Dénes Tamás matematikus-kriptográfus

 e-mail: titoktan@freemail.hu

 

 

A Turing-teszt az e-társadalom napi gyakorlata

 

A.M.Turing születésének 90. évfordulójára ajánlva

 

 

 

Virtuális agárverseny effektus:

Érjük utol a nem létező nyulat egy virtuális agárversenyen!

 

1. Gondolatok a Turing-teszt előtt

 

Most nem engedjük elkalandozni gondolatainkat több ezer éves távlatokba, a "már az ókori görögök is ismerték" szokásos fordulatot használva, mégis lenyűgöző az a gondolkodásfejlődési ív, amely elvezetett a mechanikus számoló-gépektől a mai infokommunikációs rendszerek technikai alapját képező digitális gépekig. Talán nem tanulság nélküli ez a történeti kitérő Neumann János születésének centenáriumi évében, amelyből kiderül, hogy milyen óriások vállán állt, amikor a XX.század második felének és a jelen fejlett társadalmainak gyökeresen új irányt szabott, a számítástechnika megalapozásával.

 

Bár valóban az emberiség a kezdetektől alkalmazott a számolás megkönnyítésére különböző eszközöket (ilyenek voltak a legrégebbi ismert eszközök, a rováspálcák, majd az abakusz), jelen témánk szempontjából azonban csupán vázlatosan teszünk említést azokról az eszközökről, amelyek már a mai értelemben is számoló-gépeknek nevezhetők. Ehhez elegendő a XVII. századig visszapergetni a naptárt, amikor 1642-ben Blaise Pascal (1623-1662) megszerkesztette fogaskerekes összeadógépét, az arithmométert. Ennek tökéletesített formája volt 1671-1673-ban Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) összeadó és szorzógépe, amellyel mind a négy alapműveletet el lehetett végezni, sőt Leibniz már ekkor javasolta a számológépeknél a 2-es számrendszer használatát[1]!.

 

Ezekkel a fogaskerekes eszközökkel egyre több és egyre nagyobb számokon végzett műveleteket lehetett a fejben, vagy papíron történő számoláshoz képest igen gyorsan elvégezni, ezért a XVIII. században, főleg Franciaországban már sorozatban gyártottak ilyen készülékeket.

Igen nagy előrelépést jelentett a változtatható fogazású, majd a lyukkártyás vezérlésű gépek bevezetése. Az első ilyen gépek Joseph Marie Jacquard (1752-1834)  nevéhez fűződnek, aki 1810-ben elkészítette első lyukkártya vezérlésű szövőgépét, amely már lehetővé tette a selyemszövetek különböző mintázatokkal történő automatikus gyártását.

  

 

Jacquard halálakor több tízezer ilyen szövőgép üzemelt. A lyukkártyás vezérlés ötlete és technikája a szórakoztató iparban is megjelent például a XVIII.-XIX. századi zenegépekben. Száz évvel később, az 1960-as, 1970-es évek számítógépeinek kulcsjelentőségű perifériája lett a lyukkártya olvasó, amely már az adatokon túl a programok beolvasására is szolgált!

 

A számítástechnika és így a "gondolkodó gépek" felé vezető út szempontjából igazi áttörést Charles Babbage (1792-1871) angol matematikus tevékenysége jelentett, akinek először jutott eszébe, hogy a lyukkártya alkalmas lehet az elemeire bontott számítási eljárások gépbe táplálására is. A mintegy tíz évi munkával készített első gépe, a Difference Engine[2] képes volt nagy számtáblázatok automatikus elkészítésére, ami méltán váltotta ki a korabeli csillagászok elismerését, melynek kifejezésére a csillagászok egyesülete aranyéremmel tüntette ki. Babbage azonban gépét továbbfejlesztette és grandiózus tervekkel foglalkozott, melynek eredménye, új számítógépe, az Analytical Engine sohasem készült el, mivel az 1000 tengely és az 50 helyiértékes számokhoz tartozó fogaskerékrendszer technikai kivitelezése olyan technikai precizitást igényelt, amelyre az akkori ipar képtelen volt.[3]

 

 

Babbage gépe méltánytalanul feledésbe merült, pedig az az automatizált számítógépek ősének tekithető. Babbage ugyanis felismerte azt, hogy szükséges a számítási folyamat közben keletkező részeredmények tárolása is. Ugyanakkor az Analytical Engine valósította volna meg először azt az elvet, hogy a gép előre meghatározott (és lyukkártyák segítségével változtatható!) algoritmus szerint végezze a számításokat, vagyis mai fogalmaink szerint, ez lett volna az első programozható "számítógép". Babbage gépe tehát szerkezeti elemeit (architektúráját) tekintve (aritmetikai egység, operatív tár, vezérlő egység), pontosan megfelelt a napjainkban is használt, úgynevezett Neumann elvű számítógépeknek. Mindez szinte pontosan 100 évvel Neumann János előtt!

 

 

A Babbage-nél még mechanikus elemekből felépülő lyukkártyás rendszert csupán az elektronika felhasználásával modernizálta a XIX. század végén, az Amerikai Statisztikai Hivatal igazgatója  Herman Hollerith (1860-1929), aki 1889-ben a népszámlálás adatainak feldolgozására egy rendezőgépet dolgozott ki. Minden állampolgárhoz egy adatsort (számsort) rendelt, amely számokat egy 80 oszlopból és 10 sorból álló kártyán lyukasztással rögzítettek. A rendezőgép olyan elektromágneses szerkezet volt, amely a kártyák oszlopainak megfelelő távolságokban pontosan 80 letapogató fémtűvel rendelkezett, így amikor a görgősoron egy kártya a tűk alá került, akkor azok a tűk, amelyek a kártyán lyukat "találtak", zárták az elektromágnes áramkörét, amely azon a padon, amelyen a kártya elhaladt, kinyitotta a lyukasztásnak megfelelő ajtót, amelyen át a kártya a neki megfelelő dobozba esett[4].

 

 

Az elektromosság alkalmazása felgyorsította a számológépek fejlődését és a XX. század elején mind tökéletesebb elektromechanikus gépeket készítettek. Az Amerikai Egyesült Államokban Howard Hathavay Aiken elkészítette a MARK-I és MARK-II elektromechanikus analitikus számítógépeket, amelyekben egy összeadáshoz 0,3-0,5 sec, egy szorzáshoz 5-6 sec, míg egy osztáshoz 15 secundum kellett. Mindehhez (mint az a 6. képen látható) egy hatalmas teremre volt szükség.

 

 

Norbert Wiener (1894-1964) 1940-ben megfogalmazta a korszerű számítógépek "5-parancsolatát":

 

1.      A számítógép aritmetikai egysége numerikus legyen.

2.      A mechanikus és elektromos kapcsolókat fel kell váltani elektroncsövekkel.

3.      Az aritmetikai műveletek elvégzésére a 2-es számrendszert kell alkalmazni.

4.      A műveletsort a gép emberi beavatkozás nélkül, automatikusan végezze úgy, hogy a közbenső logikai döntéseket is be kell táplálni. (Mai szóhasználattal, ez a program.)

5.      Legyen lehetőség az adatok tárolására, könnyű előhívására és törlésére.

A II. világháború alatt rohamosan fejlődő hadiipar sorra vetette fel a rengeteg számolást igénylő feladatokat (például a nagy hatótávolságú lövedékek lőelemtáblázatai, lövedékek gyors röppályaszámítása, az atombomba kísérletek számításairól nem is beszélve), amelyek sürgették a "számítógépek 5-parancsolatának" gyakorlati megvalósítását.

Így készült el Neumann János és Herman H.Goldstine tervei alapján  1943-1946 között az első elektronikus számítógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator), a philadelphiai Pennsylvania Egyetemen. Az ENIAC egy elektronikus kolosszus volt, amely 30 tonnát nyomott, egy több mint 30 méter hosszú terem kellett az elhelyezéséhez és a 18000 elektroncső 100-150 kWó energiát fogyasztott (ezért a hűtése igen nagy problémát jelentett).

  

 

Az ENIAC még nem felelt meg egészen a "számítógépek 5-parancsolatának", hiszen aritmetikája  10-es számrendszerben működött. Számítási teljesítménye azonban a MARK-I és MARK-II gépekéhez viszonyítva lenyűgöző volt, az összeadást és kivonást 10 tizedes pontossággal 0.0002, a szorzást 0.0023 secundum alatt végezte el. Memóriájában mindössze húsz darab tízjegyű számot lehetett tárolni, így program tárolására nem volt alkalmas, a programozását egy huzalos dugaszolótábla tette lehetővé.

Ezen adatok ismeretében még nagyobb tisztelettel kell adóznunk C. Babbage száz évvel korábbi teljesítménye előtt és egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy annak megvalósítása akkoriban kudarcba fulladt.

 

Neumann János és H.H.Goldstine az 1940-es évek elejétől foglalkoztak a számítógépek elméleti és gyakorlati problémáival. Kutatásaik eredményét egy bizalmas jelentésben foglalták össze 1948-ban, amely először tartalmazta az univerzális, belső programvezérlésű, elektronikus, digitális számítógép tervét. Ebben egyértelmű érvekkel alátámasztva állást foglaltak a már Leibniz által ajánlott bináris számrendszer mellett, valamint megoldották a programtárolás módját is. Így lehetővé vált az adatok és részeredmények tárolásán kívül, a végrehajtandó utasítások tárolása is a számítógép memóriájának egy erre fenntartott részében.

Az ENIAC tapasztalatait felhasználva, már ezen elveket valósította meg, az 1948-1949-re elkészült EDVAC (Electronic Variable Automatic Computer), amelyet tervezője Neumann János tiszteletére "Johnnyac"-nak is hívtak[5].

 

Érdemes felfigyelni ez utóbbi elnevezések közötti (látszólag jelentéktelen) eltérésre, amely már tükrözi azt a jelentős különbséget, amely a mind nagyobb teljesítményű, a szó szoros értelmében vett számoló gépek (minél nagyobb számokkal, minél gyorsabban végzett műveletek) és a változtatható és tárolt programokkal programozható számítógépek között van.

Ez az a pont, ahol kezd versenytárssá válni a gép és az ember, ahol már a nagy mennyiségi teljesítményekre képes automatikusan működő, de alapjában véve egyszerű gépek helyére lépnek a programvezérelt automaták. Az automaták már az 1800-as években Kempelen Farkas zseniálisan szélhámos "sakkozó automatája"[6] idején is nagy csodálattal töltötték el az embereket.

 

 

Később a logikai gépek, majd az emberi funkciókat modellező automaták, már elkerülhetetlenné tették a programnak, mint matematikai fogalomnak a definiálását.

