Elméletek az információs társadalomról [1]

                       

Dr. Farkas János

 

 

 

            1. Az Információs Társadalom meghatározása mint összetett feladat

 

            Kutatói körökben az "információs társadalom" fogalmát különbözően értelmezik. A kibontakozó "információs társadalom" eszméje különböző elméleti területeken és nem saját jogán keletkezett. A szakirodalom interdiszciplináris. Különböző társadalomtudományokban ugyanúgy előfordul, mint a politikai gazdaságtanban, az üzleti tudományágakban, a szervezetszociológiában, a kommunikációs és média-kutatásokban, a politikai és pedagógiai tudományokban, a szociológiában általában, de a természet- és műszaki tudományokban is megtalálható ez a kifejezés.

            Az információs társadalommal kapcsolatos rendszerezést el lehet végezni ama dimenziók mentén is, hogy milyen formában megy végbe a társadalmi változás. Ilyen módon a következő fogalmak között tehetünk különbséget:

            - Az információs társadalom mint információs gazdaság;

            - Információs társadalom mint poszt-indusztriális társadalom;

            - Információs társadalom mint az ipari munkatársadalom vége;

            - Az információs társadalom mint tudástársadalom;

            - Információs társadalom mint informatizált ipari társadalom;

            - Információs társadalom mint tanuló társadalom. (Farkas, 1999)

            Noha ezek a fogalmak részben átfedik egymást és nem lehet teljesen élesen megkülönböztetni őket egymástól, mégis sajátos módon hangsúlyozzák az információs társadalomra történő átmenetet. Ilymódon lehetővé válik, hogy különbséget tegyünk az átalakulási folyamat különböző vonatkozásai között. (A klasszifikáció részben Schienstock-Bechmann-Fredericks tanulmányának (1999) szerkezetén alapul.)

            Ha ismeretelméletileg közelítünk az "információs társadalomhoz", akkor be kell vallanunk, hogy történetfilozófiailag nem bizonyított fogalom. A "társadalmat" nem lehet egyetlen "technikai" ismérvvel sem azonosítani. Ha lehetne, akkor sem garantálható, hogy esetleg nem a technikai fejlődés valamely más ága, területe - pl. a géntechnológia - lesz a jövőben a meghatározó. Ha pedig mégis az informatika lenne a túlsúlyos tendencia a jövőben, akkor sem zárható ki, hogy netán jobb lenne nem "információs", hanem "kommunikációs társadalomnak" stb. nevezni. Az sem lehet véletlen, hogy az "információs", "kommunikációs", "cyborg"-, "hálózatos" (network), virtuális stb. jelzőket írják  ma előszerettel a "társadalom" fogalma elé. Minden bizonnyal ez annak a jele, hogy az elemzők azt kívánják bemutatni, hogy valamely technikai fejlődési irány milyen hatással van magára társadalmi fejlődésre. Tanulmányunkban tehát az "információs társadalom" kifejezést csak munkahipotézisnek tekintjük.

            Elfogadjuk  feltevésnek azt az állítást, hogy korunk technikai forradalmának középpontjában az információs technológiák állanak. Ezért elemzésünkben az "Információs Technikai Forradalom"-ból indulunk ki és azt vizsgáljuk, hogy  milyen hatásokat gyakorol az új gazdaság, társadalom és kultúra komplexitására. A "technikai determinizmus" dilemmáját hamis problémának véljük. A technika ugyanis nem determinálja a társadalmat, mivel megtestesíti azt. De ugyanúgy a társadalom sem determinálja a technikai innovációt, mivel alkalmazza, hasznosítja azt. A technika voltaképpen maga is társadalom és a társadalmat technikai eszközei nélkül soha nem lehet megérteni.

            A mai világban két ellentétes folyamatot látunk párhuzamosan kifejlődni. Az egyik a globalizáció, a másik a partikularitás. Globalitáson a multinacionális cégek által irányított  egységesülő tőkés világpiacot és világgazdaságot, partikularizáción a nemzeti, etnikai, vallási, réteg- és csoportmozgalmakat, tudatokat, viselkedésformákat stb. értjük. Itt is dinamikus kölcsönhatásról van szó. Amikor a globalitás veszélyként merül fel, akkor mindazok, akik félnek a bekebelezéstől, önállóságuk tendenciáját fogják hangsúlyozni. Ebből ered mindenféle fundamentalizmus, elszigetelődés, idegengyűlölet stb. Az  "Én" kereséséről, az "Én" azonosságáról (önazonosságáról) van szó. (Castells, 1996.) A modern társadalmak a "Hálózat" és az "Én" bipoláris ellentmondása körül strukturálódnak, ahol a Hálózat (Network) a globalizációt, az "Én" (Self) az elkülönülni, függetlenedni akaró "részeket" reprezentálja. Strukturális skizofrénia áll elő a funkció és a jelentés között és a társadalmi  kommunikáció mintái  nyomás alá kerülnek. Az informatika egyfelől globalizálja és homogenizálja (digitalizálja) a jeleket, másfelől a különböző társadalmi csoportok között megszakad a kommunikáció.

            A társadalomképből annyit megelőlegezhetünk, hogy az 1980-as években végbement a kapitalizmus újrastrukturálódása. Nem lehet véletlen, hogy ugyanekkor Gorbacsov meghírdeti a szovjet rendszer "átalakítását" (peresztrojka). De ami a szovjet etatizmus (államközpontúság) miatt nem sikerülhetett, az sikerült a fejlett ipari országokban. A modern demokratikus társadalmak képesek asszimilálni és felhasználni az informatizálás ama elveit, amelyek megtestesülnek az új (informatikai) technikában (forradalomban). Használhatónak véljük a francia Touraine (1969) és az amerikai Daniel Bell (1973) osztályozását, akik pre-indusztriális, indusztriális és poszt-indusztriális társadalmakat (korszakokat) különböztetnek meg.  Tanulmányaikból az derül ki, hogy a fő ellentmondás nem a kapitalizmus és a szocializmus között húzódik. Ehelyett inkább arról van szó, hogy a "Termelő Mód" (TM), (ami lehet kapitalista, vagy államszocialista, ill.etatista) és a "Fejlődési Mód" (FM) között van alapvető ellentmondás, vagy feszültség. A csak részben marxista értelmezésű TM és a tourain-i és bell-i FM fogalmak használatával kimutatható, hogy amíg az etatizmus (államszocialista formájában) nem tudott túllépni a hagyományos iparosításon, addig a demokratikus kapitalizmus kedvező társadalmi-politikai-kulturális mozgásformát biztosít az új FM, az információs fejlődési mód számára. (Egyes ázsiai diktatúrák, akár szocialista (Kína), akár kapitalista (Dél-Korea, Tajwan) köntösben szintén megkíséreltek "zöld utat" nyitni az informatizálás számára.)  Ha a korábbi TM összhangba hozható az új FM-el, akkor új társadalmi struktúra keletkezik. Ezáltal a tőkés termelési mód újrastrukturálódik. A társadalmak emberi folyamatok köré szerveződnek, amelyeket a "termelés", a  "tapasztalat", valamint a "hatalom" történelmileg meghatározott viszonya strukturál. A termelés új osztályviszonyokat hoz létre, a tapasztalat a nemek viszonyában idéz elő változásokat, a hatalom pedig az állami intézményesített erőszakmonopólium módosulásán alapul. A jelek informatizálása felerősíti a szimbolikus kommunikációt, ami viszont szüli  a kultúrákat és a kollektív identitásokat.

