D é n e s T a m á s matematikus 

 e-mail: titoktan@freemail.hu

 

 

 


  BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓ (S) TÁRSADALOM ?

 

(Két paradoxon egy címben)

 

 

 

 

 

  "A tipikus amerikai világban az információ

  sorsa az, hogy áru lesz, venni és eladni   lehet.

  Nem az én dolgom, hogy azon akadékoskodjam,

  hogy ez a kereskedői álláspont erkölcsös-e vagy

  nem, durva-e vagy finom. Az én dolgom az, hogy

  kimutassam: ez az álláspont az információ és a

  vele kapcsolatos fogalmak félreértéséhez és

 félrekezeléséhez vezet."

  Norbert Wiener <23>

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

Az információ robbanás az emberi társadalmakban -akárcsak az ősrobbanás a világegyetemben- elindított egy visszafordíthatatlan folyamatot, ez az információs társadalmak kialakulása. Mivel a folyamat kezdete történelmi léptékkel mérve néhány másodperce zajlik (tehát kevés hiteles tapasztalattal rendelkezünk e tárgyban), és az exponenciális léptékű változások az emberek mindennapi életét nagymértékben befolyásolják, így könnyen válik ez az egész jövőnket meghatározó témakör, az üzleti vállalkozások és a napi politika martalékává.

E dolgozat egyik célja, hogy paradoxonok formájában mutasson rá azokra az alaptörvényszerűségekre, amelyek e visszafordíthatatlan folyamat mélyén rejlenek és ráirányítsa azokra a megkerülhetetlen problémákra a figyelmet, melyek mentén a tudomány multidiszciplináris eszközeivel felrajzolhatók a jövő információs társadalmának lehetséges alternatívái.

 

Jelen dolgozat másik célkitűzése az, hogy megmutassa: Wiener gondolata nem csupán az információra, hanem az információn alapuló információs társadalomra is igaz. Vagyis egyet kell értenünk abban, hogy a majdan létrejövő információs társadalom (melynek kialakítása ma még általunk kormányozható lehetőség) nem üzleti vállalkozás. A Wiener által jelzett „félreértések” ugyanis társadalmi méretekben végzetesek lehetnek.

 

Eme végzetes „félreértések” elkerülésének igazi esélye, az információs társadalom nagy lehetősége (és talán szükségszerűsége) egy modern információs renaissance kor, az INFOSANCE[1] megteremtése, amely az emberi értékek, az alapvető természeti és társadalmi törvények sokoldalú megközelítése, a modern technika eszközeinek segítségével. Az INFOSANCE tehát a gondolkodó ember klasszikus képességeinek optimális egyesítése a mindent átszövő, globalizálódó e-technikával és az egyre teljesebb, biztonságosabb információ birtoklásával. Az INFOSANCE egy olyan  e-társadalom képét rajzolhatja fel, amelynek középpontjában egy új, modern renaissance e-mber[2] áll.

 

 

1. INFORMÁCIÓ ÉS ISMERET.

 VALÓBAN INFORMÁCIÓT TERMEL AZ INFORMÁCIÓIPAR ?

 

 

Ahhoz, hogy az információs társadalom vezető értékéről (lásd Farkas <10> 1475.old. 6.pont), a biztonságról beszélhessünk, pontosítanunk kell a kulcsfogalmat: az információt.

Mit is jelent az információ robbanás, az információ függőség, mit is gyárt az információipar ?

 

Az információ absztrakt (Shannoni[3]) értelemben valamely jelkészletből előállítható jelsorozatok halmazán értelmezett függvény. A jelek, jelsorozatok minden ember számára érzékelhetők (rögzíthetők), míg azok csak bizonyos vonatkoztatási rendszer (értelmezési rendszer, dekódoló rendszer) birtokában értelmezhetők. Ugyanazon információ tehát az egyik embercsoport számára jelentéssel bíró ismeret, míg mások számára értelmetlen jelsorozat (adat). Néhány példa szemléletessé teszi az információ és az ismeret közötti jelentős különbséget.

 

Gondoljunk például magára a beszédnyelvre. Eme szöveg, melyet most Ön éppen olvas, csak annak számára bír jelentéssel, aki ismeri a magyar nyelvet, mások számára csupán egy ABC betűiből készült jelsorozatok értelmetlen halmaza.

Még szemléletesebb egy fénykép, vagy videokép, amely valójában nem más, mint világos és sötétebb, vagy akár különböző színű pontok összessége. A pontsorozat (jelsorozat) az információ, a kép az ember számára jelentéssel bíró ismeret. Azaz továbbítjuk és tároljuk a pontokat de a képet nézzük !

 

A terminológia tehát pontos, AZ INFORMÁCIÓIPAR VALÓBAN INFORMÁCIÓT (adatot) TERMEL TÖMEGES MENNYISÉGBEN. Ez tehát az információs társadalom alapja ?

 

A fenti probléma lehet a kulcsa ama gondolatnak is, amely a magyar matematika egyik legjelentősebb gondolkodóját Rényi Alfrédot is foglalkoztatta. Évtizedekkel ezelőtt már így írt 'Ars matematica' című könyvében:

 

"Amióta információelmélettel foglalkozom, sokszor eltűnődtem azon, hogy fér el néhány verssorban összehasonlíthatatlanul több információ, mint egy ugyanolyan hosszúságú, maximális tömörségű táviratban."