Éppen Alan Mathison Turing[7] (1912-1954)  volt az, aki az 1930-as években elsőként adta meg a program és a programozható számítógép matematikai modelljét, a róla elnevezett Turing-gép definícióját. Ez a gép tulajdonképpen egy absztrakt automata, amelyre teljesül az a meghökkentő tétel, melyet Alonzo Church amerikai matematikus 1936-ban állított fel és amely szerint minden programhoz található egy azzal ekvivalens Turing-gép és fordítva, minden Turing-gép egy programot (algoritmust) valósít meg, azaz a Turing-gép tökéletes modellje a program fogalomnak. A Turing-gép, mint minden igazán zseniális elképzelés, könnyen leírható:

Képzeljünk el egy olyan automatát, amely véges sok szimbólumot (jelet) képes feldolgozni úgy, hogy egy adott időpillanatban egyetlen szimbólumot képes leolvasni, vagy felírni egy elvileg végtelen szalagra. A feldolgozást egy speciális jel, a STOP jel feldolgozásakor fejezi be.

 

Ebben az absztrakt definícióban valóban benne van a jelek hosszabb jelsorozatokká való összeláncolásának és így tetszőleges bonyolultságú utasítások létrehozásának és tárolásának, a végrehajtás közben keletkezett jelek (adatok) tárolásának lehetősége, vagyis mindazon funkciók elméleti lehetősége, amelyeket egy évtizeddel később, Norbert Wiener  a korszerű számítógépek "5-parancsolata"-ban foglalt össze.

 

A programok, az automaták, a számítógépek számtalan elméleti kérdést vetettek fel, amelyek megválaszolására részben a matematikai logika, az absztrakt algebra és más matematikai területek segítségével kerestek válaszokat, részben egészen új tudományterületek születtek, mint például az automata elmélet, a kibernetika, a számítógép tudomány, vagy az információ elmélet. 

 

 

2. A Turing-teszt

 

A programozható gépekkel kapcsolatban, szintén a XX. század 30-as éveiben vetődött fel a kérdés, hogy létezik-e (létezhet-e) olyan programozási feladat, amely nem oldható meg? Azaz a Church-tézis szerint, létezik-e olyan programozási feladat, amelyhez nem található Turing-gép ?

Nos, 1937-ben A.M. Turing bebizonyította, hogy a válasz "igen", mivel azok és csak azok az algoritmusok programozhatók, melyekhez úgynevezett rekurzív függvények tartoznak.  A matematikának azt a területét, amely eme kérdések egzakt tárgyalását tűzte ki céljául, kiszámíthatóság elméletnek, algoritmus elméletnek, illetve Turing előbbi tétele szerint a rekurzív függvények elméletének nevezzük. Ezek az elméleti területek leegyszerüsítve a következő kérdéssel foglalkoznak:

Melyek azok a számítások, amiket a számítógép el tud végezni, ha minden gyakorlati jellegű korláttól eltekintünk (mint például a rendelkezésre álló idő és tárkapacitás) ?

 

A.M. Turing tehát kereste saját konstrukciójának a korlátait és egyben a mesterséges intelligencia kutatások előfutárának is tekinthető, mivel Ő vetette fel elsőként azt a kérdést, hogy mit is jelent a "gépi intelligencia" ?

Az első megválaszolásra váró kérdés persze az, hogy létezik-e ilyen, hiszen a máig létező többségi felfogás szerint intelligenciával csupán az ember rendelkezik, ezért a "gépi intelligencia" szóösszetétel értelmetlen. Turing azt is jól látta, hogy az intelligencia és gondolkodás fogalmak egymástól elválaszthatatlanok, ezért fogalmazta meg  1950-ben megjelent, klasszikussá vált cikkében, a dolgozatom elején idézett, egyetlen mondatba sűrített kérdését: "… tudnak-e a gépek gondolkodni ?"

Ezzel a kérdéssel és az ezt követő gondolataival indította útjára, a napjainkban egyre aktuálisabb mesterséges intelligencia kutatást. Turing szerint a "gondolkodni" szó inkább érzelmi kérdéssé teszi ezt az egész kérdéskört, ezért el is vetette, mint túlságosan bizonytalan (szubjektív) fogalmat. Ugyanakkor az 1950-es években sokan úgy gondolták, hogy  Kurt Gödel (1906-1978) nemteljességi tétele a mesterséges intelligencia lehetetlenségét is bizonyítja:

A mesterséges intelligencia mindig "egy program", azaz egy Turing-gép (Church-tézis). Az ebben a gépben tárolt axiómarendszer meghatároz egy "nyelvet", amely nyelven megfogalmazható olyan kérdés, amelyre ebben az axiómarendszerben nem vezethető le igen-nem jellegű válasz (Gödel-tétel). Tehát e mesterséges intelligencia számára érthető nyelven, megfogalmazható olyan kérdés, amelyre nem tud sem igennel, sem nemmel válaszolni !

 

Bár ez az érvelés több sebből vérzik, témánk szempontjából csupán egyet emelek ki ezek közül: Ha a mesterséges intelligenciát, mint az emberi intelligenciát utánzó konstrukciót fogjuk fel, akkor ennek megvalósíthatatlanságát nem bizonyítja az az érv, hogy bizonyos kérdésekre nem tud felelni, hiszen ez az emberi gondolkodásnak is jellemzője.

 

A rekurzív függvények elméletének, a matematikai nyelvészetnek jelentős alakja, a magyarországi kibernetikai iskola megalapítója, Kalmár László (1905 – 1976) az 1948-as amszterdami Filozófiai kongresszuson tartott előadásában bebizonyította, hogy a Church-tétel a Gödel-tételből levezethető, így Church tétele nem bizonyíthatja abszolút eldönthetetlen probléma létezését.

Kalmár László hangsúlyozta, hogy ezeket a tételeket (Gödel, Church) szabatosan úgy kellene megfogalmazni, hogy a kérdéses problémasereg általános rekurzív eljárással nem oldható meg, nem pedig abszolút megoldhatatlanságról beszélni (lásd [KALM 86]).

 

Turingot az ellenvetések és főleg a "gépi intelligencia" fogalmának bizonytalansága csak inspirálta egy új megközelítés felvetésére. Ennek lényege, hogy e szubjektív és ezáltal tudományosan megfoghatatlan fogalmak helyett, egy olyan módszert kell konstruálni, amelyet jól definiált technikai fogalmakkal lehet leírni. Javaslata szerint ez az általa "utánzási játéknak" nevezett módszer, melyet manapság Turing-teszt, vagy Turing-próba néven ismerünk. A Turing-teszt lényege (lásd 1.ábra):

Képzeljük el, hogy egy C számítógép és egy E ember két külön helyiségben  van elkülönítve és mindketten elektronikus kapcsolatban vannak egy harmadik helyiségben levő K személlyel, aki elektronikus úton kérdéseket tehet fel mindkettejüknek. K-nak az a célja, hogy a kérdéseire érkező válaszokból meg tudja különböztetni, hogy mely válasz származik C-től és melyik E-től.

 

 

A teszt egyik óriási előnye, hogy az intelligenciáról, gondolkodásról való elmeélesítő gondolatkísérletek síkjáról, gyakorlatban kivitelezhető és a probléma lényegét megragadó eszközt kaptunk a kezünkbe. Hiszen most már az eredeti kérdés helyett azzal a jól kezelhető kérdéssel állunk szemben, hogy "van-e olyan gép, amely ezt a játékot jól tudja játszani?"

Az eredeti Turing probléma valóban a gépi és emberi intelligencia megkülönböztetése volt. A mesterséges intelligencia kutatások célkitűzése tehát, a gépek alkalmassá tétele arra, hogy az embert minél pontosabban tudják utánozni.

Turing eme korszakos cikkében kifejezte meggyőződését, hogy a XX. század végére a gépek már elég jól fogják játszani ezt a játékot ahhoz, hogy egy átlagos kérdezőnek nem lesz 70%-nál több esélye az azonosításra 5 percnyi kérdezés után.

 

 

3. A Turing-teszt és az e-kommunikáció

 

Vajon ha A.M.Turing megérte volna éppen 2002-ben esedékes  90. életévét, hogyan értékelné saját ötven évvel ezelőtti elképzeléseit ?

Valószínűleg elismerné, hogy fantáziája nem volt elegendő ahhoz, hogy előre lássa azt a technikai robbanást, amely a számítástechnikában, elektronikában, kommunikáció-technológiában bekövetkezett, s amelynek eredményeként a jelenünk, mindennapjaink részévé, napi gyakorlattá vált a Turing-teszt.

A mai információsnak nevezett, információ alapú, vagy inkább e-kommunikációs társadalom ugyanis egy "FEKETE DOBOZ" modellt valósít meg. Ebben a modellben (lásd 2.ábra) egy óriási információ tárolóval (ez a "fekete doboz") kommunikál minden felhasználó úgy, hogy a felhasználók EGYMÁS SZÁMÁRA valójában ISMERETLENEK és csak a "fekete doboz"-hoz való csatlakozás követel meg egyszerűbb, vagy szigorúbb azonosítást ("bemutatkozást"), fordítva ez ellenőrizhetetlen. Ma az internet egyik fő vonzereje a "globális névtelenség", ami egyúttal számos visszaélés és bűncselekmény forrása is.

A modell tehát úgy működik, hogy mindenki egy közös dobozba ("fekete doboz") helyezi be az információit (lehet az személy, cég, intézmény, stb.)[8] és ebből mindenki annyit vehet ki, amennyire a „fekete doboz” engedélyt ad.

A 2.ábra globális kommunikációs modellje, melyet e folyóiratban már más kontextusban is ismertettem (lásd [DÉNT 02/3]) tulajdonképpen egy megsokszorozott Turing-modell, ahol mindenki a géppel kommunikál elektronikusan, így mindenki lehet kérdező (K) és kérdezett (E), a gép pedig összegyűjti és tárolja a  információt. A globális modell tehát tömören leírható Arkagyij Rajkin szavaival:

"Én vagyok itt (K). De ki van odaát ?!"

 

A válasz, mint látni fogjuk az információs társadalom kulcskérdéséhez vezet. A.M.Turing idézett 1950-es cikkében tesztjét így fogalmazta meg:

"Azt állíthatjuk, hogy egy gép gondolkodik, ha kérdéseket tehetünk fel neki, éspedig tetszőleges kérdéseket és az úgy válaszol, hogy ha nem 'nézünk oda', nem tudjuk, hogy a felelet géptől, vagy embertől származik-e."

