T. D é n e s  T a m á s matematikus-kriptográfus                                

független szakértő            

                                                                                                        

 

Hunyadi Mátyás titka,

avagy a magyar titkosírás kezdetei

 

 

A 2008-as esztendő a reneszánsz éve Magyarországon. Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója tehát nem csak egy szokványos megemlékezésre ösztönöz nagy királyunkról, hanem alkalmat kínál a reneszánsz kor újragondolására. Íme a lehetőség egy új reneszánsz kor, a 21.század infokommunikációs társadalmának újragondolására, és eme neoreneszánsz gondolat méhében megfoganhat az INFOrmációs renaisSANCE, azaz az INFOSANCE kor eszméje[1].

Jelen dolgozatban szeretném felvillantani, hogy részben az oly sok jó tulajdonságáról ismert Mátyás királyunk titkaihoz kapcsolható a „szunnyadó középkori magyar titkosírás” jelensége. Ugyanakkor az Ő reneszánsz gondolkodását dicséri, hogy az István király által már-már tökéletesen kiirtott rovásírásunk, mutatóba mégis fennmaradt.

 

 

Corvin János titkosírásos horoszkópja

 

A legelső ismert magyarországi titkosírásos dokumentum, egy 1473-ból származó horoszkóp, amely Corvin János (1473-1504) születése alkalmából készült. Mi lehetett az a titok, ami miatt egy horoszkópot titkosírással kellett megírni és egyáltalán ki volt valójában Corvin János?

A kérdések megválaszolása különös rejTényekhez[2] vezet, amelyek bepillantást engednek a történelem sokszor egészen apró történéseibe, és amelyek mégis óriási hatással voltak és vannak történelmünk alakulására.

 

Corvin János titkosírásos horoszkópja 1473-ból

 

 

 

 

 

                                                                                         Mátyás király Boroszlóban járván,

                                                                                         megfordult egy nagypolgári háznál.

                                                                                        Borbála e háznak gyönyörű leánya,

                                                                                 mély gerjedelmet keltett az ifjú

                                               királyba’.

(T.D.T)

 

 

 

Boroszló elhelyezkedése a Mátyás korabeli térképen

 

 

Hunyadi Mátyás (1443-1490) uralkodói, hadvezéri, politikusi erényeit, emberi értékeit, igazságosságát, bölcsességét számtalan történeti és irodalmi, népmesei forrás örökítette meg. Ifjúi éveinek magánéletéről azonban aránylag keveset tudunk, pedig a fenti előhangba tömörített történet szerint, eme időszak mély titkokat rejt.

Mátyás 1476-ban, ímmár harmadik házasságaként, feleségül vette a nápolyi Beatrixot, aki az ifjúság, a szépség és a magas műveltség külön-külön is vonzó erényeit oly mértékben bírta, hogy úgyszólván uralkodott a király fölött. Házasságuk harmadik esztendejében már diplomáciai körökben is köztudomású volt, hogy a királyné „képes mindent kivinni, amit akar”, de frigyük, bár a harmónia és bensőség minden feltételét bírta, gyümölcstelen maradt. A törvényes hitves magtalansága egyre nyomasztóbb hatást gyakorolt Mátyásra, amelynek egyik oka az a titkos kaland lehetett, amiből Beatrixszal történt házasságkötésük előtt három évvel törvénytelen fia született.

Mátyás ifjúkori képe

 

Ez az akkori európai udvarokban nem szokatlan viszony 1469-ben szövődött Boroszlóban[3], ahol egy előkelő polgár leánya az ifjú királyban mély szenvedélyt keltett, majd Őt Magyarországra is elkísérte, és éveken át közelében maradt. Érdemes megjegyezni, hogy bár az efféle esetek más fejedelmi udvaroknál napirenden voltak, mind Mátyásra és kedvesének (Borbálának) egyéniségére, mind pedig a magyar nemzet korabeli erkölcsi érzékére jellemző az a körülmény, hogy ez a tartós frigy a föltünést és botránkoztatást, míly gondosan kerülte. Azt is mondhatjuk, hogy félénken a titok leplébe burkolózott. Egyetlen királyi adománylevél sem maradt hátra, amit a kegyelt nő akár maga, akár rokonsága javára kieszközölt volna. A diplomaták, nemhogy kegyeit keresték, tudomást sem vettek róla, jelentéseikben meg sem emlékeztek felőle. Az udvari történetírók még nevét sem jegyezték föl, így lehetséges az, hogy családi nevét nem is állapíthatjuk meg. Azt, hogy a hölgynek Borbála volt a keresztneve, csak egy későbbi okiratból tudjuk; azt pedig, hogy sziléziai előkelő családból származott, száz esztendővel később egy magyar történetíró jegyezte fel. Amit azonban teljes biztonsággal tudhatunk, hogy a frigynek egyetlen szülötte 1473. április 2-ikán látott napvilágot és a keresztségben öregatyja (Hunyadi János) nevét nyerte.