Mivel az emberiség számára évezredek óta az információk rögzítése, továbbítása technikai nehézségeket jelentett (szöveg nyomtatás, később hang-kép rögzítés, terjesztés, tárolás, stb.), így elődeink hozzászoktak ahhoz, hogy csupán az új ismeretek közvetítésére, átörökítésére korlátozták tevékenységüket.

A tömegtermelés -mint sok más területen is- megtette hatását és az információ ma már technikailag könnyen előállítható jel formáját alapvetően elválasztotta annak jelentés tartalmától. Azaz exponenciális sebességgel termeljük az adatokat, de nem áll ez az ismeretek gyarapodására.

 

EZ A JELENSÉG TESZI AZ INFORMÁCIÓROBBANÁST KORSZAKHATÁRRÁ ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALMAT EGÉSZEN ÚJ TÁRSADALMI FORMÁVÁ.

 

 

 

 

 

2. INFORMÁCIÓ ROBBANÁS. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KEZDETE ?

 

Az információipar, mint a XX. század második felének új és egyre hatalmasabb ágazata, megkezdte és rohamos méretekben folytatja az információ tömegtermelését. Ezen új ágazat alapanyaga, félkész és végterméke is az információ. S mint a fogyasztói típusú társadalmak működési törvényei ezt diktálják, ez az ágazat is visszafordíthatatlan versenyfutásba kezdett önmagával, amelynek eredménye a ma már mindenki által hangoztatott INFORMÁCIÓ ROBBANÁS.

Mint jeleztük, ezzel valóban egy egészen új korszak, új társadalmi forma vette kezdetét, amelynek jövője még ismeretlen, törvényszerűségeiről modell analógia segítségével, mint látni fogjuk mégis sokat tudhatunk.

 

Az információipar működésének eszközrendszerét (és főképpen hajtóerejét!) az INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA soha nem látott ütemű fejlődése teremti meg. Az információtechnológia mindenekelőtt az információ nagy tömegű tárolásának lehetőségét biztosítja.

Az írásbeliség kialakulása volt talán az első nagy hatás, ami a társadalmat az információipar részéről érte. Később -ahogy megjelent a távíró, telefon, kábel nélküli információ átvitel, majd ezek újabb és újabb változatai, végül belépett a számítástechnika- az információtechnológia alkalmassá vált az IDŐ után a TÉR ÁTHIDALÁSÁRA is.

 

Az információ (adat, hír) mennyisége exponenciálisan növekszik. Ugyanez vonatkozik az információ technológia fejlődési ütemére is, míg mindezekkel fordított arányban csökken az információ átviteléhez szükséges idő, így az elérhető távolságok (a világegyetem tágulásával ellentétben) összezsugorodnak.

Ez a helyzet a számítástechnika, digitális és műholdas adatátvitel végleges beépülésével az információiparba, magában rejti a Föld egyetlen globális társadalommá zsugorításának lehetőségét.

Az emberiség (egy része!) elérkezett egy olyan társadalmi modell beteljesedéséhez, amelynek középpontjában az információ áll, legnagyobb hatású ágazata az információipar, ez az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM.

A fentiek alapján a valóságot talán jobban kifejezné az "adat-hír dömping társadalom" elnevezés.

 

Ahogy a fejlett országokban az elektromosság nélkülözhetetlenné vált az élet minden területén és kialakult a teljes elektromos függőség a társadalomban, úgy vagyunk szemtanúi annak, ahogy kialakulóban van az információ függőség (ezen belül is egyre nagyobb teret hódít az elektronikus információ!) az e-társadalomban.

A számítógépes nemzeti és világhálón óráról-órára szaporodnak az adatok, üzenetek, az emberek milliói számára percek alatt elérhető információk.

A sajtó, a tömegkommunikáció, a médiák, a reklámhordozók ontják az üzeneteket, adatokat, híreket és álhíreket. Kezdenek tehát kialakulni az INFORMÁCIÓ FÜGGŐSÉG tünetei, bár a fentiek alapján a valóságot talán jobban kifejezné az "adat-hír függőség" elnevezés.

 

A világegyetem ősrobbanása és az információs társadalom kezdetét jelentő információ robbanás összevetése nem csak nyelvi játék.

A fizikai világban elismert alaptörvény az energia-megmaradás törvénye, melynek modern megfogalmazása:

 "Zárt rendszer energiája állandó. Entrópiája csak növekedhet."

Ez bizonyos absztrakció segítségével (lásd pl. <06>) átvihető a társadalomra, mint rendszerre is, ahol az emberek közötti viszonyokat az információ birtoklása és áramlása határozza meg. A társadalmi energia ezen viszonyokban (struktúrákban) testesül meg.

 

Az entrópia növekedése a rendezetlenség növekedésének, vagyis egy rendezettebb állapotból egy kevésbé rendezett (kevésbé kiszámítható) állapotba való átmenetnek felel meg.

Nos a fizikai világban a rendezettebb állapotot a fizikai közelség képviseli, így az állandó tágulás entrópia növekedéssel jár, tehát megfelel a fenti törvénynek.

Az információs társadalomban (e-világban) a rendezetlenebb, kevésbé kiszámítható állapotot az információk elérhetőségének közelsége jelenti, a zsugorodás tehát entrópia növekedéssel jár, ami szintén megfelel a fenti törvénynek.

 

A továbbiakban egzakt eszközökkel is megmutatjuk, hogy a fenti törvény a társadalomra, mint rendszerre is érvényes és ennek folyományaként két paradoxonra hívjuk fel a figyelmet.

