadatokról való adatszolgáltatások körébõl zárja ki az illetõ polgárt.
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belõle történõ adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

Elektronikus ügyintézés
Az ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetõségük az adatletiltási nyilatkozat megtételére elektronikus úton:
1. lépés
A www.magyarorszag.hu portál jobb felsõ sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.
2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhetõ ügyek" menüpontra, majd a megjelenõ listából válassza ki az "Adatszolgáltatás letiltása és visszavonása" almenüpontot és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.
3. lépés
Válasszon az adatszolgáltatás letiltása vagy a tilalom visszavonása funkciók közül, és menjen "Tovább".
4. lépés
Töltse ki a megjelenõ Adatlapot és indítsa el az ügyet.
5. lépés
Az ügy elindítása után a kérelem érkeztetésérõl (majd az eljárás lezárásáról is) ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést kap.

Jogszabályok
o 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl
o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
o 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
o 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

Vissza az elõzõ oldalra!