Vissza a FÕMENÜ oldalra!
KAPCSOLAT
Háttér gondolatok
Utolsó frissítés: 2023-12-31 0:32


e-világi GONDOLATOK

(publikációs fórum)

Írások, gondolatok a

titkosításról, nyelvrõl,

rejtett kommunikációról,

információs társadalomról,

e-világról...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~
.

FELHÍVÁS !

Az e-világi gondolatok oldal minden olyan írásnak, gondolatnak közzétételére lehetõséget biztosít, amely a fenti témákat, illetve kapcsolódó területeit új módon,
új tartalommal közelíti meg,
mások számára is élvezhetõ stílusban!

(a terjedelemre nincs elvárás)

A közlés a szerzõ adatainak megjelölésével történik, a szerzõi jogok figyelembevételével.

Beküldési cím: titoktan@titoktan.hu

 

ASZTALFIÓK

Már a MAgyar rendszerváltás korai 1990-es éveiben hanyatlani kezdett a tudomány, fõleg a társadalomtudományok iránti érdeklõdés.
A politika számára elegendõ volt a primitív módszertannal végzett közvéleménykutatás.
A tudományos eredmények, amelyek a társadalom törvényszerûségeinek feltárására irányulnak,
a kézi vezérlésû politika közellenségeivé váltak!
Nem csoda, hogy a tudományos publikálás fórumai, a tudományos folyóiratok száma financiális okokból egyre csökkent.
Sajnos ez a tendencia napjainkban is tart!

A jelentõs társadalmi, gazdasági és egyéb szakmai döntések, tudományosan megalapozatlanul, személyes politikai és gazdasági érdekeltségek, személyes kapcsolatok (ismerettségek) alapján történnek.

Eme jelenség kompenzálására támadt az ötletünk az 1990-es évek elején, Babics László szociológus kollégámmal, hogy alapítunk egy ASZTALFIÓK címû folyóiratot. Célunk az volt, hogy a tudományos kutatók (fõleg a társadalomtudomány területérõl), akiknek jobb sorsra érdemes gondolatai, kutatási eredményei, publikálási lehetõség híján az "asztalfiókban" maradtak, publikációs fórumra találjanak. … De anyagi erõforrás hiányában az ötletünk ÖTLET maradt.

Azonban nem sokkal az ezredforduló után, 2002-ben a Bagolyvár Könyvkiadónál megjelent a titkosítás kisenciklopédiájának, a TitokTan Trilógiámnak elsõ kötete. A Kiadó tulajdonosa Doubravszky György mecénásként támogatta,
hogy a kötet megjelenésével egyidõben hozzuk létre a www.titoktan.hu honlapot. Ennek célja az volt, hogy a kornak megfelelõ módon hozzáférhetõvé tegye azokat a gondolatokat, információkat,
"ami a TitokTan kötetekbõl kimaradt"
terjedelmi korlátok miatt. A honlap sikerét mutatja, hogy 22 éve mûködik, egyre növekvõ tartalommal (elérte a 456 ezer megtekintést)!

Mivel a 2010-es évek óta a honlap az én tulajdonomban van és én gondozom, szerkesztem a tartalmát is, megvalósítottam az egykori "Asztalfiók" ötletet, és megnyitottam a jelen oldalt,
az "e-világi GONDOLATOK"
tudományos publikációs fórumot.

T.DénesT.

"Az EMBERISÉG egyetlen esélye,
hogy a TERMÉSZET nem az emberek fejével gondolkodik.
"
(T.DénesT)

- INFOSANCE
= INFOrmációs renaisSANCE társadalom....
------------------------------------------- E
rrõl gondolkodni kell!
... Errõl beszélni kell!

------------------------------------------------------ E
rrõl
írni kell!
... Ezt megvalósítani kell!
-------------
© T.Dénes Tamás

K

ö

ny

v
e

k

 

 

 

 

 

 

 

 


[01]
TitokTan Trilógia 1.rész
Kódtörõ ABC
(Kriptográfia Mindenkinek)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2002.

[02] Titkos-számítógép-történet
Aranykönyv Kiadó, Budapest, 2003.

