A VÁLTOZÁS ELMÉLETE - AZ ELMÉLET VÁLTOZÁSA

 

Dr. Farkas János

 

 

 

1. Tévedések "vígjátéka"?

 

Az elmúlt 150 év során egy olyan "tévedéscsomag" alakult ki az emberek gondolkodásában, amelyet két tétellel összegezhetünk: az első tétel szerint a kapitalizmust felváltja a nála fejlettebb szocializmus; a második szerint, mivel ez a történelmi kísérlet nem sikerült, ezért egy rendszerváltás során a szocializmust vissza kell alakítani kapitalizmussá. E két tévedés kiigazítása szerintem csak akkor lehetséges, ha választ találunk az alábbi kérdésekre:

a) Igaz-e, hogy a szocializmus történelmi léptékben meghaladja a kapitalizmust?

b) Igaz-e, hogy ami 1989-ben Kelet-Európában megbukott, szocializmus volt?

c) Igaz-e, hogy most a szocializmust alakítjuk át kapitalizmussá?

A kérdések számát persze még jócskán lehetne szaporítani. Úgy is meg lehetne fogalmazni ezeket, hogy valójában mi történt 1917-ben Oroszországban, 1945. után Kelet-Európában, majd ugyanitt 1989-ben? Volt-e történelmi átmenet ezekben az években, és ha igen, akkor honnan hová "költözködtünk át" a történelem nagy alakzatai között?

A problémák tisztázása érdekében szükség van az evolúciós- és formációs elméletek újragondolására is.

 

2. A király meztelen

 

Hegel az „ész cselének” nevezi azt a jelenséget, amikor tetteink túlmennek szándékainkon és nem az valósul meg, amit célul tűztünk ki. A problémát ekkor fonák tudattal éljük át, dicsfénnyel vonjuk be mindazt, amit teszünk, és amit megvalósítottunk. Végső soron így alakulhat ki az a helyzet, hogy életünk tartalma ellentétes azzal, amit önmagunkról állítunk. Ha letépjük magunkról ideológiai „ködfátylainkat”, kiderül, hogy alattuk a „király meztelen”. Ezt a meztelen igazságot a következő tézisekben foglalom össze:

a) Ami a Szovjetunióban és Kelet-Európában korábban történt, az nem a modern kapitalizmusnak a tagadása, hanem csupán egy másik alternatívája volt;

b) Ezért, ami összeomlott, semmiképpen sem nevezhető szocialista kísérletnek;

c) 1917-től nem a szocializmus fejlődött ki, hanem csak a tőkés formáción belül történt alakváltozás;

d) 1989-től Kelet-Európában csak a termelőmódok között megy ma végbe az átmenet;

e) Mivel a társadalmi formáció keretein belül történik az átmenet, ezért nincs semmiféle rendszerváltás.

 

3. Elhibázott önreflexió

 

Marx történelmi és teoretikus nagysága és érdemei vitathatatlanok. Mindazonáltal elmélete jórészt felelős a már említett tévedések és illúziók kialakulásáért. A problémahelyzetet azzal jellemezhetném, hogy a társadalmi-gazdasági formációelméletének a társadalom újratermelési folyamatát kellett volna visszatükröznie. Ez a célkitűzés azonban nem sikerülhetett, mivel ekkor Marx még nem ismerhette fel a szellemi termelés valódi jelentőségét az összfolyamaton belül. A tudati folyamatokat részben levezette az anyagi termelésből, részben visszavezette rá. A termelőerők és a termelési viszonyok dialektikáját a „termelőmód” fogalmában összegzi, de ebből kizárta a szellemi termelés, (tudomány, jeltermelés, szimbólumtermelés, kommunikáció) formáit és viszonyait. A „termelőmód” történelmi változásaira pedig egy általános történelemfejlődést alapoz, ahol az átmenetet a formációváltás értelmében fogja fel.

Valójában csak különböző termelőmódok váltják egymást egy-egy társadalmi-gazdasági formáción belül. Ez az oka annak, hogy a bolsevikok később a kapitalizmusról a szocializmusra történő átmenetet tételezik fel. Holott „csak” annyi történt, hogy a kapitalista formáción belül végbement a termelőmód alakváltozása: a magántulajdonon alapuló tőkés helyett megjelent a kollektív tőkés, az állam. Az „államszocializmus” valójában az „államkapitalizmus” szégyenlős elnevezése.

