Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-03-03 8:29

Dénes Tamás - Farkas János

A humán társadalom elmélete
Multistrukturális modell alapján

Gondolat Kiadó (2015)

Recenzió

Kispál Richárd
Kisebbségpolitikai szakértõ MA

Az emberi társadalom komplex képzõdménye a történelemnek, amely jelenkorunkban is átalakulóban van. Nehéz egy ennyire bonyolult, a valóság számos szférájából táplálkozó jelenséget meghatározni, de még csak körülírni is.
Dénes Tamás és Farkas János mûvében szinte a lehetetlenre vállalkozott, egyszerre megérteni és matematikai elméletek mentén
rendszert keresni, majd alkotni társadalmunk mûködésérõl. Magának a publikálásnak az idõpontja is szimbolikus erejû: egy olyan dinamikusan változó, gyakran a racionalizmus és az irracionalizmus határán álló, a posztmodernitással azonosítható világban született, amikor létünkhöz elenged-hetetlenül szükségünk van "fogódzkodókra", olyan munkákra, amelyek megmagyaráznak nehezen felfogható jelenségeket.
Rendszerek és törvények szerint élünk, leginkább szeretnénk élni. Ebben a világban a tudomány is képlékennyé válhat, emiatt minden olyan kísérlet érték, ami arra vállalkozik, hogy eltérõ tudományterületeket egy fókuszpont mentén összefogjon, majd kamatoztasson. Egy a társadalomtudományok iránt érdeklõdõ kutató számára e kötet egyszerre alapmûként, de további gondolkodásra való ösztönzésként is szolgálhat.

A témában érdeklõdõ (akárcsak a recenzió írója - a Szerz.), aki kezébe veszi e mûvet, elsõsorban arra számít, hogy kizárólag elméleti szintû tudásra tehet szert, amely elvárás azonban rögtön az elsõ oldalakon megdõl, mivel a gyakorlati élet számos problematikája kerül bemutatásra kiváló példákon keresztül, amelyekkel bárki találkozhat a mindennapokban. Egy ilyen példa a gondolkodásunkban rejlõ rendszer-igény, mint az égitestek szemlélése és azok önkéntelenül rendszerbe foglalása, bizonyos szituációkban való viselkedés, az esélyegyenlõség társadalmi akadályai, vagy az emberiség génjeinek és az évezredek során felhalmozott mémeknek a halmaza (kultúránk átörökítése, a társadalmi folytonosság fenntartása).
A szerzõk vállalkozása már a bevezetõ szakaszban kikristályosodik, szintetizálni (és strukturálni) az egységes, a világ megismerésére irányuló tudomány alkategóriáit, a társadalomtudományt és a matematikát, ezáltal egy új szemléletmód mentén megérteni valóságunknak egy szegmensét.
Külön kiemelendõ, hogy a kötet elsõ fejezetében a szerzõk egy mankót kísérelnek meg az érdeklõdõknek átadni, akik igaz alapos matematikai ismeretek hiányában, tehát más tudományterületrõl érkezve tekintenek az alkotók által megfogalmazottakra, ám mégis képesek lehetnek magasabb rendû tudást elsajátítani a munka megismerése során. A következõ recenzió is hasonló elvek mentén,
fõleg társadalomtudományi alapokon tekint a szóban forgó munkára.

A "felütést követõen" a szerzõk egy elméleti kánont tárnak elénk, amely összefoglalja az emberiség modern történelmének nagy rendszerelméleti eredményeit és dilemmáit, ezáltal nemcsak megalapozva jelen kötetnek a létjogosultságát, de egy olyan kontextusba helyezve azt, amely egyszerre reflektál napjaink társadalomtudományi és természettudományi kihívásaira is.
Eme szakaszban axiómaként a következõ fontos, kiemelendõ gondolat hangzik el az emberi társadalom mûködésérõl:
"A társadalmi gondolkodás a valós és virtuális rendszer, illetve jelenségleírások keveréke, amelynek eredõje minden idõpillanatban
egy kvázivirtuális világ(kép). A gondolkodási sémáinkban meglévõ virtualitás (a virtuális fogalmak, értékek) aránya határozza meg a társadalom vezérlésének központosítási lehetõségét, azaz a hatalomkoncentrációt. (…) A humán társadalmak fejlõdése (fejlõdéstörténete) a társadalmi gondolkodás virtualizálódásának története."
(22-23.o.)

A globalizáció korában pedig minden struktúra elindult a virtualizálódás útján, minek követeztében az összes, emberek között lezajló folyamat számokkal leírhatóvá vált. A "fejlõdés", a virtuális valóság kiterjedése magával vonzotta a hálózatok szorosabbra fonódását, amely jelenség a multistrukturális modell felállításánál hatványozott szerepet kap: "Az élõ rendszerek sajátossága, hogy eltérõ környezeti feltételek mellett is életben tudnak maradni. Az ember által tervezett rendszerekben viszont azt tapasztalhatjuk, hogy egyetlen alkatrész hibája megbéníthatja az egész rendszert. (…) A társadalom alkalmazkodóképességének kulcsa a kapcsolatokkal átszõtt háló." (45.o.)

