Dénes Tamás matematikus-kriptográfus 

 titoktan@titoktan.hu


A dokumentumvédelem problémái és új módszerei

 

1. Személyhez kötött és tömeges dokumentumok

 

Az USA vízumok biometrikus azonosítóval való biztonságosabbá tételéről szóló hír bejárta a világsajtót és jelentős nézetkülönbségek mellett, mégis igen nagy feltűnést keltett. Íme néhány idézet a 2004. júniusi tudósításokból:

„Az amerikai kogresszus nemrég úgy döntött, hogy a terrorfenyegetettség miatt még megbízhatóbb szűrőre van szükség a vízumok elbírálásakor. Az Egyesült Államok főkonzulja szerint a szigorú ellenőrzés nem csak az amerikaiak biztonságát szolgálja. Péntektől az ujjlenyomatát is rögzítik annak, aki az Egyesült Államokba szeretne utazni. A vízumkérelem elbírálásakor a kérelmező fotója mellé csatolják az ujjlenyomatát is. Az adatokat egyelőre még csak érkezéskor ellenőrzik, később majd kiutazáskor is, így ugyanis könnyen kiderül, ha valaki tovább maradt az Egyesült Államokban, mint amennyi időre vízumot kapott. Az Egyesült Államok nagykövete maga mutatta meg, hogyan is működik az új rendszer. Egy kattintás, és már nem csak a vízumigénylő fényképe, hanem ujjlenyomata is az adatbázisban van.”

„Digitális ujjlenyomat az amerikai vízumokban. Az amerikai kongresszus döntése alapján a vízumoknak a jövőben biometrikus azonosítót is tartalmazniuk kell. A magyar nagykövetségen bemutatták az eljárást. Az amerikai kongresszus a szeptember 11-i terrortámadás hatására döntött úgy, hogy további biztonsági elemeket épít be a vízumokba, hogy azonosítani tudják az Egyesült Államokba utazókat. Az elfogadott törvény alapján csak géppel leolvasható, biometrikus azonosítóval ellátott vízumokat adhatnak ki.”

 

A magyar turistáktól is ujjlenyomatot vesznek az amerikai vízumhoz. Mától a budapesti amerikai nagykövetségen is digitális ujjlenyomat készül azokról, akik az Egyesült Államokba kívánnak utazni. A világ csaknem 140 országában bevezetett, úgynevezett biometrikus adatfelvételtől az USA azt reméli, hogy sikerül csökkenteni az országot fenyegető terroristaveszélyt. A jövőben csak azok léphetnek az Államok területére, akik nem szerepelnek valamelyik feketelistán. Az eljárás nagyon egyszerű: a jobb és a bal mutatóujjat kell az átvilágítóra helyezni, s egy kamera digitális fotót készít a vízumkérőkről. A beutazók adataihoz az amerikai belbiztonsági minisztérium és a külügyminisztérium férhet hozzá, a büntetés-végrehajtási szervezetek csak a törvényes engedélyek után kaphatják meg az azonosítókat.”

Ezen sajtó idézetek jól mutatják, hogy igen aktuálissá és meggyőződésem szerint szükségessé vált több olyan, a dokumentum biztonsággal kapcsolatos fogalomról, nézetről és megoldásról beszélni, amelyek egyre gyakrabban bukkannak fel mindennapi életünkben. Ilyen fontos és pontosításra szoruló témák és fogalmak, az egyedi és a tömeges dokumentumok biztonsági védelmének kérdése, a biometrikus azonosító, vagy a digitális, illetve a digitálisan rögzített ujjlenyomat fogalmai.

A fogalmak pontosítása kapcsán képet kaphatunk a dokumentumok védelmének új, a digitális technika által kínált irányairól és lehetőségeiről, valamint arról a lényeges különbségről, amelyet a személyhez kötött (egyedi) és a nem személyes, azaz tömeges dokumentumok védelme jelent.

A dokumentumok biztonságáról

 

A dokumentumok biztonságán az egyértelmű azonosíthatóságot értjük, azaz bármely hamis dokumentum megkülönböztethetőségét a valóditól.

 

Az 1.tábla összefoglalja azokat a szempontokat, amelyek mentén felvázolhatjuk a dokumentumok védelmének főbb irányait. A táblázat oszlopai egyfajta történelmi trendet mutatnak, hiszen az írásbeliség megjelenése évszázadokon keresztül csak egyedi dokumentumok (levelek, oklevelek, igazoló okiratok, stb.) előállítását tette lehetővé. Nem véletlen, hogy e hosszú történelmi periódus alatt igen hatékony, de személyhez kötött módszerei alakultak ki a dokumentumok védelmének (kézírás, aláírás, pecsét, stb.).  Ebben a történelmi periódusban a dokumentumok egyedi volta miatt nem vált el a dokumentum tartalmának és hordozójának védelme, mivel bármelyik sérülése egyértelműen igazolta a dokumentum hamis voltát. Ekkor még a kézbesítés személyhez kötött volta is a dokumentumok biztonságát (bizalmas jellegét) szolgálta.

 

 1.1.tábla Dokumentumok hagyományos védelme

 

 

Egyedi dokumentumok

(személyhez kötött)

- magán és hivatalos levelek

- igazoló okiratok

- oklevelek

- igazolványok

- titkos iratok

Tömeges (védett) dokumentumok

(nem személyhez kötött)

- bakjegyek

- értékpapírok (pl. részvények)

- csekkek

 

 

Dokumentum adathordozójának

védelme

 

- speciális minőségű papír

- vízjel

- előnyomott (fejléces) papír

 

- speciális minőségű papír

- vízjel

- fémszál

- dombornyomat

- mikronyomat

 

 

 

Dokumentum

tartalmának

védelme

 

- kézi aláírás (kézírás)

- pecsét

- iktatószám

- dátum

- speciális tinta

- igazolványoknál fénykép

 

- precíziós nyomdatechnika

- speciális festék

- azonosító (kód) szám

 

A nyomtatás megjelenésével kezdett növekedni a védett (bizalmas) dokumentumok kibocsátása, és napjainkra, főleg a bankjegyek, értékpapírok elterjedésével tömeges méreteket öltött. Ez a tömegesedés új (tömegesen alkalmazható) dokumentum-védelmi technikákat követelt meg. Ekkor vált szét az adathordozó és a rajta levő tartalom védelme.

Az 1.tábla szemléletesen mutatja, hogy míg az adathordozó (hagyományosan általában papír) védelme óriási technikai fejlődést produkált, addig a dokumentumok tartalmát szinte ugyanazokkal az eszközökkel védik a mai napig. Az így kialakult biztonsági filozófia tehát alapvetően a dokumentum hordozójának nyomdatechnikai védelmére épült:

 

Legyenek az azonos típusú dokumentumok (pl. azonos címletű bankjegyek) teljesen egyformák, mert így, ha egy bankjegy (dokumentum) eltérő, az a feltűnő, az a hamisítvány. 

 

Az adathordozók nyomdatechnikai védelme napjaink dokumentumvédelmének is a fő iránya (mikronyomat, hologram, lézergravírozás, stb.), csak ma már bizonyos dokumentum típusoknál a papír egyeduralmát átveszik a korszerűbb műanyag (plasztik) kártyák. Az új adathordozó a dokumentumok repertoárját is bővíti (hitelkártyák, telefonkártyák, igazolvány kártyák, stb.) A kibővült dokumentumskála biztonsági problémái azonban nem változtak. Csupán a súlypont áthelyeződéséről van szó, mivel minél magasabb szintű technikát alkalmazunk az adathordozók védelmére, annál nehezebbé tesszük (nem lehetetlenné!) a hamisításukat, de egyúttal a hitelességük ellenőrzését is!

Manapság egy bankjegy, egy értékpapír, vagy akár egy igazolvány hitelességének biztos eldöntéséhez komoly műszerezettségre és szakértelemre van szükség. És akkor még nem is vizsgáltuk a dokumentum tartalmi hitelességét.

 

A számítástechnika rohamos térhódításával, a dokumentumok elektronikus előállításának elterjedésével az egyedi dokumentumok előállítása egyre személytelenebbé vált, így már nem megkerülhető a dokumentumok tartalmi hitelesítésének kérdése. Ennek a problémakörnek a megoldására született a digitális aláírás[1].

A digitális aláírás tulajdonképpen a hagyományos kézi aláírásnál többre képes: egyszerre azonosítja az aláírót és a dokumentum tartalmát. Sőt ugyanez a technika képes az egyedi dokumentum azonosítók egy szintén klasszikus elemét (lásd 1.táblázat), a dátumot is beépíteni a digitális aláírásba, ez az úgynevezett időpecsét.

A napjainkban jórészt elektronikusan előállított, de nem elektronikusan továbbított és tárolt dokumentumok, azaz a papír, illetve műanyag adathordozókon tárolt dokumentumok biztonsági (védelmi) helyzetét foglalja össze, az 1.táblának megfelelő 2.tábla.

