Az információs társadalom etikai, szociológiai kérdései [1]

 

Dr. Farkas János

 

 

1. Az Információs Társadalom etikai alapjai

 

Az információs társadalom egyfelõl csak akkor teremthetõ meg, ha bizonyos erkölcsi alapelvek érvényesülése ezt elõsegíti. Másfelõl - belsõ természete révén - maga is technológiai alapját szolgáltatja az erkölcsi kívánalmak elterjedésének. Gondolunk a személyi fejlõdés és a társadalmi élet minõségének összefüggésére, a cselekvési szabadság bõvülésére, az információ szabadsága és az információs autonómia között meglévõ egységre. Fontos továbbá garantálni a magánéletet és az információs autonómiát. Bõvíteni szükséges a részvételi lehetõségeket, az ellenõrzés és rendelkezés lehetõségeit. Az új információs-kommunikációs eszközök növelhetik, erõsíthetik a társadalmi kapcsolatokat és elismerést, az igazságosságot, a szolidaritást és a kooperációt, a kulturális azonosság tudatát, az egyetértéshez való jogot. Szükség van a rend, a stabilitás és a szabályok által vezérelt  rendszerek és folyamatok átláthatóságára és nyilvános hozzáférhetõségére.

            Az információs társadalom megteremtéséhez szilárd erkölcsi értékrendszer is szükségeltetik. Az erkölcsi elveknek ugyanis irányító funkciójuk van, tehát hozzájárulnak egy közösség hosszú távú fennmaradásához. Ha az informatikai korszakot úgy fogjuk fel, mint amelyben folyamatos elitista versengés van, akkor lemondunk a közösség ama szempontjairól, amelyek még az elszigetelt egyéneket is ráébresztik a közösséghez való kötõdésükre. Ez az oka annak, hogy az új információs technológiák működtetését nem helyezhetjük kizárólagosan a pénz uralma alá. A közösség erényeinek gyakorlását a pénzviszonyok ugyanis a legtöbb esetben gátolják. A vállalkozás abszolutizált szabadsága sem fogadható el végsõ alapelvnek. A vállalkozásban azt kell látnunk, hogy megteremti a politikai és erkölcsi szabadság gazdasági feltételeit. Max Weber (1982) nyomán kimondhatjuk, hogy a vállalkozó tevékenységével hozzájárul az általános erkölcsi rendhez. Ugyanakkor a verseny és a pénz szerepének eltúlzásával nem akadályozhatja meg a közösség (a társadalom) szabad fejlõdését és szükségleteinek kielégítését. Az új információs-kommunikációs technikák és az általuk bekövetkezõ technológiai változások meghatározzák az erkölcsöket is. Ezek az új technikák - lényegüket tekintve - demokratikusak, hozzájárulnak a szabadság növeléséhez és korlátozzák a zsarnokságot. (Pool, 1983) A gazdaság, a technika és az erkölcs tehát egymástól nem választhatók el. A szabadság ugyanis nem más, mint az ésszerű erkölcsi törvények gyakorlása. A szabadság nem azonos az önzéssel, bár az erkölcsi rend követése önérdek is. Az információs technikák széles körben lehetõvé teszik az alkotás szabadságának tömegessé válását. Ezáltal az emberek és közösségeik nemcsak a fogyasztásban, de a termelésben is felszabadulhatnak. A hagyományos iparágak olyasfajta tudást, képességet igényeltek, amelyek inkább alárendelt helyzetbe és így erkölcsileg sérülékeny pozícióba hozták a benne résztvevõket. Az új Információs-Kommunikációs Technológiák viszont tömegeknek adják meg a lehetõséget a szabadságra és az önállóságra. Nagy társadalmi csoportok szabadulnak fel a monoton, fizikai munka kényszere alól. Az informatikai eszközökkel közvetített kommunikáció szabaddá teszi az embereket és éreztetik velük, hogy egy nagyobb közösség tagjai. Az eddig elszigetelt termelõk és fogyasztók erkölcsileg is közösséggé formálódnak, mivel a modern információs és kommunikációs technikák egyben az erkölcsi ellenõrzés formái is. Gondoljunk a mobil telefonra, vagy akár az Internetre. Az új technikák csökkentik a hatalmi központok befolyását, az új médiák pedig kibõvítik az emberek manipuláció-mentes tájékoztatását. Az új technikákban benne rejlik az elit és a tömeg eddigi szétválasztása megszüntetésének lehetõsége, ami a gazdaság demokratizálásával jár együtt, de egyben erkölcsi alapelvnek is tekinthetõ. Az új technikai kultúra tehát új társadalmi kultúrát is jelent, ami viszont új erkölcsi értékrendnek tekinthetõ. Amíg a korábbi gyáripar központi figurája a "középszerű" dolgozó volt, addig az új információs technikák felszabadítják az emberekben rejlõ alkotóképességet. A tõke korábbi formáit (pénz- anyagi javak) is relativizálja, hiszen a különbözõ más tõkék, mint például a tudástõke, a kapcsolati tõke, a kulturális tõke is felértékelõdnek. A társadalom széles rétegei rádöbbenhetnek arra, hogy közösségeik jóléte csak a munkából (lehetõleg a kreatív munkából) fakadhat. Az új technikai rend segíthet az erkölcs és az erkölcstelenség megkülönböztetésében, elválasztásában is. A hosszútávon gondolkodás erkölcsössége - ami a bizalom elvén alapul - le fogja gyõzni a rövidtávú, pillanatnyi elõnyök hajszolásának erkölcstelenségét. Az állam legfõbb feladata, hogy képviselje és támogassa a hosszú távú szemléletet. A környezet védelme, az erõforrásokkal való gazdálkodás, az új tudás megszerzése (K+F), az oktatás, nevelés, az emberek egészségének megõrzése, védelme stb. mind ilyen feladatok. Az információ és kommunikáció új és még kibontakozó formái (gondoljunk pl. az internetre) eleve a bizalom elvén működnek. A kommunikációs tartalmaknak igaznak, a közösség érdekeit szolgálóknak, azaz erkölcsöseknek kell lenniök. A bizalom a társadalmi megosztottság újratermelõdésének a legjobb ellenszere. Az erkölcsi irányítás társadalompolitikai intézményesítésére van szükség, amelynek a technológiai alapját egyedül az információs társadalom kibontakozása teremtheti meg.