Az elméleti kontextus felállítását követõen a szerzõk vállalkoznak a társadalom definiálására, modellezésére, mûködésének megértésére. E gondolatmenet sodrásában az élettelen és az élõ rendszerek törvényei, elméletei leírhatóak egy modellben, amely kijelentés és annak a bizonyítása a kötet fõ problematikáját, egyben pedig eredményét adja. Ahogyan azt már Farkas János egy korábbi mûvében megfogalmazta, a humán társadalom "szélesebb értelemben az együttes emberi tevékenység történelmileg kialakult formáinak az összessége. Szûk értelemben a társadalmi rendszer vagy történelmileg konkrét típusát, vagy meghatározott társadalmi szervezetet, vagy a társadalmi viszonyok valamely formáját értjük alatta." (77.o.)
A társadalom beillesztése a multistrukturális modellbe a kultúrán keresztül történhet, ami "széles értelemben azoknak az emberi cselekvéseknek összessége, amelyet nem genetikailag, hanem szociálisan örökítenek át. (…) Idõben és térben behatárolható anyagi és eszmei termékek, elfogadott értékek, intézményesített életformák tartoznak e fogalomba." (77.o.)
A kulcs a kultúra fogalma mellett eme értékhalmaz átörökítésében rejlik, amely folytonosság garantálja az egyes társadalmak kontinuitását is. "Az emberiség nem vonhatja ki magát sem a természeti, sem a társadalmi evolúcióból. Annak pedig univerzális törvényei vannak: a fajfennmaradás és a szelekció törvénye szerint az embereknek emberközpontú társadalmat (kultúrát) kell szervezniök ahhoz, hogy a versenyben fennmaradjanak." (79.o.)

A szerzõk a társadalom mélyreható multistrukturális elemzése mellett az anyag=energia=információ ekvivalencia triád felállításával korunk problémáira is reflektálnak, mivel ez a reláció-hármas minden társadalomra és rendszerre érvényes. E megközelítés szerint az általunk információs társadalomnak nevezett világ logikailag téves alapokon nyugszik, mivel minden társadalom hordozza e három alkotóelemet, egyedül e vetületek "dominanciális aránya változik" csak. "A feudális társadalmakban fõleg az anyag dominál, míg az ipari forradalom utáni kapitalizmusban az energia és napjaink fejlett társadalmai az információ tömegtermelésére épülnek." (87.o.)

A
mûben hovatovább felvetõdik a kérdés helyes módon, hogy a humán társadalom-e a legmagasabb fejlettségi fokkal rendelkezõ emberi közösség, valamint van-e lehetõség további fejlõdésre (fokozható-e "társadalmi evolúciónk")?
A humán társadalom elmélete címû munka bemutatása e ponton még oldalakon keresztül folytatódhatna, mivel számos új nézõpontot, gondolatmenetet, modellt, egyben pedig alternatívát tár elénk, olvasók elé. Ilyen a társadalmi egyenlõtlenségek kialakulása, azok okai, a társadalmi energia, az erõ, a sebesség, a gyorsulás, a munka és a teljesítmény konstruált fogalmai, a tõke és a pénz szerepe adott társadalmakban, különbözõ társadalmi rendszerek összevetése, vagy a humán társadalom "kétvérkörös" modellje, amely információk mind segítik világunk megértését.
Mindezen túl fontos kiemelni, hogy az elhangzott állítások mindegyike roppant alapos elméleti háttérrel került felállításra, egyszerre bemutatva a pro és kontra, az adott kérdésben fennálló szakmai irányvonalakat, ezáltal beemelve a kötetet a társadalomelmélet áttörõ munkái, egyben eredményei közé.

Összegzésül a fent említett mûrõl elmondható, hogy hiánypótló jelleggel született és olyan újításokat tartalmaz, amely nem csak egy probléma leírását teszi lehetõvé (társadalmi válságok), de alternatívaként is megállja a helyét (iránymutatás, összehasonlítás).
Korunk emberi társadalma soha nem látott problémákkal áll szemben: nemcsak azt kell felmérnünk, hogy milyen kapcsolatban állunk környezetünkkel, a természettel, az élõvilággal, vagy akár bolygónkkal, de okulva történelmünkbõl észre kell vennünk a saját rendszereinkben rejlõ hibáinkat is ("globális esélyegyenlõtlenség"), végül pedig a jövõben rejlõ kihívásokat (lásd "információs társadalom").
E tételek mentén a recenzió zárógondolatai a bevezetõben említett axióma folytatásából származnak, amelyek egyben az érdeklõdés felkeltéséül is szolgálnak: "Növekszik az egyes csoportok, rétegek, közösségek egymáshoz viszonyított társadalmi távolsága.
Ahogy az anyag=energia=információ ekvivalencia triádban az anyagtól tartunk az információ felé, egyre inkább virtualizálódik a társadalom a kiszolgáltatottak rovására. A hatalom fokozatosan aszimmetrikusabbá válik. Az élettelen rendszereknél megszokott kölcsönhatás törvénye egyre kevésbé érvényesül."
(166.o.)
Végezetül a mû talán egyik legfontosabb következtetése, hogy "minden olyan társadalmi forma, amely a nullaösszegû játékra és így a virtuális kölcsönhatások elvére épül, hosszú távon, azaz történelmi léptékben nem fenntartható!" (211.o.)

A szerzõk méltán ajánlják a mûvet a felnövekvõ generációknak iránymutatásként, a döntéshozók számára pedig mértéktartásként.
"Mert a társadalmi változások speciális esete a fejlõdés." (268.o.) Soha nem voltunk még ily mértékben kiszolgáltatva a változásnak.

Budapest, 2016. január