 

Turing gondolatmenete látnoki volt, ugyanis tökéletesen illeszkedik a jelen e-társadalmának 2.ábrán felvázolt globális kommunikációs hálózataira. A kommunikációs hálózat minden felhasználója (E1,E2,…,K) valóban egy monitor előtt ül és kérdéseket tesz fel. A monitoron megjelenő válaszok tartalmából azonban, ha odanézünk sem dönthető el biztosan a válaszoló „személye”, így annak valódi, vagy virtuális volta sem! (Természetesen itt a „személy” jelölhet csoportot, céget, szervezetet, stb.) A válaszoló személyének bizonytalansága tehát felveti az ÁLTALA KÉPVISELT INFORMÁCIÓK VALÓDISÁGÁNAK, A VIRTUÁLIS INFORMÁCIÓKNAK a problematikáját. Így válik ez az elektronikus kommunikációs rendszerek és ezáltal az információ alapú társadalom kulcskérdésévé.

Azt már Turing is látta, sőt elméletileg bizonyította, hogy ha egy gép tökéletesen játsza az "utánzási játékot", akkor a  Turing-teszt kérdésfeltevése ("Mesterséges vagy természetes intelligenciával állunk szemben?") eldönthetetlen. A globális kommunikációs modellben ugyanakkor a  C  gép igazából nem a saját, hanem a sok-sok E1 ,E2 ,E3 ,… felhasználó intelligenciájával "játszik", így  K-val szemben emberi intelligenciák sokasága áll. E modell kísértetiesen hasonlít Kempelen báró 200 évvel ezelőtti "sakkozó automatájához", amelynek saját korában csodájára jártak, az utókor pedig egy szélhámos szemfényvesztéseként tartja számon. Pedig Kempelen "automatájában" csupán egyetlen pici, ámde zseniális emberke kuporgott !

A globális e-kommunikációs rendszerekben elhelyezett gépek, mint információgyűjtő fekete dobozok, túl jól játszák az "utánzó játékot", így sajnos a mesterséges és természetes intelligencia megkülönböztetésének problematikája hosszú időre a titkos kutatólaboratóriumokba szorult, míg eme e-kommunikációs rendszerekben a "Valódi vagy virtuális információ?" alapkérdés váltja fel. Ez egy egészen új kihívás.

 

Míg Turing elképzelése szerint a K kérdezőhöz a két féltől jövő válaszok (E,C) összehasonlítása fogódzót adhat a "gép vagy ember?" kérdés eldöntésére, addig az e-kommunikációban ilyen fogódzó nincs, hiszen minden válaszoló, gép által leképezett ember. Az e-modellben tehát (Kempelen sakk-automatájával ellentétben) világos, hogy az "automatában ember ül", de a kilétét és állításainak valódiságát éppen a "tökéletes utánzás" fedi el.

 

Egy olyan társadalomban, amely az információk szabadon áramló, tömeges áradatára épül (információ alapú társadalom), reménytelen vállalkozás minden információ valódiságát egzakt módon ellenőrizni, így egyre nagyobb jelentőséggel bír az információforrások "beolvadása" a "fekete dobozba", amellyel az információ így szinte teljesen személytelenné válik.

A K kérdező számára tehát már nem az a kérdés, hogy emberi, vagy gépi intelligenciával áll szemben, hanem azt kell eldöntenie, hogy a kérdéseire érkező válaszok valódi, vagy virtuális "személytől" származnak, azaz döntéseket építhet-e rájuk, vagy sem. A K kérdező így teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került, ami döntései szempontjából is jelentős bizonytalanságot jelent.

Az információ mennyiségének, bizonytalanságának mérésére vezetett be Claude Shannon (1916-2001) matematikai egzaktsággal kezelhető fogalmat, az információ entrópiát [SHANN 48]. Ennek felhasználásával mutatta be a jelen cikk írója [DÉNT 01/1]-ban, hogy a globális hálózatok (ilyen az információ alapú társadalom is!) biztonsága jóval kisebb, mint a "rendezettebb struktúrájú", azaz hierarchikusabb struktúrájú hálózatoké.

 

Az információs társadalom kulcsfogalma tehát az információ biztonság, azaz a titkos[9] és nyilvános információk jó elkülönítése, tárolása, továbbítása, hiszen az e-kommunikáció dominanciája egyre jobban kizárja a hagyományos értelemben vett személyes azonosítást, a tapasztalatokon nyugvó ellenőrzést, így a legkülönbözőbb mesterséges azonosító eszközöket kell alkalmaznunk. A mesterséges azonosításhoz egyre több titkos kód, jelszó, kulcs megőrzésére, tárolására kényszerülünk, hiszen ezek mindegyike számunkra, vagy más közös érdekeltségű csoportok számára, értékes információkat takar (hitel kártyák, telefon kártyák, igazolvány kártyák, PIN kódok és jelszavas azonosítók, stb.), akárcsak a fekete doboz "labirintusának titkos ajtója". A titkolódzás az e-kommunikációban általánossá válik, kilép a titkosszolgálatok szűk világából és mindennapjaink része lesz. Egyre nyilvánvalóbb a "nyíltan titkolódzás" szükségessége, amely "paradox játék" nagyon hasonlít a Turing-tesztre, sőt mára önálló területté vált a kriptográfiában (rejtjelzéstanban), ez a "zero-knowledge proof", azaz az "előismeretek nélküli bizonyítás".

 

4. A "zero-knowledge proof"

 

A probléma megfogalmazása igen egyszerű, ha észrevesszük, hogy a globális kommunikáció 2.ábra szerinti modelljében a szerepek felcserélhetők, azaz mindenki lehet kérdező és kérdezett, valamint fenti gondolatmenetünk szerint a gép és a számtalan felhasználó sem különböztethető meg információelméleti alapon.

Tételezzük fel, hogy a "fekete dobozban" egy labirintus van, mely egy titkos ajtót rejt, amelyen mindenképpen át kell jutni ahhoz, hogy a labirintus egyik feléből a másikba jussunk (lásd 3.ábra). A B játékos ismeri az ajtó titkát (ki tudja nyitni azt!), de úgy kell ezt bebizonyítania az A játékosnak, hogy közben magát a titkot ne árulja el. Ezt nevezi a nemzetközi szakirodalom "zero-knowledge proof"-nak, azokat az eljárásokat, amelyek alkalmasak az ilyenfajta bizonyításra, "zero-knowledge protocol"-nak (lásd [PETSO 88],[STEW 96],[WAYN 87]).

 

Íme egy általános eljárás (protocol) az előismeret nélküli bizonyításra:

1.      Az A játékos a labirintus bejáratánál áll, míg a B játékos eltűnik a labirintusban.

2.      Az A játékos két dolgot kérhet B-től:

-         Gyere ki a jobboldali folyosón!

-         Gyere ki a baloldali folyosón !

3.      Mivel a B játékos a titkos ajtó egyik oldalán állhat csak (C vagy D), így ahhoz, hogy a kérést mindenképpen teljesítse, feltétlenül ki kell tudnia nyitni a titkos ajtót.

4.      Az A játékos  n-szer ismételheti meg a kérést és a B játékos mind az n-szer teljesíti.

 

Így a B játékos bebizonyítja, hogy ismeri a titkot, de A-nak mégsem kell elárulnia azt. Ha csak egyszer játszák el a 2.-3.lépéseket (n=1), akkor az A játékos bizalmatlanul mondhatná, hogy 1/2 valószínűséggel, véletlenül is átjuthatott a titkos ajtón a B  játékos. Ha azonban 10-szer, vagy akár 20-szor ismétlik meg a 2.-3.lépéseket, akkor már mindössze  a tévedés valószínűsége.

A zero-knowledge protocolok jelentősége egyre nyilvánvalóbb, így a szakirodalomban és a gyakorlati információ védelemben is egyre nagyobb szerepet töltenek be. A modell analógia alapján könnyen belátható, hogy ilyen „labirintus” szituációban vagyunk minden bankautomatánál, kártyával történő fizetésnél, vagy akár telefonálásnál, vagy például az email boxunkba való belépésnél.

 

Jelen cikk célja a figyelem ráirányítása arra az alapvető paradigma váltásra, amely a globális e-kommunikációval a gép-ember, a mesterséges és természetes intelligencia viszonylatában bekövetkezett és amely az információ tartalmáról, annak virtuális, vagy valóságos voltára, így az információ-biztonságra tereli a figyelmet.

Szellemi relaxációként bemutatok néhány érdekes példát a zero-knowledge proof alkalmazására.

 

 

A sakk nagymester probléma

 

Hogyan képes Valaki, aki éppen csak a sakkjáték szabályait ismeri, méltó ellenfélként játszani, vagy akár legyőzni egy sakk nagymestert ?

Valaki kihívja egyszerre Gary Kasparovot és Anatolij Karpovot egy játszmára, ugyanabban az időpontban és ugyanazon helyen, de két külön helyiségben (figyelemre méltó, hogy a kísérleti elrendezés mennyire hasonlít a Turing-teszthez). 

Valaki világossal játszik Kasparov és sötéttel Karpov ellen.

1.      Karpov, mint a világos figurákkal játszó játékos megteszi a kezdőlépést. Valaki megjegyzi a lépést és átmegy Kasparov helyiségébe, ahol Ő vezeti a világos figurákat, így megteszi ugyanazt a lépést, amit Karpov tett.

2.      Ekkor megvárja Kasparov válaszlépését, amelyet szintén megjegyez és átmegy Karpov helyiségébe, ahol Ő játszik a sötét figurákkal, így meglépi ugyanazt a lépést, amit Kasparov lépett.

3.      Ezt az eljárást folytatja mindaddig, míg megnyeri valamelyik játszmát, vagy döntetlent játszik mindkettővel.

 

Így Valaki valóban szinte nulla ismerettel bizonyítja be a gyanútlan résztvevőknek (és nézőknek!), hogy nagymesteri szinten tud sakkozni.

 

 

Az átlagéletkor probléma

 

Hogyan lehet egy csoport tagjainak átlagéletkorát kiszámítani úgy, hogy senkinek az életkora ne derüljön ki ?

 

Bár e kérdés felvetése úgy tűnik főleg női társaságban aktuális, mégis a módszert számos igen komoly területen is alkalmazhatjuk, ha például az életkor helyett jövedelem, vagyon, vagy akár szavazatok, vagy más titkos adatok szerepelnek. Íme a problémához rendelhető zero-knowledge protocol:

1.      Legyen az A csoport tag adata a, a B csoport tagé b, a C csoport tagé c.

 

2.      A választ egy tetszőleges (általában véletlen) számot, legyen ez  v és képezi az a'=a+v számot, amit egy borítékban átad B-nek.

 

3.      B a borítékban kapott számhoz hozzáadja a saját adatát, azaz képezi az b'=a'+b számot, amit egy borítékban átad C-nek.

 

4.      C a borítékban kapott számhoz hozzáadja a saját adatát, azaz képezi az c'=b'+c számot, amit egy borítékban továbbad.