 

1.2.tábla  Nem elektronikus dokumentumok  védelme napjainkban

 

 

Egyedi dokumentumok

(személyhez kötött)

- magán és hivatalos levelek

- igazoló okiratok

- oklevelek

- igazolványok (plasztik kártyák)

- titkos iratok

Tömeges (védett) dokumentumok

(nem személyhez kötött)

- bakjegyek

- értékpapírok (pl. részvények)

- csekkek

- bank és hitelkártyák

 

 

Dokumentum adathordozójának

védelme

 

- speciális minőségű papír

- vízjel

- előnyomott (fejléces) papír

- hologram

- lézer gravírozás

- biometrikus azonosítók

 

- speciális minőségű papír

- vízjel

- fémszál

- dombornyomat

- mikronyomat

- hologram

 

 

 

Dokumentum

tartalmának

védelme

 

- kézi aláírás (kézírás)

- pecsét – tintával – dombornyomással (száraz pecsét)

- iktatószám

- dátum

- speciális tinta

- igazolványoknál digitális fénykép

- digitális aláírás

- digitális ujjlenyomat

 

- precíziós nyomdatechnika

- speciális festék

- azonosító (kód) szám

- digitális aláírás

- digitális ujjlenyomat

 

Mint az a 2.táblából is jól kivehető, a dokumentumok modern biztonságtechnikája szinte mindent megvalósított a klasszikus biztonsági eszköztárból, csak a biztonsági filozófia maradt még napjainkban is érintetlen.

Ez pontosan azt jelenti, hogy a dokumentum tartalmának azonosítása még mindig független a dokumentum adathordozójától. Az egyedi dokumentumokhoz hasonlóan a tömegesen előállított dokumentumok esetében is csak bonyolult számítástechnikával és műszerezettséggel ellenőrizhető a teljes hitelesség. Ez pedig a hétköznapi helyzetekben (pl. bankjegyek, igazolványok, stb. ellenőrzése) nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósítható. Ennek a problémának naponta vagyunk tanúi, amikor professzionális módszerekkel hamisított igazolványokkal (pl. rendőr igazolvánnyal), okmányokkal, bankjegyekkel, vagy éppen más értékpapírokkal való visszaélésekről kapunk hírt a sajtóból. A bűnüldöző szervek tagadhatatlan sikereként könyveljük el egy-egy hamisító banda felszámolását, de érdemes elgondolkodni azon, hogy a valódi kár jelentős részét sokszor nem maga a hamisítás okozza, hanem az, hogy a hamis dokumentum hosszú ideig van forgalomban, felfedezéséhez igen nagy és drága apparátusra van szükség. Vagyis szembe kell nézni a bűnüldözés kontra bűnmegelőzés dilemmával, annak elméleti, gyakorlati és anyagi vonzatait is figyelembevéve. Különösen igaz ez akkor, amikor csupán az audio-video műsoros adathordozók hamisításából származó károkat csak Magyarországon, évente több milliárd forintra becsülik és erről tehetetlenül kétségbeesett, segítségért kiáltó hangok zengenek minden irányból. Ha a becsült károknak csupán töredékét az elméletileg kidolgozott, csupán technológiai kidolgozásra és bevezetésre váró módszerekre költenék a „zokogó károsultak”, akkor szinte nullára csökkenthetők lennének az adathordozó dokumentum hamisítások. Ennek bizonyítékait e cikksorozat következő cikkeiben adom közre.

Mindehhez szükséges tehát egy újabb, koherens dokumentum-biztonsági filozófia megfogalmazása, amely ötvözi a bevált régi tapasztalatokat az új technikai lehetőségekkel. Ez így hangzik:

Legyen mindenegyes dokumentum hordozóját és tartalmát tekintve is egyedi (különböző), így minden darabról önmagában eldönthető, hogy valódi-e vagy hamis. Azaz most nem a különbözőség, hanem éppen az azonosság az, ami feltűnő. A hamisítványt tehát egy másik példánnyal való azonossága árulja el.

Ennek az új biztonsági filozófiának a megvalósításához az szükséges, hogy az adathordozót és annak tartalmát egyértelműen egymáshoz tudjuk rendelni, mint ahogy egy konkrét személyhez egyértelműen tartozik az ujjlenyomata. Ugyanakkor világossá válik, hogy élesen el kell különíteni az egyedi, azaz személyhez kötött és a tömeges dokumentumokat a védelem szempontjából (ezt demonstrálja a 2.tábla). 

Az elkülönítés alapvető okát a dokumentumok tömeges, gépesített előállításában érhetjük tetten. Hiszen míg a nem személyhez kötött dokumentumok biztonságát az adathordozó és a tartalom védelme egyértelműen biztosítja, addig a személyhez kötött dokumentumoknál (pl. igazolványok) a tulajdonos és a dokumentum egyértelmű egymáshoz rendelését is biztosítanunk kell. Csupán ez utóbbi célt szolgálja a bevezetőben idézett újsághírekben is „dokumentumvédelmi csodaszerként” üdvözölt biometrikus azonosítók sora. Nem csökkentve e módszercsalád 21. századi digitális technikával megvalósított magasszintű biztonsági paramétereit, világosan kell látni, hogy ez csupán a 2.tábla egyetlen cellájának védelmi problémáját szolgálja, nem általában a dokumentumok teljes védelmét. Például nem védhetők a tömeges, nem személyhez kötött dokumentumok (pl. bankjegyek) személyes azonosító jegyeinkkel (pl. ujjlenyomat), sőt az is belátható, hogy pusztán az igazolványunkon elhelyezett ujjlenyomatunk, semmit nem mond arról, hogy az igazolvány adatai megfelelnek-e az ujjlenyomathoz tartozó személynek.

A helyén és értékén kezelt biometrikus azonosítás, napjaink digitális technikájának lehetőségeit kihasználva, igen magas biztonsági paraméterekkel rendelkezik. Ugyanakkor az alkalmazása számtalan alkalmazástechnikai és állampolgári jogokat érintő problémával küzd. Magával a biometrikus azonosítók családjával, módszereivel, alkalmazásukkal és jelzett problémáival foglalkozik e cikksorozat következő cikke.

Az azt követő cikkben a dokumentumhitelesítés egy új irányának, a digitális ujjlenyomat –nak az ismertetésére kerül sor, amely megtestesíti a fentiekben vázolt új dokumentum biztonsági filozófiát és új korszakot nyithat dokumentumaink biztonsága és védelme területén. Azonban elméleti kidolgozottsága ellenére, a gyakorlati alkalmazása még csecsemőkorát éli az egész világon.

 

 

2. Biometrikus azonosítás, avagy

a személy egyedisége és a dokumentum személyessége

 

Manapság a legkorszerűbbnek számító védelmi (ezen belül dokumentumvédelmi) rendszerek biometrikus elven működnek, azaz az ember egyéni jellegzetességeinek felismerésére épülnek. Ezek már nem csak azonosítást végeznek, hanem komplex védelmi feladatok megvalósítására is képesek.

Az ilyen típusú eszközök első családja a felhasználók ujjlenyomatának azonosítására épült. Például miközben az egérrel klikkelgetünk, a rendszer automatikusan összehasonlítja ujjlenyomatunkat a tárolt adatbázisban lévővel, és vagy engedélyezi a belépésünket vagy nem. Ezek a rendszerek a legegyszerűbbek közé tartoznak, mégis olyan mennyiségű adat tárolását és feldolgozását igénylik, ami csak megfelelő számítógép és érzékelő eszköz birtokában valósítható meg. A legkorszerűbbnek az úgynevezett többdimenziós rendszerek számítanak, vagyis azok, amelyek az arc azonosítására, a hanganalízisre és a szájmozgás felismerésére egyaránt képesek. A rendszer az egyik biometrikus jegy kismértékű megváltozása esetén is biztonságosan azonosítja a felhasználót a másik két jegy alapján.

Az íriszazonosításon alapuló eljárások azok, amelyek kétségkívül a legmegbízhatóbbak közé tartoznak. Az eddigi tapasztalatok szerint az írisz mintázata az egyének meglehetősen stabil azonosítását teszi lehetővé, azonkívül a sérülések ellen sokkal jobban védett, mint például a kéz. Az elv az emberi szem retinája fényvisszaverési és elnyelési tulajdonságainak mérésén alapul, miközben a felhasználó bizonyos távolságból egy fényforrásba néz. A rendszer a mért értékeket hasonlítja össze egy tárolt mintával.

A biztonság fokozható az azonosítási módszerek kombinálásával. A megfelelő biztonság érdekében természetesen gondosan védeni kell a berendezéseket, és mivel személyhez kötött dokumentumokról van szó, így alapvető jelentőségű az azonosítandó személyekről tárolt legszemélyesebb biometrikus adatok védelme. Minderről, valamint ezen technikák és a személyes adatok védelmével kapcsolatos aggályokról is  szót ejtünk a továbbiakban.

 

2.1. Néhány szó a biometriáról

A biometria olyan automatikus technika, amely méri és rögzíti egy személy egyedi fizikai, testi jellemzőit és ezeket az adatokat azonosításra és hitelesítésre használja fel. A biometrikus felismerés alkalmazható személyazonosítás céljára, amikor a biometrikus rendszer azonosítja a személyt, és egy egyértelmű számsorozatot rendel hozzá, majd egy adatállományból kikeresi az ezzel megegyezőt. Használható továbbá ellenőrzési célból, amikor a biometrikus rendszer hitelesít egy személyt az előzőleg tárolt mintái alapján. Számos előnyt kínál a biometria alkalmazása a személyazonosság és hozzáférés jogosultság vizsgálatánál. A biometrikus azonosítás ugyanis az emberek valódi, egyedi testfelépítésüktől függő és az embertől elválaszthatatlan azonosító jegyein alapul.