            Társadalomtörténeti és technikatörténeti stúdiumok alapján megállapítható, hogy az agrár Fejlődési Módban a profit forrása a munka és a természeti erőforrások  mennyiségének a növelése. Ipari (indusztriális) FM-ben a profitot az új energiaforrásokból és az energia decentralizálásából nyerik ki. Az Információs Fejlődési Mód szakaszában a tudásgenerálás technikája, az információk feldolgozása és a szimbolikus kommunikáció lesz  a profit legfőbb forrása. Persze a "tudás" és az "információ" minden FM-ben kritikus elemek, de a poszt-ipari szakaszban dominánssá válnak. Az új szakaszban az önmagában vett és önmagáért való tudás helyébe a "cselekvő tudás", vagy "tudáscselekvés" (action of knowledge) lép. (Farkas 1999.) Ez lesz a termelékenység fő forrása. Az új Fejlődési Mód lényege szerint tehát információs-informatikai természetű. Az információelőállítás magának az információelőállítás technikájának a megjavítására irányul. Kölcsönhatási ciklus van a technika, a tudás forrása és a technika alkalmazása között, aminek az a célja, hogy javítsa a tudás termelését és az információ előállítását. Ha a teljesítmények felől nézzük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy az ipar a gazdasági növekedést célozta meg, amely a termékmaximalizálásban fejeződött ki. Az informatizálás célja a technika fejlesztése, ami a tudásakkumulációban testesül meg, miközben az információelőállításban magasfokú komplexitás jön létre. Ilymódon szoros kapcsolat van a "kultúra" és a "termelőerők" (Marx), a "szellemi" és "anyagi" folyamatok között. Létrejönnek a társadalmi interakció, a társadalmi ellenőrzés és a társadalmi változások  új formái. A kapitalizmus "információs" kapitalizmussá alakul át. A hagyományos (keynes-i) modell a dereguláció, a privatizálás,  a tőke és munka közötti társadalmi szerződés lerombolásával elveszti korábbi stabilitását, s ezzel a "növekedési modell" (Economic Growth) új struktúráknak adja át a helyét. Mind a társadalmi intézmények, mind a vállalatok szervezeti szintjén az alábbi célok jelennek meg.

            1. a tőke-munka viszonyokban elmélyítik a profittermelés kapitalista logikáját;

            2. globalizálják a termelést, az áruforgalmat és a piacokat;

            3. a profit számára a legelőnyösebb feltételeket teremtik meg mindenfelé;

            4.  termelékenységre fordított állami támogatással növelik a nemzetgazdaságok versenyképességét és erejét.

            Mindezen célok elérése közben az örökölt társadalmi formák egyneműsödnek és ezért beszélhetünk joggal "Információs Társadalomról", mint ahogy korábban "Ipari Társadalomnak" neveztük a termelés és elosztás előző (persze még ma is velünk élő) formáját. Ez az eljárás akkor jogos, ha "szocio-technikai rendszerekről" beszélünk. (Raymond Aron, 1963.) Persze eközben hangsúlyoznunk kell az információs társadalmak kulturális és intézményi diverzitását is. Az "információs társadalom" ilymódon megkülönböztetendő az "információs-, vagy globális gazdaság" fogalmától. A társadalmakban mindig több a (történelmi-kulturális sajátosságokból adódó) különbség, mint a gazdaságokban. Ugyanígy érdemes megkülönböztetni az "információtársadalmat" (information society) az "információs társadalomtól"  (informational society). Az első kifejezés az információnak a társadalomban betöltött szerepét hangsúlyozza. A második fogalom viszont a társadalmi szervezet sajátos formájára utal, amelyben az információ termelése, forgalmazása, alkalmazása a termelékenység és a hatalom alapvető forrásává vált.

            Miután áttekintettük az alapvető fogalmakat, rátérhetünk az "információs társadalom" különböző hatásmechanizmusaira és hatásaira. A posztipari társadalmakban megváltozik az "egyén", az "Én" szerepe és lehetősége is. Ha  anyagi javak helyettesítik a kulturális szolgáltatásokat, akkor a szubjektum mint kultúrájában élő személyiség védekezni kezd az apparátusok és a piacok logikája ellen, amelyek az osztályharcot helyettesítik. (Touraine, 1994.) Ezért mondható az, hogy a világot ma a globalizáció és a fragmentáció ellentétes, de együttjáró tendenciái jellemzik. (Calderon-Laserna, 1994.)

      Az válik fontos kérdéssé, hogy miképpen kombináljuk az új technikákat a kollektív emlékezettel, az egyetemes (univerzális) tudományt a közösségi kulturákkal, érzelmekkel és gondolatokkal? E ponton ismét eljutottunk a globalizáció és azonosság (identitás), azaz a "Háló" és az "Én" növekvő távolságához, konfliktusához. A rasszizmus és idegengyűlölet is jórészt ebből az élethelyzetből fakad. Úgy véljük, hogy az országunkban bekövetkező informatikai fejlesztéseknek egyfelől a társadalmi hatásait kell elemeznünk, azaz, milyen új társadalmi struktúra keletkezik bevezetésük és alkalmazásuk hatására, másfelől azt is meg kell vizsgálnunk, hogy jelenlegi társadalmi-intézményi struktúráinkban melyek azok a sajátosságok, amelyek veszteségforrásként lassítják, lerontják, eltorzítják, hatástalanítják fejlesztési célkitűzéseinket. 

      Ha rövid definíciót akarunk adni, akkor az Információs Forradalmat az információelőállítás és a kommunikáció technológiáinak (technikáinak) nevezhetjük. Mindent átfogó jellege és folyamat-orientáltsága jelenti az átalakulás magját. (Az Ipari Forradalomban a gőzenergiától a nukleáris energiáig  terjedő skálán a különböző új energiák előállítása és felhasználása állt a középpontban. Az Első Ipari Forradalom, amely bár nem rendelkezett tudományos alapokkal, mégis az információ kiterjedt használatára támaszkodott, alkalmazta és tovább fejlesztette a már létező tudást. A Második Ipari Forradalmat (1850 után) viszont már a tudomány döntő szerepe jellemezte, ahol a tudomány az innovációt támogatta. Az  új Információs Technikai Forradalomban (ITF) pedig már nem az általában vett  tudásra és az információra, hanem az olyan tudás- és információelőállító/kommunikációs eszközök alkalmazására esik a hangsúly,  amelyek kumulatív visszacsatoló hurkot írnak le az információ és az innováció használata között. (tanulás használat révén; technikatanulás működtetés közben.)

      A mikroelektronika, számítógéptudomány - gépek és szoftver -, távközlés/híradástechnika, optoelektronika tartozik a fogalom körébe. Vannak, akik a genetikus mérnökséget (génsebészetet) is ide sorolják.

