ANGOL-MAGYAR INFORMATIKAI BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKKIFEJEZÉSEK

 

 

 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

 

BIZTONSÁG MENEDZSMENT CSOPORT

 

 

A CSOPORT TAGJAI:

 

Csik Balázs PhD hallgató

Dr Danyi Pál egyetemi docens

Egerszegi Krisztián PhD hallgató

Erdősi Péter PhD hallgató

Dr Székely Iván egytemi docens

Vasvári György tiszteleti egyetemi docens

 

                                              

 

 

 

 

 

Budapest, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOL-MAGYAR

            A

            access                                              hozzáférés                                       

            access path                                      hozzáférési útvonal

            access control                                  hozzáférés védelem

            account                                             beléptetés tároló

            accountability                                   számon kérhetőség

            add on security                                 biztonság utólagos hozzáadása

            arbitrator                                           döntőbíró                              

            assessment                                      felmérés

            assignment                                       kijelölés

            assurance requirement                   garanciális követelmény

            attribute                                             jelző

            attribute authority                             tulajdonság szolgáltató

            audit trail                                           ellenőrzési nyom

            audit log                                            ellenőrzési napló

            application gateway                        alkalmazási kapu    

            application system                           alkalmazói rendszer

            application layer                               alkalmazói réteg

            attack                                                támadás

            authentication                                   hitelesítés (felhasználóé, főleg jelszóval)

            authenticity                                        hitelesség

            authorization                                     jóváhagyás (jogosultságé) 

            authority                                            jogosultság (illetékesség)  

            availability                                         rendelkezésre állás                        

            B

            back office                                        háttér iroda

            back up                                             háttér

            breach                                               megsértés

            bug                                                    program hiba

            business continuity plan (BCP)      üzletmenet folytonossági terv

            business objective                           üzleti cél

            C

            call back                                            visszahívás azonosítás céljából

            certificate                                          tanúsítvány

            certificate authority                          tanúsító szervezet

            circumventability                              megkerülhetőség

            compliance                                       megfelelés

            compromise                                     veszélyeztetés, megsértés

            computer abuse                               IT erőforrások jogosulatlan használata     

            confidentiality                                   bizalmasság

            conformity                                         megfelelés    

            continuity                                           folyamatosság

            control                                               védelmi intézkedés                                    

            countermeasure                               védelmi intézkedés

            cold site                                            hideg háttér

            covert channel                                  rejtett csatorna                                            

            cracker                                              számítógépes bűnöző

            D

            data protection                                 adatvédelem

            data security                                     adatbiztonság

            denial of service                               szolgáltatások jogosulatlan megszakítása

            dial up                                               behívás (betárcsázás) IR-be          

            decipher                                            megfejt

            decryption                                         megoldás     

            demilitarized zone (DMZ)               demilitarizált övezet (hálózati védelemre) digital fingerprint                          

            digital signature                               digitális aláírás                                

            directory                                            tár (tartalomjegyzék)

            disaster                                             katasztrófa, nem várt esemény                             

            disaster tolerant system                  katasztrófatűrő rendszer

            domain                                              tartomány                             

            E

            eaves dropping                                lehallgatás (vezetékes rendszeren)                     

            effectiveness                                    hatékonyság

            efficiency                                           eredményesség

            electronic commerce                      elektronikus kereskedelem                        

            electronic found transfer                 elektronikus pénz átvitel

            electronic signature                         elektronikus aláírás

            encryption (cryptography)               rejtjelezés  (a rejtjelezés tudománya)       

            entity                                                  valami független létező

            evaluation                                         értékelés

            evidence                                           bizonyíték

            environment                                      környezet

            exposure                                           veszélyforrás                                               

            F

            fault tolerant system                         hibatűrő rendszer

            facility                                                kisegítő berendezés

            firewall                                               tűzfal                                                             

            fraud                                                  csalás                                               

            fraud detection                                 csalás észlelés

            G

            gateway                                            kapu

            H

            hacker                                               számítógépkalóz

            hashing                                             kivonatolás

            help desk                                          SOS központ

            homogeneity                                     egyenszilárdság                                         

            hot site                                               forró háttér                                                  

            human security                                  humánbiztonság     

            I

            Identification                                     azonosítás (felhasználóé)