 

 

3. GLOBÁLIS TÁRSADALOM PARADOXON

 

Az előzőkben vázlatosan kifejtett gondolatmenet egyenesen vezet ahhoz a konklúzióhoz, hogy AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM GLOBÁLIS TÁRSADALOM.

Felhívom a figyelmet azonban e fogalomban rejlő (globális társadalom) paradoxonra. Induljunk ki Farkas J. (<10> 1472.oldal) társadalom definíciójából, miszerint:

„A "társadalom" szóval az egymással együttműködő emberek kultúrateremtő tevékenységére gondolunk. Ebben a jelentésében a különböző generációk közötti értékek és tapasztalatok átörökítését jelenti.”

 

A két gondolat összevetéséből adódik, hogy a globális társadalom csak akkor valósulhat meg, ha képesek az ebben résztvevő emberek GLOBÁLIS KULTÚRÁT teremteni. Ehhez az eddig létrejött kultúrák tapasztalatai szerint, több ezer év lenne szükséges úgy, hogy ezalatt az ebben résztvevő emberek valóban együttműködnek egy közös cél érdekében.

Igazán vonzó jövőkép. Vonzóbb, mint a SCIFI irodalom által felvázolt eltorzult, amorf-robotok jövő képe.

Ugyanakkor e globális kultúra lehetőségének van egy kicsi szépséghibája, ez pedig pontosan a megvalósulás reménytelensége.

A közös, generális kultúra ugyanis pontosan a több ezeréves létező kultúrák beolvadását (megsemmisülését) jelentené, ami a különböző kultúrák képviselőit eleve ellenérdekűvé teszi, így lehetetlenné válik az együttműködésük.

Hiszen nem lehet közös cél a saját (nemzeti) kultúrák beolvasztása egy bizonytalan „közös kultúrába”.

Mi sem bizonyítja jobban a globális kultúra megvalósulásának lehetetlenségét, mint az, hogy még a vallást sem sikerült az elmúlt több ezer év alatt egységesíteni. Sőt a történelem során (napjainkat is beleértve!) a háborúk, viszálykodások többsége éppen a vallások ellentéteiből fakadt.

Hogyan tudnának az emberek egy globális kultúra (mint közös cél) megteremtésében békésen együttműködni, ha a hit univerzalitása sem elegendő összekötő kapocs az egyes vallásoknak ahhoz, hogy közös célnak tekintsék.

Több ezer év alatt hol található meg a megvalósult globális vallás ?!

 

 

 

 

4. BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PARADOXON

 

 

A személyiséggel kapcsolatos jogok számítógépes veszélyeztetésével kapcsolatos problémáknál elsősorban attól tartottak, hogy az automatikus nyilvántartó rendszereket használó szervezetek több kényes adatot tudnak majd összegyűjteni az egyénekről mint korábban és ezeket az adatokat könnyebben át tudják adni egymásnak. Ez a veszély pedig növekszik, ahogy személyes és munkavilágunkba egyre jobban belép a számítástechnika, az információipar. Még riasztóbb a biztonságérzetünk, ha a kommunikációs hálózatok összekapcsolódására gondolunk.

Ennek a problémának orvoslására sok országban alkottak olyan törvényeket, amelyeknek az a feladata, hogy szankcionálják (esetleg megakadályozzák) a központilag tárolt adatok téves, vagy rosszindulatú felhasználását.

Ez tehát azt sugallja, hogy általában nincs oka az egyénnek aggodalomra mindaddig, amíg a nyilvántartó rendszerek lehetővé teszik az érintett személy (adatalany) számára, hogy ellenőrizze adatainak helyességét és folyamatosan információt kapjon azok felhasználásáról (legalábbis azok többségéről). Ugyanakkor az információs technológiák elérték azt a fokot, amikor már elősegítik az egyéni viselkedés közvetlen nyomon követhetőségét, vagy az e viselkedésre vonatkozó, tárolt adatok hozzáférhetőségét. Például szolgálhatnak az ismert utcai, banki megfigyelő kamerák, illetve a számítógépen tárolt egészségügyi adatoknak rendőrségi hozzáférése.

 

Feltehetjük a kérdést, hogy vajon George Arthur Orwell 1949-ben megjelent „Ezerkilencszáznyolcvannégy” című regénye valóban antiutópiának tekinthető (ahogy az irodalomtörténeti munkákban meghatározzák), amelyben ezt írja:

„Az embernek annak tudatában kellett élnie, hogy lehallgattak minden hangot, amit kiadott, s a sötétséget leszámítva minden mozdulatát megfigyelték.”

A választ 50 évvel később, napjaink világméretű felismerése adja meg, amely hosszú titkolódzás után került nyilvánosságra: Földünket műholdakból álló lehallgató rendszer veszi körül, amelyek öt ország (USA, Kanada, Ausztrália, Nagy-Britannia, Új-Zéland) közreműködésével működnek. Hosszú ideig a nyilvánosságot a megtévesztő „kém műhold” elnevezéssel vezették félre, mondván, hogy ezek a műholdak csak katonai célokat szolgálnak. Azonban a 2000. év világszenzációja, vagy éppen világbotrányaként került napvilágra, hogy ez az ECHELON nevű rendszer, a ma már globális (egész Földet behálózó) kommunikációs rendszerek (telefon, fax, internet, stb.) teljes lehallgatására nem csupán alkalmas, hanem folyamatosan teszi is. Az ECHELON rendszer tehát, amelyet „NAGY FÜLEK”-nek is mondanak tökéletesen megvalósította Orwell „utópiáját” ![4]

 

Az egyénről tehát egyre több személyes információ tárolódik, ugyanakkor az egyén számára egyre áttekinthetetlenebb az az iszonyú mennyiségű információ, amely számára idegen formában, virtuálisan áll rendelkezésére.