      Kialakulóban van egy új, Információs Technikai Paradigma. Minden új paradigmában egy-egy sajátos input vagy inputok rendszere alkotja azt a "kulcstényezőt", amely jellemzi a paradigmával elérhető csökkenő viszonylagos költségeket és egyetemes elérhetőséget. A paradigma mai változása azt jelenti, hogy az elsősorban olcsó energiaráfordítással jellemezhető technikát felváltjuk olyan technikával (technológiával), amely elsősorban a mikroelektronika és a távközlési technikák révén megszerezhető olcsó információ-inputon alapul. (Freeman, 1988.)

      Az új paradigma jellemzői:

      1. nyersanyaga az  információ, ahol a technikák az információn dolgoznak (a korábbi - ipari - paradigmában az információk hatottak a technikákra.);

      2. az új technikák hatással vannak az emberi tevékenység összes egyéni és kollektív formáira;

      3. az  új információs technikák bármely rendszer hálózatos logikáját, viszonyainak rendszerét használják fel; 

      4.  a paradigma a rugalmasságon (flexibility) alapul;

      5. az egyes technikák növekvő konvergenciája magasan integrált rendszerekben összegeződik. (A mikroelektronika, telekommunikáció, optoelektronika és a számítógép ma integrált információs rendszerekben jelenik meg.)

      Az Információs Technikai Forradalom társadalmi dimenziója a technika és a társadalom közötti ama viszonyt fejezi ki, amit Kranzberg Első Törvényének neveznek: "A technika sem nem jó, sem nem rossz, sem nem semleges". (Kranzberg, 1985.) Ez tehát olyan erő, amely áthatja egész (társadalmi és egyéni) életünket, tudatunkat. A technikai erők közötti kölcsönhatások komplex mátrixa azonban mintha nem állna teljesen az emberiség ellenőrzése alatt.

      Az utóbbi két évtizedben kialakult új gazdaságot az alábbi ismérvek jellemzik: információs és globális. Bár az információ és a tudás minden korban döntő alkotórésze volt a gazdasági növekedésnek, az új technikai paradigmát az jellemzi, hogy az egyre erőteljesebb és rugalmasabb információtechnikák lehetővé teszik, hogy az információ maga váljék a termelési folyamat termékévé. Pontosabban: az új információs technikai iparok maguk is információelőállító eszközök, vagy magát az  információelőállítást jelentik.

 

            2. Az Információs Társadalom mint Információs Gazdaság

 

            Todao Umesao antropológus és biológus egyike volt, aki először írt az információs társadalomról. Ő kulcsszerepet tulajdonított a modernizációs folyamatban a tudásiparnak. 1963-ban közzétett "On knowledge industries" című tanulmányában azt állította, hogy az "elektronikus iparok" (információ, kommunikáció, oktatás) ugyanolyan döntőek az ipari társadalom strukturális átalakulása számára, mint a közvetítő iparágak (közlekedés, nehézipar) voltak, amikor az agrárkultúrák ipari társadalommá fejlődtek át. (Ito 1989) Umesao módszere a később gyakran bírált lineáris modernizáció paradigmájába illeszkedett: ennek hívei a társadalmi haladást lineáris evolúciónak tekintették, amely az "alacsonyabb" (hagyományos társadalomtól) a "magasabb (modern társadalomig) halad. (Rostow 1960). Ezzel egyidőben Umesao elfogadta a három-szektoros elméletet, miszerint a nemzetgazdaságokat a mezőgazdasági, ipari és szolgáltatási szektorok összességének tekinthetjük. (Fourastie 1954).

            Az USA-ban Machlup volt a kulcsfigura az információs társadalom tanulmányozásában. Ő a "háromszektoros modellt" kiegészítette egy negyedikkel: a "tudásiparral". (Machlup 1962). Tanulmánya - a japán közleményekkel együtt - (Ito 1989) elindítja az információs gazdaság kutatását, amely a keletkező információs társadalmak empirikus értékelése számára felvázolja azokat a mutatókat, amelyekkel tesztelni lehet e társadalmak létezését. (Porat 1976; OECD 1981). Olyan mutatókat dolgoznak ki, mint a tiszta, vagy hálózati termék (net product), amelyet az információs tevékenység során nyernek, avagy az információs dolgozók száma. Ezekkel és hasonló mutatókkal mérik a keletkező információs társadalmat.

            Karl Deutsch politikatudós az információs társadalmakat olyan nemzetgazdaságokként definiálta, amelyekben a munkaerőnek több mint felét az információs foglalkozásokban alkalmazzák és ahol eme tevékenységek tiszta terméke nagyobb a GDP felénél. (Deutsch 1983).  A ráfordítási együttható is mutatója az információs társadalomnak. Ez a magánháztartások kiadásainak azt az arányát fejezi ki, amelyet információs javakra és szolgáltatásokra fordítanak. De van egy kumulatív index is, amely - többek között - az egy főre jutó újságokat, számítógépeket és telefonhívásokat tartalmazza. (Hensel 1990). Mindazonáltal az információs gazdasággal kapcsolatos megközelítésben található alapvető feltevések megkérdőjelezhetők és vitathatók. (Löffelholz 1993; Kubicek 1985). Az OECD meghatározás szerint mindazok a dolgozók, akik termelik, továbbítják és elosztják az információkat, vagy fenntartják azt az apparátust, amely mindezt előkészíti és közvetíti, azok információs dolgozók. Ha ezt a tágabb meghatározást  fogadjuk el, akkor az olyan foglalkozások (pl. óvodai nevelők, könyvelők, orvosok, erdészek, vagy étterem tulajdonosok), akik strukturálisan és funkcionálisan különneműek, az információs munka alá lennének besorolhatók. Azonban a strukturális változásokról szóló állításokat aligha lehetne korlátozni arra a megfigyelésre, hogy a különböző foglalkozásokban növekszik az informatikai dolgozók száma. Különösen nem világos, hogy milyen szempontból sorolunk be valakit az információs foglalkozások közé. Az információs gazdaság-megközelítéssel szembeni további ellenvetés az lehet, hogy a strukturális változások igen magas komplexitású folyamatai sohasem lehetnek kellően differenciálhatók, sőt teljességük elfogadható szintje soha sem leírható azzal a mutató-ráccsal, amely sokkal érzékenyebb, mint a fentebb említett tanulmányokban alkalmazott módszer. Az információs gazdaságra jellemző  technikai és gazdasági mutatók korlátai vonzzák a redukcionista érvelés híveit: a funkcionálisan differenciált társadalmakban a társadalmi változás sohasem követi a csupán technikailag és gazdaságilag meghatározott racionalitást.