A szellemi termelésnek a társadalmi reprodukcióból történő kihagyása, illetve ennek az anyagi termelésre való visszavezetése megtorolta magát. Az elmélet a társadalmat alapra és felépítményre szakítja ketté. Az alapot azonosítja a termelőmóddal. A termelőmód változásait egyenlősíti a formációváltozással. Létrejön a téves önreflexió, az ideológiai ködkép. S ekkor már senki sem látja tisztán, hogy „mi változik?” és „milyen irányban?” változik.

Marx az Ember-Természet alapviszonyhoz köti az első nagy reprodukciós formát, amelyben az ázsiai, antik és feudális termelési módokat különböztette meg. A második nagy típus a termelő-termék viszonyrendszer mentén alakul ki, ahol az újratermelés nem a természeti formára, hanem közvetlenül az értékre irányul. A kapitalizmus tagadása a szocializmushoz-kommunizmushoz vezet, amelyben a magántulajdon kollektív, a közösség a munka közössége, megszűnik az elidegenedés és a kizsákmányolás.

Ezután a feladat végrehajtása következik. A politikusok és az ideológusok szerint az 1917-es bolsevik forradalom és az 1945 utáni „proletárdiktatúra” Kelet-Európában átvezetett bennünket a reprodukció újabb - történelmileg legfejlettebb- szakaszába. A kör ezzel bezárult, a kígyó a farkába harapott, a tévedéscsomag tartósan kialakult.

Itt nem részletezhető módon Marx elmélete annyiban felelős a kialakult helyzetért, amennyiben a gazdasági struktúrának (termelőmód) rendelte alá a társadalmi újratermelés más struktúráit. A valóságban pedig „csak” az történt, hogy a magántulajdonról állami tulajdonra tértünk át és ez nem lépett túl a kapitalista árutermelés viszonyain. A nem-gazdasági struktúrák is belül maradtak a tőkés formáción.

Az elméleti hiba ott történt, hogy összecsúszott a termelőmód és a reprodukciós forma. Lenin és követői pedig úgy értelmezték a helyzetet, hogy a gyakorlatban végbement egy radikális formációváltás. Ez a magyarázata annak, hogy ma, amikor szemtanúi vagyunk a „kollektív tőkés” államkapitalizmus bukásának, akkor az új ideológusok rendszerváltásról beszélnek. Pedig nem az „államszocializmus” alakul át „magánkapitalizmussá”, hanem az államkapitalista termelési mód vált köntöst.

Az állampárti bürokrácia pedig nagyobb teret enged a magánvállalkozói elitnek. Ha úgy tetszik, akkor a kizsákmányolásnak csupán a formája változik, de történelmi tartalma megmarad. A termelési módok átalakulásait tehát semmiképpen sem szabad a társadalmi formáció változásának tekinteni. A kapitalizmus és a szocializmus hagyományos elmélete alapján a Szovjetunió és Kelet-Európa történelmi fejlődése[1] tehát megmagyarázhatatlan.

 

4. A fejlődés korlátai

 

Marx persze nem szándékosan tévedett. Az történt vele, hogy a tőkeakkumuláció 19. századi formáját azonosította a kapitalizmus egyedüli fejlődési tendenciájával. Nem vette (talán nem is vehette) észre a szellemi termelésben (szimbólumtermelésben, kommunikációs viszonyokban) rejlő ama lehetőségeket, amelyek a tőkés viszonyok újraintegrálásában szerepet fognak játszani a 20. században.

Semmiféle fejlődéselmélet sem lehet tehát helyes, amely indokolatlanul kiemel valamely struktúrát (adott esetben a gazdaság adott formáját) és elhanyagolja a társadalmi összviszonyokat. Az egyenes vonalú fejlődés képzete ily módon a rabszolgaság - feudalizmus - kapitalizmus - szocializmus - kommunizmus egymásra következő és egyre fejlettebb szakaszait tételezi fel. Ezt a fejlődési vonalat azonban a sokkal „okosabb” valóság nem igazolja vissza.