[03] TitokTan Trilógia 2.rész
Klasszikus REJTÉNYEK
(Kriptográfiai ARCképcsarnok)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2004.

[04] TitokTan Trilógia 3.rész
Újkori REJTÉNYEK
(REJtélyek és TÉNYEK a titkosításról)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2005.

[05] Titkosítás … és Szépirodalom (RejTények a világirodalomban)
Magánkiadás, Budapest, 2010.

[06] Kutatásmódszertan Strukturális Alapjai
Magánkiadás, Budapest, 2011.

[07] Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának módszerei (Társadalom-holográfia)
Magánkiadás, Budapest, 2011.

[08] A Globális Titok (A 21. század kulcsa: Biztonság az Információalapú Társadalomban)
Magánkiadás, Budapest, 2012.

[09] Kreativitás Rendszertan (Strukturális gondolkodás a mintakövetéstõl az intuícióig)
Magánkiadás, Budapest, 2014.

[10] A humán társadalom elmélete (Multistrukturális modell alapján)
Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

[11] Gondolati Rímpárok (Egy új társadalomelmélet születésérõl)
Magánkiadás, Budapest, 2017. (e-könyv)

[12] MultiStruktúra Memória (Élõ és Élettelen Rendszerek Egységes Multistruktúra Elmélete)
Magánkiadás, Budapest, 2017.

[13] Új módszer a prímszámok elméletében
amellyel a 21. század hajnalán bizonyítást nyertek, az évszázadok óta bizonyítatlan Landau-problémák
Magánkiadás, Budapest, 2022.

[14] New Method in Prime Number Theory
which, at dawn of the 21st century, proved Landau's problems that had been unproven for centuries
Magánkiadás, Budapest, 2022.

 

 

I
n
f
o
r
m
á
c
i
ó
b
i
z
t
o
n
s
á
g

E
l
m
é
l
e
t
e

Biztonságos
I
nformációs Társadalom

 

 

 

IB28- Ideológiák ellen nem lehet fegyverekkel harcolni!
..------.
-(Gondolatok 2001. szeptember 11-e huszadik évfordulóján)

IB27- "Úriember" vagy totális "Nagy testvér" társadalom?

IB26- Nyílt globalizáció ellen "rejtett háború"
.
----------(A terrorizmus új „harcvonala” már Európában van)

IB25- Van e-választási lehetõség?! (pdf)

IB24- Állampolgári e-kártya, avagy tömeges rabosítás?! (pdf)

IB23- Pályázat (tender) értékelés biztonságos modellje (pdf)

IB22- NIBEK: Nem Írhatsz BEszélhetsz Korlátlanul
-- -------vs. HIBEK: H
atalmi InformációBirtoklás Ellen Kriptográfia (pdf)

IB21- A terrorizmus "biztonsága" avagy a globális "harcrend" kudarca?
..------.
-(Gondolatok 2001. szeptember 11-e tizedik évfordulóján)

IB20- 20. századi irodalmi utópia, vagy a 21. századi e-társadalom virtuális valósága?
--------- (Információ)biztonság a NAGY TESTVÉR 60. éves születésnapján

IB19- ECHELON (Az e-tarsadalom információ-pajzsa?)

IB18- A Biztonság Konvergencia programja ("Nincs értelmes támadás értelmetlen céllal!")

IB17- BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓ(S) TÁRSADALOM? (Két paradoxon egy címben)

IB16- Az Internet és a globális hálózatok biztonságáról
----------(Gondolatok a csomag-kapcsolt hálózatok elméletének 40. évfordulóján)

IB15- Információbiztonság az e-társadalomban

IB14- Kódolatlan Gondolatok Szeptember 11-e harmadik évfordulóján

IB13- A GLOBÁLIS e-társadalom és a TERRORIZMUS "SZÖVETTANA"
----------(Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11-e elsõ évfordulóján)

IB12- A TURING-teszt az e-társadalom NAPI GYAKORLATA
--------- (A. M. Turing 90. születési évfordulóján)

IB11- Kempelen Farkas velünk él (A világ elsõ sakkozó, és beszélõgépe, avagy a mesterséges-intelligencia kezdetei) (pdf)

IB10- Bank-biztonság, avagy a leggyengébb láncszem

IB09- Ember vagy dokumentum csere?