 

            3. Az információs társadalom mint poszt-ipari társadalom

 

            A közgazdaságilag determinista információs gazdasági megközelítéssel ellentétben a szociológus Daniel Bell a poszt-ipari társadalom analitikus fogalmát ajánlotta, amelyben a társadalmi változást sokdimenziós folyamatként foghatjuk fel. E folyamat során az ipari társadalmakban a szervezet különböző "tengelyei" (gazdasági szektorok, foglalkozási csoportok, a technika alapjai, alapvető társadalmi elvek) olyan radikális módon megváltoznak, hogy eredményüket joggal nevezhetjük poszt-ipari társadalomnak. A poszt-ipari társadalom az információs szektor növekvő fontosságán alapul, ami szemben áll az anyagi javak termelésével. Ez olyan termelés, amely elsősorban az információtól, (inkább mint a nyersanyagokon és az energián), akárcsak a megváltozott "tengely-elvtől" függ. (alapvető társadalmi orientáció.) Egy ipari társadalomban az árukat elsősorban gépekkel állítják elő és a magántulajdon létezését döntő elvnek tekintik. Egy poszt-ipari társadalomban az információ és tudás megszerzése és hasznosítása játssza a döntő szerepet. Ez annak köszönhető, hogy az intuitív döntéseket algoritmusokkal, olyan "intelligens technológiákkal" helyettesítették, amelyek a számítógépesített információfeldolgozáson alapulnak. Az elméleti tudás a társadalmi szervezet vezérfonala és a poszt-ipari társadalom önmagát egy tudás,- vagy még inkább információs társadalommá fejleszti át. (Bell 1989). Az "információs társadalomba" történő átalakulást  - Bell szerint - leginkább a technikai innovációk (különösen a mikroelektronikában), valamint a tudás exponenciális növekedése és differenciálódása biztosítják. Tudásunk mennyiségi és minőségi növekedése és az információs szektor technikai és gazdasági növekedése Bell szerint fordított viszonyban állnak egymással, de a társadalmi változás más tényezői is közrejátszanak, például a tudományos rendszer növekvő fontossága. (Bell 1989). Az 1970-es évek politikai szinterén a tudományos módszerekkel történő társadalmi tervezés még lehetségesnek tűnt. Érthető, hogy Bell feltételezte, miszerint a tudományosan jól megalapozott döntések befolyása nagyobb a társadalmi szabályozás más módszerei hatásánál.

            A telematika (távközlés és autoinformatika) bevezetése és elterjedése azonban bemutatta, hogy még az információs társadalom is (amelyet az alapvető tendenciának tartanak) szigorúan követi a piacgazdaságban rejlő szabályokat. Például nem a rendszeres technikai megfontolás által teremtett tudás győzedelmeskedik, hanem mindenekelőtt a profitmaximalizáció, a verseny, az új technikákhoz való alkalmazkodás és a megfelelő nemzeti kormány jelentik az egyes gazdasági érdekek ama fókuszait, amelyek meghatározzák az "információs társadalom" dinamikáját és eljárásait. (Kubicek/Berger 1990).

            Újabban Soete azt javasolta, hogy térjünk vissza a régi "információs társadalom-vitához", kimutatván, hogy különbség van az információs társadalom fogalma és a poszt-ipari társadalom fogalma között, mivel előbbiben a hozzáadott új értéket a gazdaság nem-ipari szektora termeli meg. A harmadik (szolgáltatási) szektor növekedése és ezzel együtt, amit információs szolgáltatási szektornak nevezünk, az Európa jelenlegi gazdasági átalakulásának egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi jelensége. (Soete 1996). Hangsúlyozza, hogy fontos lenne kiszélesíteni a vitát az információs társadalom szükséglet-oldaláról és megvizsgálni azokat a társadalmi tényezőket, amelyek akadályozzák az új információs-kommunikációs technikán alapuló termékek iránti igényeket.

            Bell érvelése is érdekes, mivel kombinálja a posztindusztriális, szolgáltató-, információs- , sőt tudástársadalom fogalmait, amelyek keresztbemetszik a szektorokat. Azonban ez a fogalom is sok bírálatban részesült. Gershuny és Miles (1983) például megkérdőjelezték Bell iparosítás-lebontás tézisét. Az egyes szolgáltatások folytonos helyettesítése ipari termékekkel - szerintük - úgy is felfogható, mint a szolgáltatások iparosításának folyamata. Másfelől bizonyos mértékig egy "információs társadalom" szintén függ a hardver és más technikai eszközök termelésétől. Ezért az "információs társadalmat" nem jellemezhetjük "posztindusztriális társadalomként".

            Egyfelől az "információs társadalom", másfelől a "szolgáltató társadalom" fogalmai közötti viszony sem olyan tiszta, mint ahogy ezt Bell feltételezi. Noha sok szolgáltatásban az információ és a tudás előállítása és cseréje olyan központi (mag-) tevékenység, amely növekvő mértékben helyet foglal a modern információs-kommunikációs technikákban, de ez mégsem  lehet az ipari és a szolgáltató társadalmak közötti különbségtétel kritériuma. Vannak - főleg személyes - szolgáltatások - , amelyeknek nincs szükségük az információs-kommunikációs technikákra és egyidőben a mechanizáció és automatizáció következtében az ipari termelést egyre inkább áthatják az információgyűjtés-, feldolgozás és továbbítás folyamatai. Az ipari termelés és az egyes szolgáltatási folyamatok valamiféle konvergenciájáról is beszélhetünk, ahol egyre több gyártási folyamat anyagtalanná válik. A gyártás és a szolgáltatások közötti különbségtétel egyre inkább elmosódik, amennyiben a sikeres vállalatok által nyújtott érték szolgáltatással jár együtt.

            Mindezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a "szektorokon való átmenetelés" Bell által kifejlesztett tétele (Lyon 1988; Miles 1988) és azok a módszerek, amelyeken a keletkező információs, vagy tudástársadalom elemzése nyugszik, elvetendő. Ugyancsak nem beszélhetünk az ipari társadalom eltűnéséről sem, mint ahogy azt sem mondhatjuk, hogy az "információs társadalom" olyan "posztindusztriális társadalomként" jellemezhető, amelynek új kulcselve a technikai tudás. Továbbá azt feltételezni, hogy a információ vezető szektorrá válik, amely maga alá gyűri az ipari- és a szolgáltató szektort, szintén hibás állítás. A jelenlegi átalakulási folyamatot valójában az a tény jellemzi, hogy az összes szektort és iparágat az információs munka növekvő mértékben áthatja és hogy az emberi munkát egyre inkább az információs-kommunikációs technikák (IKT) közvetítik.

            Ahelyett, hogy azt állítanánk, hogy az "információs társadalom" helyettesíteni fogja az ipari társadalmat, arra a következtetésre juthatunk, hogy a létező társadalmi-gazdasági struktúrákat átalakítják az informatizáció folyamatai. Ezt az átalakulási folyamatot inkább evolúciós, semmint forradalmi folyamatként kell jellemeznünk. Persze érvelhetünk úgy is, hogy az emberi társadalmak sokféle módon információs gazdaságok, amelyekben az összes gazdasági tevékenység az emberek ama képességétől függ, hogy feladataik elvégzéséhez információt használnak fel. Ténylegesen az összes feladat, amelyhez emberi munka szükségeltetik, bizonyos mértékben információfeldolgozást is tartalmaz. Gondoljunk az utasítások elfogadására (kommunikáció); az anyagok állapotának ellenőrzésére (érzékelés); számítások vagy más mentális cselekvések végrehajtására (információátalakítás) (Miles/Robins 1994). Ez azt jelentené, hogy bizonyos mértékig az összes társadalom egyben információs társadalom is.