            Mi az etikai alapja az informacionalizmusnak? Egyáltalán kell-e hozzá etikai alap? Az informacionalizmus történelmi idõszakában a kapitalizmus - noha erõsen módosult formában - , mint uralkodó gazdasági forma továbbra is létezik. Ily módon a felhalmozás ethosza, a fogyasztás állandó megújulása továbbra is olyan kulturális formák, amelyek hajtóerõként működnek az informacionalizmus szervezeteiben. Továbbá az állam és a nemzeti/kulturális kollektív azonosság is döntõ erõként jelennek meg a globális versenyben. A családok a maguk komplexitásában a gazdasági verseny, az akkumuláció és az örökség révén és eszközeivel reprodukálják önmagukat. De miközben fontosak mindezen elemek, nem eléggé sajátosak ahhoz, hogy megkülönböztessék az ilyen kapitalista verseny új szereplõjét: a hálózatos vállalkozást.

            A történelemben elõször a gazdasági szervezet alapvetõ egysége nem a szubjektum, legyen ez akár az egyén (mint vállalkozó, vagy vállalkozó család), avagy kollektívum (mint a tõkés osztály, vállalat, vagy az állam). Az egység a hálózat, amely a szubjektumok és szervezetek változataiból keletkezik, folytonosan módosul, alkalmazkodik a környezethez és a piaci struktúrákhoz. Mi ragasztja össze ezeket a hálózatokat? Ezek tisztán instrumentális, véletlenszerű szövetségek? Egyes hálózatok lehetnek ilyenek, de a szervezetek hálózatos formája sajátos kulturális dimenziónak tekinthetõ. E nélkül a gazdasági tevékenységet társadalmi/kulturális vákuumban hajtanák végbe. Ezt az állítást viszont nem igazolják a történelmi tapasztalatok. Akkor mi az "etikai alapja a hálózatos vállalatnak"? Az „informacionalizmus szelleme“? (Castells, 1996)