IB08- e-világi dramaturgia

IB07- e-dokumentumok biztonsága

IB06- e-mber avagy egy új veszélyeztetett faj keletkezése?

IB05- Információbizonytalanság az e-társadalomban
--------------
Közös Fiók Rendszer (Common Box System), mint egy új, biztonságos e-levelezési rendszer vázlata

IB04- INFOSANCE (A jövõ INFOrmációs renaisSANCE társadalmának esélye)

IB03- Tudásmegosztás a 21. századi e-MBER alkotta társadalmi hálózatokban
---------- (Fenntartható fejlõdés az INFOSANCE-ban)

IB02- Hunyadi Mátyás titka, avagy a magyar titkosírás kezdetei
----------INFOSANCE gondolatok a Reneszánsz emlékévében (2008.)

IB01- A 19-20. századi magyar matematikusság mítosza (pdf)
--------- (Gondolatok Dr. Czeizel Endre: Matematikusok Gének Rejtélyek címû kötetérõl)

 

K
r
i
p
t
o
g
r
á
f
i
a

 

K12- SZTEGANOGRÁFIA (Rejtett információk rejtjelzés nélkül) (pdf)

K11- TITOK-MEGOSZTÁS

K10- DIGITÁLIS UJJLENYOMAT

K09- A DOKUMENTUMVÉDELEM problémái és új módszerei
------------(A dokumentumok biztonságának "periódusos" rendszere)

K08- e-aláírás vagy d-aláírás

K07- A Public Key System és az RSA biztonsági kérdései

K06- Új eredmények az RSA kulcsok megfejtéséhez

K05- Cardano és a kriptográfia (pdf)
-------- (A rejtjelzõ-rácsok matematikája)

K04- Piérre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelzés

K03- Latin négyzetek alkalmazásai a titkosításban

K02- Latin négyzetek alkalmazásai a kísérlet tervezésben és kódolásban

K01- Latin és bûvös négyzetek a játékos alkalmazásoktól az ûrtávközlésig

 

 

 

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

 

M22- A Goldbach-sejtés bizonyításának (nem)publikálhatósági tétele,
avagy Történet arról, hogy talán a matematika sem egzakt tudomány?
(pdf)

M21- Végtelen sok Mersenne-prím létezésének bizonyítása (pdf)

M20- Egymást követõ négyzetszámok közötti prímszám létezésének bizonyítása (pdf)

M19- Általánosított Ikerprím tétel (pdf)

M18- Az Ikerprím sejtés bizonyítása (pdf)

M17- Dénes-féle Szimmetrikus Prímszám tétel alkalmazása annak bizonyítására,
hogy létezik végtelen sok n2+1 alakú prímszám
(pdf)

M16- Dénes-féle Szimmetrikus Prímszám tétel
------. és alkalmazása a páros Goldbach-sejtés bizonyítására
(pdf)

M15- Ikerprím alapú Mersenne-ikerprímek tulajdonságai (2001) (pdf)

M14- Mersenne-számok alapvetõ tulajdonságai (pdf)
-------- (Párhuzamos algoritmus a Mersenne-számok prímfelbontására, 2001)

M13- A Komplementer Prímszita alkalmazása az ikerprímek számának becslésére (pdf)

M12- A Komplementer Prímszita tétel alkalmazása S.W.Golomb prímfaktorizációs módszerére (pdf)

M11- Komplementer Prímszita (pdf)

M10- Az alap-Fibonacci sorozat és az általánosított Fibonacci-típusú sorozat összefüggései (pdf)

M09- Prímszámok a Fibonacci sorozatban (pdf)
- ------- (Van-e végtelen sok prímszám a Fibonacci sorozatban?)