            Nem kétséges, hogy az érvelésben van igazság. Mindazonáltal, amikor használjuk az információs-, vagy tudástársadalom fogalmait, nem a történelmi világmindenségről beszélünk. Egy új és előzmények nélküli társadalmi és gazdasági formációt akarunk jellemezni ezekkel a fogalmakkal. (Miles/Robins 1994). Azonban az új nem azt jelenti, hogy egy teljesen új társadalomról van szó, hanem arról, hogy a létező társadalmon belül alapvető változások mennek végbe. Ahelyett, hogy különbséget tennénk az ipari- és a posztipari gazdaságok között, sokkal jobb, ha az információs- , vagy tudásalapú ipari-, agrár- és szolgáltató termelés két formáját különböztetnénk meg.

 

            4. Az Információs Társadalom mint a posztfordizmus kora

 

            Ez a nézőpont a "fordizmusnak" nevezett korszak információs korba való átalakulási folyamatát írja le, amelynek eredményeképpen eljutunk a "fordizmus-utáni" állapothoz. Ez a módszer széles gazdasági és politikai támogatottsággal rendelkezik. Főbb eszméit a francia "szabályozási iskola" (Aglietta 1976, Jessop 1991) dolgozták ki. Ez az irányzat a jelenlegi szakaszt a "fordizmus válságaként" fogja fel. A "fordizmus" kifejezés olyan gazdasági rendszert és egyben társadalmi és intézményi keretet jelent, amely a negyvenes évek végén hozta létre a tőkés gazdaság neki megfelelő struktúráit. A fordizmus egy növekedési modellel kapcsolódik össze, amely a szabványosított áruk gyártásában a méretnagyság hasznosításán alapul, s ezért alapvetően igényt tart a tömegtermelésre és a tömegfogyasztásra. A keynesianus beavatkozó és jóléti állam jelenti azt az intézményi elemét, amely támogatta ezt a gazdasági struktúrát.

            A gazdasági fejlődés fordulópontjának az 1970-es évek tekinthetők. Sokféle oknak tulajdoníthatóan, beleértve a termelékenység lelassulását, a megváltozott piaci igényeket és a piac szaturációját, a fordizmus akár mint gazdasági rendszer, akár mint társadalmi és intézményi keret, elvesztette stabilitását és egy új termelési rendszerrel kellett helyettesíteni, amit "poszt-fordizmusnak" neveztek el. A jóléti állam magánosítása, deregulációja és dezintegrációja tekinthető ezen "fordizmus-utáni" termelési rendszer kulcselemeinek.

            Először is a technikát nem tekinthetjük azon fontos tényezőnek, amely meghatározná a társadalmi és gazdasági átalakulást. Mindazonáltal Roobeek (1987) és mások erősebben hangsúlyozzák az új technikák szerepét a "poszt-fordizmusra" való átalakulási folyamatban. Roobeek szerint a modern technikákat olyan főbb katalizátoroknak tekinthetjük, amelyek a "posztfordista" termelési rendszer hajtóerői voltak. Az a tény, hogy Roobeek és mások ezt a rendszert az "új technikai paradigma" keletkezéseként fogják fel, hozzájárult a "fordizmus-utáni" szisztéma azon bírálatához, amelyet a technikai determinizmus befolyásolt. Továbbá, az a tény is kritizálható, hogy a "válság" és a "történelmi váltás" fogalmait is eléggé homályos értelemben használják. És a "posztfordista" megközelítés fókusza sem világos. Néha a kutatás tárgyát korlátozzák a munkafolyamatra és az üzleti szervezetekre, holott a francia Szabályozási Iskola sokkal szélesebben értelmezte ezt a tárgyat, amibe beleértette a gazdasági rendszert, sőt az egész társadalmat is.

 

            5. Az "Információs Társadalom" mint "Informatizált Ipari Társadalom"

 

            Az ipari társadalom hagyományos fogalmán belül a termelési eszközöket, különösen a kívánt technikákat a társadalmi változás központi okainak tekintik. Széles körben elfogadják, hogy az információs és kommunikációs technikák, multifunkcionalitásuk, hálózatos természetük, elterjedésük sebessége miatt alaptechnikaként fogadtatták el magukat. Ezen technikák bevezetése ezért a társadalom informatizálásának kezdetét jelzi és "Második Ipari Forradalomként" is ismerik. (Steinmüller 1981). Ez a kifejezés arra utal, hogy a kézimunka automatizálását a szellemi munka automatizálása követi. Az informatizációt úgy határozhatjuk meg, mint az információs és kommunikációs technikák alkalmazását, amennyiben hatással vannak a munkaműveletekre. Az információs társadalom keletkezése utal arra is, hogy az információs és kommunikációs technikák a társadalmi és az egyéni élet összes területén elterjednek.

            Beninger (1986) szerint az információs és kommunikációs technikák elterjedésének döntő tényezője a menedzsment válsága volt, amit az ipari forradalom váltott ki. Az iparosítással és ama növekvő igénnyel, hogy az árukat gyorsan és nagy távolságokra is el lehessen juttatni, növekvő igény támadt olyan ellenőrző technikákra is, amelyek az információelőállítás eszközeivel képesek az árucsere irányítására. Ezért - mondja Beninger (1986), a modern média-rendszerek, akárcsak az olyan tömeges visszacsatolás-technikák rendszere, mint például a piackutatás és közvéleménykutatás, állítólag ösztönzik az eladást, amely a létező technikák alapján az utóbbi évszázadban jelentősen megnövekedett.

            Beninger hipotézise mellett, mely szerint az információs társadalom kezdetei elsődlegesen az ipar érdekeiben gyökereznek, vannak olyan magyarázatok is, amelyek a "technika nyomását" (technology push) helyezik előtérbe. Nora és Minc (1979) érvelése szerint a modern IKT összes társadalmi területre való behatolása az információs társadalom legfontosabb ismérve. A technikát hajtóerőnek tekintik, amihez a társadalom valamennyi vonatkozásának alkalmazkodnia kell. A technológiai nyomás felfogása a nagyon befolyásos Bangemann-Jelentésben (Throughout the world) is visszhangra lelt. A Jelentésben ez áll: "Az információs és kommunikációs technikák, amelyek egy új ipari forradalmat váltanak ki, már most olyan lényegesek és távlatosak, mint amelyek a múltban voltak." (High Level Group on the Information Society 1994). Egy ilyen szemléletben a technikai fejlődést a társadalomtól függetlenítik. Ez alakítja a társadalmat, de fordított hatás nincs. Inkább a társadalmon kívül létezik, miközben befolyásolja a társadalmi változást.

            A "technikai nyomás módszere" gyakran a "technikák szíve" fogalmon alapul és e fogalom szerint a modern IKT-át a legújabb központi (heartland) technikának tekintik. Perez szerint (1983) ezt a középponti technikát az jellemzi, hogy különféle termelési folyamatokban alkalmazzák. Az benne a tipikus, hogy elterjedése jelentős gazdasági hasznot, mint pl. költségcsökkentést, minőségjavulást és időmegtakarítást ígér. Ez az oka széleskörű és gyors alkalmazásának. A középponti technika széleskörű elterjedésével alapvető társadalmi-gazdasági változások is együtt járnak: új termelési módszerek, új termékek, új szervezeti formák, munkaszabályok és új ügyességek. A modern IKT-t azért tekintik “szívtáji” technikának, mivel azokat a termelési folyamatokat forradalmasítja, amelyeket nem érintettek meg a korábbi technikai forradalmak, mint pl. az irodai munkát. (Miles/Robins 1994).