            Ez az értékek rendszerének hagyományos értelmében bizonyára nem egy új kultúra, mivel a hálózatban található szubjektumok sokasága és a hálózatok eltérései nem teszik lehetõvé a "hálózatkultúra" egységesítését. Nem is intézmények rendszere, mivel a hálózati cégek fejlõdésében az intézményi környezetek nagyfokú változatosságát figyelhetjük meg. Azonban létezik egy közös kulturális kód is a hálózatos cégek erõsen eltérõ tevékenységében. Ez sok kultúrából, sok értékbõl és sok projektbõl tevõdik össze, amely informál arról, hogy melyek a résztvevõk stratégiái, miképpen változnak a hálózat tagjai, miként alakulnak át szervezetileg és kulturálisan a hálózat egységei. Ez valóban egy kultúra, azonban tiszavirág életű kultúra. A stratégiai döntések kultúrája. Inkább a tapasztalatok és érdekek szõttese, semmint a jogok és kötelességek jegyzéke. Ez egy sokarcú, virtuális kultúra, mivel a számítógépek a cybertérben újrarendezik a valóságot. Ugyanakkor nem fantázia, hanem anyagi erõ, mivel minden pillanatban informálja, erõsíti a hálózatban meghozott gazdasági döntéseket. De ez a virtuális kultúra nem áll fenn sokáig. Elõbb-utóbb a komputer memóriájában a múlt sikerei és hibái már csak nyersanyagaként szerepelnek. A hálózati elven felépült cég megtanul élni ezen virtuális kultúrán belül. Minden olyan kísérlet, amely a hálózat pozícióját kulturális kódként akarná kikristályosítani, a hálózatot elavulásra ítélné, megmerevítené. Az "informacionalizmus szelleme" a "kreatív destrukció" kultúrája, amely felgyorsítja az optoelektronikus áramkörök sebességét is. Schumpeter (1980) így találkozik Max Weberrel a hálózati elven felépülõ vállalat cyberterében.

 

2. Egy tudománytörténeti analógia

 

1973-ban Francis Crick és James Watson (Watson, 1970) kidolgozták a DNA kettõs spiráljának modelljét. Az 1970-es évek elején már a gén feldarabolását és a DNA rekombinálását is megoldották. Ezzel megteremtették a genetikai mérnökség technikai alapjait. 1973-ban már felfedezik a gén klónozását. 1975-ben izolálják az elsõ emlõs gént a nyúl hemoglobinjából és 1977-ben már klónozzák az elsõ emberi gént. A kereskedelmi cégek az új genetikai technológiákat orvosi alkalmazásokra ösztönözték. Ezt követte hamarosan a mezõgazdaság, amely a genetikailag megváltoztatott mikrorganizmusok  iránt kezdett érdeklõdni. De a tudományos kutatás nehézségei, a technikai problémák és a jogi akadályok, amelyeket etikai és biztonsági szempontokból vezettek le, lelassították ezt a sokat ígérõ biotechnikai forradalmat a 80-as években. Számos tõkeberuházás veszendõbe ment a kutatások moratóriuma miatt. Az 1980-as években a géntechnológia fejlõdése számos etikai problémát vetett fel. De a 80-as évek végén és a 90-es években a merészebb tudományos vállalkozók új nemzedéke revitalizálta a genetikai mérnökséget. 1988-ban Harvard szabadalmaztatott egy genetikai mérnökség által készített egeret, ezáltal lemásolta az isten és a természet által teremtett életet. A következõ hét évben további hét egeret szabadalmaztattak, mint az újonnan létrehozott élet formáját. 1989-ben felfedezték azt a gént, amely felelõs a cystic fibrozisért és ezzel megnyitották az utat a genetikai terápia elõtt.

            A példa jelzi a gyorsuló ütemet a genetikai forradalom elmélyítésében és elterjesztésében. Mind tudományos, mind társadalmi specifikussága miatt, a genetikai mérnökség diffúziója lelassult a 70-90-es korszakban, amit az elekronikában is megfigyelhettünk. De az 1990-es években a sokkal nyitottabb piacok és a nagyobb oktatási és kutatási képességek felgyorsították a biotechnikai forradalmat. Alapvetõ vita nyilt a természet és a társadalom frontján.