A hagyományos azonosítási eljárásokban alkalmazott tárgyak, mint például a chipkártyák, a mágneskártyák, vagy a fizikai kulcsok, jelszavak stb. elveszthetők, ellophatók, lemásolhatók. A jelszavak sokasága  könnyen elfelejthető, vagy mások által elleshető. Ezektől a hátrányoktól mentes minden biometrikus eljárás: az ujjunkat mindenhova magunkkal visszük, és a hangunkat sem tudjuk kölcsönadni[2]. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok szerint nem okoz nehézséget az embereknek azonosításkor egy szenzor megérintése vagy a nevük kimondása.

 

2.2. A legelterjedtebb biometrikus technológiák

Ujjlenyomat-azonosítás: Az ujjlenyomat egyedi és konzisztens, a rendelkezésre álló technológia a személyek pontos azonosítására alkalmas ujjlenyomatuk képe alapján. Csak mintegy negyven-hatvan jellemző pontot rögzít az ujjlenyomat teljes képéből, így annak kikeresése a teljes adatbázisból az azonosság megállapítására, igen gyors. Ugyanakkor a felvett mintából nem lehet visszaállítani a teljes ujjlenyomatot, így nem kell tartani a személyiségi jogok megsértésétől.

Hanganalízisen alapuló felismerés: Használata rendkívül egyszerű, hiszen csak egy mikrofonba kell néhány szót (például a nevünket) bemondani, azonban számolni kell a háttérzaj, illetve hang egyéb torzulása által okozott problémákkal.

Kézgeometria-elemzés: Használata szintén egyszerű, de problémát okozhat az ízületi gyulladás, illetve a jelentős fogyás.

Retinavizsgálat: A retina szkennelése különleges pontosságú azonosítási eljárás, de agresszív módszer, használata körülményes, mivel a fejet rögzíteni kell ahhoz, hogy a fénysugarat a retina hátfalára vetíthessük.

Íriszdiagnosztika: Az írisz szkennelése nagyon sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, és napjainkban is intenzív fejlesztési szakaszban van. Pontos, mintegy négyszáz "adatpontot" használ az azonosításhoz, bár nem mindenkinek van konzisztensen mérhető írisze (például a kontaktlencse, a szürke hályog okozhat problémák).

Arcfelismerés látható fényben: Az arc felismerése - párosulva a mintaazonosító eljárásokkal - jó azonosítást szolgálhat. Jelenleg különleges esetekben használják. Nem alkalmas tökéletesen egyforma egypetéjű ikrek megkülönböztetésére.

Arcthermogram: Az arcthermogram egy olyan felvétel, melyet infrakamerával készítenek, és az arc hőmintázatát mutatja. A kép egyedi, és kombinálva nagy bonyolultságú mintaazonosító algoritmussal - amely ellenőrzi a relatív hőmérséklet-különbségeket az arcon - olyan technikát kínál, amely független a kortól, az egészségi állapottól, de még a test hőmérsékletétől is. A módszer tizenkilencezer "adatpont" felvételével kivételes pontosságú, képes megkülönböztetni a teljesen egyformának tűnő ikreket, akár sötétben is. További előnye a teljes diszkréció. Ennek a technológiának a fejlesztése manapság a költségek csökkentésére irányul annak érdekében, hogy minél szélesebb körben váljék alkalmazhatóvá az azonosítási és hitelesítési eljárásokban. Az arcthermogram a legígéretesebb módszer, a legpontosabb, leghatékonyabb és a legbiztonságosabb eljárást kínálva, ha a technológiai költségek elfogadható szintre csökkennek.

 

2.3. Biometrikus azonosítók alkalmazása Magyarországon

Az egységes biometrikus azonosítókat az Európai Uniónak az USA nyomására szükséges bevezetnie[3]. Az Egyesült Államok ugyanis vízumkötelezettséget kíván bevezetni azokkal az európai államokkal szemben, amelyek útlevelei nem tartalmaznak ilyen elemeket.

Az EU tagállamok között hosszabb ideje folyt a vita arról, milyen azonosítókat kell alkalmazni az uniós tagállamok állampolgárainak útlevelében. A Luxembourgban megrendezett bel- és igazságügyi miniszteri tanács ülésén az a többségi álláspont alakult ki - és Magyarország is ezt támogatta -, hogy kettőt kellene alkalmazni. Ezek közül az első, a digitalizált arckép kötelező lenne, s ezt később ki lehetne egészíteni az ujjlenyomattal.
  A magyar Belügyminiszter szerint „Magyarország azon az állásponton van, hogy a felmerülő költségek figyelembevételével minél előbb el kell látni az utiokmányokat biometrikus azonosítókkal.”


Az útlevelek biometrikus azonosítóval való védelmén túl, a legtöbb vezető bank is kísérletezik már a biometrikus elven működő rendszerekkel a pénzkiadó automaták használatánál, különös tekintettel a kártyákkal történő visszaélésekre. Nem csoda, hiszen a 2004. év első felében külföldön 4590 alkalommal használtak például magyarországi kibocsátású kártyákat, s ebből 3262 esetben valamilyen visszaélés is történt. Így a bankoknak van miért gondolkodniuk a jóval biztonságosabb biometrikus azonosítók bevezetésén, ám óvatosságra készteti a pénzintézeteket az, hogy ezekkel az alkalmazásokkal, a személyiség jogok tisztázatlan veszélyeztetése miatt, ügyfeleket is veszíthetnek.
 

2.4. Adatvédelmi aggályok

A biometrikus azonosító technológiával kapcsolatban többször felvetődik az erkölcs és a törvényesség kérdése. Vajon mi különbözteti meg az ellenőrzést az azonosítástól? Talán az érintett beleegyezése? Az új technológiák fejlődése nagymértékben fenyegeti a magánéletet, és kétségessé teszi az emberi személyiség megőrizhetőségét. Sokak véleménye szerint a technológia már annyira tökéletes, hogy sértheti a személyiségi jogokat, mivel a biometrikus azonosítók egész életünkben változatlanok, ezért magukban hordozzák a későbbi nem célhoz kötött felhasználás veszélyét.
Minden, a személy azonosítására alkalmas adat használata adatvédelem alatt áll Magyarországon. A személy azonosítására alkalmas eszközök használatáról (ujjlenyomat-rögzítők, hangfelvétel-készítők stb.) szintén a törvény határoz. A hanganalizátorok például képesek arra, hogy megállapítsák vele, mennyire egészséges valaki. Ám ehhez a személyes adathoz is csak az illető hozzájárulásával lehet köze bárkinek is. Az adatvédelem szabályai arról is rendelkeznek, hogy a térfigyelő rendszerek által adott képeket nem lehet tárolni, csak abban az esetben, ha épp bűncselekményt rögzítettek vele.
Jelenleg a rendőrség csak a rendőrségi törvényben meghatározott esetekben használhat titkos információgyűjtésre például azonosító készülékeket, eszközöket, nyilvántartást és adatbázist. Az arcazonosításról a hatályos jogszabályokban nincs szó, ám a fénykép őrzése például megtalálható benne, így értelmezés kérdése, hogy szabad-e vagy sem a rendőröknek arcazonosító technológiát használniuk. Ugyanakkor a DNS-sel való azonosításra szűk körben ugyan, de van törvényi felhatalmazása a bűnüldözőknek, holott ez is megváltoztathatatlan kódja az embernek, miként az arca is.

Aggályosnak tartja az adatvédelmi biztos is, hogy ujjlenyomatot, vagy pláne íriszazonosítót tartalmazzon az útlevél.

Péterfalvy Attila szerint ugyanis így olyan személyes adatokra is lehet következtetni (utóbbiból például öröklődő betegségekre), aminek a nyilvántartása sérti a személyiségi jogokat. Eddig csak a bűnözők ujjlenyomatát vették nyilvántartásba, emiatt az emberek idegenkednek ettől a megoldástól. Az Európai Unió viszont 2007-re egységes útlevél-nyilvántartó központot hozna létre, amelyben az összes új típusú európai útlevél gazdájának ujjlenyomatait nyilvántartják. Nem zárható ki, hogy később az íriszazonosítót is bevezeti az EU, mivel az íriszképet tartják a legbiztonságosabbnak a szakértők. Péterfalvy Attila szerint ezt nagyon szigorúan kell szabályozni, sőt „Az ujjlenyomat csak akkor lesz használható azonosítóként, ha módosítja a parlament az adatvédelmi törvényt, mivel olyan adatok is nyerhetők bizonyos biometrikus azonosítókból, amelyekre az adatkezelés nem terjedhet ki."
Érdemes megjegyezni, hogy az új útlevelek bevezetése nem jelenti azt, hogy egyből le kell cserélni a jelenlegieket. Ugyanakkor az egységes európai személyi okmányt viszont minden határon és országban elfogadnák.