            A "technikai nyomás módszer", amely az információs társadalom fejlődését összeköti a termelés technikai forradalmával, csak elégtelenül tudja átfogni mindazon alapvető gazdasági és társadalmi változásokat, amelyeket ez az átalakulási folyamat okoz. Eme változás dinamikája nem tárható fel a modern IKT növekvő mennyiségű alkalmazása révén. Az információs-kommunikációs technikákat nem úgy kell elemezni, mintha a hatások külső forrásai lennének, hanem olyan képződményeknek kell tekinteni őket, amelyek emberi tevékenységekből vannak összeszőve. Ezért - az új termékek bevezetése mellett - a modern IKT folyamatszerűségére helyezzük a hangsúlyt. (Castells 1997).

            Robins és Webster szerint az utóbbi néhány évben döntő lépéseket tettünk előre attól a felfogástól, amely a "technikai nyomás" (push) szemléletével a technikát a változás középpontjába helyezte és elsőbbséget adott neki. Manapság  a figyelem fókuszában inkább az információ mint a változás fő forrása áll, és kevésbé az információs és kommunikációs technikák. A továbbiakban az informatizációt nem technikai fogalomnak tekintjük, hanem arra használjuk, hogy általa rávilágítsunk arra a folyamatra, ahogyan az információs tevékenységek behatolnak a gazdasági szektorokba és iparágakba. Ezzel ellentétben a modern IKT-nak a társadalmi átalakulásban játszott szerepét kisebbnek látjuk, amikor összehasonlítjuk az információ által játszott nagyobb szereppel. Az információ nagyon fontos vagyontárgy lesz, annak mértékében, ahogyan a gazdaság egyre inkább bizonytalanná válik, mely bizonytalanságot a növekvő globális verseny idézi elő.

 

            6. Az "Információs Társadalom" mint "Tudástársadalom

 

            A "tudástársadalom" vonatkoztatási rendszerében a társadalom tudásalapjában bekövetkező változást hangsúlyozzuk. A tudomány és a technikák összekapcsolódását tekintjük a legfontosabb ismérvének és különösen az információs és kommunikációs technikák vannak arra hívatva, hogy létrehozzák ezt a kapcsolatot. Különösen három fejlemény érdemel említést, ha a "tudástársadalom" fejlődéséről beszélünk:

            - a tudás hatalmas növekedése;

            - a számítógép mint tudásalapú gépezet fejlődése;

            - e két jelenség összefonódása a tudásalapú technikák és a mechanizált tudás kognitív-technikai komplexumává.

            Először is az információ tetemes felhalmozódása exponenciális növekedést idéz elő a tudás tudományos formáiban, az elméletek és a szabályok tudásában. Másodszor meg kell említenünk a tudás gyors növekedését az olyan nem-tudományos területeken, mint az adminisztráció, tömegkommunikáció, információszolgáltatás és a védekezés eszközei. Ez a tudományos tudás növekedésével kombinálódva a "tudásipar" rendkívül nagymértékű információs szektorának a terjeszkedését váltja ki. Az információimplózió pedig, amely gyakorlatilag a kezdetektől kezdve kéz a kézben halad az információrobbanással, jelentősen hozzájárult az információtömeg felhalmozódásához. Információimplózión azt értjük, amikor információt invesztálunk be a technikai fejlődésbe, vagy egy ipari termékbe, de azt a tényt is értjük rajta, hogy az események folyamatát, például a döntéseket sokkal több információ befolyásolja, mint korábban bármikor. A "tudományosodással" ellentétben, amely csak fokozatosan és részlegesen,  a tudás exponenciális növekedése eredményeképpen megy végbe, az információimplózió a társadalom közvetlen és messzemenő informatizációját jelenti.

            A tudás hihetetlen növekedésére történő rámutatás mellett, a "tudástársadalom" felfogás hívei a számítógép egyedüli fontosságára helyezik a hangsúlyt. A számítógép sok szakértő szemében tudásalapú gépezetté vált. De a számítógép eredetét tekintve nem vált "tudásgépezetté". Csak a "tudásalapú rendszerbe" való átalakulás során állt ez elő, ahol a rendszer magába foglalja a tudás alapjait és a szakértők következtetéseit is. Noha az autonóm szakértői rendszerek fejlesztésének magabiztos programját tévedésnek kell tekintenünk (Malsch/Seltz 1987), mindazonáltal nem tekinthetünk el attól a fontos ténytől, hogy a programozási technikák és a "mesterséges intelligencia-technika" termékei már integrálódtak a modern szoftverekbe. A mechanikai mérnöki termelésre hivatkozó analógiában a szoftver esetében a számítógépes programokban nem a tudást magát reprodukáljuk, hanem a tárgyakkal való munkálkodás módjával és a tudás eszközeivel van dolgunk. Ha egy tudásterület formalizációjában és mechanizálásában nagy eredményt érünk el, akkor ezen munkamódot múljuk felül.

            A tudástársadalmat az a tény jellemzi, hogy összes funkcionális rendszerei - és nemcsak alrendszerként - olyan tudásbázishoz vannak kötve, amely alapvetően műveleti jellegű. Ez a tudásbázis az elemek struktúráján belül önmagát hozza létre és meghatározza a rendszer működését és ennek révén minőségei változását. Egy tudástársadalmat nemcsak azzal a ténnyel jellemezhetünk, hogy tagjai átlagban hosszabb és sokkal szakszerűbb képzésben részesülnek, hogy egyre több termékben van beépített intelligencia, s hogy szervezetei önmagukat tudásalapú egységekké alakítják át. A tudás, az intelligencia és a szakértői vélemények megváltoztatják a munkamegosztáson alapuló hagyományos műveleti formákat. Eddig azt a tényt, hogy a tudomány egyedül volt felelős a tudás termeléséért, értékeléséért, szentté avatásáért és módosításáért, virtuálisan a modernitás ismertetőjegyének tekintették (Luhmann 1990; Stichweh 1997). Más funkcionális rendszerek, mint a politika, jog, oktatás, egészségügy stb. az olyan közvetítő folyamatok eszközével fogadták be magukba az új tudást, mint a politikai tanácsadók megkérdezése, szakértők meghallgatása, oktatás, orvosi kutatás és gyakorlat kombinálása az egyetemeken és klinikákon stb. és így alakították ki a tudománnyal szembeni igényeiket.

            A nagyszámú "szakértői véleményközpont" elterjedése miatt ma azonban már ezen munkamegosztás gyengülését vehetjük észre. A tudás csak egyik formája a sokféle szervezett információnak. Ezek például a következők lehetnek: működő technikák, szakértői vélemény, intelligencia, rejtett tudás, szimbólumok szervezett rendszerei, szervezési tudás és menedzseri know-how. A tudomány többé nem képes kontrollálni azon specializált szakértői vélemények termelését és felhasználását, amelyek "idegen" kontextusban, környezetben keletkeznek. De mindenekfelett a tudás sokközpontúsága miatt a tudás módosulásának üteme oly mértékben felgyorsult, hogy önpusztítással érne fel a szokványos tudományos rendszerhez való unalmas visszatérés. Ezért szembeötlő, hogy a szakértői vélemények a menedzsmentről és az üzleti adminisztráció új fogalmai a közgazdaságtudományokban, vagy a szervezet- (vezetés-) elméletben már nem fejleszthetők. Helyettük inkább a gyakorlatra való hivatkozás, vagy az elmélet iránt érdeklődő szervezeti- vagy menedzsment konzultánsok hibrid rendszerei gazdagítják a tudást. (Peters 1994; Senge 1990; Womach/Jones/Ross 1990).