A Hegel, Marx, Mill, Hobhouse, Spencer és mások nevével fémjelzett fejlődéselméletek természetesen sokat segítenek a történelmi változások megmagyarázásban. Nekik köszönhetjük az olyan fogalmak kidolgozását, mint például a „változás”, „növekedés”, „fejlődés”, „haladás”. De a „statika”, „dinamika”, „szinkronikus” és „diakronikus” változások fogalmai (Comte, Radcliffe-Brown) is ebből az irányzatból születtek meg. E fogalmak igen jól voltak hasznosíthatók a társadalomkutatásban. Ugyanakkor csupán a racionalitásnak egy (bár igen fontos) formáját fejezik ki ezek a fogalmak.

A pénzre és a hatalomra támaszkodó racionalitás mellett, amelyet talán Max Weber fejtett ki legpontosabban, létezik és működik a világban egy másfajta racionalitás is, amelyet Habermas az „életvilág” megértésére orientálódó kommunikatív racionalitásnak nevezett el. Ez lehetőséget nyit az életvilágot gyarmatosító rendszerracionalitás kritikájára.

Egy adott társadalmi formáció keretén belül - bár konfliktusos viszonyban - így élhetnek együtt tőkés és nem-tőkés struktúrák. (Pl. nem-nyereségorientált informális szektor, önkormányzati bázisdemokráciák stb.) Az evolúciós elméleteket tehát hasznosan egészítik ki azok a rendszerelméleti megközelítések, amelyek nem a társadalom előrehaladó fejlődésére, hanem integrált működésére koncentrálnak. (Parsons, Luhmann, Münch és mások elméleteire gondolok.)

E megfontolások új megvilágításba helyezhetik Marx forradalomelméletét is, amely ellentmondásba került a társadalmi reprodukció elméletével. A tőkés reprodukciós forma - hihetetlen integrációs képességénél fogva - történelmileg sokkal tartósabb, mint ahogy ezt a forradalomelmélet feltételezi. A tőke és munka kiélezett konfliktusának feltételei is régen eltűntek, vagy legalább is radikálisan megváltoztak. Az anyagi és szellemi termelési folyamatokban bekövetkezett változások a társadalmi szerkezetet is jelentősen átalakították. Nemcsak a konfliktus-, de az együttműködés formái is megváltoztak. Gondoljunk arra, hogy a természeti környezet világméretű védelmének halaszthatatlan feladata olyan újfajta társadalom-gazdaságtant teremthet, amely országok és régiók között is feltételezi az együttműködést. A problémák világméretűvé válása globalizálja az együttműködést is.

Mindezekből azt a következtetést vonom le, hogy a tőkeakkumulációra és a társadalmi konfliktusokra koncentráló marxi elméletet olyan más elméletekkel kell ellensúlyozni, amelyek az integráció és újraszerveződés folyamataira összpontosítanak. Az egyenes vonalú fejlődés elve helyett tehát olyan elméleteket kellene kedvelnünk, amelyek egy-egy társadalmi formáción belül más alternatív termelőmódok létezését is elismerik.

 

5. Társadalmi mítoszok

 

Wallerstein szerint a német elméleti hagyomány a „társadalom” fogalmát előszeretettel tekintette az „államtudomány” részének, mint ahogy a „társadalomtudományokat” is szívesen azonosította az „államtudományokkal”. Lorenz von Stein például azt írta, hogy „...a társadalom fogalma az államtudományokon belül a legbonyolultabb”. Wallerstein szerint ez az azonosítás, - amely nincs meg a franciáknál és angoloknál - a németeknél azért fordul elő, mert fél-periférikus helyzetben voltak.

A társadalom és az állam klasszikus antinómiája a Nagy Francia Forradalom óta megszűnt, - vagy megszűnőben van -, hiszen azóta a közakarat vált a hatalom elfogadtatásának eszközévé. Az állam és a társadalom a legritkábban esnek egybe. A német fejlődés jól példázta, hogy ugyanaz a társadalom két-három szuverén állam keretében is létezhetett. (pl. NSZK, NDK).