Beatrix magtalanságának és a titkos frigynek különös jelentőséget adott az 1471. évi országgyűlés, amelyen okiratba foglalták Mátyás fiú utódjainak trónörökösödését és a rendek ünnepélyesen nyilatkoztak, hogy Mátyáshoz és „örököseihez” minden időben hűségesen fognak ragaszkodni. Azonban (amint ez a fentiekből kiderül) ezt az örököst, aki a nemzeti királyság intézményét állandósíthatta volna, az ország (törvényes úton) hiába várta.

A XV. században napirenden voltak az olyan esetek, amikor törvénytelen gyermekeiket a fejedelmek elismerték és felmagasztalták. Mátyás tehát úgy vélekedhetett, hogy senki sem ütközhet meg attól, ha fiát ő is törvényesíti és hercegi rangra emeli. Szándékát 1479-ben hajtotta végre. Erre az évre datálódik az első okirat, amit János herceg javára állított ki. Három erdélyi köznemesi család kihalásával a koronára szállott birtokokat adományozta Jánosnak. Ebben az adománylevélben már „liptói herczegnek” és „hunyadi grófnak” címezi, és a hivatalosan tartózkodó hangvételt az atyai szeretet melegségére cseréli fel. Így hangzik az adományozó bevezetője: „Midőn királyi méltóságunkból és bőkezűségünkből mindenkinek érdemeit adományokkal és királyi kegyelmünkkel jutalmazzuk, még inkább kell a természet rendelése szerint jótékonyságunk és bőkezűségünk teljességét éreztetni azzal, aki életének csiráját a saját vérünkből kapta. A természet ösztöne és sugallata megtanítván, hogy méltóságos János liptói herczeget és hunyadi grófot, mint egyetlen szülöttünket, szeretni kötelesek vagyunk, őt, szívünknek iránta táplált legforróbb szeretetétől sugalmazva különös jótéteményekkel és a királyi adományoknak királyi sarjat megillető teljességével kívánjuk elhalmozni.”[4]

Beatrix királyné és Mátyás király

 

Mátyás az adománylevélben hangsúlyosan kiemeli, hogy az adományozás Beatrix királyné beleegyezésével és hozzájárulásával történt. A király anyja, özvegy Hunyadi Jánosné is megnyitotta szívét és házát egyetlen unokája előtt, kit végrendeletében örökösének jelölt ki. 1482. elején bekövetkezett halála után, Hunyad várának és a hozzá tartozó uradalmaknak János herceg lett birtokosává.

A gyermek testi és szellemi fejlődése jó reménnyel kecsegtetett, hogy méltó lesz arra a helyzetre, amit atyja és öreganyja biztosítottak részére. Feltűnően hasonlított Mátyáshoz, akitől a fej idomait, az arcvonásokat és a királyra oly jellemző orrát örökölte. Egyik lábára kissé sántított, de ezen fogyatkozás dacára testtartása daliás volt. Idejekorán szellemi tehetségének átlagon felüli jeleit mutatta, s ezeknek fejlesztéséről Mátyás úgy gondoskodott, hogy hírneves olasz humanistákat rendelt fia mellé nevelőül.