 

            7. Az "Információs Társadalom" mint "Tanuló Társadalom".

 

            Castells inkább kritikus a tekintetben, hogy az információnak kulcsszerepet tulajdonítson a társadalmi átalakulásban. "A jelenlegi technikai forradalmat nem a tudás és az információ központúsága, hanem az ilyen tudásnak és információnak a tudáselőállítás és az információelőállítás/kommunikáció eszközeire való alkalmazása jellemzi egy kumulatív visszacsatolási hurokban, amely az innováció és az innováció alkalmazása között van." (1997). Ez közvetlen visszacsatolás a tudáselőállítás és a tudásalkalmazás között, amely a csinálás és interakció közbeni tanulás (learning by doing, learning by interacting) és Castells szerint ez válik az "információs társadalom" legfontosabb ismérvévé. A tanulás nemcsak az egyén szintjén megy végbe, hanem a vállalatok és szervezetek szintjén is. Sőt van cégek közötti és szervezeten-belüli és intézmények-közötti tanulás is. Ha pedig a teljes társadalom szintjén tanulunk, akkor a tanuló gazdasággal van dolgunk. (Archibugi/Howells/Michie 1998). Mathews (1996) háromféle tanulást különböztet meg. Először a tanulás végbemehet egy vállalaton belül, például különböző funkciók vagy csoportok közötti interakcióban. Másodfajú tanulás akkor megy végbe, amikor a különböző vállalatok kicserélik az információikat és tudásaikat a termelés kialakult rendszerében vagy az együttműködő hálózatokban. A harmadfajú tanulás nemcsak cégeket, hanem magán- és közintézményeket mint partnereket is magában foglal a tudástermelés és az információcsere folyamatában. (Alasoini 1998).

            A tanulási folyamat világos interakciót és kollektív dimenziót tételez fel. Sokkal inkább egyenértékű innovációs központok közötti dialógusnak, semmint az egyik cselekvőtől a másikig terjedő egyirányú tudásátadásnak kell tekintenünk. Állítják, hogy a tanulási folyamatok hatékonysága számára létfontosságú, hogy mindhárom szint cselekvői ugyanazokat a műveleti elveket vallják. E tekintetben Mathews (1996) használja a "holikus szervezeti építmény" fogalmat, miközben Riegler (1998) a "strukturális megfelelőség elveiről" beszél.

            A tanuló gazdaság és társadalom fogalma még vitatott. Ahogy Archibugi és társai (1998) érvelnek: "Nehéz előírni a vállalatok, szervezetek és intézmények sokaságának hogy egyetlen, világos kognitív folyamattal rendelkezzenek, amely mind a döntéshozatal, mind a memória funkcióját tartalmazza. Nehéz elfogadni azt a gondolatot, hogy minden egyén, cég, szervezet és intézmény ugyanazt tanulja meg".

 

            8. Néhány következtetés

 

            Az eddigiekben több teoretikus fogalmat mutattunk be, melyek mindegyike, - bár különböző nézőpontból -,  a keletkező információs gazdaságot vagy társadalmat elemzi. Noha mindegyik megközelítés megvilágítja az információnak és az információs technikának a jelenlegi átalakulási folyamatban betöltött szerepét, mégsincs egyetlen olyan közöttük, amely képes lenne egyedül átfogni a változás különböző vonatkozásait. Természetesen nehéz világosan elkülöníteni egymástól a különböző aspektusokat. Bizonyos mértékig átfedik egymást és némi konvergencia is megfigyelhető közöttük. Mindazonáltal bármennyire is törekszünk valamely átfogó szemlélet kialakítására, még messze vagyunk attól, hogy általános elméletünk legyen az információs gazdaságról vagy társadalomról.

            Van-e valami közös az információs társadalomról kialakított megközelítésekben? Nyilvánvalóan az információs- vagy tudástársadalom valamennyi híve egyetért abban, hogy a keletkező új társadalom változásokat fog előidézni a társadalom magjában, mivel ez új termelési módot kezdeményez. Megváltoztatja a vagyonképzés forrásait és a termelésirányítás tényezőit. A munka és a tőke, az ipari társadalom központi változóit információval és tudással helyettesítik, mely utóbbiak az új keletkező társadalom fő változóinak tekinthetők. Azonban, ahogyan Castells is érvel, a termelés folyamatában közvetlenül alkalmazható új információ és tudás mechanizmusának a létrehozása a legfontosabb. Ezért kerül a tanulásra a figyelem fókusza.

            Annak ellenére, hogy széleskörű egyetértés van a tekintetben, hogy a keletkező információs társadalom nagy társadalmi változásokat fog előidézni, még folyik a vita arról, hogy beszélhetünk-e úgy az információs társadalomról, mintha egy teljesen új társadalom lenne. Ez az érv ama sokkal általánosabb tendencián nyugszik, amely a történelmi változásokat az egyik "szakaszról" egy másik fejlődési "szakaszra" való áttérésnek, fordulatnak tekinti.  A társadalmi-gazdasági átalakulást gyakran olyan mozgásnak vélik, amely a rossz időktől egy sokkal ígéretesebb és kihívásokat tartalmazó jövőig halad. (Miles/Robins 1994).

            Ez a lineáris szemlélet természetesen nagyon leegyszerűsített. Túlértékeli a változást és nem ismeri el az időbeli folyamatosságot. Bizonyos jelenben látható tendenciákat a jövő kulcselemeinek tekintenek, miközben az ellenható és divergens folyamatokkal nem számolnak. "Ahelyett, hogy a gazdasági és társadalmi változásokat ilyen lineáris módon szemlélnénk, sokkal megfelelőbb metafóra lehetne a kumulatív fejlődés, amelyben az új fejlődési formák a régieket keresztbemetsző "rétegek", amelyben az új és a régi együttesen létezik." (Miles/Robins 1994). Ebből arra juthatunk, hogy az információnak és a tudásnak a termelésben való megnövekedett alkalmazása nem szükségszerűen foglalja magába létező piacgazdaságunk alapvető változásait. Sokkal helyesebb lenne, ha új információs és tudásalapú ipari és szolgáltatástermelésről beszélnénk.

            A jelenlegi átalakulási folyamatban az IKT szerepe is erősen vitatott. A kutatásban, amely főleg új technikákkal foglalkozik, mindig megvan annak a veszélye, hogy a technikai determinizmus foglyaivá válunk. Bár egyes tudósok és politikusok még amellett érvelnek, hogy az IKT a keletkező információs társadalom mélyén meghúzódó hajtóerő, addig mások megpróbálják elkerülni ezt a felfogást. Mindazonáltal noha a szociálist figyelembe veszik, ezt gyakran erősen funkcionalista módon teszik: Az érvelés eszerint úgy hangzik, hogy a technikai-gazdasági változás új társadalmi struktúrákat és intézményeket hoz létre.