 


2.5. A biometrikus azonosító mint adat

Az eddigiekből világosan kiderül, hogy a biometrikus azonosító jegyekhez (pl. ujjlenyomat) a további felhasználás céljából egy-egy jól definiált számsorozatot rendelnek hozzá. Így válik egy adatbázisban tárolható és visszakereshető adattá. Tulajdonképpen a digitális számítógépesítés elterjedése előtti korszakokban, maga az ember is így „működött”, hiszen az igazolványban, vagy útlevélben elhelyezett fényképről is csak a jellemző vonások alapján azonosították az igazolványt felmutató személyt. Furcsa és időigényes eljárás lett volna, ha az igazolványt felmutató személy arcát pontról pontra összehasonlították volna a fényképpel. Ugyanígy, néhány (vagy néhány tucat) jellemző alapján történik az ujjlenyomat azonosítás, vagy az egyéni írás grafológiai azonosítása. Mindezek alapján látható, hogy a biometrikus jegyek kölcsönösen egyértelműen tartoznak egy-egy személyhez, azaz mindenkinek egyedi ujjlenyomata van és egy adott ujjlenyomat pontosan egy emberhez tartozik. Ugyanezt a kölcsönös egyértelműséget kívánjuk meg a biometrikus jegyhez rendelt digitális adattól (számsortól), de mégis egy igen nagy különbség fedezhető fel a kettő között. A biometrikus jegy digitális megfelelőjéből (képéből) ugyanis nem rekonstruálható tökéletesen az eredeti. A digitalizálás ugyanis információveszteséggel jár. Érdemes megjegyezni, hogy ez a tulajdonság minden numerikus adat sajátja, mivel az adatok mindig mérés útján keletkeznek és a mérőeszközök minden esetben csak bizonyos pontossággal közelítik meg a valóságot. Jelen esetben éppen annyira kell pontosnak lenni a biometrikus jegy digitális megfelelőjének (kódolt alakjának), hogy a kölcsönös egyértelműség, azaz az egyértelmű rekonstrukció, azonosítás biztosítható legyen.

Mindezek alapján fontos annak megállapítása, hogy a biometrikus azonosító olyan speciális digitális adat, amelynek célja, hogy kölcsönösen egyértelműen egymáshoz rendelje a dokumentumot és annak tulajdonosát. Az előző fejezet 2.táblázatában közölt dokumentumvédelmi rendszerezés egyetlen cellájának specialitásait testesíti meg, azaz csak személyhez kötött dokumentumoknál alkalmazható és mint az a fentiekből kiderül, egyáltalán nem foglalkozik a dokumentum harmadik tényezőjével, a dokumentum tartalmával.

Tehát a nem elektronikus dokumentum egyértelmű azonosítását biztosító triád, a dokumentum adathordozója -tartalma –tulajdonosa által meghatározott három relációból a biometrikus azonosító egyet véd magas biztonsági szinten (adathordozó és tulajdonos megfeleltetése). Ezt bizonyítják a biometrikus azonosítók alapvető alkalmazási területei:

· Büntetés-végrehajtó intézetek, ahol a fogva tartottakhoz érkező látogatókat azonosítják, hogy a látogatás ideje alatt ne cserélhessenek helyet

· Gépjárművezetői engedélyek kiadásánál, hogy elkerüljék azt: a gépjárművezetők (különösen kamionsofőrök) több jogosítványt állíttassanak ki maguknak, vagy egymás között cserélgethessék azokat

· Segélyezési rendszerek

· Határellenőrzés (figyelemre méltó példa az amerikai Inspass eljárás, melyben az országba érkezőket olyan kártyával látták el, amely lehetővé tette számukra, hogy az elhelyezett biometrikus terminálokat használják, és elkerüljék a hosszadalmas sorban állást a bevándorlási hivatalnokoknál)

· Személyi és egyéb igazolványok (olyan chipkártya alapú azonosító igazolvány, amely tulajdonosának ujjlenyomatadatait is tartalmazza)

· Szavazó rendszerek, ahol a politikusok igazolják személyazonosságukat a parlamenti szavazások során; ennek segítségével megakadályozható, hogy "helyettesek" adják le voksaikat

· Utazás és turizmus (a biometriai azonosítókat hordozó kártya lehetővé tenné, hogy az utazók a különböző, törzsutasok számára biztosított kedvezményeket igénybe vegyék, a határátlépést ellenőrző rendszerekben használják, valamint fizetési eszközként repülőjegyek vásárlásánál, szállodai költségek, bérautók díjainak kiegyenlítésénél valamennyit kényelmesen, egyetlen kártya használatával)

· Számítógépes rendszerek hozzáférése, Internetes tranzakciók

· Telefonos ügyfélszolgálatok (számos távközlési vállalat vezetője hangsúlyozza a biometria alkalmazását)

A teljes védelmi rendszer áttekintéséhez adósak vagyunk még a másik két reláció (adathordozó-tartalom, adathordozó-tulajdonos), valamint a tömegesen alkalmazott, így egyáltalán nem személyhez köthető dokumentumok biztonsági kérdéseinek tárgyalásával. Ezt a programot igyekszem megvalósítani a következő fejezetekben.

 

 

3. Digitális aláírás,

avagy a dokumentum tartalmának és tulajdonosának hitelessége

 

 

A nem elektronikus, mondhatjuk általános értelemben vett „papír alapú” dokumentumok biztonsági problematikáját egy háromtényezős rendszerben lehet csak teljesen leírni. A három tényező: T1-a dokumentum hordozója (anyaga), T2–a dokumentum tartalma (a rajta tárolt információk), T3-a dokumentum tulajdonosa (a személy, vagy intézmény, akihez a dokumentumot fizikailag és tartalmilag hozzárendelték). Egy dokumentum biztonságos védelméhez, mint azt a napi gyakorlat számtalan példával bizonyítja, nem elegendő a három tényező valamelyikének megbízható védelme, sőt mindhárom tényező egymástól független, bár egyidejű védelme sem. A három tényező három relációpárt határoz meg: R1-dokumentum hordozója és tulajdonosa (azaz T1-T3), R2-dokumentum tartalma és tulajdonosa (azaz T2-T3), R3-dokumentum hordozója és tartalma (azaz T1-T2). Teljes biztonságról tehát akkor beszélhetünk, ha az R1, R2, R3 relációk magasfokú biztonságáról egyszerre tudunk gondoskodni. Az R1 reláció biztonsági kérdéseivel az előző fejezetben foglalkoztam. Most az R2 relációval, vagyis a dokumentum tartalmának és tulajdonosának biztonságos egymáshoz rendelésével, azaz a digitális aláírással foglalkozom. Egyúttal szeretném felhívni a figyelmet bizonyos e tárgyban használatos fogalmi pontatlanságokra, azaz az elektronikus és digitális aláírás közötti jelentős különbségre.

 

 

3.1. Elektronikus aláírás

 

Az előzőkben tisztáztuk, hogy a tömegesen előállított papír alapú dokumentumoknál tulajdonképpen megmaradtak a klasszikus dokumentumvédelmi technikák, míg az újabban terjedő elektronikus dokumentumoknál az aláíró személye és a dokumentum tartalma szétválik.

Amint ezt a biometrikus eljárásokkal kapcsolatban bemutattam, bizonyos területeken érdemes kifejezetten személyazonosítás céljából a különböző egyedi személyazonosító jegyeket felhasználni (kézi aláírás, ujjlenyomat, hang azonosítás, stb.). A hagyományos aláírás tehát nem kötődik az aláírt dokumentum tartalmához, hanem csupán az aláíró személyéhez, ez tehát nem tesz eleget az R1 relációnak, hiszen ez csupán a T1 biztonsági tényező. Mindjárt világossá válik a különbség, ha megvizsgáljuk, hogy hogyan kerül a kézzel írott aláírásunk az elektronikus rendszerbe?

 

A hagyományos módon készített aláírást analóg formában érzékeli egy erre a célra készített berendezés (pl. scanner). Az érzékelésnek, elektronikus letapogatásnak különböző formái vannak, de a közös tulajdonságuk, hogy elektronika segítségével kerül rögzítésre az ember aláírása. Innen származik az elnevezés: elektronikus aláírás.

Rá kell mutatni azonban, hogy az elektronikus aláírás itt félreérthető elnevezés A helyes, habár kicsit hosszú elnevezés az lenne, hogy elektronikus úton rögzített és ellenőrzött kézi aláírás.

 

A kézi aláírás számítógépes tárolásának legegyszerűbb módjával sokan találkozhattak már a bankokban, ahol aláírásunkat egy scanner (elektronikus letapogató) berendezés segítségével beviszik a számítógépbe. Az így tárolt kézi aláírásunk a későbbiekben gyorsan a számítógép monitorán megjeleníthető és emberi vizsgálattal összevethető egy aktuálisan az átutalásunkon, vagy csekkünkön megjelenő aláírással. Lényeges, hogy ebben az esetben a gépi tároláson kívül minden pontosan ugyanúgy történik, mint hagyományosan papíron. Így már világosan felismerhető a fentiekben leírtak szerint, hogy az elektronikus aláírás tulajdonképpen egy biometrikus azonosító!