            integrity                                             sértetlenség, integritás                                          

            intruder                                              behatoló

            intrusion detection system  (IDS)   behatolás jelző rendszer

K

key escrow system                          kulcsletéti rendszer                         

L

logon                                                 bejelentkezés

logic bomb                                        logikai bomba                                 

logical security                                 logikai biztonság                             

M

message digest                               üzenetkivonat

misuse                                              visszaélés

monitoring                                         figyelés, követés                             

N

natural security                                 környezeti biztonság           

need to know                                    szükséges tudás

node                                                  távközlési csomópont

non-repudiation                                letagadhatatlanság

O

one way function                              egyirányú funkció     

open system                                     nyílt rendszer

operational risk                                működési kockázat

outsourcing                                       erőforrás kihelyezés

owner                                                tulajdonos

P

packet filter                                       csomagszűrő

password                                          jelszó

penetration                                        megkerülés (a biztonsági intézkedések megkerülése)

personalize                                       megszemélyesítés

proof of origin                                   eredet bizonyítása

physical security                               fizikai biztonság       

privacy                                               személyi jogok védelme     

private key                                        titkos (privát) kulcs              

probability                                         bekövetkezési valószínűség

program change management       programcsere-menedzsment       

property security                              vagyonbiztonság

protective measure                          védelmi intézkedés                         

protocol                                             információ csere szabályai

public key infrastructure (PKI)         nyilvános kulcsú infrastruktúra

R

recovery                                            visszaállítás                          

registration                                       nyilvántartás

repudiation                                       letagadhatóság

residual risk                                      maradék kockázat

resource                                            erőforrás

restoration                                        helyreállítás                                      

reveal sensitivity                               felfedés-érzékenység

revocation list                                   visszavonási lista

requirement                                      követelmény                         

risk                                                     kockázat                                          

risk management                             kockázat menedzsment

role                                                    szerep

rule                                                     szabály

S

secret key                                         titkos kulcs                           

secret sharing                                  titokmegosztás                    

secure                                               biztonságos                         

            secret protection                              titokvédelem

            security environent                           biztonsági környezet

            security policy                                   biztonsági politika               

security, safety                                 biztonság                             

security incident                               biztonsági esemény

            segregation of duties                      feladatelhatárolás               

            sensitive                                            érzékeny

            settlement                                         kiegyenlítés

            shared key system                           osztott kulcsú rendszer       

            signer                                                aláíró

            sniffing (packet ~)                            szaglászás (hálózati csomagoké)

            snooping (netowrk ~)                       szaglászás (hálózati)

            spoofing                                            megszemélyesítés

            strong room                                      páncélszoba

            T

            tamper proof                                     bontásvédett                                    

            tapping                                              lehallgatás (vezeték nélküli rendszeren)  

            threat                                                 fenyegetés

            third party                                          harmadik fél

            time out                                             bejelentkezés megszakítás

            time stamping                                   időbélyegzés                      

            trapdoor                                            csapóajtó                                         

            Trojan horse                                      trójai faló                                         

            trusted                                               bizalmas       

            trusted channel                                 bizalmas csatorna

            trusted computing base                  bizalmas számítástechnikai bázis

            trusted path                                       bizalmas útvonal

            U

            uninterruptible power supply           szünetmentes áramforrás  

                        (UPS)

            user                                                   felhasználó

            userid                                                felhasználói azonosító

            V

            value system                                     érték rendszer

            validation                                          érvényesítés

            verification                                        igazolás

            virus                                                   vírus                                      

            vulnerability                                       sebezhetőség                                             

            W

            warm site                                          meleg háttér

           window  of vulnerability                    sebezhetőségi ablak