Ez a virtualitás, az információ-szolgáltatók fokozódó elszemélytelenedése a forrása az egyén elszigetelődésének. Az elszigetelődés elbizonytalanodást is jelent, egy áttekinthetetlentől, a láthatatlantól való függés félelmét.

Rendezettebb társadalmi struktúrákban tehát nagyobb az átláthatóság, a kiszámíthatóság, azaz a BIZTONSÁG.

Röviden: BIZTONSÁG = KISZÁMÍTHATÓSÁG (rendezettség)

 

A társadalmi relációk bonyolultsága /nem a mennyisége!/ növeli a rendezetlenséget /entrópia növekedés!/, így csökken a biztonság.

Tehát ha társadalmi struktúrában fogalmazunk, akkor egy abszolút hierarchikus társadalom a legrendezettebb, így elméletileg ebben a legnagyobb a biztonság, míg a nyílt társadalmakban nagyobb a rendezetlenség /demokrácia, szabadság, stb./, így elméletileg ezekben kisebb a biztonság.

Az alábbi 1.-4.ábrákon úgynevezett gráf modellekkel ábrázoljuk a társadalmi struktúrák (pl. kommunikációs hálózatok) alaptípusait. A betűkkel jelölt pontok egyedeket, csoportokat, objektumokat jelölhetnek, míg a közöttük létrejövő viszonyokat (relációkat) az őket összekötő vonalak jelölik.

 

Mindenki számára könnyen látható, hogy bár mindegyik ábra négy pontot tartalmaz, az 1., 3. struktúrák bejárhatósága sokkal kiszámíthatóbb, átláthatóbb, mint a 4. és főleg a 2.ábráé. Az előzőkben leírtak alapján azt is mondhatnánk, hogy az 1., 3. struktúrák biztonságosabbak, mint a 2., 4. struktúrák.

Az ábrákkal illusztrálni szerettem volna azt az alapvető jelentőségű állítást, mely szerint NEM A TÁRSADALOM ALKOTÓELEMEI KÖZÖTTI VISZONYOK (RELÁCIÓK) SZÁMA, MENNYISÉGE AZ AMI MEGHATÁROZZA A BIZTONSÁGOT, HANEM EME RELÁCIÓK STRUKTÚRÁJA.

 

 

A társadalmi struktúrák elemzésére, ezek törvényszerűségeinek egzakt leírására a matematika gráfelmélet nevű ága bizonyult a legalkalmasabbnak. Ezt mutatja az a könyvtárnyi irodalom, amely a XX.század közepétől e témakörrel foglalkozik /a téma szempontjából néhány alapvető szerzőt idéz irodalomjegyzékünk/.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy e könyvtárnyi irodalom alkalmazása Magyarországon gyerekcipőben jár, annak ellenére, hogy a kombinatorika és gráfelmélet területén a magyar kutatók a világ élvonalában voltak és vannak.

 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ugyanezek a gráfelméleti eszközök igen alkalmasak a kommunikációs /információs/ rendszerek leírására, elemzésére. A kommunikáció, mint az információ áramlás relációja, az információs társadalom meghatározó struktúra generátora.

A biztonság szempontjából igen fontosak azok a strukturális jellemzők, amik a társadalmi és kommunikációs hálózatok egyensúlyáról, centralitásáról, átjárhatóságáról, összefüggőségéről, izomorfiáról, stb. egzakt leírást adnak (lásd <01>,<06>,<12>,<14>,<15>,<16>)

 

Ezek a struktúrák határozzák meg azt a mozgásteret, amelyben a társadalmi folyamatok zajlanak. Ezekre a "hálókra" utal Farkas János <10> cikkében, amikor felteszi a kérdést: „Kiszámíthatók-e a társadalmi folyamatok?” Erre a kérdésre sejti /csupán mennyiségi megfontolások alapján/, hogy „alig kiszámítható bármely döntés várható következménye”. Ez maga a bizonytalanság!

Nos az eddigiekben arra igyekeztem rámutatni, hogy a biztonság lényegileg nem mennyiségi kategória, így alapvetőén strukturális jellemzők határozzák meg.

Az 1., 3. struktúrákat fa gráfoknak, míg a 2., 4. struktúrákat általános grá-

foknak nevezzük. Megmutatjuk, hogy a "feszesebb" fa struktúrával jellemezhető hierarchikusabb társadalmak entrópiája sokkal lassabban növekszik, mint a globalizálódó "nyitottabb" általános gráf struktúrájú társadalmaké. Sőt az 5.ábra fekete négyzetekből álló görbéje mutatja, hogy a kétféle entrópia aránya is egyre növekszik (egyre távolabb kerül egymástól!).

 

 

5. ábra

Makroelméleti szinten tehát az információs társadalom, mint globális társadalmi modell, amely az információra és kommunikációra épül, a biztonság szemszögéből nézve nem sok jóval kecsegtet.

Ugyanakkor az egzaktabb matematikai modellek és ezek segítségével leírható törvényszerűségek pontosabban arra mutatnak, hogy

A KIALAKULÓBAN LEVŐ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL JÓVAL SEBEZHETŐBB AZ EDDIGIEKNÉL.