 

Valószínűleg az elektronikus és digitális aláírás fogalmi keveredése pontosan ebben a fázisban érhető tetten. Ugyanis a kézi aláírás elektronikus érzékelését egy digitalizáló eljárás követi, amelynek eredményeképpen kerül tárolásra a számítógépben az aláírás. Tehát az elektronikus aláírás fentinél is pontosabb meghatározása az, hogy elektronikus úton rögzített, digitálisan tárolt és ellenőrzött kézi aláírás.

 

Ahhoz, hogy a tárolt és az aktuális aláírást gépi úton tudjuk összehasonlítani, két lépés hiányzik: - az aláírás analóg módon (papír közbeiktatása nélkül) jusson a számítógépbe 

 - a tárolt és az aktuális aláírás összehasonlítását és kiértékelését egy automatikus program végezze, amely nagy megbízhatósággal eldönti a két aláírás azonosságát, vagy különbözőségét.

 

A kézi aláírás elektronikus rögzítésére aránylag régóta használnak különböző biometrikus elektronikus készülékeket. Ezek a berendezések speciális érzékelő felület, illetve elektronikus toll segítségével, elektromos jelekké képezik le aláírásunk különböző jellemzőit és magát az írásképet. Ezek a jelek digitalizálás (azaz digitális jelekké való átalakítás) után kerülnek a számítógépben tárolásra. A feladat nem olyan egyszerű, mint amilyennek kinéz, mivel ugyanaz az ember sem tudja a saját aláírását kétszer teljesen egyformán megismételni. A megoldás és így az alkalmazott rendszer lényege is abban rejlik, hogy az aláírás műveletének mely jellemzői azok, amelyek az aláíró állandó személyiségjegyeiből következnek, és ezeket milyen pontossággal képes a rendszer rögzíteni.

Éreznünk kell annak a döntésnek az óriási tétjét, amikor egy automatikus rendszer egy kézi aláírásról eldönti, hogy az valódi-e és utat enged az ezzel hitelesített tranzakciónak !

Úgy tűnik, hogy a legújabb kézi aláírás-ellenőrző rendszerek, a többi biometrikus azonosító rendszerekhez hasonlóan, jó hatásfokkal megbirkóznak ezzel az igen nehéz feladattal. 

 

 

Hogyan történik az elektronikus aláírás és ellenőrzés ?

 

A későbbi ellenőrzéshez aláirásmintákat vesznek a felhasználótól, mégpedig a rendszerparaméterezéstől függően többet (esetleg több tucatot).

Az aláírást egy grafikus érzékelőlapon elektronikus tollal végezzük, amely érzékeli és rögzíti írásunk számtalan jellemzőjét (tollvonások sebessége, ritmusa, toll nyomás erőssége, szóközök hossza, és egyéb grafológiai jellemzők sokasága).

A legújabb aláírás-elemző rendszerek úgynevezett tanuló algoritmusokat tartalmaznak, amelyek az aláirásminták változásainak szabályszerűségeit is rögzítik ("megtanulják").  Ezzel szinte lehetetlenné teszik a nagyon ügyes utánzók (hamisítók) dolgát (lásd [RICE 99]).

 

Az elektronikus aláírás mintáit tehát az ellenőrző számítógépben digitalizált formában rögzítve tárolják. Ez a digitális tárolási forma teszi lehetővé, hogy a későbbiekben akár floppy lemezre, akár mágnes, vagy chipkártyára rámásolható az aláírásunk, így elektronikusan megismételhetővé, azaz hordozhatóvá válik. Lényeges megjegyezni, hogy ettől, mint azt a következő részben látni fogjuk, egyáltalán nem digitális aláírásról van szó.

 

Az ellenőrzési folyamat abból áll, hogy például egy pénzügyi, vagy más szerződéses tranzakció lebonyolításakor (amely ma már akár az interneten keresztül is történhet), a személyazonosság megállapítása végett egy ellenőrző aláírást kérnek az ügyféltől. A számítógépben működő felismerő program eldönti az aláírásról, hogy ugyanazon személytől származik-e, mint a minta. Ha a betáplált adatok (minták) alapján a gép nem képes eldönteni az azonosságot, illetve a különbözőséget, úgy az aláírás megismétlésére szólítja fel az ügyfelet. Amennyiben ez sem egyezik a tárolt mintákkal, úgy a kívánt tranzakciót a gép nem engedélyezi.

 

Érdemes mindezek alapján megjegyezni az elektronikus aláírásról azt, hogy ez a személyazonosítás egyik korszerű elektronikus eszköze, amely bármennyire pontos, mégis a biometrikus módszerekhez hasonlóan, statisztikus algoritmusok alapján működik, így nem árt, ha alkalmazásakor mód van az emberi felügyeletre. Ugyanez a bizonytalansági tényező, mint látni fogjuk nem áll fenn a digitális aláírás esetében.

 

 

 

3.2. A digitális aláírás

 

Ma már a nyilvántartásoknak, az adatforgalomnak egyre kisebb része történik papíron, nagyobb részük számítógépeken keresztül valósul meg. Így a hagyományos, évszázadok alatt kialakult hitelesítési eljárások, mint a kézi aláírás, kézi pecsét, speciális papír, stb. egyre kevésbé járhatók. Ezek korszerű elektronikus helyettesítésére, sőt meghaladására alkalmas az elektronikus adatátvitel és tárolás bármely területén a digitális aláírás.

 

Az elektronikus aláírással szemben a digitális aláírás magából a dokumentumból indul ki, annak tartalmához és tulajdonosához is szigorúan (nem statisztikus!), algoritmusokkal hozzá van rendelve. Egy másik igen lényeges különbség az, hogy a digitális aláírás kriptológiai eljárás.

Amíg tehát az elektronikus aláírás csupán a fentiekben jelzett három biztonsági tényező közül a T3 azonosítását valósítja meg, addig a digitális aláírás eszközt kínál az R2 reláció megvalósítására.

 

A digitális aláírás két részből áll. Egyrészt egy a tartalmat hitelesítő karaktersorozatból, ez az úgynevezett hash függvény, melyet egy speciális eljárással készít a számítógép a szöveg, adatállomány alapján. Másrészt az aláíró(k) személyét azonosító szintén speciális gépi átalakításból (rejtjelzés).

Így a digitális aláírás az "elektronikus irat" tartalmát és az aláíró(k) személyazonosságát is igazolja.

 

A hash függvény a dokumentumot egy úgynevezett hitelesítő sorozatra (sűrítményre) képezi le, amely biztosítja, hogy a szövegben (dokumentumban) történő akár egy bitnyi változtatás is kiderüljön.

·        A hash függvénnyel szemben támasztott elsőrendű követelmény az, hogy az azonos hosszúságú hitelesítő sorozatra leképezhető üzenetek száma minden egyes hitelesítő sorozatra nagyjából (nagyságrendileg) azonos legyen.

·        Egy másik feltétele a hatékony hash függvénynek az, hogy egy megadott hitelesítő sorozathoz ne lehessen hamis üzenetet hozzárendelni, ami azt jelenti, hogy egy A üzenethez tartozó B hitelesítő sorozathoz ne lehessen olyan A’ (A-tól különböző) üzenetet konstruálni, amelynek hitelesítő sorozata B.

 

A hitelesítő sorozat hosszában optimumot kell találni. Ha nagyon rövid, akkor a teljes kipróbálás segítségével a hamisítást el lehet érni. Ha nagyon hosszú a hitelesítő sorozat, akkor ez az eljárás gazdaságosságát rontja.

 

A digitális aláírás következő lépése a hitelesítő sorozat rejtjelzése. Ennek a rejtjelzésnek az aláíró személyét kell igazolni, hogy ő az aláírásra jogosult, s ugyanakkor nem más volt a hitelesítő sorozat rejtjelzésének végrehajtója.

A digitális aláírás tehát egy kódolási (titkosító) eljárás, amelynek megoldására különböző kriptológiai módszereket használunk fel. A tömeges felhasználást az úgynevezett nyilvános kulcsú (két kulcsos) módszerek tették lehetővé. Ebben az esetben az elektronikus üzenetet küldő egy saját (titkos) kódkulcsot használ az üzenet titkosítására (rejtjelzésére), míg az üzenetet fogadónak egy másik kulcs (a nyilvános kulcs) áll rendelkezésére, hogy ezt megfejtse (dekódolja). Így az elektronikus kommunikációt úgy is le tudják bonyolítani, ha egyáltalán nem ismerik egymást. 

 

Az elektronikus iroda és az interneten tárolt dokumentumok hitelesség problémájának egyik legkényesebb része a hiteles másolatkészítés. Míg a hagyományos papír alapú irodában a másolatkészítés hitelességének számos megoldása ismeretes, addig az elektronikus irodában a másolatkészítés általában minden hitelességi ellenőrzés nélkül történik.

Míg a hagyományos irodában a másolatok általában indigóval készülnek, így az eredetit a másolattól könnyen meg lehet különböztetni, addig az elektronikus irodában a számítógépes előállítás esetén, az irat eredetiét a másolattól a nyomtatás alapján, vagy más egyszerű módon nem lehet megkülönböztetni. A másolatok hitelességének problémája tehát sok bűncselekmény kiindulópontjául szolgál. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez a hamisítás melegágya.