Puerto Rico pedig arra példa, hogy vannak országok, amelyek sohasem voltak szuverén államok és társadalmuk sem fejlődött ki valamely "egyetlen csírából". Gonzalez például a puerto rico-i társadalmat „négyemeletes házhoz” hasonlítja, ahol mindegyik emeletet egy-egy sajátos történelmi helyzet hozott létre. A 16.-18. században keveredett össze három történelmi nép: karibiai indiánok, rabszolgaként behozott afrikaiak és spanyol telepesek. A 19. században újabb spanyol telepesek érkeztek és átvették a vezető szerepet a feketéktől. 1898-ban kezdődött az amerikai gyarmatosítás. Az 1940-es évektől pedig a „negyedik emelet” épül, amely a „függőségen belüli modernizáció” jelszavát hirdette, bár a 70-es években látványosan összeomlott.

A liberalizmus és a marxizmus - egyébként egymással hevesen vitatkozó - irányzataiban közös a történelmi mítosz, amely két téves következtetéshez vezet:

1) Az európai középkori feudalizmusban kialakul egy új társadalmi réteg, a városi burzsoázia, amely legyőzi a régi rendszert. Ennek eredménye egy piacorientált tőkés gazdaság.

2) A modern történelem nem más, mint az egyre szélesebbé váló gazdasági körök története, ahol a „helyi gazdaságok” a „nemzetgazdaság”, majd a „világgazdaság” szintjeire ugranak, köreivé tágulnak. Karl Bücher ezt úgy fejezi ki, hogy „...a nemzetgazdaság egy évezredes történelmi fejlődés eredménye, ami nem egyéb, mint a mi modern államunk.”

Ebben a mondatban észre kell vennünk a „fejlődés” fogalmát, amely csak térbeli kifejezése annak, amit a 19. századi evolucionista társadalomtudomány (Comte, Durkheim, Maine, Spencer, Tönnies, Weber) általános leíró kategóriaként fogott fel.

Mindkét állítás mítosz és eltorzítja a modern európai fejlődést. A burzsoázia ugyanis nem „győzte le” az arisztokráciát, mert ez utóbbi ugyanúgy „átmentette magát” burzsoává, mint ahogy ma a kelet-európai gazdasági párt-elit is átformálja magát vállalkozóvá.

A „szélesedő körök” mítoszával pedig az a helyzet, hogy a feudalizmusról a kapitalizmusra történő átmenet logikailag és időben is előfeltételezi a világgazdaság kialakulását. Ez abban a társadalmi munkamegosztásban jelenik meg, amely a luxuskereskedelemtől egészen a mai tömegkereskedelemig húzódik. Az áruláncok már a 16. században is megelőzték a „nemzetgazdaságokat” és csak államközi rendszer megalkotása révén voltak biztosíthatók.

Ily módon elsősorban a „világrendszer” fejlődik és nem az elkülönült „társadalmak” hozzák ezt létre. A kialakult tőkés világgazdaság először konszolidálódott, majd idővel rávitte alapstruktúráját azokra a folyamatokra, amelyeket magában tartalmazott. A proletarizáció és a polgárosodás is eredménye és nem kiindulópontja egy világméretű folyamatnak. Wallerstein szemléletesen úgy fejezi ki ezeket az összefüggéseket, hogy nem egy kis „maghoz” adódnak hozzá a külső rétegek, hanem van egy vékony, külső keret, amelyet egyre sűrűbben töltenek ki a belső kapcsolatok.

A Tönnies-féle Gemeinschaft versus Gemeinschaft fogalompár viszonyát ezért fordítottan kell értelmeznünk. A fejlődés nem az intim közösségi képződményektől halad a formális társadalom felé, hanem ellenkezőleg: a társadalmiság válik a közösségiség keretévé. A tőkés társadalmon belül jönnek tehát létre az alternatív közösségek. Közösségi kapcsolataink elidegenedettsége az alapvető társadalmi folyamatból keletkezik, bár ez az összefüggés többnyire rejtve marad. Társadalmaink olyan szeretőkhöz hasonlítanak, - mondja Wallerstein -, akik nem árulják el a nevüket.

 

6. Levert lázadások?

 

Az egyetemesen ésszerűsítő tőkés világgazdaság ellen állandóak a lázadások. A kulturális ellenzékiségtől az orosz értelmiség 1917-es forradalmáig sokféle mozgalom tűzi zászlajára valamely alternatív csoportjának célkitűzéseit.