Jövőnk szempontjából ez már jóval biztatóbb, hiszen itt is érvényes Pólya

György professzor /A problémamegoldás iskolájának világhírű szerzője/ híres gondolata, amely szerint: "A probléma megfogalmazása fél út a megoldáshoz."

 

 

 

5. A KLASSZIKUS ÉS A GLOBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE

 

A klasszikus kommunikáció magában rejtette a személyesség, az azonosíthatóság jegyeit. Sajnos ma már csak az etikett világára szűkültek az emberi megbecsülés, tisztelet olyan megnyilvánulásai, mint a bemutatkozás, kézfogás, meghajlás. A levelezés az aláíráson kívül is teljes terjedelmében tartalmazta a kézírás személyes jegyeit. Később az írógépes, majd a számítógépes papír alapú levelezés megőrizte a kézi aláírást, valamint a hitelesítő pecsétet, mint a küldő személyazonosításának eszközét. A klasszikus kommunikációban tehát a

személyesség (vagy a személyiség 'lenyomata') mindkét irányban alapvető szerepet játszott. A kommunikáció első lépése a KÖLCSÖNÖS BEMUTATKOZÁS volt, ezt követte a most már egymás számára azonosítható felek kommunikációja.

Ezt a modellt mutatja a 6.ábra, amelyen a személyazonosítás jegyeit 'névjegy'-ként foglaltuk össze. Természetesen itt a névjegy általános értelemben értendő, ami esetenként lehet a névjegykártya is.

A modell lényege a bemutatkozás önálló lépése és a kölcsönösség, ami a kommunikáció során is megmarad ! Az így kialakított kétoldalú 'függőség' (Te tudod, hogy én ki vagyok, én tudom, hogy Te ki vagy), kölcsönös ellenőrizhetőséget és ezáltal KÖLCSÖNÖS BIZTONSÁGÉRZETET teremtett.

 

 

 Klasszikus kommunikáció

 (Kétoldalú függőség = kölcsönösség = biztonság)

Az információ alapú társadalom azonban a tömegesen és gyorsan elérhető információdömping oltárán feláldozza a személyességet és egy 'FEKETE DOBOZ' modellt valósít meg. Ebben a modellben /lásd 7.ábra/ egy óriási információ tárolóval /ez a 'fekete doboz'/ kommunikál minden felhasználó. A felhasználók EGYMÁS SZÁMÁRA ISMERETLENEK és csak a 'fekete doboz'-nak kell bemutatkozniuk, azaz névjegyet (azonosítást) adniuk, fordítva ez ellenőrizhetetlen.[5]

A modell tehát úgy működik, hogy mindenki egy közös dobozba ('fekete doboz') helyezi be az információit (lehet az személy, cég, intézmény, stb.) és ebből mindenki annyit vehet ki, amennyire a 'fekete doboz' engedélyt ad. A FÜGGŐSÉG tehát EGYOLDALÚ, ami KISZOLGÁLTATOTTSÁGOT és ezért BIZONYTALANSÁGOT eredményez a felhasználóknak.

 

 

Globális kommunikáció

(Egyoldalú függőség = kiszolgáltatottság = bizonytalanság)

A globális modell tömören leírható Arkagyij Rajkin szavaival: "Én vagyok itt. De ki van odaát ?!"

 

A válasz, mint látni fogjuk az információs társadalom kulcskérdéséhez vezet. A XX. század 30-as éveiben A.Turing az automaták elméletének atyja fogalmazta meg az alábbi gondolatmenetet:

"Azt állíthatjuk, hogy egy gép gondolkodik, ha kérdéseket tehetünk fel neki,  éspedig tetszőleges kérdéseket és az úgy válaszol, hogy ha nem 'nézünk oda', nem tudjuk, hogy a felelet géptől, vagy embertől származik-e."

 

A.Turing gondolatmenete látnoki volt, ugyanis tökéletesen illeszkedik az információs társadalom 7.ábrán felvázolt globális kommunikációs hálózataira.

A kommunikációs hálózat minden felhasználója valóban egy monitor előtt ül és kérdéseket tesz fel. A monitoron megjelenő válaszok tartalmából azonban, ha odanézünk sem dönthető el biztosan a válaszoló 'személye', így annak valódi, vagy virtuális volta sem !

(Természetesen itt a 'személy' jelölhet csoportot, céget, szervezetet, stb.)

A válaszoló 'személyének' bizonytalansága felveti az ÁLTALUK KÉPVISELT INFORMÁCIÓK VALÓDISÁGÁNAK, A VIRTUÁLIS INFORMÁCIÓKNAK a problematikáját.

Ez az elektronikus kommunikációs rendszerek és így az információs társadalom kulcskérdése.

 

 

 

6. BIZTONSÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ = BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓ = BIZTONSÁGOS ISMERET

 

Egy valóban 'tudás alapú társadalom' csak a biztonságos ismeretekre, azaz a tudás biztonságára épülhet!

Miért vetődik fel egyáltalán a biztonságos kommunikáció, a biztonságos információ, a biztonságos (biztos) ismeret problematikája ?

Hiszen a valóban új ismeretek termelésének laboratóriumában, a tudományban idegenül csengenek ezek a fogalmak. Különösen idegenek ezek a fogalmak az igazi tudóstól, akinek mint A.Eistein mondja, a nehezen megérthető világegyetem az ellenfele, de ez nem szegül szembe rosszindulatúan a megértési szándéknak. "Az isten ravasz, de nem rosszindulatú."