 

A digitális aláírás esetén a hagyományos papír alapú irodában használt kettős aláírás (cégszerű aláírás) megvalósítása akadály nélkül teljesíthető, ez esetben a két aláíró fontossági sorrendben képezi a megfelelő digitális aláírást. Vagyis a második aláíró az első aláíró aláírását is hitelesíti.

 

A digitális aláírás tehát a dokumentum hitelesítésben nagy lépést jelent, mivel a hagyományos kézi aláírásnál, és így az elektronikus aláírásnál  is többre képes: egyszerre azonosítja az aláírót és a dokumentum tartalmát.

Sőt ugyanez a technika képes az egyedi dokumentum azonosítók egy szintén klasszikus elemét, a dátumot is beépíteni a digitális aláírásba, ez az úgynevezett időpecsét.

Ugyanis a hagyományos papír alapú irodában egy dokumentum hitelességét az aláíró mellett, a dátum, és iktatószám is biztosítja. Az iktatószámot és a dátumot az elektronikus irodánál az időpecsét váltja fel.

Szerzői jogi kérdéseknél, szabadalmi bejelentéseknél a dátumnak a szokásos év, hónap, napon kívül az órát, percet is tartalmaznia kell. Az elektronikus irodában a dátumnak a másodpercet, esetleg tizedmásodpercet is tartalmaznia kell, mivel a számítógépek műveleti sebessége ezt indokolttá teszi. Tehát, ha a megfelelő pontosságú dátumra és időpontra vonatkozó karaktersorozattal kiegészítjük az aláírandó szöveget és ezután képezzük a digitális aláírást, akkor a dátum és a keletkezés időpontja is beépül a digitális aláírásba, ez az időpecsét.

Így amikor az elektronikus dokumentum célba ér, a fogadónak módjában áll a keletkezés időpontját is biztonságosan leellenőrizni. Hiszen egy illetéktelen beavatkozás (pl. pénz átutalásnál az összeg megváltoztatása) időt vesz igénybe, amely a kommunikációs csatornát ismerve, a fogadónál gyanús késésként jelentkezik. Ugyanígy esélytelen az időpecséttel ellátott dokumentum utólagos visszadátumozása.

 

Természetesen a digitális aláírás előállításának többféle eljárása ismert, ezek általában numerikus matematikai elvekre épülnek (főleg számelmélet). A digitális aláírás ismertetésével részletesebben foglalkoznak az irodalomjegyzékben idézett dolgozatok (lásd [BEUT 94],[DÉNT 20/2],[MENE 97], [NEME 91/2], [PFIT 96], [SIKZ 20]).

A legelterjedtebb az RSA algoritmuson alapuló eljárás (lásd [BONE 99], [OPPL 98]). Ismertek azonban más, struktúrális matematikai alapokra épülő módszerek is (latin négyzetek elmélete, kombinatorika), amelyeknek számtalan elméletileg is bizonyítható előnye van az elterjedt algoritmusokkal szemben. (lásd [CSIRM 98], [DÉNJ 90], [DÉNJ 99], [DÉNT 20/2], [RONY 20])

 

Jelen dolgozatnak nem a címbeli fogalmak részletes ismertetése, hanem azok fogalmi tisztázása volt a célja. Mégis szükségesnek tartom az olvasónak felhívni a figyelmét arra, hogy az elektronikus aláírásnál kihangsúlyozott döntési felelősség, amely az alkalmazott módszer biztonságára épül, a digitális aláírásnál legalább oly mértékben fennáll. Ezért nem tanulság nélküliek az alábbi gondolatok:

 

ZÁRSZÓ helyett

 

A nyilvános kulcsú titkosítás jól demonstrálja az absztrakt matematikai eredmények gyakorlati felhasználhatóságát, de egyúttal rámutat arra is, hogy ez a felhasználás sokszor évszázados fáziskéséssel történik meg.

Jelen esetben az RSA algoritmus megalkotói (Ron Rivest, Adi Shamir és Leonard Adleman) bizonyos asszimetrikus matematikai összefüggéseket használtak fel módszerük elméleti alapjául. Ennek lényege leegyszerűsítve: az mindenki számára azonnal világos, hogy  56=30, de ha az a feladat, hogy írjuk fel a 30-at két szám szorzataként, akkor már jóval több eset lehetséges: 130=30 , 215=30 , 310=30 , 56=30

Képzeljük el, hogy 30 helyett  30, vagy akár többszáz jegyű szám lenne a feladat !

Nos, ezt az asszimetrikus tulajdonságot használták ki az 1970-es évek végén algoritmusuk kidolgozásánál az RSA alkotói. Az érdeklődő olvasó számára érdekes lehet, hogy a probléma matematikai felvetése szinte pontosan 100 évvel korábbra, a XIX. századig nyúlik vissza.

1873-ban egy W.S. Jevons nevű matematikus vetette fel könyvében (lásd [JEVONS]), hogy sok esetben a „direkt” matematikai művelet aránylag könnyen elvégezhető, de az „inverz” művelet elvégzése nagyon nehéz. Példa erre (mint az előző illusztráció mutatja) a természetes számok szorzása, melynek „inverz” művelete a faktorizáció, vagyis a szám felbontása prímszámok szorzatára. Így ír erről W.S. Jevons:

„Meg tudja mondani az olvasó, hogy melyik két szám összeszorzásából adódik a 8.616.460.799 szám ? Úgy gondolom reménytelen, hogy akárki (magamat is beleértve), valaha megtudja.”

Természetesen akkor még nem voltak másodpercenként több millió műveletet végző számítógépek, így a megoldás csak kézi számolással volt elképzelhető (illetve elképzelhetetlen). A technika nagyot fejlődött azóta. Ma már számítógéppel egy ekkora szám faktorizációja nem okoz problémát. Ezért az RSA algoritmus használatakor többszáz jegyű számokat használnak, amelyek faktorizációja a mai számítástechnika mellett olyan reménytelennek tűnik, mint 1870-ben a Jevons számé.

Ezt a reményt (vagy reménytelenséget) azonban beárnyékolja, hogy 1996-ban S.W. Golomb amerikai matematikus olyan egyszerű eljárást adott, amely kézi számolással 56 lépésben megadja a Jevons szám szorzattábontását, azaz kimutatta, hogy 8.616.460.799= 96.07989.681 (lásd [GOLO 96]).

Ez az eljárás (és az azóta felfedezett több másik is, pl. [HULE 88] ) alapvetően megingatja az RSA módszer elméleti és gyakorlati biztonságát. A ma működő információs és kommunikációs rendszerek (internet, hálózati szoftverek, távközlési hálózatok, stb.) több mint 80%-ában RSA alapú információ-védelem van.

Hogy mennyire nem alaptalan az aggodalom, azt alátámasztják az utóbbi 1-2 év jelentős (és sikeres) hacker támadásai, amelyeknek egy része a kulcsok megfejtésén alapult. (lásd [DÉNT 20/1]). Szükségszerűen új korszak előtt állunk tehát. Olyan új kriptológiai módszerek (algoritmusok) bevezetése szükséges, amelyek biztonságát nem a jelen számolási kapacitásának korlátai jelentik.

 

Az eddigiekben megmutattuk, hogy az R1 és R2 biztonsági relációkra rendelkezünk megbízható, modern hardver és szoftver eszközökkel egyaránt jól kivitelezhető eljárásokkal. Ezek alkalmazásai napjainkban egyre szélesebb körben terjednek. Alapvető problémát okoz ugyanakkor, hogy az elektronikus és elektronikusan előállított „papír alapú” dokumentumok terjedése jóval gyorsabb ütemű, ami kecsegtető lehetőségeket kínál a hamisítóknak és hackereknek. Ennél talán még súlyosabb biztonsági rés keletkezik abból, hogy a dokumentumok biztonságát nem a teljes R1, R2, R3 rendszerrel biztosítják. Hogy ez mennyire így van, azt az mutatja legjobban, hogy bár az R3 reláció elméleti alapjai kidolgozottak, alkalmazása ma még a többitől függetlenül is gyerekcipőben jár. Ezzel foglalkozik a következő fejezet.

 

4. Digitális ujjlenyomat,

avagy a dokumentumvédelem periódusos rendszere

 

 

Az eddigi fejezetekben a „papír alapú” dokumentumok biztonságának tárgyalásához három szempontot vezettem be (a dokumentum adathordozója, a dokumentum adattartalma, a dokumentum tulajdonosa). A három tényező közötti relációk a dokumentumvédelem különböző aspektusait mutatják be, illetve azokra a biztonsági szempontokra hívják fel a figyelmet, amelyekről gondoskodnunk kell, ha dokumentumainkat a funkciójuknak megfelelő maximális biztonságban akarjuk tudni. Az eddigiekben a három alapreláció közül kettővel foglalkoztam, az R3 reláció, azaz a dokumentum adathordozójának és adattartalmának egymáshoz rendelésével még adós vagyok.

Jelen fejezetben ezzel a témával foglalkozom, melynek nem csupán önmagában van kitüntetett jelentősége, de az eddig tárgyalt ismeretek szintéziseként lehetővé válik a dokumentumvédelem teljes rendszerének, mint egyfajta periódusos rendszernek a felvázolása. Ezzel biztosítható a dokumentumvédelemmel kapcsolatos fogalmak és módszerek egyértelmű tisztázása. Ugyanakkor bízom benne, hogy ezáltal sikerül a különböző biztonsági szintek és a hozzájuk tartozó maximális védelmi módszerek rendszerezett bemutatása. 