 

5.      Az utolsó csoport tag a saját borítékját átadja A-nak, aki a borítékban kapott számból kivonja a csak általa ismert  v értéket, majd elosztja a csoport létszámával, így megkapják a csoport átlagértékét (pl. átlagéletkor), anélkül, hogy bárkinek az adata mások számára kiderült volna.

 

Bírálható ez a protocol azzal, hogy túl nehézkes az a megoldás, hogy minden csoport tag csak egymás után adhatja le adatát, azaz az eljárás szekvenciális. Az eljárás könnyen "párhuzamosítható":

1.      Legyen az A csoport tag adata a, a B csoport tagé b, a C csoport tagé c.

 

2.      A választ egy tetszőleges véletlen számot, legyen ez x és képezi az a+x számot.

 a+x-et az U urnába, míg x-et a V urnába dobja be.

 

3.      B  választ egy tetszőleges véletlen számot, legyen ez y és képezi az b+y számot.

 b+y-t az U urnába, míg y-t a V  urnába dobja be.

 

4.      C választ egy tetszőleges véletlen számot, legyen ez z  és képezi a  c+z számot.

 c+z-t az U urnába, míg z-t a V urnába dobja be.

 

5.      A kiértékelés egyszerű, hiszen csak az U  urnában levő számok összegéből

  (a+x+b+y+c+z) levonjuk a V  urnában levő számok összegét (x+y+z), ekkor pontosan a csoport tagok adatainak összegét kapjuk (a+b+c), amelyet elosztunk a csoport létszámmal, így pontosan az adatok átlagához jutunk. Világos, hogy mivel az U és V urnába dobott számok utólag már nem összepárosíthatók, a számítások közben az egyedi adatok nem azonosíthatók, azaz úgy számítottuk ki a csoport átlag adatát, hogy közben senkinek az egyéni adatára nem derült fény.

Vegyük észre, hogy ez a protocol is könnyen megfeleltethető a 2.ábra  modelljének, hiszen az E1=A , E2=B , E3=C , U+V=”fekete doboz”, K=kiértékelő megfeleltetéssel éppen a 4.ábra modelljét kapjuk.

 

 

Érdekes annak a modell analógiának végiggondolása, hogy ez a problémahelyzet nagyon hasonló bármely szavazáséhoz, így például az országgyűlési választásokéhoz is. A jövő e-társadalmának egyik perspektívája lehet az e-szavazás (elektronikus szavazás) lehetősége, amelynél a zero knowledge protocol igen fontos szerephez jut. Ugyanakkor vegyük észre, hogy mindhárom bemutatott példában a valódi üzenet elrejtése játszott alapvető szerepet. Ha például a „sakk nagymester problémánál” nem biztosítjuk a két megfelelően elkülönített helyiséget, akkor máris „meztelen a király”, vagyis meghiúsul az utánzó játék lehetősége.

A globális e-kommunikációs rendszerek azonban kitűnő lehetőséget biztosítanak a „virtuális szeparálódásra” a minden információt „bekebelező fekete dobozban”. Ez a csapda helyzet már csak látszólag hasonlít Turing modelljéhez, hiszen itt már nem a természetes és mesterséges intelligencia szétválasztása az igazi probléma, itt már egészen új, talán minden eddiginél nehezebben megválaszolható kérdés merül fel.

 

 

5. Az új kérdés: Valós vagy virtuális információ ?

 

Szeretném, ha Ön is elgondolkodna azon, vajon eldönthető-e, hogy valós vagy virtuális információ van a globális kommunikációs rendszer (2.ábra) fekete dobozában ?

 

Ez a kérdés nem azonos a "természetes vagy mesterséges?"-sel, nem azonos az "igaz vagy hamis?"-sal, ez a kérdés nem csupán a kommunikálókra és nem csupán a kommunikáció tartalmára, hanem magára a kommunikációra vonatkozik.

Az emberi kommunikációnak csak a verbális elemeit veszi át az e-kommunikáció, a fekete dobozba csupán a "tartalom", vagy inkább annak is csak a "jel" része kerül. Az emberi kommunikáció legalább 50%-át alkotó metakommunikáció elvész. Pedig ez az, amitől az információ teljes, ez az a redundancia, az a tartalék, ami a kommunikációs "hibák" felismerését, esetleges javítását lehetővé teszi. Ez az 50% az, amely azt a vonatkoztatási alapot képezi, amelytől a puszta "jel" valódi "jelentéssé" válik. Ez az a csoda, amelyre Gábor Dénes (1900-1979) gyermeki naivitással rácsodálkozott, mikor a holográfiát, a teljes kép rekonstruálhatóságát felfedezte. 1971. december 11-én a Nobel-díj átvételekor tartott előadásán ezt így adta elő (lásd [GÁBOR 76] 15.old.):

"A közönséges fényképen azonban a fázisok teljesen elvesznek, a fénykép csupán az intenzitásokat örökíti meg. Nem csoda, hogy elveszítjük a fázist, ha nincs mivel összehasonlítani!"

 

Jelen szerző [DÉNT 78]-ban általános rendszerekre is kiterjesztette az elméletet és bevezette az egységes vonatkoztatási rendszer kategóriáját, mint olyan strukturális fogalmat, amely alkalmas általános (így társadalmi), vagy éppen kommunikációs rendszerek modellezésére és igen pontos leírására.

Megállapítható tehát, hogy míg az közvetett (elektronikus) kommunikációnál minimális redundanciára törekszünk (különböző gazdasági, racionális technikai megfontolások miatt), addig a közvetlen emberi kommunikáció, a természetes rendszerek evolúciós törvényeinek megfelelően "felfelé optimalizálja" a redundanciát, azaz az entrópiát maximalizálja. 

Ez ad magyarázatot arra, hogy az ember által racionális meggondolások szerint alkotott kódrendszereknél, titkosításoknál is igyekszik ezt az elvet érvényesíteni, azaz a rejtjelzés minimális redundanciával törekszik a maximális entrópiára. Lényegét tekintve ebben az esetben a titkosítás ténye nyilvánvaló, bár a megfejtés lehet nagyon nehéz (lásd [DÉNT 00/1]). A rejtjelzés csupán a bemeneti információkhoz kötődő, statikus eljárás, így "érzéketlen" a környezeti változásokra. Ez tehát a TALÁLD KI titkosítási filozófia.

 

Talán nem véletlen, hogy a természet a titkosításra inkább a rejtést használja (pl. mimikri), amely éppen a jelentős redundanciára épít. A rejtés optimumát ekkor nem a rejtőzködő, hanem a környezete határozza meg! Ha megváltozik a környezet, akkor ezzel együtt kell változni a rejtőzködőnek is (lásd [DÉNT 01/3]). Ez tehát a TALÁLD MEG titkosítási filozófia (lásd például az előzőkben bemutatott „zero knowledge protocol”-t).

 

Turing tesztje és így a „természetes vagy mesterséges intelligencia?” kérdésfelvetése a fentiek alapján a globális e-rendszerekben már-már naivnak tűnő TALÁLD KI titkosítási filozófia feltételezésére épült. A teszt ugyanis magában hordozza azt a rejtett feltételezést, hogy az emberi nyelv tisztán információelméleti, illetve formális logikai megfontolások alapján képes a „teljes információ” közvetítésére. Azonnal hiányérzetünk támad azonban, ha az információ fogalma helyett az ismeret fogalmát használjuk a közölt üzenettel kapcsolatban. Ekkor ugyanis az üzenet jelsorozat tulajdonságához, annak jelentés tartalmát is hozzárendeljük, amely csupán valamely vonatkoztatási rendszer (értelmező, vagy fogalom-rendszer) birtokában értelmezhető. (Emlékezzünk Gábor Dénes holográfia elvére, amely a teljes kép, azaz a teljes információ rögzítésére szolgál.)

 

Az információ mennyiségi leírása statikus, melynek következtében a redundancia „felesleg”, így a mesterséges rendszereknél a „racionális szervezés” igyekszik azt minimalizálni. Ugyanakkor a természetes kommunikációnak a redundancia elengedhetetlen része (pl. metakommunikáció!), hiszen éppen ez biztosítja azt a vonatkoztatási rendszert, amely az üzenetet jelentéssel tölti meg.

Kalmár László több területen korát jóval megelőzte (matematikai nyelvészet, algoritmus elmélet, kibernetikai kutatások[10]), így már az 1960-as években a kvalitatív információelmélet problémájával foglalkozott. Igyekezett felhívni a figyelmet az információelmélet továbbfejlesztésének szükségességére, s rámutatott, hogy a jelek, jelsorozatok alakjában továbbított információ (üzenet) mennyiségi vizsgálatán túllépve, az információ tartalmi-minőségi vonatkozásaival is törődni kell. Sajnos, amint erre már az előzőkben utaltunk, a kor nem kedvezett eme gondolatok széleskörű elterjedésének, de a XXI. századi információ alapú társadalom újra kikényszeríti e problémakör megoldását. 

 

Ennek jegyében tesszük fel a következő kérdést: Lehet, hogy éppen a redundancia rejti a természetes és mesterséges intelligencia között megbújó titok kulcsát ? Eme kérdésre adott pozitív válaszunkkal mutatunk rá arra, hogy a titok kulcsa csupán egy olyan ajtót nyit ki, amely mögött újabb titok lappang. Az újabb titok a „valós vagy virtuális információ?” titka, amelynek megfejtéséhez már ez a kulcs kevés !

 

 

6. Redundancia az információelméletben

 

Az információelmélet igyekszik minden információval kapcsolatos fogalmat (jelenséget) számszerűsíteni, hogy azután a matematika eszközeivel egzakt tételeket, összefüggéseket fogalmazhasson meg. Így egy üzenet információmennyiségét (nem ismeret mennyiségét!), az üzenet váratlanságával jellemzi, amely tulajdonképpen egy valószínűségi típusú érték. Jellemzésére a kinetikus gázelmélet modell-analógiából származó „entrópia” fogalmat vezette be C.Shannon (1916-2001), melynek lényege a következő[11]:

Adva van egy hírforrás, melyről a szimbólumok (más szóval: egy ABC betűi) előfordulási gyakoriságán kívül (ez végtelen hosszú, vagy végtelen sok üzenet esetén megfelel a szimbólumok valószínűségének) nem tudunk semmit. Ha minden szimbólumot két jelből álló jelsorozattal (0-1 bináris sorozat) akarunk leírni, akkor egy-egy szimbólum leírásához átlagosan milyen hosszú bináris sorozatra van szükségünk?