 

Pontosan az információ tömegcikké válása, az információipar tömegtermelése, az információ birtoklásának és manipulálásának hatalmi ággá válása miatt került felszínre a biztonságos információ problematikája. Tökéletesen reprezentálja e problémakört az INTERNET története, mint a globális kommunikációs modell, az információs társadalom fő megtestesítője, már-már szimbóluma. Ez a történet azonnal rávilágít az információbiztonság megrendülésének rejtett okaira.

 

Az INTERNET legrégibb ősének az MIT (Massachusetts Institute of Technology) 1962-ben megvalósított próbálkozása tekinthető, ahol részben megalapozták az úgynevezett "galaktikus" hálózatok elméletét, másrészt 1961-ben ugyancsak megalapozták a csomagkapcsolás elméletét. Az egyetemen megalapozott elméleti eredmények alapján 1965-ben megvalósult az összeköttetés egy bostoni és egy kaliforniai számítógép között, alacsony sebességű kapcsolt telefonhálózati vonallal.

Az 1966-67-es években létrejött a kaliforniai UCLA Egyetemen a hálózati mérőközpont, ez volt az ARPANET-nek az első csomóponti berendezése.

Az ARPANET 1971-72-ben továbbfejlesztésre került, s egyre inkább közelített a mai INTERNET hálózatokhoz. Ebben az időben a hálózat fő felhasználása a kutatók, fejlesztők közötti elektronikus posta szolgáltatás. Ekkor a résztvevők (felhasználók) alacsony száma és aránylag homogén működési területe miatt nem játszott lényeges szerepet a hálózati kommunikáció biztonsága.  1972. végén jelent meg a szabad architektúrájú hálózatok gondolata, majd az 1980-as években kezdődött el a személyi számítógépeken és munkaállomásokon alapuló lokális hálózatok elterjedése. Ez később az 1980-as évek végén vezetett az INTERNET mai architektúrájának megalkotásához.

Ez a két alaptulajdonság /nyílt struktúrájú hálózat és csomagkapcsolás/ teremtette meg azt a több évtizedes látomást, hogy egy világhálózat kerekedjen ki, amely számítógépek millióit tudja összekötni azok földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül.

Ekkor megjelentek az INTERNET szolgáltatók és az INTERNET széles körben elterjedt a nem kutató, fejlesztő környezetben is, azaz az INTERNET egy kereskedelmi szolgáltatássá vált. Az INTERNET felhasználók száma 2002-re becslések szerint eléri a 400 milliót.

 

Az INTERNET környezete tehát jelentősen megváltozott. A közös kutatást végző kollegiális kapcsolatban lévő kutatók mellett sok esetben megjelentek az igen veszélyes helyzetek, bűnözésre hajlamos egyének, így a globális kommunikáció eszköze részben a szervezett bűnözés eszközévé vált.

Különösen súlyos a probléma, ha figyelembe vesszük, hogy ma már az INTERNET egy óriás információtároló szerepét kezdi betölteni, amelynek tartalmától emberek százmillióinak valóságos (vagy virtuális) tájékoztatása függ. Ugyanakkor az INTERNET szolgáltatások már ma is messze túlmutatnak az elektronikus levelezésen és olyan bizalmi szolgáltatások vannak terjedőben, mint az elektronikus kereskedelem, a home banking, stb.

Jelenleg tehát az INTERNET a valódi biztonság utólagos megteremtésének problémájával áll szemben, melynek megoldása kulcskérdése a biztonságos információs társadalomnak.[6]

 

Szeretném felhívni az Olvasó figyelmét arra, hogy a titkokról, a titkok elrejthetőségéről és megőrizhetőségéről minden korban jelentősen megoszlottak a vélemények. Az információ-biztonság, mint bármely biztonsági terület tehát nagymértékben függ a társadalmi közfelfogástól, az úgynevezett veszélyérzettől is. Bemutatok két különböző korból származó szélsőséges felfogást.

Voltaire: „Azok, akik azt lódítják, hogy egy rejtjelzett levelet minden előzetes segítség nélkül el tudnak olvasni úgy, hogy annak tárgyát sem ismerik, azok nagyobb sarlatánok, mint azok, akik azt lódítják, hogy megértenek egy nyelvet, amelyet korábban nem tanultak.” 

 

Benjamin Franklin: „Hárman akkor tudnak titkot tartani, ha közülük kettő halott.”

 

Mindkét vélemény a XVIII. század végéről származik, azonban míg az egyik a titok elrejtésébe vetett maximális bizalmat, addig a másik a szélsőséges bizalmatlanságot fejezi ki. Vajon az ECHELON rendszer ismeretében a mai valóság melyik véleményhez áll közelebb ?

 

 

7. VIRTUÁLIS INFORMÁCIÓ = VIRTUÁLIS VALÓSÁG

  Az információs társadalom alapkérdése: VALÓSÁGOS VAGY VIRTUÁLIS JÖVŐ ?

 

Az 5.pontban idézett Turing féle eldöntési probléma, amely a XX.század első felében csupán elmeélesítő filozofálgatásnak tűnhetett, pontosan ma, az információs társadalom küszöbén válik társadalmi kulcsproblémává. A probléma lényege az, hogy egy részben (vagy egészében!) virtuális információkkal feltöltött fekete doboz rendszer, a 'gyanútlan felhasználó' számára eldönthetetlen módon VIRTUÁLIS VALÓSÁGOT állít elő.