M08- Ikerprímek a Fibonacci sorozatban (pdf)

M07- Páros fokszámú reguláris gráfok szögpont szerinti "evolúciója" (pdf)
- ------- (Matematikai Lapok 27. évfolyam 3-4. szám)

M06- Gráfok maximális sûrûségû részgráfjairól
--------- (Algoritmus maximális teljes részgráf megkeresésére, 1978)
(pdf)

M05- Maximálisan harmadfokú csúcsot tartalmazó gráfok Hamilton-útjairól (1975) (pdf)

M04- Szükséges és elegendõ feltétel Hamilton-út létezésére, bizonyos gráfosztályokban (1975) (pdf)

M03- Gráfbeli pályák és jelsorozatok kapcsolata

M02- Algoritmusok az összes n-edfokú permutáció elõállítására 2. (pdf)
- ------- (Információ Elektronika 1975/2)

M01- Algoritmusok az összes n-edfokú permutáció elõállítására 1. (pdf)
- ------- (Információ Elektronika 1975/1)

 

 


Multi-struktúra
elmélet

(Rendszer-holográfia)

és

alkalmazásai


Mstr19-
Struktúra-Memória (SM) -Az emberi agytevékenység gráf-modellje

Mstr18- Az emberi elme egyetlen feloldhatatlan paradoxona (pdf)

Mstr17- Gráfelméleti megközelítés rendszerek strukturális modellezésére (pdf)
------------- (A holográfia elv kiterjesztése általános rendszerekre, 1978)

-
Mstr16- GRAPH THEORETICAL APROACH TO STRUCTURAL REPRESENTATION OF SYSTEMS (pdf) (An attempt to generalize the holography principle, 1978)

Mstr15- Society Holography (The Holography principle’s Generalisation to the Society) (pdf)

Mstr14- A genetikai kódban megjelenõ Sd-effektus, avagy a 64-bõl 20 triplet strukturális magyarázata

Mstr13- A tacit tudás strukturális definíciója
---------
(in: TUDÁSBÓL VÁRAT ..., MTA Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben, 2. kötet, szerk.: Noszkay Erzsébet, 2011)

Mstr12- A "kreativitás kockázata" paradoxon
.
- ---------- (in: KÖZÖSSÉGI TUDÁSOK - TUDÁSKÖZÖSSÉGEK, MTA Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben, 3. kötet, szerk.: Noszkay Erzsébet, 2017)

Mstr11- Gondolatok a társadalomkutatás módszertanáról és oktatásáról Yumpu.com

Mstr10- Rendszerváltozók strukturaelemzéséhez készült GRAF1 programcsomag (1984)

Mstr09- Rendszerváltozók strukturaelemzésének módszertana
---------- (A fedési-mutató alkalmazása, 1984)

Mstr08- Rendszerváltozók strukturaelemzésének elmélete és gráfelméleti modellje (1984)

Mstr07- A társadalmi mobilitás volumenének eloszlásáról
------------- (Szociológia, 1982/1)

Mstr06- Kísérlet a rétegzõdés és a mobilitás elméletének axiomatikus felépítésére
------------- (Szociológia, 1980/3-4)

Mstr05- A rétegzõdési és a mobilitási struktúra közös elemzése gráf modellel
------------- (Szociológia, 1979/4)

Mstr04- Gráfelméleti eszközök az empirikus szociológia kumulatív felépítésének vizsgálatához (Szigma, 1979/3-4)

Mstr03- Társadalomtudományi kutatások adatainak gráfelméleti szintézis-modellje
------------- II. Hungarian Computer Science Conference, Budapest 1977.
-------------

Mstr02- Rendszerek strukturális modellezésérõl
------------- (Csepeli Mûszaki Közgazdasági Szemle, 1980/1)

Mstr01- A Csepel Mûvek kontaktometriai vizsgálata kapcsán kidolgozott gráfelméleti modellrõl---- (CSM Irányítás és Számítástechnikai Intézet Évkönyve, 1975)

 

 


I
nterjúk

T.Dénes Tamással

 

 I05- DIGITÁLIS CSÕLÁTÁS, vagy az információs társadalom felkiáltójelei

I04- "Meg kéne állni egy percre és elgondolkodni!"

I03- "Nem Amerikából jöttem ..." ( Pünkösti Árpád: Kék egér címû interjú kötetében )

I02- T., a magányos farkas (Népszabadság, 2008.06.29.)

I01- Örökmozgó és UFO jelenségek egy új multistruktúra elmélet fényében
--
"Nem az a kulcskérdés, hogy milyen magyarázatot adunk rájuk, hanem az, hogy létezik-e maga a jelenség?"