Shannon erre az alábbi, általa entrópiának nevezett (jelölése: H) matematikai összefüggést vezette le (ahol pi az i-ik szimbólum előfordulási valószínűségét jelöli):

 H=- bit/szimbólum

(mivel  mindig negatív érték, így az összegzés pozitív H értéket ad)

Az entrópia modell-analógia fontos tulajdonsága, hogy amint a fizikában zárt rendszerekre alkalmazzák az entrópia tételt, úgy az információelméletben úgynevezett teljes eseményrendszerekre érvényes, amelyekben teljesül, hogy =1

 

Az entrópia és redundancia könnyebb értelmezhetősége érdekében tekintsük a „fej vagy írás” játékot. Első megközelítésben legyen teljesen szabályos a pénzérme, amellyel játszunk, így az  F  fej és I  írás dobásának valószínűsége egyforma, azaz  ½. Ekkor a Hszab entrópia így alakul:  Hszab=

Azaz 1 bittel leírható (0-1, igen-nem, fej-írás, stb.) minden dobásnál a keletkező esemény (üzenet) és mivel az események egyenlő valószínűségűek, így az információk váratlansága (bizonytalansága) a dobások során nem változik. Tehát erre az 1 bitnyi információra feltétlenül szükség is van, ha a dobás eredményét közölni akarjuk.

Most vizsgáljuk a „cinkelt” pénzérme esetét, ahol például az F fej dobásának valószínűsége ¾ , így az I  írás valószínűsége  ¼ . Ekkor a Hcink entrópia így alakul: Hcink==0.689

Azaz alig több, mint kétharmad bit elegendő lenne az így cinkelt pénzérmével való dobások eredményének közlésére, hiszen az események váratlansága (bizonytalansága) ebben az esetben nem olyan „meglepő” (a dobások többségénél ugyanis várható, hogy az F  fej lesz az eredmény).

Általában az információelméleti entrópia akkor maximális, ha az alap ABC minden betűjének pi   előfordulási valószínűsége egyenlő (ez a valószinűség  n betűs ABC esetén, éppen ), ekkor vagyunk ugyanis a legbizonytalanabbak abban, hogy milyen információ fog az üzenetben érkezni, míg ha az entrópia csökken, akkor bizonyos információkat nagyobb valószínűséggel várhatunk, mint másokat. Az entrópia csak akkor nulla, ha egy kivételével minden pi  nulla, ami azt jelenti, hogy az üzeneteknek nincs „hír értéke”, hiszen mindig ugyabból a szimbólumból (betűből) álló jelsorozat (üzenet) érkezik, amelynek a valószínűsége így pontosan 1, azaz minden üzenet előre tudható, biztos esemény. 

Az információelméleti redundancia (jele: R) definíciója: R=

 azaz a relatív entrópiát 1-ből levonjuk, ami megadja, hogy az üzenetben szereplő jelsorozat hányadrésze hagyható el anélkül, hogy az az „érthetőséget” csökkentené.

 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ebben az értelmezésben az „érthetőség”-et információelméleti megközelítésben úgy kell érteni, hogy „az üzenetet képező jelsorozat annak tartalmától függetlenül, szintaktikusan, azaz a nyelv formai szabályainak megfelelően beazonosítható”.

 

Az így értelmezett redundancia szerint (hosszú szövegeken végzett számítások alapján) az emberi nyelvek redundanciája átlagosan 50%, ami azt jelenti, hogy ha valamely üzenet betűinek körülbelül a felét elhagyjuk (természetesen véletlenszerűen kiválasztva a betűket), akkor a fenti értelemben, érthetetlenné válik a szöveg. Az előzőkben bemutatott pénzérmés példáinknál például a következő eredményre jutunk a redundancia kiszámításával.

A szabályos pénzérménél:

A cinkelt pénzérménél:

 

Tehát míg a szabályos érmével történő dobások esetén 0 redundancia mellett, minden információra szükségünk van, hogy az üzenetet „megértsük”, azaz egyértelműen tudjuk azonosítani (az üzenet itt a dobás eredménye), addig a cinkelt érme esetén, több mint 30% redundancia mellett, a bejövő információk majdnem egyharmada elhagyható.

Jó példa a tudatos információ sürítésre a gyorsírás, ahol éppen a nyelvi redundancia minimálisra csökkentése a technika lényege. Ugyanakkor lényeges momentuma ennek az eljárásnak, hogy a gyorsírással rögzített szöveget, mihamarabb „gépbe írják”, mivel egy idő után az egyedi jelölések asszociációs tartalma már nem rekonstruálható.

Példaként álljon itt egy olyan mondat, amelyből először a betűk 21%-át, majd 39%-át hagytuk el, mégis mindkét esetben a szöveget több-kevesebb gondolkodás után el tudjuk olvasni: É-dekes -i-met -uta-tak  be az e-mu-t  -ap-kb-n. (21%-os tömörítés)

  É-dek-s -i-m-t  -út—t-k be -z  e-mu-t -ap-kb-n. (39%-os tömörítés)

 

Mindennapjaink részévé váltak a képi információ sürítés szimbólumai, a piktogrammok, valamint játékos formában a szöveg és képsürítés keverékei a képrejtvények.

 

A redundancia csökkentésével tehát rövidíthetjük az üzenetek átlagos hosszát, de kérdés, hogy mit tudunk kezdeni az így „optimalizált” üzenettel ? A válasz meglepő!

 

A mesterséges kommunikációs rendszerek szempontjából valódi előny, hogy a rövidebb üzenet gyorsabban átvihető és kisebb helyen tárolható. A kommunikáló felek szempontjából azonban éppen fordított a helyzet, mivel így üzeneteink teljesen védtelenné válnak mindenféle véletlen, illetve szándékos hibával, torzítással szemben.

Nulla redundanciára érzékletes példa a LOTTÓ húzás, ahol nem lehet közelítőleg eltalálni a főnyereményt, ellenben a beszédnyelvben megadhatunk egy szót közelítőleg, azaz hibásan, akkor is felismerjük (pl.: ha „borotva”, helyett a „barotva” jelsorozat érkezik). Fel kell hívni a figyelmet a beszédnyelv kihangsúlyozására, mivel ugyanez például a számítástechnikában alkalmazott programozási nyelvekre nem igaz. Ott az utasítások, formulák úgynevezett szintaxisát pontosan be kell tartani ahhoz, hogy a gép „megértse”.

 

Fontos, hogy az előzőkben vázolt információátviteli tulajdonságok, csupán a kommunikációnak a hírközlő csatornán (ez lehet írott, hang, kép átvitelére alkalmas technikai eszköz) átvitt, üzenet részére vonatkoznak.

 

Amint láttuk, az információelméleti redundancia csökkentése lerövidíti az üzenetet, de véletlen, vagy éppen szándékos hibák esetén megnehezíti, esetleg lehetetlenné teszi az üzenet megértését (azonosítását). Ennek kiküszöbölésére a  arány megnövelésével (kódhosszúság megnövelésével), úgynevezett hibajelző (error detecting), illetve hibajavító (error correcting) kódok képezhetők.

Neumann János már az 1950-es években felvetette az önjavító, önreprodukáló gépek kérdését (lásd [NEUM 72]), amelyre elméleti úton pozitív választ adott. Az információelméletnek ma már külön ága a hibajelző és hibajavító kódok elmélete, amely matematikai leírást ad olyan kódok létezésére és készítésére, amelyek megfelelő redundancia mellett, az üzenetben keletkező, meghatározott mennyiségű hibás jel kiszűrésére, illetve kijavítására alkalmasak. Enélkül a mai e-kommunikációs eszközök és hálózatok folyamatos, zavartalan működése elképzelhetetlen lenne.

Anélkül, hogy részletesen kifejtenénk az elméleti hátteret, szemléltetésként bemutatunk egy példát, 1 hibát jelző kódra:

Legyen egy egyszerű ABC, amely mindössze négy betűből áll (B,T,I,O) és legyenek e betűk bináris kódjai a következők:

B = 100

T = 010

I = 001

O = 111

 

5. ábra

 

Ha üzenetünk például a BIT szó, akkor az átviteli csatornán az 100001010 bináris jelsorozatot küldjük el. Azonban, ha az átvitel során véletlen, vagy szándékos hiba keletkezik és a fogadó oldalon például a 000001010 jelsorozat érkezik meg, akkor a dekódolt üzenet a következő lesz: 000 I T, amelyből rögtön kiderül, hogy az első karakter hibás. Ugyanis az összes lehetséges három bitből álló kódok (számuk: 23=8) a következők:

 

100 011

010 101

001 110

111 000

 

6. ábra

 

így e táblázatból világos, hogy az első oszlopban levő bármelyik kód egy bitjének megváltoztatásával, rögtön átkerül a második oszlopba, azaz a két oszlopban leírt kódok éppen kiegészítik egymást (komplementer viszonyban vannak!). Azonban két bit eltérést (pl.: 100 helyett 010) nem képes ez a kód jelezni, hiszen ekkor csupán egy értelmes betű (B) helyett egy másik értelmes betűt (T) kapunk (azaz az azonos oszlopba tartozó kódok kicserélődése történik).

Pontosan ezt a tulajdonságot használják ki a rejtjelzésben alkalmazott „helyettesítéses” eljárások, melyeknek az a lényege, hogy az úgynevezett „nyílt üzenet” alap ABC-jének betűihez egyértelműen hozzárendelik az alap ABC, vagy egy másik ABC betűit. Az így keletkező üzenet természetesen az illetéktelen olvasó számára értelmetlen jelsorozat (szöveg), azaz titok (lásd [DÉNT 02/1]).

Ez a titok azonban ránézésre, alig-alig különbözik a véletlen hibák által létrehozott „zaj”-tól, amely az információs csatornák, mondhatni természetes velejárója. Az általunk TALÁLD KI rejtési filozófiának, azaz a rejtjelzésnek pontosan az a célja, hogy a rejtjelzett üzenet minél inkább hasonlítson egy nagy entrópiájú, azaz véletlen jelsorozathoz.  Ennél jóval bonyolultabb a helyzet, ha a betű eltérés, egy értelmes szó helyett, egy ugyanolyan hosszúságú másik értelmes szót eredményez (pl.: BIT helyett BOT), azaz amikor a TALÁLD MEG titkosítási filozófiát követjük.

 

Témánk szempontjából igen lényeges eme két probléma-típus felismerése, melynek lényege, hogy információelméleti eszközökkel az „értelmes”, „érthető” fogalmak csak formálisan értelmezhetők, így a mesterséges kommunikációs rendszerről fel kell tételeznünk, hogy bizonyos mennyiségű „formális értelmetlenséget” produkál, ezáltal megkülönböztethető a természetes intelligenciával rendelkező, „értelmes” rendszerektől. Pontosan erre épül a Turing-teszt, amely szerint a nagyon jól utánzó gép, megkülönböztethetetlen a természetestől.

A Turing-teszt K kérdezője tehát azt lesi, hogy mikor vesz észre „gépszerű” hibát („értelmetlenséget”) valamelyik válaszban. A hiba fogalma azonban, mint az a fenti információelméleti gondolatmenetből kiderült, legalább olyan nehéz fogalom, mint a természetes vagy mesterséges intelligencia megkülönböztetése. Akkor vagy az eddigi eszközeink nem alkalmasak eme jelenségek megkülönböztetésére, vagy maga a kommunikációs rendszer bonyolultabb, mint eddig feltételeztük ? 