A 'virtuális információ' minden eddiginél komolyabb veszély.

 

Amint erre rávilágítottunk a 2.fejezetben, az információs társadalmak mai fejlettségi szintjükön valóban az információ (adat) tömegtermelésével és a globális kommunikációs hálózatokon történő tömeges forgalmazásával jellemezhetők. Mégis a 'tudás alapú társadalom' szinonimájaként emlegetik általában.

 

Az 1.fejezetben rámutattunk arra, hogy az információ (adat) és az ismeret

(tudás) alapvetően különböző fogalmak, mivel az első mennyiségi, míg a az utóbbi minőségi (strukturális) kategória. A megkülönböztetés azért is fontos, mivel az információ 'igazságáról' nem beszélhetünk, csak valódiságáról és mennyiségi mértékéről. Az információelmélet ezeket a paramétereket egzakt módon tudja kezelni (egy adott jelsorozat a megadott ABC-ből származik-e?, illetve mekkora a valószínűsége az összes hasonló jelsorozatok között?).

Az ismeret ugyanakkor rendelkezik mennyiségi és minőségi paraméterekkel is (pl. igazság), ugyanakkor lényeges tulajdonsága, hogy csak egy vonatkoztatási rendszerben értelmezhető.

 

A tudás alapú információs társadalom tehát olyan távoli célnak tekinthető pozitív jövőkép, amelyhez nem vezet egyenes út a mai információsnak nevezett társadalmi formációkból. Ugyanis a szabad(versenyes) információ (adat, hír,...) tömegtermelést olyan emberi kultúrákon nyugvó vonatkoztatási rendszerekbe kell terelni, amelyek felhasználva a magas szintű technikai lehetőségeket, el tudják végezni az információ --> ismeret transzformációkat.

Így érhető el, hogy az 5.fejezetben felvázolt globális kommunikációs modell "fekete doboza" ne csupán óriási információhalom, hanem rendszerezett emberi ismeretek funkcionális gyűjteménye legyen.

 

Ekkor már két szálon közelíthetjük a biztonság kérdését: az ismeretek valódisága és igazságértéke oldaláról.

Érthető tehát, hogy ha a globális kommunikációs modellben ismereteink megszerzése egyetlen kommunikációs köldökzsinóron kötődik a "fekete dobozhoz", úgy az abban elrejtett virtuális információk virtuális ismereteket és így virtuális valóságot generálnak.

 

Ez az egyelőre csupán elméleti lehetőség az emberiség számára beláthatatlan veszélyeket rejt:

AZ INFORMÁCIÓK TÖMEGÉT ÉS AZ EZEKET TÁROLÓ ÉS MŰKÖDTETŐ RENDSZEREKET BIRTOKLÓ HATALOM MANIPULÁCIÓS LEHETŐSÉGÉT AZ EGYES EMBEREK, CSOPORTOK, SŐT AZ EGÉSZ TÁRSADALOM FELETT !

 

Ördögi eszköz lehet ez a nevezzük "információs fegyver"-nek, amellyel észrevétlenül, látszólag demokratikus módon lehet rabszolgaságba sodorni emberek millióit.

Az információs gyarmatosítás nyomasztó víziója helyett lássuk be, hogy bölcsebb, ha azokra a biztonsági problémákra (lásd 5., 6., 7.fejezet) amelyek a virtuális információkra épülő torzított, illetve virtuális valósághoz vezetnek, idejében felkészülünk.

 

Kulcskérdéssé válik tehát, hogy ha a 'virtuális valóság' ilyen bizonytalanságot idéz elő, akkor az annak alapját képező 'virtuális információk' biztonságos azonosíthatóságát kell megoldanunk.

 

  A JÖVŐ BIZTONSÁGOS TÁRSADALMA TEHÁT NEM LEHET ÜZLETI VÁLLALKOZÁS !

 

 

 


Ajánlom ezeket a gondolatokat minden fiatal figyelmébe, akik egy olyan világba születnek, amely a kommunikációt hajlamos technikai bravúrnak tekinteni.

Legalább ennyire ajánlom eme gondolatokat mindazoknak a döntéshozóknak, akik egyszerre az információs hatalom birtokosai és az információs fegyver kiszolgáltatottjai.

 

 

 

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

<01> R.H.Atkin (1976): Mathematical structure in human affairs

  Heinemann, London, 1976.

 

<02> C. Berge (1976):  Graphs and hypergraphs

  North-Holland Publishing Company, London, 1976.

 

<03> G.Cullmann, M.Denis-Papin, A.Kaufmann (1973): A hír tudománya

  Gondolat Kiadó, 1973.

 

<04> T.Dénes (1978): Graph theoretical approach to structural representation of systems, Proceedings of the Fourth International Conf. for Pattern Recognition, Kyoto, Japan 1978.

 

<05> T.Dénes, P.Gelléri (1979): On the use of mathematics to sociology today, in: Sociology of Science and Research, Akadémiai Kiadó, 1979.

 

<06> Dénes T., Babics L. (1979): Rétegződési és mobilitási struktúra gráfelméleti  vizsgálata, Szociológia, 1979/4.

 

<07> Dénes Tamás: Rejtjelfejtés - Trükkök, módszerek,megoldások

 Magyar Távközlés 2000. április, 3-8.

 

<08> Dénes Tamás: Digitális ujjlenyomat - A dokumentumvédelem új korszaka, Magyar Távközlés 2000. május, 34-38.