Minden jel szerint, Mátyás már házassága első éveinek letelte után kezdett azzal a gondolattal foglalkozni, hogy ha törvényes örököst nem nyer, a trónt János hercegnek biztosítja. Erre nem egyedül a vér sugallata, hanem politikai eszményei is késztették, mivel élete főcéljához, a független magyar állam és a nemzeti királyság jövendőjének biztosításához más utat nem találhatott. Ugyanakkor, 1462-ben az ország és III.Frigyes osztrák császár szerződést kötött, mely szerint, ha Mátyás törvényes fiú utód nélkül hal meg, a korona a Habsburg-családra száll. Mátyás 1485-ben Bécs, illetve Bécsújhely elleni hadjárata (mellyel egész Alsó-Ausztriát meghódította), tehát Corvin János trónöröklésének elismertetését is célozta. Azonban hiába lett János a fent említett örökösödés révén, az ország leggazdagabb urává, valamint Mátyás legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült számára a trónt megszerezni. Sőt, Mátyás 1490-ben bekövetkezett váratlan halála után a rendi reakció és főként Beatrix ellenállása, olyan egyezményre kényszerítette Jánost, hogy a boszniai királyságért cserébe, a koronára minden igényét elveszítette. Corvin János a helyette megválasztott Jagelló Ulászló cseh királyt maga is elismerte és ezzel Mátyás álmai az erős központi hatalomra, a nemzeti királyság további fennmaradására, örökre elhamvadtak.

Így válik Mátyás királyunk e titkos románca és annak gyümölcseként János születése, olyan fontosságúvá, amely már indokolja a születési horoszkóp titkosítását. A dokumentum titkossága oly mértékű volt, hogy a rajta szereplő titkosírásról semmiféle leírás nem maradt fenn. Mivel azonban a horoszkópon szereplő titkosírású jelek száma igen kevés és nem mutat hasonlóságot más korabeli ismert titkosírású jelekkel, így a kulcsot reménytelen rekonstruálni, tehát eme dokumentum a magyar titkosírás történetének csupán érdekes emléke marad, a mögötte meghúzódó történet azonban Mátyás királyunk és a magyar történelem különösen szomorú epizódja.

 

A magyarság rovásírása mégsem múlt el nyomtalanul

 

Az írás kialakulásának egyik központja az ókori Közel-Kelet mellett a Kárpát-medence és a Balkán térsége volt. Nem véletlen, hogy a képírásból kialakult föníciai írás, mint az első lineáris betűírás, rovásírásként a Kárpát-medencében is meghonosodott, mégis szinte véletlen, hogy a magyar nép ősi íráskultúrájaként máig fennmaradt.

 

A Kárpát-medence ősi írásbeliségének alapvető bizonyítékai az első magyar régésznő, Torma Zsófia által 1875-ben, az erdélyi Tatárlakától kb. 20 km-re levő Tordos határában talált írásos agyagkorongocskák, valamint a Tatárlakán 1961-ben megtalált 26 agyagszobrocska..

 

Tatárlakán talált kb. 6000 éves rovásírásos agyaglapocskák

 

 

 

Tordos határában talált rovásírásos agyagkorongok

(Torma Zsófia, 1875)

 

 

 

A Tordoson talált kb. 11000 darab, megközelítőleg 4500 éves cseréptöredéken és korongocskán különböző ábrák és írásnak tűnő jelek láthatók, köztük ékírás jellegű, képírásos és zömében lineáris, azaz vonalas írások. Ez utóbbiak között a tatárlakaihoz hasonlóan rovásszerű és számrovás jellegű jelek is taláhatók.

 

A magyarság életében legtovább a számrovás maradt meg. Ennek egyik oka, hogy még 80-100 évvel ezelőtt a pásztorokat és az adóhatóságokat törvény kötelezte a számrovásbot használatára, így az adó „kirovása” és annak „lerovása” rendszerint számrovásboton történhetett. Az „adórovásbot”-ra a vásárolt áruk mennyiségének és árának adatai kerültek számrovással, innen származik a ma is használt mondás: sok van a rovásodon. A büntetések feljegyzése is rovásboton történt, ezért voltak „rovottmúltúak”, akiknek már „sok van a rovásán”. A rossz tanuló is rovót kap, megrovásban részesül. Mindezek ellenére ritka múzeumi tárgy egy-egy rovásbot, mert amikor már használaton kívül kerültek, megsemmisítették azokat. Ezért örülnünk kell, ha egy-egy juhászcsalád utódainál véletlenül előkerül egy-egy rovásbot.