 

 

4.1. A hiányzó láncszem a digitális ujjlenyomat

 

Amint az az 1.fejezet 1., 2. összefoglaló táblázataiból jól kivehető , a dokumentumok modern biztonságtechnikája szinte mindent megvalósított a klasszikus biztonsági eszköztárból, csak az új biztonsági filozófia maradt még napjainkban is érintetlen. Ez pontosan azt jelenti, hogy a dokumentum tartalmának azonosítása még mindig független a dokumentum adathordozójától (ezt jelöli az R3 reláció). Azaz a napjainkban használt, akár egyedi, akár tömegesen előállított dokumentumok esetében csak bonyolult műszerekkel ellenőrizhető a teljes hitelesség.  Ez pedig a hétköznapi helyzetekben (pl. bankjegyek, igazolványok, stb. ellenőrzése) általában nem megvalósítható. Lényeges tehát egy újabb, koherens dokumentum biztonsági filozófia megfogalmazása, amely ötvözi a bevált régi tapasztalatokat az új technikai lehetőségekkel. Ez így hangzik:

Legyen mindenegyes dokumentum hordozóját és tartalmát tekintve is egyedi (különböző), így minden darabról önmagában eldönthető, hogy valódi-e vagy hamis. Azaz, így már nem a különbözőség, hanem éppen az azonosság az, ami feltűnő. A hamisítványt tehát éppen egy másik példánnyal való azonossága fogja jellemezni.

Ennek a biztonsági filozófiának a megvalósításához az szükséges, hogy az adathordozót és annak tartalmát egyértelműen egymáshoz tudjuk rendelni, mint ahogy egy konkrét személyhez egyértelműen tartozik az ujjlenyomata. Ez a hasonlat adta a digitális ujjlenyomat elnevezést a dokumentumhitelesítés eme új technikájának, amely új korszakot nyithat dokumentumaink biztonsága és védelme területén.

Ismét fontosnak tartom felhívni az Olvasó figyelmét arra, hogy itt (akárcsak a digitális aláírásnál) csak a későbbiekben ismertetendő távoli rokonság van a digitális ujjlenyomat és az elektronikusan rögzített és bizonyos dokumentumokra (biometrikus azonosítóként felvitt) emberi ujjlenyomat között.

A dokumentumok biztonsági problémái közül (lásd R1, R2, R3 relációk), talán a legnehezebben kezelhető és ezért napjainkban is a leginkább támadható az, hogy el lehessen dönteni egy dokumentumról, hogy az eredeti, vagy hamisított (R3 reláció). Mint azt a fentiekben is jeleztem, a hagyományos módszerek (vízjel, fémszál, különleges papír, hologram, stb.) mindegyike az eredeti dokumentumot igyekszik megkülönböztetni a hamistól, ezért egyre magasabb szintű (ezáltal egyre drágább) technikát alkalmazva igyekszik, például az azonos címletű bankjegyeket tökéletesen egyformára elkészíteni. Ez a biztonsági filozófia a rohamosan fejlődő technika mellett, nem csupán nagyon drága, de igen nehézkessé teszi a hitelesség ellenőrzését is.

Ezzel szemben, a digitális ujjlenyomat az egyedi azonosítást teszi lehetővé kriptológiai[4] módszerekkel, vagyis képes egy dokumentumot nemcsak a hamistól, hanem egy másik eredetitől is megkülönböztetni.

4.2. Dokumentumok azonosítása kriptológiai úton 

A probléma eredetileg az USA és a Szovjetunió közötti fegyver-ellenőrzési szerződések megkötése idején merült fel oly módon, hogy a számbavett rakétákat a legnagyobb biztonsági kritériumok mellett, egy eltávolíthatatlan matricával kellett megjelölni, hogy azok bármikor egyedileg azonosíthatók legyenek.

A nyomdatechnikában általában alkalmazott biztonsági jegyek az ilyenfajta egyedi azonosítást nem teszik lehetővé. J. Simmons több mint két évtizedig vezette az Egyesült Államok nukleáris fegyvereinek elektronikáját gyártó legnagyobb cég, a Sandia National Laboratoriesban folyó kutatásokat a digitális ujjlenyomatok előállítására vonatkozóan (lásd [SIMM 91/1], [SIMM 91/2]). A Sandia laboratórium a több évtizedes kutatás és fejlesztés eredményeit, amit a digitális ujjlenyomatok terén nyert, s amelynek alapvető alkalmazási területe a fegyverzet-ellenőrzés és a felügyelet nélküli szeizmográfok kifejlesztése volt, amelyek a szovjet, illetve amerikai területeken a föld alatti atomrobbantások mérési eredményeinek meghamisíthatatlan észlelésére szolgáltak, más területeken is igyekeztek felhasználni.

·      Ilyen terület a pénzhamisítás megakadályozása, amely például az 1999-ben kiadott, új százdolláros bankjegyekben valósult meg. A Sandia által javasolt megoldás a következő:

·       a bankjegyek papír anyagának gyártása közben, tehát még pépes formában, árnyékolt üvegszálakat különböző hosszúságban a pépbe kevernek, ezek természetesen megszáradásuk után rögzülnek, és egy véletlenszerű irányultságot vesznek fel. Ezután egy sor letapogatóval el lehet érni, hogy a sorban lévő, és adott sorral egyező végponttal rendelkező üvegszálak, mivel azok megfelelő burokkal vannak ellátva, a fényt csak saját végpontjukig vezetik. Mivel az üvegszálak hossza véletlenszerű, ezért egy vonali megvilágításból egy véletlenszerű ponthalmaz adódik. Ezt természetesen több vonalon meg lehet ismételni. Az eredményként létrejövő ponthalmaz megfelelő technikával történő kódolási eljárásával el lehet érni, hogy az adott bankjegyre jellemző kód, vagy kódsorozat jöjjön létre. Ezeket a kódokat digitális aláírással, a bankjegyre vonatkozó más tartalmi adatokkal, például sorszámmal, kiadási időponttal, címlettel kiegészítve a kibocsátó bank hitelesíti. Ilyen módon a digitálisan aláírt kódsorozat és a bankjegyben lévő, véletlenszerűen elszórt üvegszálak kölcsönösen megfeleltethetők egymásnak.

Ha az üvegszálak száma és hosszússáguk megfelelően van meghatározva (ami nem egyszerű és mély matematikai meggondolásokat igényel), akkor a bankjegyeken lévő kódok egyértelműen meghatározzák a bankjegyet. Egy ilyen eljárás, szemben a különböző nyomdai megoldásokkal, amelyek nem egyediek, az egyediségből adódóan számos előnnyel bírnak. A papír anyagában lévő jellemzők pedig másolhatatlanná teszik a bankjegyeket.

A digitális ujjlenyomat tehát a digitális aláírás egy olyan különleges esete, amikor az aláírásra kerülő üzenet egy része, vagy egésze, a hordozó anyag fizikai jellemzőiből adódik. Ez azt jelenti, hogy például mindenegyes bankjegy egyedileg megkülönböztethető minden más bankjegytől, hiszen nincsen olyan ív papír, amelynek bármely darabja, anyagát tekintve teljesen egyforma lenne, ha azt a papír gyártásakor (a fenti értelemben vett) véletlenszerűen „szennyeződéssel” látjuk el.

 

A digitális ujjlenyomat tehát nem teszi lehetetlenné a másolást, azonban az eredeti és a hamis bankjegy egymástól megkülönböztethetővé válik, mert az egyedi sajátosságok (a bankjegy anyagába bevitt jelző elemek) elhelyezkedése nem másolható.

 

A pénzhamisítás megakadályozására egy ugyancsak digitális ujjlenyomatokra visszavezethető módszer került kidolgozásra és felhasználásra Németországban az 1990-es években kiadott német márka (DEM)  bankjegyek védelmére (lásd [BEUT 94], [SCHU 91]). A német márkákon levő 11 karakterből álló karaktersorozat tehát nem egyszerű sorszám, nem egyszerű azonosító kód volt, hanem digitális ujjlenyomat.

 

A német márka digitális ujjlenyomata úgy készült, hogy a papír gyártási folyamata során a pépbe foszforeszkáló szórat darabkák kerültek bekeverésre (hasonló módon, mint a dollár esetében), majd a létrejött papír tartalmazta ezeknek a fényvisszaverő szóratoknak egy véletlen elrendezését. Ezt a véletlen elrendezést kellett kódolni, vagyis az egyedi azonosításra rendelkezésre álló, a papír anyagából eltávolíthatatlan, és megismételhetetlen fényvisszaverő morzsalékot kellett egy megfelelően biztonságos digitális aláírás segítségével a bankjegyen lévő kóddal kifejezni. Ez a kód egyértelművé tette a bankjegy egyedi sajátosságát, és a bankjegyen lévő kibocsátó által ráírt (rányomtatott) számsorozat közötti összefüggést.