 

3. Etikai normák, önszabályozás

 

            A Tézisek az Információs Társadalomról című MEH-tanulmány (Talyigás et al., 2000) az alábbiakban foglalja össze az Információs Társadalommal kapcsolatos etikai követelményeket:

            „A természetes személyek adatainak felhasználására vonatkozó jogi szabályokat és etikai normákat ki kell terjeszteni az új technológia közegére is. Támogatni kell az adatkezelőknek a tisztességes adatkezelésre, az adatalanyok jogainak tiszteletben tartására irányuló önszabályozó, önkorlátozó tevékenységét. Az érintett személyek felvilágosításának, tájékozott beleegyezésük megszerzésének az adatkezelői tevékenység elválaszthatatlan részét, jogilag és etikailag egyaránt megkövetelhető elemeit kell alkotniok.

            A személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai szabályozás fogalmai tág lefedésűek, technológia-semlegesek, így a korszerű információs és kommunikációs technológia közegében, az on-line szolgáltatások világában is egyértelműen alkalmazhatók. Elősegíti a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését az on-line környezetben az is, hogy a szabályozás adatközpontú, nem pedig dokumentumközpontú. Ennek következtében az elektronikus dokumentumok jogi státusának rendezetlensége nem befolyásolja közvetlenül az adatvédelmi szabályok érvényesülését.

            Szükséges azonban e fogalmak értelmezése, kiterjesztése az új technológia közegére is, ennek hiányában ugyanis elvesztik érvényüket azok a kivételek, amelyeket a szektorális törvények engednek meg az adatvédelem fő szabályai alól, s ez azt eredményezheti, hogy teljes adatkezelői területek kerülnek jogi szempontból a szürke vagy fekete sávba.

            Az adatkezelők tevékenységének minden elemét nem lehet jogilag szabályozni, ellenőrízni, a szabályok megsértését szankcionálni. Olyan szemlélet általánossá válása kívánatos, amelyben az adatalanyok jogainak tiszteletben tartása elválaszthatatlan részét képezi az adatkezelők munkájának.

            A Tézisek az alábbi feladatokat jelölik meg:

  1. Meg kell határozni a közigazgatás adatkezeléssel kapcsolatos etikai kódexét, amelynek ki kell térnie az adatok kezelésére, felhasználására és forgalmazására.
  2. Szorgalmazni kell az adatkezelői szektorok, az információval gazdálkodó területek saját etikai kódexeinek kidolgozását.“

 

            4. A kirekesztés mint szociológiai probléma

 

            Az utóbbi években a "társadalmi kirekesztés" (exklúzió) alapvető fogalommá vált a társadalmi hátrányok körül kialakult vitákban. Ez a fogalom azért született meg, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági átalakulással együtt járó társadalmi kockázatok csökkenthetők, kezelhetők legyenek. A francia Touraine (1991) szerint ma már nem "a lefelé, vagy felfelé" megyünk, vagy süllyedünk, hanem a "kívül rekedünk, vagy belül maradunk" vált a legfontosabb problémává. 1989-ben az Európai Közösség minisztertanácsa határozatot fogadott el arról, miképpen lehetne harcolni a társadalmi kirekesztés ellen. Amíg Franciaországban a társadalmi szolidaritás, addig Angliában a szegénység fogalma körül forog a vita. Ugyancsak Angliában, de más európai országban is az "egyenlőtlenség" fogalmát szintén bevonták a problémakör elemzésébe.

            A fogalom meglehetősen nehezen definiálható és ezért kellően homályos. A "társadalmi párbeszéd" fogalomból származik. A "társadalmi kötelékek elszakadása" kifejezéssel is rokonítható. A "külső versus belső" és az "integráció versus kizárás" fogalompárokhoz is köthető. Gyakran folyamatként határozzák meg. Paugam (1993) például a "társadalmi megfosztás" (diszkvalifikáció) folyamataként definiálja. Különböző hátrányok akkumulációja megy végbe egy folyamatban. A technikai innovációk és a szervezetekben végbemenő újrastrukturálódás következtében végbemenő marginalizálódás is kétségtelenül egyik formája a dolgozó ember leértékelődésének.