A szocializmus álruhájában megjelenő „államkapitalizmus” is olyan lázadás volt a világkapitalizmus ellen, amelyet éppen az elmúlt és jelen években vernek le. Az általános tőkés racionalitás ismét maga alá gyűri autonómiára törekvő részeit. A szocializmus, - ugyanúgy, mint a vallási fundamentalizmus, a visszahúzódó önzés, a sokféle ellenkultúra, a zöld- és egyéb mozgalmak - valójában fájdalomsikoly a tőke világméretű racionalizálódásával szemben.

Az „átmenetek” tehát nem egyebek, mint vagy a világkapitalizmusból való kimenekülés, vagy az oda történő visszakényszerítések konfliktusos formái. Az első esetben lázadások történnek, a második esetben a lázadókat felszámolják. Eközben kialakítják, vagy felszámolják a szökéshez, vagy elfogáshoz szükséges intézményeket.

A szocializmus megvalósításának ily módon egyelőre nincs garanciája. Az iránta érzett ezredéves vágy talán a vallásos ember ama reményéhez hasonlítható, aki a földi élet ésszerűtlenségét és szenvedéseit egy másik - értelmesebb és boldogabb - világban véli ellensúlyozhatónak. Ezért került sor a világ vallásos megkettőzésére.

A tudomány emlőin nevelkedett világi ember viszont a problémát itt ezen a földön akarja megoldani. Evilágivá akarja tenni azt a birodalmat, amely a vallásos ember tudatában csak a túlvilágon létezik. A „szent” és a „profán” ismert konfliktusáról van szó ez esetben is, ahol a vágyak mindig ki akarnak törni az adott valóság szűk keretein. A boldogságkeresés pedig mindig megszüli a maga mítoszát. Az ember ezért megteremti magának a szocializmust, ahol az egyenlőség és a testvériség, szabadság eszméi uralkodnak. A Nagy Francia Forradalom jelszavai ezért még ma is teljesen aktuálisak.

 

 

Irodalom

 

Balogh István: A forradalmi ész kritikája. Társadalomtudományi Intézet. Budapest, 1990.

Bücher, Karl: Industrial Evolution. New York. Henry Holt. 1901.

Durkheim, Emile: The Rules of Sociological Method. Collier-Macmillan. 1950 ed. ch.4.

Fletscher, Ronald: Evolutionary and developmental sociology. In: Approaches to sociology. Ed. by John Rex. Routledge and Kegan Paul. London and Boston. 1974.

Godelier, Maurice: Introduction: the analysis of transition process. In: The Processes of Transition. 114. ISSJ. Basic Blackwell/UNESCO. Nov. 1987.

Gonzalez, José Luis: El pais de cuatro pisos. Rio Piedras. P.R. Ed. Huracán. 1980.

Habermas, Jürgen - Luhmann, Niklas: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Frankfurt/M. Suhrkamp, 1971.

Hegel, G.W.F: A logika tudománya. I-II. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1957.

Hobhouse, L.T.: Development and Purpose. Macmillan. 1927. pp. 226-8.

Marx, K.- Engels, F: A német ideológia. MEM 3. Budapest, 1976.

Münch, R.: Theorie des Handels. Frankfurt/M. Suhrkamp. 1986.

Parsons, Talcott: Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Prentice-Hall. 1966.

Radcliffe-Brown: Structure and Function in Primitiv Society. ch.x. "On social structure". p. 203.

Spencer, Herbert: Principles of Sociology. Williams. 3rd edn. 1893. vol. 1.

Stein, Lorenz von: Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der Französischen Revolution bis zum Jahre 1830. Three volumes. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung. 1959.

Wallerstein, Immanuel: Societal Development or Development of the World-System? In: Globalization, Knowledge and Society. Ed. by Martin Albrow and Elizabeth King. Sage. London-Newbury Park-New Delhi. 1990.

Weber, Max: General Economic History. Collier-Macmillan. 1927. p. 270.

 

 [1] Ez a paradoxon talán éppen a „fejlődés” fogalom bonyolult és máig egzakt módon tisztázatlan voltából adódik. Ezért célszerűbb a társadalmi folyamatok esetében „társadalmi változás”-ról, vagy a társadalmi mozgások strukturális törvényszerűségeiről beszélni. Pontosan ezt támasztja alá a következő 4.fejezet gondolatmenete. (Megjegyzés: T.D.T.)