 

Íme néhány rovásírással kapcsolatos fontosabb történeti lelőhely, melyek számozását használtuk fel a mellékelt XVI. századi térképen:

1. Bologna (Olaszország)
2. Nikolsburg (Csehország)
3. Konstantinápoly (Törökország)
4. Nagyszentmiklós (egykori Torontál megye)
5. Margit-sziget
6. Szarvas
7. Homokmégy-Halom (Duna-Tisza-köze)
8. Felsőszemeréd (Léva mellett)
9. Tordos (egykori Hunyad megye)
10.Tatárlaka (egykori Hunyad megye)
Székelyföld:
11. Bögöz
12. Énlaka
13. Dálnok
14. Gelence
15. Székelyderzs
16. Székelydálya
17. Homoródkarácsonyfalva
18. Vargyas
19. Kilyén
20. Csíkszentmiklós
21. Bonyha
22. Berekeresztúr
23. Kibéd
24. Szolokma
25. Erdőszentgyörgy
26. Makfalva
27. Vadasd
28. Csejd
29. Csíkszentmárton
30. Csíkszentmihály

 

 

A magyar rovásírás történeti lelőhelyei

(a térkép a XVI. századi állapotot mutatja)

 

 

Rovásemlékeink tehát igazán ritka kincseink. Ez nemcsak a viharos történelmi időkkel járó enyészetnek tudható be, hanem törvények, rendeletek rendszabályozásának is. Ugyanis a magyar rovásírás a X. és XV. század folyamán előbb kapcsolatba került a szláv, majd pedig a latin írással és így jelentősen átalakult.. Írásunk kálváriája a kereszténység felvételével kezdődött, majd a latin nyelv és írásbeliség került előtérbe. A régi pogány írásjeleket üldözni kezdték, így a rovásírás visszaszorult, hanyatlani kezdett. Tudunk olyan vatikáni rendelkezésről is, amely előírta, hogy a magyarok, a székelyek s a hunok által használt régi magyar betűk, a jobbról balra való írás helyett csak a latin betűket szabad használni, a papoknak a pogány írást büntetés terhe mellett tanítani nem szabad, a pogány betűs feliratokat pedig egyenesen meg kell semmisíteni. Szent István királyunk (beilleszkedni akarván az akkori nyugati politikai környezetbe) a következő rendeletet hozta:

„Mely szerint Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék és a pogány írástól, valamint tanításától papi állásának vesztése és 20 arany pensusnak büntetése fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkkeli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.”

 

Amint az a középkori inkvizíció jegyzőkönyveiből kiviláglik, a magyar nép mágus orvos-papjai, táltosai, garabonciásai „boszorkányként” végezték, a botokra rótt világnézeti, kultúrális tudáshordozóikat elkobozták, máglyára vetették.

Hogy az ősi magyar írás a tiltások ellenére továbbra is használatban volt, arra bizonyíték Mátyás király 1478-as évi rendeletének 5. cikkelye, amelyben megparancsolja, hogy „a falusi bírák kötelesek minden vármegyében a rovásnyeleket lajstromokban a megye elé terjeszteni”.

A rovásírás titkosírásként élt tovább, sőt fejlődött. Újbóli felvirágzás a reneszánsz és a humanizmus elején következett be, amikor is az előkelő udvarokban szívesen használták titkosírás és egyéb időt múlató foglalatosságként. Lehet, hogy ekkor kiegészítették betűkészletét, amely most megnehezíti a régebbi betűalakok és a helyesírás pontos visszaállítását. A reneszánsz elmúltával az újra erősödő egyház és konzervatív vezetőgárdája szép lassan teljesen háttérbe szorította őseink írását. Legtovább a Székelyföldön, a XVIII. századig maradt fönn. 

 

 

Székely-magyar rovásírás (Telegdi János, 1598.)

 

 

 

 

 Az 1880-as évekből származó, 19.5 cm hosszúságú kiskunhalasi számrovásbotok

(forrás: Forrai Sándor)

 

 

Az ősi magyar írás, a magyar rovásírás tehát egyedülálló szellemi kultúrkincsünk. Írásunk belső-ázsiai eredetű; olyan nép írása, amelyet nemcsak a vezetők, de a köznép is használt. Ennek az írásnak a kialakulása, változása és terjedése a Kr.előtti VIII. századtól szinte a mai napig nyomon követhető. A 21 alapbetűjéből tizenhárom 2800 év alatt semmit sem változott. Fadrusz János szobrász írta írásunkról 1902-ben: „A magyar rovás-írás ősi kultúránknak egy része, nemcsak emlék, de való eleven kincse a nemzetnek”.