            A társadalmi kirekesztés és a társadalmi egyenlőtlenség megközelítések összehasonlításából az alábbi ismérvek vezethetők le:

            Amíg az exklúzió jelen lehet a társadalom bármely területén, addig az egyenlőtlenség inkább a gazdaság területére fókuszál. Az előző multidimenzionális, utóbbi egydimenziós. A fogalom jellege szerint a kizárás a sérülékenység szubjektív vonatkozását jelenti, az egyenlőtlenség objektív fogalom, hiszen a gazdasági erőforrások elosztására vonatkozik. A politikai aspektus tekintetében végül az exklúzió a társadalmi párbeszédben való részvételre való képtelenségre, az egyenlőtlenség pedig inkább az erőforrásoktól való megfosztottságra utal.

            Noha az informatizált, tudásalapon működő vállalatok több álláslehetőséget ígérnek, még a menedzserek és szakemberek számára sem feltétlenül garantálnak életre szóló foglalkoztatást. Megnövekszik a foglalkoztatottság kockázata. A karrierek is rugalmasakká válnak. Minden bizonnyal az alacsonyabban képzett dolgozók számára nagyobb az állásvesztés kockázata. Nem is annyira a munkanélküliség, mint inkább ennek struktúrája jelent veszélyt. Ahogy növekszenek a foglalkoztatás instabil formái, úgy lesz egyre inkább hosszabb idejű a munkanélküliség, ami egészen odáig vezethet, hogy valaki teljesen kiszorul a munkaerőpiacról. A foglalkoztatásban dualitás lesz megfigyelhető. Egyfelől alulfoglalkoztatás és elbocsájtás, másfelől élénk kereslet a magasan képzett munkaerő iránt. A nők, az ötven év felettiek és a szakképzettség-nélküliek vannak leginkább veszélyes helyzetben. Az  információs-kommunikációk technikák megnövelik az ún. "funkcionális rugalmasságot". A többszakmájú képzettség, vagy csoportmunka enyhíthet a foglalkoztatási nehézségeken. Használják továbbá az "externális rugalmasság" fogalmát is, amikor a munkaerő szezonális és más ingadozások miatt időnként munkahelyen kívül, a margón várakozik a munkára. Az időszakos, rész-, otthoni-, berendeléses és egyéb foglalkoztatási formák kerülnek ilyenkor előtérbe. "Periférikus dolgozóknak" is nevezik néha az ilyen alkalmazottakat, szemben a mag (core) dolgozókkal. A periférikus dolgozók gyakran a nők közül kerülnek ki. Gondoljunk csak a nagy bevásárló központok különböző időbeosztású alkalmazottaira. Van még a dolgozóknak egy harmadik típusa is, akik főleg alkalmi szerződések alapján kerülnek kapcsolatba a cégekkel. (beszállítók, alvállalkozók, szabadúszók stb.) Az IKT terjedése azonban egyre inkább a "mag"-dolgozók helyzetét is veszélyezteti, holott idáig ők a "belső munkapiacon" voltak találhatók. Középvezetők, művezetők, szakmunkások is elveszíthetik munkájukat, ha az új technika leértékeli korábbi tudásukat, ügyességüket.

            A multinacionális vállalatok hol a fejlődés "magasabb", hol "alacsonyabb" útját választják, miközben keresik azokat a komparatív előnyöket, amelyekkel a termelés hatékonyabbá, profitábilissá tehető. Eközben egyes régiók a fejlesztés központjaivá válnak, mások viszont kimaradnak ebből a lehetőségből. Egyes területek integrálódnak a globális hálózatba, mások kiesnek, vagy eleve be sem kerülnek. A régiók gyakran belekényszerülnek a "zéró-summa" játékokba, amikor az egyik haszna a másik veszteségét jelenti. Az alacsonyabb bérek, a környezetszennyező technológiák megtűrése, a bőkezű támogatások, kedvezmények stb. az ilyen "játékok" megszokott elemeit jelentik. A társadalmi kirekesztés tehát nemcsak egyes emberekre, de nagy (területi) kollektívákra is kiterjedhet.