 

 

7. Redundancia a kommunikációban

 

"Amióta információelmélettel foglalkozom, sokszor eltűnődtem azon, hogy fér el néhány verssorban összehasonlíthatatlanul több információ, mint egy ugyanolyan hosszúságú, maximális tömörségű táviratban." (Rényi Alfréd: Ars matematica)

 

Az információelmélet korlátai, azaz, hogy a kommunikáció nem csupán az üzenet, mint információ átvitelét szolgálja, hanem az üzenet által asszociált ismeret (jelentéstartalom) eljuttatását a fogadóhoz, mint az a fenti idézetből kiderül, Kalmár László után a magyar matematika másik jelentős gondolkodóját, Rényi Alfrédot is foglalkoztatta.

 

A XX.század középső évtizedeiben alkalmazott információátviteli technikák mellett azonban eme gondolatokat háttérbe szorították, az akkor éppen csecsemő korban levő információelmélet meghökkentő lehetőségei, amelyek a híradás és számítástechnikában nyertek alkalmazást. Az információelmélet, majd a kódoláselmélet eredményei adtak alapot az információ tárolás és átvitel egy egészen új korszakának, a digitális technikának, amely lehetővé tette az „információs bumm” (információ robbanás) kialakulását. A XX.század utolsó harmada az információ tömegtermelésének kora, amely mint minden tömegjelenség, kezdte a „méregfogait” is kimutatni.

Az eltárolt temérdek információ dzsungelében egyre nehezebb lett az eligazodás, így szükségessé vált az optimalizálás, amely a kor szellemének és az elméleti, valamint technikai háttérnek megfelelően, a mennyiségi paraméterekre vonatkozott. Hogy lehet az információt minél kisebb helyre tömöríteni, ezáltal minél gyorsabban átjuttatni az információs csatornán és végül minél kisebb helyen tárolni ?

A hardver eszközök térfogategységre jutó kapacitása exponenciálisan nőtt, azaz egyre nagyobb mennyiségű információt képesek tárolni, egyre kisebb helyen (lásd a ma már közforgalomban kapható laptop (táska), palmtop (marok) számítógépeket), míg ugyanez a növekedés a „gépek” architektúrájában és a felhasználó szempontjából létfontosságú gép és ember közötti kommunikációt szolgáló szoftverben egyáltalán nem jött létre. A napjainkban tömegesen alkalmazott asztali, laptop, palmtop számítógépek alapvető hardver architektúrája még mindig megegyezik a Neumann János által leírtakkal, sőt amint az a jelen dolgozat történeti bevezetőjéből kiderül, tulajdonképpen C.Babbage XIX. századi elképzeléseivel. Így a jelen globális kommunikációs rendszereiben, a felhasználó ember teljesen magára maradt, szuper teljesítményű, de „intelligenciáját” tekintve XIX. századi digitális eszközeivel.

Az előzőkben bemutatott „fekete doboz modell” tehát, Sándor György humoralista szavaival élve „egy szép, nagy …, buta gyerek”, amelyre az jellemző, hogy mérhetetlen mennyiségű információt képes tárolni és kritikátlanul visszaadni, de ismeretté formálni képtelen !

 

Napjainkra előállt tehát az a paradox helyzet, hogy a redundancia egyszerre vált „ellenséggé” és mint a fentiekben rávilágítottunk, az információ-biztonságot támogató eszközzé. A racionális törekvések, a gazdasági, üzleti szempontok diktálta fogyasztói társadalomban mégis az előbbi irányba húztak, sőt a digitális technika térhódításával egyre erőteljesebb a redundancia „ellenség-képe”. 

 

A digitális technikával, ami napjaink és várhatóan a közeljövő uralkodó technikája, óriási számhalmazokká képezzük le egész környezetünket, az e-kommunikációban még gondolatainkat is. Így valójában egy digitális világot építünk fel, amely bizonyos értelemben újraéleszti az ókori számmisztikát.

Püthagorasz és követői a püthagoreusok (i.e. VI-V. század) alapvető világszemlélete volt, hogy „A dolgok természete, lényege: a szám.”,  de még a XIX. század végén Leopold Kronecker (1823-1891) is így vélekedett: „Az egész számokat az Isten alkotta, minden más az embertől származik.”

 

A számmisztika legérdekesebb és talán legemberibb megnyilvánulása volt, mikor nem a számokat személyesítették meg, hanem a személyes (emberi) tulajdonságokat „számosították meg”, mint például a barátságos, vagy a tökéletes számok esetében, melyeknek titka a mai napig rejtve maradt, még a legnagyobb matematikusok előtt is (lásd [DÉNT 02/1]). A számmisztika tehát a számok titokzatos, rejtett tulajdonságait tárta fel, ílymódon igazolva azt a szemléletét, hogy az emberi változatosság a számok tulajdonságaiban tetten érhető.

 

A digitális világ, azaz napjaink számmisztikája ettől lényegesen különbözik, mivel a digitalizált információ számdömpingjében éppen a számok „számtulajdonságait” hántjuk le és egyszerű „számkódok”-ként használjuk fel őket. A digitális számhalmazok így tulajdonképpen jelhalmazokká, kódhalmazokká válnak, amelyek semmiben sem különböznek a nem numerikus jelkészletektől (szimbólumoktól, ABC-ktől).

Illusztrációként figyeljük meg a „123 darab könyv” nyelvi üzenet esetét, amelynek ebben a formában majdnem egyértelmű jelentést tulajdonítanak a magyar nyelven értők. Az emberi intelligencia persze a nyelvi szokásjog alapján egyértelműnek tekinti azt is, hogy a 123 szám tízes számrendszerben értendő, így valóban „százhuszonhárom” darabnyi mennyiséget értünk az üzenetből. A „123 db könyv” sűrített üzenet a magyar nyelv rövidítéseiben járatos emberek számára még mindig egyértelmű (az előző kiegészítésekkel!). Mennyiségi leírásnak tekintve ugyanez mondható el a „123 db” üzenetről is. A „123” numerikus üzenet azonban már nem csupán nem hordozza önmagában e szám(ok) mennyiséget leíró tartalmát, hanem numerikus volta is kétséges! Hiszen még ha mennyiségi tartalmat feltételezünk, akkor is lehet bármely hármasnál nagyobb alapú számrendszerben felírt szám, amelyek mind-mind lényegesen eltérő mennyiségeket képviselnek. Például négyes számrendszerben a  123”=”huszonhét valami”, ötös számrendszerben a „123”=”harmincnyolc valami”, tízes számrendszerben a „123”=”százhuszonhárom valami”, míg százas számrendszerben a „123”=”tízezerkétszázhárom valami”. A „123” üzenet bizonytalansága azonban ennél jóval nagyobb, mivel az 1, 2, 3 jelek tetszőleges ABC betűit helyettesíthetik, azaz a „123” akár tekinthető ugyanolyan kódnak, mint az 5.ábra kódjai, csupán annyi bizonyos, hogy nem bináris kód.

 

A globális e-kommunikáció „fekete dobozában” tehát egyre nagyobb mennyiségű, mesterségesen elhelyezett, „természetes értelmetlenség” található! A globális kommunikáció „fekete doboza” pillanatnyilag úgy tekinthető, mint a digitális világ Bábel tornya, amelyben az emberi nyelvek különböző számkódokká keveredtek össze, melyeknek megértéséhez, azaz ahhoz, hogy az információk jel alakját ismeretté konvertáljuk, már egyáltalán nem elegendő csupán a nyelv ismerete.

 

„A beszéd a gondolatok eltitkolására való.” Talleyrand Périgord (1754 – 1838) herceg, francia diplomata

 

„A nyelv nemcsak a közlés, hanem az eltitkolás eszközéül is szolgálhat.” Hermann Imre (1889 – 1984) Freud egyik legjelesebb követője

 

Ebben a „természetes rendetlenségben” kell rendet teremtenünk, ha azt akarjuk, hogy „fekete dobozunk” hasonlítson a természetes intelligenciához. Ennek módja azonban csak a TALÁLD MEG filozófián át vezet. Azaz éppen a racionális, gazdasági, üzleti megfontolásokból feleslegesnek tartott redundancia segítségével kell jelentést találni az információ (jel) tömegnek, majd (ha még mindig nem értelmes számunkra az üzenet), a TALÁLD KI filozófia alkalmazásával jutunk a számunkra is értelmezhető, azaz a természetes intelligencia számára befogadható ismerethez.

Az ismeretet itt általános fogalomként kezeljük, amely jelenti mindazt az asszociációt, amit az adott információ az üzenet fogadójából kivált. Így világossá válik, hogy míg az információ statikus, addig az ismeretre alapuló (jelentés tartalommal bíró) kommunikáció dinamikus jelenség !

 

Kérdés tehát, hogy a TALÁLD MEG filozófia kivitelezésére alkalmas-e az emberi (vagy egyéb) nyelv?  Ez a sarkalatos kérdés a „valódi vagy virtuális információ?” megválaszolásával ekvivalens !

 

Világos ugyanakkor, hogy ez nem azonos Turing kérdésével („természetes vagy mesterséges intelligencia?”), így a Turing-teszt sem lehet alkalmas e kérdés megválaszolására.

Sőt az e-rendszerekben magának a Turing-tesztnek az alkalmazhatóságát is bizonytalanná teszi!

 

 

8. Turing szemléltető példája

 

Turing idézett, úttörő jelentőségű cikkében [TURING 50], demonstrációként bemutat egy elképzelt párbeszédet a  K kérdező és a  V válaszadó között:

 

K: Kérem, írjon egy szonettet a Forth-i Híd témájára (ez egy híd a Firth of Forth folyón Skóciában)

V: Ne számítson rám, sohasem tudtam verseket írni.

K: Adja össze a 34957-et és a 70764-et.

V: 105621 (kb. 30 másodperc várakozás után jön a válasz)

K: Tud sakkozni?

V: Igen.

K: A királyom e1-en áll és nincs más bábom. Az Ön királya e3-on áll, a bástyája az a8-on. Ön következik. Mit lép?

V: Bástya a1  matt. (15 másodperc múlva jön a válasz)

 

E párbeszéd jól mutatja, hogy a K kérdező erőteljes törekvése ellenére, amely az emberi intelligencia legjellemzőbb „műfajait” (művészi hajlam, rutin műveletek, logikai képesség) igyekszik tesztelni, a válaszokból nem könnyen vonhatunk le a „természetes vagy mesterséges?” kérdés megválaszolásához messzemenő következtetéseket. Az azonban meghökkentő, hogy az utánzási stratégia legtöbb problémája éppen a legegyszerűbb rutin kérdéssel, az összeadással kapcsolatban vethető fel.