¤ TV és Rádió interjúk

 
© T.Dénes Tamás .- Dr. Farkas János († 2016.)

¤ A HUMÁN TÁRSADALOM ELMÉLETE (Multistrukturális modell alapján) (Gondolat Kiadó, 2015)

¤ EGY MULTISTRUKTÚRA-ELMÉLET ÖSSZEFOGLALÁSA (MTA, Társadalomkutatás, 27. kötet, 2.szám, 2009. június)

¤ A TÁRSADALOM STRUKTURÁLIS ELMÉLETE (MTA, Társadalomkutatás, 2007.2.1.)

¤ Világválság vagy a társadalmi struktúrák válsága (Comitatus, 19. évf. 7-8. sz. / 2009.)

© Dr. Farkas János († 2016.)

¤ A sport metrikus és strukturális megközelítése (angol)

¤ SERENDIPITY: Utazás az ismeretlenbe

¤ A tudástermelés átalakulásának történeti mintái

¤ A Változás Elmélete - Az Elmélet Változása

¤ TÉZISEK az INFORMÁCIÓS / TUDÁSTÁRSADALOMRÓL

¤ TUDÁSDEFICIT és TÁRSADALOM

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM PARADOXONJAI

¤ Az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ETIKAI, SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI

¤ Az "INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM" KÜSZÖBÉN

¤ Az IPARITÓL az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMIG

¤ ELMÉLETEK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMRÓL

¤ ÚTON az IPARI TÁRSADALOMBÓL az INFORMÁCIÓ ALAPÚ TÁRSADALOM FELÉ

¤ Az "ERÕ" és az "ERÉNY" közötti szakadás, MINT a BIZALOMVESZTÉS ALAPJA

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM és a GLOBALIZÁCIÓ SZOCIOLÓGIÁJA

¤ A TECHNIKA SZOCIOLÓGIAI FOGALMA

¤ A SZAKÉRTÕI TUDÁS TERMÉSZETE

 
© Dr. Noszkay Erzsébet

¤ Hogyan építs válságálló vállalkozást/10 (interjú: HIT rádió, 2020.05.22.)

¤ A 20. századi magyar VEZETÕKÉPZÉS, VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE

¤ A CSEPELI VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI ISKOLA TÖRTÉNETE (pdf)

¤ KÖZÖSSÉGI TUDÁSOK - TUDÁSKÖZÖSSÉGEK
-- (MTA Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben 3. kötet, szerk.: Noszkay Erzsébet, 2017)

¤ Ki a jó vezetõ és hogyan lehet hatékonyan válságot menedzselni? (interjú: Kossuth rádió - Szombat reggel 2017.04.29.)

¤ EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? (A vállalat diagnosztikai modellje)

¤ BKIK emlékplakett 2018.02.15.

¤ A rendszerszemléletû tudásmenedzsment (Pearson Kiadó, 2013) (Dénes T. recenzió)

¤ A változás és válságmenedzselés képzése (interjú: DUNA TV - Közbeszéd)

¤ A tudásmenedzsment hazai fejlõdéstörténete

¤ Gyakorlati tudásmenedzsment (interjú: Menedzser Fórum)

¤ Használhatóvá nemesíteni az elméleti eredményeket (interjú: Menedzser Fórum)

 
© Vasvári György CISM († 2015.)

¤ Egy számítástechnikus szakmai életútja (1957-2013)

¤ Életutam "videó-szobor" (a Neumann János Számítógéptudományi Társaság bemutatja: Arcképek a magyar informatika történetébõl)

¤ Biztonságszervezési módszertan I. kötet

¤ Biztonságszervezési módszertan II. kötet

¤ Válogatott tanulmányok a vállalati biztonság témakörébõl

¤ A társadalmi és szervezeti (vállalati) biztonsági kultrúra

¤ A humán tényezõ az e-világi bankbiztonságban

© Prószéky G. - Kis B.
¤ GLOBÁLIS TÁRSADALOM - GLOBÁLIS NYELV (A nyelvi processzorok világa)
© Kun János

¤ A pénzhelyettesítõkrõl (tanulmány)

 
Lap tetejére!
Vissza a FÕMENÜ oldalra!