E megállapítás igazságát csak fokozza az a tény, hogy a rovásírást sikeresen alkalmazták titkosírásként[5], sőt a rováspálcákkal megvalósították a napjaink információbiztonságának egyik alapját képező titokmegosztást[6]. Különös paradoxon, vagy a történelem kegyetlensége, hogy szomorúan kell megállapítanunk: a magyar rovásírás lehetett volna a középkori titkosítás sikertörténete.

Hogy valóban lehetne a 21. században is a magyar nemzetnek saját írása, azt bizonyítja Jankovich Nándor tevékenysége, melynek eredménye számtalan klasszikus történelmi szöveg és szépirodalmi mű rovásírásos átirata.. Ennek egyik darabját, a Vérszerződés szövegének átiratát (latin betűs aláírással) mutatja illusztrációként a mellékelt kép.

A Vérszerződés rovásírásos átirata (Jankovich Nándor munkája)

 

Jankovich Nándor[7] érdekes ötlete különös gondolatkísérletre sarkallja az olvasót: vajon milyen lenne a magyar könyvkiadás, a magyar informatikai rendszerek, egyáltalán a magyar  e-társadalom egy saját betűkészlettel rendelkező magyar írás esetén?

A kérdés természetesen költői, hiszen ehhez hasonló „problémákat” sikerrel oldottak meg a görög, a ciril, a héber, stb. betűkészletet alkalmazó nemzetek, a kínai, japán, stb. szótagírásról nem is beszélve.

 

 [1] A reneszánsz újra kinyitotta a középkori egyház által egészen beszűkített gondolkodást és a valós világ sokoldalú, kreatív szemléletére "nyitott ablakot". Fellazult az egyház által kézbenntartott, egyetlen szálon függő információ-monopólium, amely az ismeretek és ezáltal a gondolkodás teljes uralmát jelentette. A gondolkodó ember "eldobta a dogmák mankóját", mellyel éppen csak "járni" volt képes és újra szabadon szárnyalhatott a gondolat. 

A XX.század, amely száz év alatt, több ezer évnyi technikai (eszköz) fejlődést hajszolt át a "civilizált" társadalmakon, újra "mankóra" ítélte az emberi gondolkodást. Csak most az egyház helyett, a technikai eszközök narkotikus függősége, a fogyasztói társadalom mesterséges rohanása kényszerítette rá az emberekre a szabad, kreatív gondolkodás helyett, a tisztán racionális mintakövetést, az eszközök kiszolgáltató "mankóját". Az INFOSANCE ember lehetősége tehát egy "új ablak nyitás", amely a felhalmozott óriási technika, a globális elektronikus infokommunikációs rendszerek lehetőségeit egyesíti a reneszánsz mintájú szabad, szárnyaló, kreatív, emberi gondolkodással. Az INFOSANCE kor társadalma tehát kreatív társadalom, amely akárcsak az emberi kreativitás, az emberiség  túlélésének alapfeltétele.

További  INFOSANCE gondolatok találhatók a www.titoktan.hu honlap „e-világi gondolatok” oldalán. 

[2] RejTények a szerző által megalkotott mozaikszó, amely a Rejtélyek és Tények szavakból áll össze. TitokTan Trilógiájának 2. és 3. kötete viseli címében is e kifejezést (lásd az irodalomjegyzéket).

[3] Boroszló sziléziai város (német neve: Breslau), a lengyelországi Wroclaw régi magyar neve.

[4] Az adománylevél eredetije megtalálható az Magyar Országos Levéltárban.

[5] Erre konkrét példákat találhat az Olvasó a TitokTan Trilógia 1. kötetének, a Kódtörő ABC-nek 7.2.-7.4. fejezeteiben.

[6] Ezt mutatja be a TitokTan Trilógia 1. kötetének, a Kódtörő ABC-nek 3.2.fejezete.

 

[7] Jankovich Nándor munkásságának közzétételére hozta létre a www.geocities.com/jankovichnandor honlapot.