MAGYAR-ANGOL INFORMATIKAI BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKKIFEJEZÉSEK

 

 

 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

 

BIZTONSÁG MENEDZSMENT CSOPORT

 

 

A CSOPORT TAGJAI:

 

Csik Balázs PhD hallgató

Dr Danyi Pál egyetemi docens

Egerszegi Krisztián PhD hallgató

Erdősi Péter PhD hallgató

Dr Székely Iván egytemi docens

Vasvári György tiszteleti egyetemi docens

 

                                              

 

 

 

 

 

Budapest, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR - ANGOL

 

            A        

           adatbiztonság                                               data security

           adatvédelem                                                 data protection, privacy

           alkalmazás kapu                                           application gateway

           alkalmazói rendszer                                     application system

           aláíró                                                              signer

           azonosítás                                                     identification

           B

           behatoló                                                         intruder

           behatolás jelző rendszer                              intrusion detection system

           bejelentkezés                                                logon, login

           bejelentkezés megszakítás                         time out

           bekövetkezési valószínűség                        probability

           beléptetés tároló                                           account

           behívási lehetőség egy IR-be                      dial up

           bizalmas                                                        trusted, confidential

            bizalmasság                                                 confidentiality

           bizalmas csatorna                                        trusted channel

bizalmas számítástechnikai bázis trusted computing base

bizalmas útvonal                                          trusted path

bizonyíték                                                      evidence

biztonság                                                      security, safety

biztonság utólagos hozzáadása                add on security

biztonsági esemény                                    security incident (event)

biztonsági környezet                                   security environment

biztonságos                                                  secure

            biztonsági politika                                       security policy

            bontásvédett                                                tamper proof

            C

csalás                                                           fraud

            csalás észlelés                                            fraud detection 

            csapóajtó                                                      trapdoor

           csomagszűrő                                                packet filter

            D

digitális aláírás                                             digital signature

            digitális ujjlenyomat                                     digital fingerprint

            döntőbíró                                                      arbitrator

            E

egyenszilárdság                                          homogeneity

            egyirányú funkció                                         one way function

            elektronikus aláírás                                     electronic signature

            elektronikus kereskedelem                        electronic commerce

            elektronikus pénz átvitel                              electronic found transfer

ellenőrzési napló                                          audit log

            ellenőrzési nyom                                          audit trail

            eredet bizonyítása                                       proof of origin

eredményesség                                           efficiency

erőforrás                                                       resource

erőforrás kihelyezés                                    outsourcing

értékelés                                                       evaluation

érték rendszer                                              value system

érvényesítés                                                 validation

érzékeny                                                       sensitive

F

feladatelhatárolás                                        segregation of duties

            felfedés-érzékenység                                  reveal sensitivity

            felhasználó                                                   user

            felhasználó azonosító                                  userid

felmérés                                                        assessment

fenyegetés                                                    threat

figyelés, követés                                          monitoring

            fizikai biztonság                                           physical security

            folyamatosság                                             continuity

            forró háttér                                                    hot site

            G

garanciális követelmény                             assurance requirement

            H

harmadik fél                                                 third party

háttér                                                             back up

háttér iroda                                                   back office

            hatékonyság                                                 effectiveness

helyreállítás                                                   restoration

hibatűrő rendszer                                         fault tolerant system

            hideg háttér                                                  cold site

            hitelesség                                                     authenticity

            hozzáférés                                                    access

            hozzáférés védelem                                    access control

           hozzáférési útvonal                                       access path

           humánbiztonság                                            human security

           I

           időbélyegzés                                                 time stamping

           igazolás                                                         verification   

információ csere szabályai                         protocol

IT erőforrások jogosulatlan használata      computer abuse

J

jelző                                                               attribute

           jogosultság (illetékesség)                            authority

            K

kapu                                                              gateway

katasztrófa                                                    disaster

            katasztrófatűrő rendszer                             disaster tolerant system

            Katasztrófa (visszaállítási) terv                   disaster recovery plan

kiegyenlítés                                                  settlement

kijelölés                                                         assignment

kisegítő berendezés                                    facility

kivonatolás                                                   hashing

kockázat                                                       risk

            kockázat menedzsment                              risk management

            kontroll (mint védelmi intézkedés)              control, countermeasure                

            környezet                                                      environment

            környezeti biztonság                                   natural security

            követelmény                                                 requirement

            kulcsletéti rendszer                                      key escrow system

            L

lehallgatás (vezetékes rendszeren)           eavesdropping

            lehallgatás (vezeték nélküli rendszeren)   tapping                                 

            lemez tükrözés                                             disk mirroring

letagadhatóság                                            repudiation

            letagadhatatlanság                                      non-repudiation

            logikai biztonság                                         logical security

            logikai bomba                                              logic bomb

            M

maradék kockázat                                       residual risk

            megfejtés                                                      decipher

megoldás, visszafejtés                               decryption

            megfelelés                                                    compliance, conformity

            meleg háttér                                                 warm site

megkerülés                                                  penetration

megkerülhetőség                                         circumventability

megsértés                                                    breach

megszemélyesítés                                       personalize, spoofing, impersonating, masquerading

működési kockázat                                     operational risk

N

nyilvános kulcs                                             public key

nyilvános kulcsú infrastruktúra                    public key infrastructure (PKI)

            nyílt rendszer                                                open system

            nyilvántartás                                                 registration

            O

osztott kulcsú rendszer                                shared key system

            P

páncélszoba                                                 strong room

programváltozás-menedzsment                program change management

program hiba                                               bug

            R

rejtett csatorna                                             covert channel

rejtjelezés (mint titkosítás)                           encryption

rejtjelezés (mint tudomány)                         cryptography

            rendelkezésre állás                                     availability

            S

sebezhetőség                                              vulnerability

            sebezhetőségi ablak                                   window of vulnerability

            sértetlenség                                                 integrity

            SOS központ                                                help desk

számonkérhetőség                                      accountability

            számítógépkalóz                                          hacker

            számítógépes bűnöző                                 cracker

            szolgáltatások jogosulatlan

megszakítása                                   denial of service

sebezhetőség                                              vulnerability

            szabály                                                          rule

            személyi jogok védelme                             privacy

            szerep                                                           role

szükséges tudás                                          need to know

            szünetmentes áramforrás                           uninterruptible power supply

           

T

támadás                                                       attack

            tanúsítvány                                                    certificate

            tanúsító szervezet                                        certificate authority

            tartomány                                                      domain          

tár                                                                  directory

távközlési csomópont                                 node

titkosít, rejtjelez                                             encrypt

titkos kulcs                                                    secret key

            titokmegosztás                                            secret sharing

            titok védelem                                                secret protection

trójai faló                                                       Trojan horse

            tulajdonos                                                     owner

            tulajdonság szolgáltató                               attribute authority

tűzfal                                                              firewall

            Ü

ügyféltér                                                        front office

            üzenetkivonat                                               message digest

            üzleti cél                                                        business objective

üzletmenet folytonossági terv                     business continuity plan

            V

vagyonbiztonság                                          property security

            valami független létező                               entity

veszélyeztet                                                  compromise

veszélyforrás                                                exposure

védelmi intézkedés                                      control, protective measure, countermeasure

            vírus                                                               virus

            visszaállítás                                                  recovery

            visszaélés                                                     misuse

            visszahívás azonosítás céljából                 call back

visszavonási lista                                         revocation list