            A technikai determinizmus kísértéseivel szemben óvatosabb kutatók szerint a globális verseny, a változó fogyasztói szükségletek, vagy a dereguláció szintén annyira fontos tényezők, hogy az átalakulási folyamat okainak is tekinthetők. Mégis a modern IKT-nak tulajdonítják a nagyobb szerepet az átalakulási folyamatban. E szakértők azt a felfogást támogatják, hogy az új társadalmi struktúrák fejlődését a változás más hajtóerői által kiváltott nyomások idézik elő.

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Aglietta, M. (1976) Régulation et crise du capitalisme: l’ expérience des Etats-Unis. Paris, Calmann-Levy.

Alasoini, T. (1998) Organizational Innovations as a Source of Competitive Advantage - New Challenges for Finnish Companies and the National Workplace Development Infrastructure. An unpublished paper.

Archibugi, D.- Howels, J. - Michie, J. (1998) Innovation Systems in a Global Economy. CRIC Discussion paper No 18, August 1998. CRIC, The University of Manchester.

Bangemann, Martin (1994) Europe and the global information society. Recommendations to the European Council. CEC: Brüssel.

Bell, Daniel  (1989) Die nochindustrielle Gesellschaft. Frankfurt am Main/New York.

Bell, Daniel (1973) Technology, nature and society: the vicissitudes of three worlds views and the confusion of realms, The American Scholar 42:385-404.

Beniger, James R. (1986) The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Calderon, Fernando – Laserna, Roberto (1994) Paradojas da la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia, La Pa: Fundacion Milenio.

Castells, M. (1996-1997) The Information Age (Az információs kor). I-II-III. Oxford: Blackwell.
- (1996) The Rise of the Network Society, Maldon Mass./Oxford: Blackwell Publishers.
Volume-1.

Deutsch, K. (1983) Soziale und politische Aspekte der Informationsgesellschaft. In: Sonntag, P. (ed.): Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Frankfurt am Main. Economy, Compuscript.

Farkas János (1999) Tudás és cselekvés. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

Farkas János: Az Információs Társadalom meghatározásának közelítései. Szakértői tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központja számára. Bp. 1999. p. 69.

 

Fourastie, J. (1954) Die Grosse Hoffnung des 20. Jahrhunderts. Köln.

Freeman, Ch. (1987) The case for technological determinism. In: Finnigan, R., Salomon, G. and Thompson, K. (Eds.) Information Technology: Social issues. Kent.

Gershuny, Jonathan I. and Ian D. Miles (1983) The New Service Economy: the Transformation of Employment in Industrial Societies. London: Frances Pinter.

Hensel, Matthias (1990) Die Informationsgesellschaft. Neuere Ansätze zur Analyse eines Schlagwortes: München: R. Fischer.

High Level Group on the Information Society (1994) Europe and the global information society: recommendations to the European Council, Brussels.

Ito, Y. (1989) Information Studies Today. In: Schenk, M.; Donnerstag, J. (Eds.), Medienökonomie, München.

Jessop, B. (1991) Fordism and Post-Fordism. A Critical Reformulation, Lancaster Regionalism Group, Working Paper 41/1991.

Kranzberg, M. (1985) “The information age: evolution or revolution?“ In Bruce R. Guile (ed.), Information Technologies and Social Transformation, Washington D.C.: National Academy of Engineering.

Kubicek, H.- Berger, P. (1990) Was bringt uns die Telekommunikation? ISDN - 66 kritische Antworten. Frankfurt am Main/New York.

Kubicek, Herbert (1995) Duale Informationsordnung als Sicherung des öffentlichen Zugangs zu Informationen. Telecommunication Research Group, University of Bremen. http//infosoc.informatik.unibremen,de/internet/f.../INFORMATIONSORDNUNG.htm,1999.03.11.

Löffelholz, M. (1993) Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. Konzepte-Tendenzen-Risiken. In: Hessisches Kultusministerium (Eds.) Zukunftsdialog zu Lehren und Lernen: Angebote. Wiesbaden.

Luhmann, N. (1990) Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M.

Lyon, David (1988) The Information Society: Issues and Illusions, Cambridge, Mass: Polity Press

Machlup, Fritz (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mathews, J. (1996) Organisational foundations of the knowledge-based economy, in: Employment and Growth in the Knowledge-based Economy, Paris, OECD.

Miles, I. -  Robins, K. (1994) Making sense of information, in: Robins, K. (ed.), Understanding Information Business, Technology and Geography, London/New York: Belhaven Press.

Miles, I. (1988) Information technology and information society: options for the future, London ESRC.

Nora, S.- Minc, A. (1979) A számítógépesített társadalom. Statisztikai Kiadó Vállalat. Budapest.

OECD (1981) Information activities, Electronics and telecommunications technologies, OECD (ICCP series), Paris.

Perez, Carlotta (1983) “Structural change and the assimilation of new technologies in the economic and social systems.“ Futures, 15: 357-75.

Peters, H. P. (1994) Risikokommunikation in den Medien, in: Merten, K/Schmidt, S.J./Weischenberg, (Eds.): Die Wirklichkeit der Medien. Opladen. 1994.

Porat, M.U. (1976) The Information Economy. Stanford University Press.

Riegler, C. H. (1998) Learning from experiences of the Swedish Working Life Fund: new public policy initiatives. In: Alasoini, T. and Kyllönen, M. (Eds.) The Crest of the Wave, Reports of the Finnish National Workplace Development Programme 5, Helsinki, Finnish Ministry of Labour.

Schienstock, Gerd, Bechmann, G.- Frederichs G. (1999) Information Society, Work and the Generation of New Forms of Social Exclusion (SOWING) - The Theoretical Approach. In: TA-Datenbank-Nachrichten, Nr. 1, 8. Jahrgang - März. Forschungszentrum Karlsruhe, Technik und Umwelt.

Roobek, A. (1987) The crisis in Fordism and the rise of the new technological paradigm. Futures, 19(2).

Rostow, W. W. (1960) The Stage of Economic Growth (A gazdasági növekedés helyzete). London: The Syndics of the Cambridge University Press.

Senge, P. M. (1990) The Fifth Discipline. New York. Doubleday.

Soete, L. (1996) Social impacts of the information society - National and community level, in: Finnish Institute of Occupational Health, Work in the Information Society, Helsinki.

Steinmüller, W. (1981) Die zweite industrielle Revolution hat eben begonnen, in Kursbuch 66.

Stichweh, Rudolf (1997) Inklusion/Exklusion, funktionale Differenzierung und die Theorie der Weltgesellschaft. Soziale Systeme; 1,3.

Touraine, A. (1969) La Société post-industrielle, Paris; Denoel.

Touraine, Alain (1994) Qu’ est-ce que la democratie? Paris: Fayard.

Umasao, T. (1963) Joho Sangyo Ron (On knowledge industries).

Womach, J. – Jones, D. – Ross, D. (1990) The Machine that Changed the World. London, Macmillan.

 

 

 

 [1] Elhangzott előadás a Neumann János Számítógép Társaság egri kongresszusán. Megjelent: Magyar Távközlés. 2000/8. pp. 43-47.