 

<09> Dénes Tamás:  TitokTan Trilógia 1.rész:

 Kódtörő ABC

 Bagolyvár Kiadó, Budapest, 2002.

 

<10> Farkas János (1999): Az információs társadalom küszöbén

  Magyar Tudomány, 1999/12.

 

<11> G.Friedrichs, A.Schraff (1984): Mikroelektronika és társadalom

  Jelentés a Római Klub számára

   Statisztikai Kiadó Vállalat, 1984.

 

<12> F.Harary, R.Norman, D.Cartwright (1965): Structural models

  New York, Wiley, 1965.

 

<13> A.Kaufmann (1975):  A döntés tudománya

  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1975.

 

<14> A.Rapoport (1963): Mathematical models of social interaction

  Handbook of Mathematical Psychology, New York, Wiley

 

<15> F.S.Roberts (1978): Graph theory and its applications to problems of

  society, Monograph, Society for Industrial and Applied Mathematics Philadelphia, Pennsylvania, 1978.

 

<16> F.S.Roberts (1980): Graph theory and the social sciences

  Philadelphia, Pennsylvania, 1980.

 

<17> Nemetz Tibor, Vajda István: Bevezetés az algoritmikus  adatvédelembe. Akadémiai Kiadó 1991.

 

 <18> R. Opplinger: Internet and Internet security. Artech House  Publishers, Norwood MA 02062 USA 1998.

 

<19> Brigit Pfitzmann: Digital Signature Schemes. Springer,  Berlin, 1996.

 

<20> Sík Zoltán: Digitális aláírás, elektronikus aláírás

 Magyar Távközlés 2000. április, 14-20.

 

<21> C.Shannon (1948): The Mathematical Theory of Communication

 Bell System Technical Journal, 1948.

 

<22> C.Shannon (1949): Communication Theory of Secrecy Systems

 Bell System Technical Journal, 1949.

 

<23> Norbert Wiener: Válogatott tanulmányok

   Gondolat Kiadó, 1974.

 

<24> Magyari Beck István: Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok

 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.

 

 

 

 

 [1] Az INFOSANCE, mint lehetséges (meggyőződésem szerint szükséges!) új, információs renaissance korszak elnevezést e helyen teszem közzé először, azzal a reménnyel, hogy bár az információs társadalommal foglalkozó irodalom sokszor említ analógiákat a két korszak között, a valódi mély összefüggések feltárására és rendszerezésére inspirálom ezzel a történész és szociológus kutatókat is.

 

[2] A renaissance újra kinyitotta a középkori egyház által egészen beszűkített gondolkodást és a valós világ sokoldalú, kreatív szemléletére "nyitott ablakot". Fellazult az egyház által kézbenntartott, egyetlen szálon függő információ-monopólium, amely az ismeretek és ez által a gondolkodás teljes uralmát jelentette. A gondolkodó ember "eldobta a dogmák mankóját", mellyel éppen csak "járni" volt képes és újra szabadon szárnyalhatott a gondolat. 

A XX.század, amely száz év alatt, több ezer évnyi technikai (eszköz) fejlődést hajszolt át a "civilizált" társadalmakon, újra "mankóra" ítélte az emberi gondolkodást. Csak most az egyház helyett, a technikai eszközök narkotikus függősége, a fogyasztói társadalom mesterséges rohanása kényszerítette rá az emberekre a szabad, kreatív gondolkodás helyett, a tisztán racionális mintakövetést, az eszközök kiszolgáltató "mankóját". Az INFOSANCE e-mber lehetősége tehát egy "új ablak nyitás", amely a felhalmozott óriási technika, a globális kommunikációs és informatikai rendszerek lehetőségeit egyesíti a renaissance mintájú szabad, szárnyaló, kreatív, emberi gondolkodással. Az INFOSANCE társadalma tehát kreatív társadalom, amely akárcsak az emberi kreativitás, a túlélés alapfeltétele. Erre vonatkozó gondolatait már  1982-ben összefoglalta Magyari Beck István, "Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok" című könyvében, melynek aktualitása nem hagyható figyelmen kívül. 

[3] Claude Shannon az információelmélet és bizonyos mértékig a modern kriptológia (rejtjelzés tan) atyjának is tekinthető. Úttörő jelentőségű része munkásságának, hogy az információ fogalmát matematikailag kezelhetővé és mérhetővé tette. Alapvető munkássága a kommunikációs rendszerek és ezek biztonsága területén (lásd <21>, <22>), ma az információs társadalom küszöbén, még aktuálisabb, mint megalkotásuk idején.

Szomorú aktualitás, hogy éppen e dolgozat megírása idején, 2001. február 24-én, 84 éves korában hunyt el.

[4] Az ECHELON rendszerről és általában a titkok elrejthetőségének és megfejthetőségének kérdéseiről kap sokoldalú információt az Olvasó <09> -ben. 

[5] Ma az internet egyik fő vonzereje a "globális névtelenség", ami egyúttal számos visszaélés és bűncselekmény forrása is.

[6] Ez a dolgozat csupán az információ-biztonság kulcsszerepére és alapvető problémagócaira kívánja felhívni a figyelmet. Terjedelmi okoknál fogva sem térhetünk ki a már létező megoldásokra (pl.: digitális aláírás) és főleg a jövő információ-biztonsága szempontjából kívánatos megoldások felvázolására. Néhány összefoglaló anyag e tárgykörben, az irodalomjegyzékben megtalálható.