 

Tehát a digitális ujjlenyomat alkalmazásával a hamisítókat egyrészt el lehet rettenteni a hamisítástól, másrészt a hamisítást könnyen és gyorsan föl lehet ismerni, hiszen maga a dokumentum tartalmazza az ehhez szükséges összes információt. Így a hamisítás ténye helyben, azonnal megállapítható.

A digitális ujjlenyomat biztonsági papírok előállítására is alkalmas, sőt egy újonnan vizsgált és bevezetéshez közel álló területe a digitalizált analóg jeleknek, például digitális hangszalag, floppy lemez, CD lemez, vagy videoszalag, mint digitális adathordozó dokumentum, másolás elleni védelme.

 

A digitális ujjlenyomat tehát az R3 reláció minden eddiginél biztonságosabb megoldására alkalmas, akárcsak az R1, vagy R2 esetében a biometrikus azonosítók. Hiszen, míg a biometrikus azonosítók a dokumentum tulajdonosának egyedi jellemzőit rendelik a dokumentumhoz, addig a digitális ujjlenyomat, az adathordozó egyedi jellemzőivel teszi ugyanezt. Ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy mindhárom relációt egyetlen digitális aláírásban, egyetlen kódsorozatban egyesítsünk, amely a dokumentum minden alapvető tulajdonságát kriptológiai úton rögzíti, ezzel biztosítva a maximális biztonságot akár a lopás, akár bármilyen típusú hamisítás ellen.

 

Összegzésül az alábbi 4.1.ábra egy háromdimenziós rendszerben mutatja be az eddigiekben bevezetett T1, T2, T3 tulajdonságokat és az R1, R2, R3 relációkat. Ezt a rendszert tekinthetjük a dokumentumvédelem periódusos rendszerének is, mivel dokumentum biztonsági szempontból, bármely dokumentum az így keletkező nyolc részkocka valamelyikében elhelyezhető.

 

4.1.ábra A dokumentumvédelem periódusos rendszere

 

 

A rendszer létjogosultságának demonstrálására, mind a nyolc lehetséges kategóriára álljon itt néhány példa. Az egyes dimenziókat az elnevezésük kezdőbetűivel jelöljük:

-         H = adathordozó

-         TA = tartalom

-         TU = tulajdonos

 

Minden dimenzióban megkülönböztetjük az egyedi (e) és tömeges (t) dokumentumokat, amelyet a dimenziók jelének indexeként jelölünk (pl. He= egyedi adathordozó). Így a következő kategóriákat kapjuk (egy-egy példával illusztrálva):

 

1. HeTAeTUe – Biztonsági „papírra” készült (digitális ujjlenyomattal ellátott), bizalmas tartalmú, személyhez kötött dokumentumok - igazolványok, bankkártyák, stb. Ezt a kategóriát mutatja a 2.ábra besatírozott részkockája.

4.2.ábra HeTAeTUe a legmagasabb biztonsági kategóriájú dokumentum típus

 

 

2. HeTAeTUt Biztonsági „papírra” készült (digitális ujjlenyomattal ellátott), bizalmas tartalmú, nem személyhez kötött dokumentumok – értékpapírok, bankjegyek, stb.

 

3. HeTAtTUe – Biztonsági „papírra” készült (digitális ujjlenyomattal ellátott), nem bizalmas tartalmú, személyhez kötött dokumentumok – dedikált fotó, stb.

 

4. HeTAtTUt – Biztonsági „papírra” készült (digitális ujjlenyomattal ellátott), nem bizalmas tartalmú, nem személyhez kötött dokumentumok – postai bélyegek, stb.

 

5. HtTAeTUe – Nem biztonsági „papírra” készült (jelenleg használt alapanyagú), bizalmas tartalmú, személyhez kötött dokumentumok - igazolványok, bankkártyák, stb.

 

6. HtTAeTUt – Nem biztonsági „papírra” készült (jelenleg használt alapanyagú), bizalmas tartalmú, nem személyhez kötött dokumentumok – utazási jegyek, bérletek, stb.

 

7. HtTAtTUe – Nem biztonsági „papírra” készült (jelenleg használt alapanyagú), nem bizalmas tartalmú, személyhez kötött dokumentumok – dedikált könyv, fotó, stb.

 

8. HtTAtTUt – Nem biztonsági „papírra” készült (jelenleg használt alapanyagú), nem bizalmas tartalmú, nem személyhez kötött dokumentumok – szórólapok, könyvek, újságok, stb.

 

 

 

Irodalomjegyzék

[BEUT 94]  A. Beutelspacher: Cryptology.

 The Mathematical Association of America, 1994.

 

[BONE 99]  Dan Boneh: Twenty years of attack on the RSA cryptosystem.

     Notices of the AMS, February 1999, 203-213.

 

[CSIRM 98]  Csirmaz László: A titkosírás matematikája.

 A Természet Világa, 1998/III. különszáma, 80-86.

 

[DÉNJ 90]  J. Dénes, A. D. Keedwell: Latin squares: New developments in the Theory and applications.

 Annals of Discrete Mathematics, Vol. 46, North Holland, Amsterdam, 1990.

 

[DÉNJ 99]  J. Dénes, A. D. Keedwell: Some applications of non-associative algebraic systems in cryptology.

 University of Surrey, Technical Report 99/03.

 

 [DÉNT 20/1] Dénes Tamás: Rejtjelfejtés - Trükkök, módszerek,megoldások

 Magyar Távközlés 2000. április, 3-8.

 

[DÉNT 20/2] Dénes Tamás: Digitális ujjlenyomat - A dokumentumvédelem

 új korszaka, Magyar Távközlés 2000. május, 34-38.

 

 

[DÉNT 05/1] Dénes Tamás: A dokumentumvédelem új módszerei 

 (Személyhez kötött és tömeges dokumentumok)

  eVilág, IV.évfolyam 4.szám, 2005/április, 26-29

 

[DÉNT 05/2] Dénes Tamás: Biometrikus azonosítás, 

 avagy a személy egyedisége és a dokumentum személyessége

  eVilág, IV.évfolyam 5.szám, 2005/május, 34-38

 

[DÉNT 05/3] Dénes Tamás: Digitális aláírás, 

 avagy a dokumentum tartalmának és tulajdonosának hitelessége

  eVilág, IV.évfolyam 6.szám, 2005/június, 6-10

 

[GOLO 96]  S. W. Golomb: On Factoring Jevon’s number.

 Cryptologia, XX(1996)/243-244

 

[HULE 88]  M. Hule, W. B. Müller: On the RSA Cryptosystem with wrong keys.

 Contributions to General Algebra 6. Vienna, Verlag Hölder. Pichler-Tempsky, 1988.,103-109.

 

[JEVONS] W. Jevons: The Principles of Science: A Treatise on Logic and

 Scientific Method, Macmillan & Co., London 1973.

 

[LÖFV 99]  J. Löfvenberg: Random Codes for Digital Fingerprinting

.  Linköping Studies in Science and Technology. Thesis No 749, Linköping, 1999.

 

[MENE 97]  A. J. Menezes, P. C. van Qorschot, S. A. Vanstone: Handbook of applied cryptography.

 CBS Press, Boca Raton, New York, London, Tokyo, 1997.

 

 [NEME 91/2] Nemetz Tibor, Vajda István: Bevezetés az algoritmikus adatvédelembe.

 Akadémiai Kiadó 1991.

 

[OPPL 98]  R. Opplinger: Internet and Internet security.

 Artech House Publishers, Norwood MA 02062 USA 1998.

 

[PFIT 96]  Brigit Pfitzmann: Digital Signature Schemes.

 Springer, Berlin, 1996.

 

[PLES 98]  V. Pless: Introduction to the theory of error correcting codes.

  (third edition). Norh Holland, Amsterdam, 1998.

 

[RICE 99] J. Rice: A third way for biometric technology. 

 IS AUDIT&CONTROL JOURNAL:Volume III., 1999.

 

[RONY 20] Rónyai Lajos: Három halk visszhang (elliptikus görbék a

 kriptográfiában), Természet Világa 2000. II. különszám 17-18.

 

[SCHU 91]  R. H. Schulz: Kodierungtheorie: eine Einführung.

 Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden, 1991.

 

[SIKZ 20] Sík Zoltán: Digitális aláírás, elektronikus aláírás

 Magyar Távközlés 2000. április, 14-20.

 

[SIMM 91/1]  G. J. Simmons (ed): Contemporary Cryptology.

 IEEE Press, New York, 1991

 

[SIMM 91/2]  G. J. Simmons: Identification of data, devices, documents and individuals.

 Proc 25th Annual IEEE Carnahan Conf. On Security   Technology 1991, IEEE, New York, pp. 197-218.

 

 [1] []-ben részletesen tárgyaltam ezt a témakört, valamint a digitális és az elektronikus aláírás közötti fogalmi különbséget. 

[2] Természetesen a képzett bűnözők számára ezek az azonosítási módok sem jelentenek áthághatatlan akadályt, de a biometrikus azonosító rendszerek kijátszásához nagyon drága technika és igen komoly felkészültség szükséges, így csak jelentős megtérülés esetén vállalják a tetemes kockázatot.

[3] Lásd az előzőkben idézett cikk USA vízumokra vonatkozó részét.

[4] A kriptológia a titkosítás tudománya.