Azonnal feltűnik a hosszú válaszolási idő (30 másodperc), ami gépi válasz esetén teljesen elfogadhatatlan, emberi válasz esetén közepesnek tekinthető. Azt azonban kevesen veszik észre, hogy a V válaszoló által megadott eredmény helytelen (a pontos eredmény: 105721) és a tévedés is „inkább emberi” tulajdonság. Hiba lenne ugyanakkor elhamarkodottan a  V  válaszolót egyértelműen embernek minősíteni, hiszen számtalan érv szólhat a „gépi tévedés” mellett is. Példaként néhány ilyen hiba lehetőség:

-         véletlen hardver hiba

-         programozási hiba

-         rendszer hiba

 

El kell ismernünk, hogy ha a V válaszoló meg akarja téveszteni a K kérdezőt (ha a  Turing-tesztet játéknak tekintjük, éppen ez a cél), akkor legalább olyan nehéz feladata van, mint a K kérdezőnek, akinek e válaszok alapján döntenie kell arról, hogy V gép, vagy ember. A fenti rövid párbeszéd elemzéséből (amelyet idézett cikkében Turing igen részletesen megtesz) kiderül, hogy Turing tesztje valóban „utánzó játék”, azaz V  számára kétféle stratégia követhető:

-         az ember utánozza a gépet

-         a gép utánozza az embert

 

Turing cikkében így foglalja össze módszerének előnyeit:

„Az új problémafelvetés előnye az, hogy elég éles határvonalat húz az ember fizikai és értelmi képességei között …. Nem akarjuk ugyanis büntetni a gépet azért, mert nem képes szépségversenyen tündökölni, de az embert sem, mert veszít egy repülőgép elleni versenyben.”

 

Márpedig az információs társadalomban a Turing-teszt napi gyakorlattá válik és a globális kommunikációs rendszerek fekete dobozában (mint arra az előző részben rávilágítottunk), a két stratégia bábeli keveréke áll elő. Felmerül tehát ílymódon az információk azonosíthatóságának, valódiságának, azaz az információ-biztonság garantálhatóságának problémája, vagyis a „valós vagy virtuális információ?” alapvető jelentőségű kérdése, amelyre mindenképpen egy információ-alapú társadalomnak válaszolnia kell !

 

 

9. A Turing-teszt e-gyakorlata

 

A mesterséges intelligencia éppen az emberi racionalitás miatt, csak a jó, pozitív, „hasznos” emberi, illetve élő tulajdonságokat igyekszik modellezni (lemásolni). Hiszen az emberiségnek eme tulajdonságokkal lehet általában a teljesítményét maximalizálni. Attól jó egy gép, ha „fáradhatatlan”, kiszámíthatóan, biztonságosan működik. Például az emberi fáradást, betegségeket, vagy más tökéletlenséget senkinek nem áll érdekében lemásolni, modellezni, gépi formában reprodukálni. Éppen ezért a mesterséges (gépi) rendszerek tesztelésére olyan pozitív tulajdonságok, paraméterek meglétét tételezzük fel, amelyekkel általában az ember (vagy az élő organizmus) rendelkezik. Ilyen tulajdonságok például az organizmusban keletkező hibák kijavítása, az organizmus reprodukáló, vagy alkalmazkodó képessége, stb.

 

A.Turing is arról beszél, hogy az ezredfordulón, amit éppen jelenként élünk meg, „a gépek elég jól fogják játszani az utánzó játékot” és ezalatt azt érti, hogy „elég intelligensen lehet egy géppel kommunikálni”. Így tehát, ha Kempelen Farkas módjára egy gépben elég ügyesen emberi intelligenciát helyezünk el (éppen ez történik az e-kommunikációs rendszerek fekete dobozában!), azaz „virtuális gép-embert” készítünk, akkor a saját teljesítményközpontúságunk akadályoz meg abban, hogy az utánzó játékkal, mint tesztelési lehetőséggel célhoz érjünk, ha a gépet és az embert akarjuk megkülönböztetni egymástól.

Turing fent idézett példája tükrözi azt a humánus személyiséget, aki nem tud a valódi, a szó szoros értelmében vett gép – ember viszonyon túllépni, akinek látnoki képzelőereje sem volt képes a tiszta játékszabályokon túlra látni. Ezért csupa tényszerű, vagy konkrét emberi cselekvésre irányuló kérdés (kérés) képezi a képzeletbeli párbeszédeit. Kritikája, probléma listája is mélyen emberi! A valóságos jelenségvilágból nem tud (valószínűleg nem is akar!) kiszakadni[12]. Ezért talán joggal hitte azt, hogy a tesztje valóban el tudja dönteni a „tudnak-e a gépek gondolkodni?”, avagy a „természetes vagy mesterséges intelligencia?” kérdését.

Turing gondolatkísérlete, mára a globális e-kommunikációs rendszerek mindennapi gyakorlata, amely az alábbihoz hasonló párbeszédek millióit hozza létre a nap 24 órájában (az alábbi párbeszéd-töredék csak modellezi a valódi gyakorlatot). A jelölések az 1.ábra Turing modelljének felelnek meg.

 

V: 8-kor a CSA-ban mindenki ott lesz. Gyere Te is!

K: Mi a téma?

V: QKAC, IDTLEN és még sok más téma, ami mindenkit érdekel.

K: Szó lesz a PARA-MÉTER-ről?

V: Biztos, mert sok mindenről szó lesz.

K: ….

 

Mint azt példánk is szemlélteti, az általános alany stílusában (megszólítás, személyes azonosítás és azonosíthatóság nélkül) megfogalmazott célirányos, „hatékonyságra” törekvő kommunikációnál, amely az e-kommunikációban tulajdonképpen információtovábbítássá zsugorodik és szinte „felesleggé válik” a metakommunikáció. Azaz a fentiek alapján éppen az üzenet „jelentéstartalmának vonatkoztatási rendszere” válik az „idő pénz” szemlélet martalékává. Igen szemléletesen mutatják ezt a tömörítési törekvést, az e-kommunikációban gyakorta használt (csupán szűk kommunikációs csoportok számára érthető) rövidítések, vagy például a tájékoztatásban, „reklám-kommunikációban” használt piktogramok, stb. Az üzenetek jelentése, a tulajdonképpeni ismeret, az e-kommunikációban olyan titokká válik, melynek „nyílt elrejtésére” a zero-knowledge protocolok bemutatásával mutattunk példát.

 

A jelen információs társadalmában az egyedek „észrevétlenül”, mint digitálisan tárolt adatsorok képződnek le a „fekete doboz(ok)ba”, a „digitális Bábel tornyokba”. Ezek az adatsorok egyre több és részletesebb adatot tartalmaznak, a tárolók részéről azzal a racionális igyekezettel, hogy minimális legyen a tárolt információk redundanciája. Ugyanakkor alapvető kérdés, hogy „ki a tároló (tárolt információk) tulajdonosa[13] ?”, aki(k)nek módjában lehet a „fekete dobozba” rejtett temérdek titok (információ) ismeretté konvertálása, majd jó vagy rossz célokra való felhasználása. Ezt a problémát már nyolcvan évvel ezelőtt, az információs társadalmat, a globális e-kommunikációs rendszereket messze megelőzve (vagy talán látnoki módon megsejtve!), 1921-ben felvetette Kosztolányi Dezső:

„Beírtak engem mindenféle Könyvbe

és minden módon számon tartanak.

Porzó-szagú, sötét hivatalokban

énrólam is szól egy agg-szürke lap.

Ó, fogcsikorgatás. Ó, megalázás,

hogy rab vagyok és nem vagyok szabad.

Nem az enyém már a kezem, a lábam

és a fejem, az is csak egy adat.

Jobb volna élni messze sivatagban,

vagy lenn rohadni, zsíros föld alatt,

mivel beírtak mindenféle Könyvbe

és minden módon számon tartanak.” 
 
(Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai-ból)

 

A Turing-teszt formális utánzó játékát tehát valóban egyre „tökéletesebben” játszák és fogják játszani a gépek, azonban teljesen megváltozik a viszonyítási alap (a „mihez képest?”), hiszen a K kérdezőt és az E1 , E2 ,…  egyéneket egyaránt a C fekete doboz „kebelezi be” (lásd a 2.ábrát). Azaz mint a kifordított kesztyű, kerül a külvilág (a valóság) a fekete dobozba, amelyen belül már valóban megkülönböztethetetlen a kint és bent, a K   és E, így a C, K és E is!  Vagyis mindenki kérdező és válaszoló, mindenki természetes és mesterséges intelligencia, mert nincs fogódzónk a valós és virtuális információ megkülönböztetéséhez.

 

A racionalitás, azaz az általános redundancia-minimalizálásra törekvés során megszületik az e-társadalom, amelyben e-rétegződés, e-mobilitás, e-kultúra és így egyáltalán e-gyetlen rendező elv szerepel: ez az „e-gy értékű társadalom”.

Az e-gy társadalomban az emberek e-mberekké válnak, azaz olyan digitális információ- halmazokká, amelyek (és nem akik!) már a hatalom (az információs fegyver birtokosai) számára nem különböznek bármely virtuálisan előálló információ-halmaztól, így tetszés szerint manipulálhatók.

 

Szomorú, hogy akárcsak Orwell 50 évvel ezelőtti „utópiája” (lásd G.A.Orwell: 1984 című regényét), mely szerint „Az embernek annak tudatában kellett élnie, hogy lehallgattak minden hangot, amit kiadott, s a sötétséget leszámítva minden mozdulatát megfigyelték.”, amely a valóban elektronikus és globális ECHELON műholdas lehallgató rendszer képében [DÉNT 01/2] mára megvalósult tény, ugyanígy sajnos az információs fegyver elképzelése sem helyezhető az utópiák távoli világába, hiszen a mai reklám (főleg az e-reklám, e-média, e-sajtó) és PR eszközök tartalmazzák már eme manipulációs csírákat.

 

 

Lehet, hogy a globális információs rendszerekkel, az e-gy társadalom alapkövét helyezzük el?

Lehet, hogy a XXI. század információs társadalmának „csodafegyvere” a valós és virtuális világot megkülönböztethetetlenné tevő információs fegyver lesz ?

Lehet, hogy ez a fegyver az abszolút gazdasági racionalitás doktrínáját megvalósítandó, már semmiféle látványos pusztítást nem végez, csupán a valódi emberek tömeges, virtuális manipulációját valósítja meg, a globális és helyi hatalom kénye-kedve szerint ?!

Lehet, hogy ezekre és még sok hasonló kérdésre kellene egy valódi EMBER központú, valóban TUDÁSALAPÚ társadalomnak igazi válaszokat keresni, mielőtt felállítja az „információs társadalom = e-társadalom” egyenletet ?

 

A lehetőség ma még, az utolsó pillanatban adott. Ehhez azonban fel kell ismernünk a már létező és a globális e-gy társadalmakban rohamosan terjedő „virtuális agárverseny effektus”-t, amely így fogalmazható meg röviden: „Érjük utol a nemlétező nyulat egy virtuális agárversenyen !”

 

 
Zárszó helyett

 

Az 1999-es év egyik szenzációja volt, hogy a digitálisan létrehozott „filmszínésznő”, Lara Croft világsikere után, egy kaliforniai filmcég (Virtual Celebrity) bejelentette az első digitális klón megszületését. Ez a digitális klónozás Marlene Dietrich arcát keltette életre és így a már régen elhunyt sztár, egy újonnan készült 30 másodperces filmben szerepelhetett a maga „virtuális valóságában”!

Digitálisan létrehozott „virtuális barátaink” napról napra gyarapodnak, ezek sorából különös jelentőségénél fogva ki kell emelni AnaNovát, az első virtuális televíziós bemondónőt, „aki” majdnem tökéletes angol kiejtéssel, búgó hangján szól a képernyőkön keresztül rátapadó (főleg férfi) nézőkhöz.

E „valós vagy virtuális információ?” problematikáját elemző cikk végére, mint felkiáltó mondat végére, tette ki az élő felkiáltójelet maga az élet:

„Az USA Legfelsőbb Bírósága engedélyezte a gyermek pornó filmeket, amennyiben nem élő, hanem csak virtuális szereplők szerepelnek benne.”

(MTI, 2002. április)

 

 

Irodalomjegyzék

 

[DÉNT 78]  T. Dénes: Graph theoretical approach to structural

 representation of systems

   Proceedings of the Fourth International Conf. for Pattern

  Recognition, Kyoto, Japan 1978.

 

[DÉNT 00/1] Dénes Tamás: REJTJELFEJTÉS

  Trükkök, módszerek, megoldások

  Magyar Távközlés, XI.évf. 4.szám, 2000. április

 

[DÉNT 00/2] Dénes Tamás: DIGITÁLIS UJJLENYOMAT

  A dokumentumvédelem új korszaka

  Magyar Távközlés, XI.évf. 5.szám, 2000. május

 

[DÉNT 01/1] Dénest Tamás: Biztonságos Információ (s) Társadalom 

    INFO TÁRSADALOMTUDOMÁNY,  2001/53.

 

[DÉNT 01/2] Dénes Tamás: ECHELON az e-társadalom információpajzsa ?

 Híradástechnika, 2001/6

 

[DÉNT 01/3] Dénes Tamás: SZTEGONOGRÁFIA

 Rejtett információk rejtjelzés nélkül

  Híradástechnika, 2001/8.

 

[DÉNT 02/1] Dénes Tamás: TitokTan Trilógia 1.rész:

  Kódtörő ABC

 Kriptográfia Mindenkinek

  Bagolyvár Kiadó, Budapest, 2002.

 

[DÉNT 02/2] Dénes Tamás: INFOSANCE, a jövő  INFOrmációs renaisSANCE 

  társadalmának esélye

 eVilág, I.évf. 4.szám, 2002.július

 

[DÉNT 02/3] Dénes Tamás: A globális e-társadalom „kódolt” kockázata 

   Társadalomkutatás, 2002. 20/3-4. 247-265

 

[FEFISH 87] U.Feige,A.Fiat,A.Shamir:  Zero-knowledge proofs of identity

 in: Proceedings of the 19th ACM Symposium

  on the Theory of Computing, New York,

 ACM Press,1987.

 

[FUTÓ 99] Futó Iván (ed.):  Mesterséges intelligencia

   Aula Kiadó, Budapest, 1999.

 

[GÁBOR 76] Gábor Dénes: Válogatott tanulmányok

 Gondolat, Budapest, 1976.

 

[HODG 83]  A. Hodges: Alan Turing: The Enigma.

  Burner Books Ltd.,  London, 1983.

 

[KALM 86] Kalmár László: Integrállevél

 Gondolat, Budapest, 1986.

 

[NEMES 62] Nemes Tihamér: Kibernetikai gépek

  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.

 

[NEME 91]  Nemetz Tibor, Vajda István: Bevezetés az algoritmikus adatvédelembe.

 Akadémiai Kiadó 1991.

 

[NEUM 72] Neumann János: A számológép és az agy

 Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1972.

 

[NEWT 97] David E.Newton: Encyclopedia of cryptology

  ABC-CLIO, Santa Barbara, California, Denver, Colorado,

 Oxford, England 1997.

[PETSO 88] Ivars Peterson: Computing a Bit of Security: Zero-knowledge proofs in

 Data Encryption

  Science News, 16 January 1988.

 

[SHANN 48] C.E.Shannon:  The Mathematical Theory of Communication

 Bell System Technical Journal, 1948. July and October

 

[SHANN 49]  C.E.Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems.  

 Bell System Technical Journal 28 (1949) 656-715.

 

[SHANN 51] C.E.Shannon:  Prediction and entropy of printed English

   Bell System Technical Journal, 1951. January

 

[SHANN 62] Claude E.Shannon and Warren Weaver: The Mathematical Theory of 

 Communication

  Urban: University of Illionis Press, 1962.

 

[SINGH 00] Simon Singh: The science of secrecy

 (The secret history of codes and codebreaking)

  London, 2000.

 

[STEW 96] Ian Stewart: Proof of Purchase on the Internet: Zero-knowledge Protocols

 Scientific American, February 1996., 124-125

 

 

[TARJ 58] Tarján Rezső: Gondolkodó gépek

 Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1958

 

[TURING 50] A.M. Turing: Computing Machinery and Intelligence

 Mind, 9(1950), 433-460

 

[WAYN 87]   Peter Wayner: Zero-knowledge proofs: Data Encryption

 Byte, October 1987, 149-152

 

 

 

 

 

 [1] Pascal és Leibniz számológépeiről és ezek belső felépítéséről kiváló minőségű fotók és működési leírások találhatók [TARJ 58]-ban. Az elmúlt évszázadokból felidézett gépek képei nem csupán a XX.század centrikus gondolkodásból zökkenthet ki egy pillanatra, hanem egyúttal olyan esztétikai élményt is nyújt, amely ma már az ipari termékekkel kapcsolatban nem igen tapasztalható.

[2] [TARJ 58]-ban fotóval illusztrált, részletes leírását találjuk Babbage gépének.

[3] Babbage születésének 200. évfordulójára 1991-ben az angliai Science Museum (Kensington) elkészítette a Difference Engine egy komplett példányát, Babbage hátrahagyott rajzai alapján. A 3. képen ez látható. A szerkezet méretarányait is jelzi a Science Museum egyik kurátora, aki a készülék mellett áll.

[4] [TARJ 58]-ban képi illusztrációval megtalálható a gép részletes leírása.

[5] Az ENIAC és  EDVAC számítógépek fotói és részletes ismertetése is megtalálható [TARJ 58]-ban.

[6] 1769-ben a pozsonyi születésű Kempelen Farkas, olyan „sakkozó automatát” szerkesztett, amely tökéletes játszmákat játszott végig. Egykorú leírások szerint az „automata” egy törökülésben ülő embert ábrázolt, amely előtt sakktábla volt. A feltételezett szerkezet a „török” belsejében volt elhelyezve. Azt tartja a legenda, hogy az „automata” Napoleont is legyőzte, sőt az irodalomba is bevonult (többek között E.A.Poe amerikai író is írt róla). Egy Maelzel nevű bécsi vállalkozó világkörüli útra vitte az „automatát”, mígnem a sikeres szereplésnek és üzleti vállalkozásnak egy tűzvész vetett véget. Így örök titok marad az „automata” belső szerkezete. A 8.képen látható korabeli illusztrációt azonban –mint látni fogjuk- nyugodtan tekinthetjük a XXI.század globális e-kommunikációs rendzserének vázlataként!

[7] Angol matematikus és kriptográfus. Londonban született 1912-ben. A  Cambridge-i King's College-ban tanult, majd 1938-ban az USA Princeton Egyetemén doktorált matematikából. A II. világháború ideje alatt az angol rejtjelfejtő szolgálatánál dolgozott, a ma már múzeumként működő Bletchley Park-beli bázison. E létesítményhez fűződik a II. világháború leghíresebb rejtjelfejtő sikere, az ENIGMA német rejtjelzőgép megfejtése, melynek szellemi vezetője Turing volt (lásd [HODG 83]).

[8] Emlékezzünk vissza Kempelen Farkas sakkozó „automatájára”, amelynek fekete dobozában is egy természetes intelligencia lapult, ám a külső szemlélő számára úgy tűnt, mintha mesterséges intelligenciával (automatával) állna szemben!

[9] Szeretném felhívni a figyelmet a „titok” relativitására. Azaz hagyományosan a „titkos” alatt valamiféle állam, vagy katonai titkot szokás érteni. Az információ alapú társadalomban a titkok hierarchiája sokkal árnyaltabb, mivel a személyes, illetve kisebb-nagyobb csoportok (cégek, intézmények), azaz a magán szféra adatai is hasonló módon tárolódnak, mint a legtitkosabb hagyományos titkok.

[10] Kalmár László hozta létre az 1960-as években a szegedi Kibernetikai Laboratóriumot, valamint Ő indította el az egyetemi programozó matematikus képzést.

[11] C.Shannon a [SHANN 48],[SHANN 49] munkáiban fektette le az információelmélet, valamint a kommunikáció elmélet matematikai alapjait.

[12] Turing igen fiatalon, 41 évesen halt meg, máig vitatott körülmények között. Ezért életrajzát édesanyja Sara Turing  írta meg. Az Általa idézett, A.Turinghoz közelálló emberek egyöntetű véleménye szerint, Turing a becsületesség és tisztesség mintaképe volt, amely személyiség így védtelenné, sebezhetővé tette Őt a XX. század első felének eldurvult világában.

[13] Felhívom a figyelmet arra, hogy itt a „tulajdonos” két értelemben is szerepel. Az egyik értelemben az információ tulajdonosa az a valóságos személy akitől az információ származik, aki az üzenetet küldi a fekete dobozba. Másrészről az információt tároló fekete doboz tulajdonosa az üzenet tárolásával „tulajdonossá” válik, amely tulajdonossága etikailag és jogilag is megkérdőjelezhető, de az információkkal való manipulációs lehetősége semmiképpen. Jelen dolgozat fő célkitűzése, hogy felhívja erre a paradoxonra a figyelmet, amely egyúttal ráirányítja a figyelmet arra, hogy az információ alapú társadalom kulcsfogalma: az információ biztonság.