            Ezzel kapcsolatban két tendencia figyelhető meg. Az első az, amikor megváltoznak az üzleti folyamatok szervezeti formái és ekkor a foglalkozások prioritása is megváltozik. Azok a szakmák értékelődnek fel, amelyek a globalizációs hálózatokhoz kapcsolódnak, ahol a magasabb tudás, ügyesség jól eladható. Az információs- vagy tudás-dolgozók (szimbolikus elemzők) aránya a teljes munkaerő 30%-át is elérheti a jövőben. A második tendencia szerint, ahol a rejtett tudás kodifikálttá tehető, ott a dolgozók kiszorulnak a munkafolyamatból. Elöregedett tudással és ügyességgel bíró csoportok nem számíthatnak tartós foglalkoztatásra, sőt végleg vesztesei lesznek a munkaerőpiacnak.  Ezek nemcsak a fejlődő országokban, de a legfejlettebb (információs) társadalmakban is leszakadnak a fejlődés fő áramlatáról. Lash (1994) megkülönböztet "reflexivitás győzőket" és "reflexivitás veszteseket". A reflexivitás a globális és a helyi információs és kommunikációs struktúrák hálózata körül alakul ki. Amíg az ipari kapitalizmusban az életesélyek és osztály-egyenlőtlenségek azon múltak, hogy az emberek hol foglaltak helyet a termelési módban, addig a "reflexív modernizációban" az életesélyek az információs módhoz való viszonytól függenek. Itt már nem a termelő tőkéhez, termelési struktúrákhoz való hozzájutás, hanem az új információs- és kommunikációs struktúrák elérése alakítja az életesélyeket és egyenlőségi viszonyokat.

            A társadalmi kirekesztés tendenciáival szemben egyéni és közösségi módszerekkel lehet szembeszállni. Az állampolgári és társadalmi jogok az individuális megközelítéshez kapcsolódnak. A munkához való jog ugyanis társadalmi jog. A munkanélküliek és a pályakezdők alkotják ilyenkor a legfontosabb célcsoportokat. Az aktív munkaerő-politika stratégiai elemei a következők kell legyenek:

            1. A munkanélküliek újra-alkalmazkodásának megteremtése az új munkaerőpiaci követelményekhez;

            2. Bértámogatások új állások megteremtése céljából;

            3. A munkapiacon kívüli alkalmazás ösztönzése.

            A dolgozóknak nemcsak a tudását, de piaci pozícióját is erősíteni kell, növelve társadalmi ügyességüket, tanulási képességüket, számítógépes és menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket. Az "élethosszig tartó tanulás" is ebbe a problémakörbe tartozik, amit a vállalati emberi erőforrás-gazdálkodásba is be kell illeszteni. Kollektív szerződésekkel, jogi szabályozással pedig elsősorban azokat a csoportokat kell megvédeni, akik - például életkoruk miatt - könnyen kiszoríthatók a munkaerőpiacról.

            A társadalmi kirekesztéssel szemben alkalmazott intézkedéseket öt szakasz vonatkozásában különítik el:

            1. ha stabil és hosszútávú foglalkoztatás van, akkor a folyamatos továbbképzés a legjobb intervenciós eszköz;

            2. ha törékeny a foglalkoztatás, akkor védekezési megállapodások és átképzések segíthetnek;

            3. ha munkanélküliség van, akkor bértámogatásra és az alkalmazkodást növelő képzésre van szükség;

            4. ha hosszútávú a munkanélküliség, akkor állásteremtés, munkaerőpiacon kívüli munkahelyek, továbbképzés és bértámogatások a beavatkozás legjobb eszközei;

            5. ha végleg kiszorul valaki a munkapiacról, akkor az alkalmazásra való felkészítés, vagy társadalmi segély lehet az intervenciós intézkedés.

            A munkaidő - gyakran ajánlott - lecsökkentése csupán defenzív stratégiának tartható. Ez inkább csak stabilizálja, de nem növeli a foglalkoztatást. A másik stratégia a részmunka kiterjesztése. A munka minél több ember közötti megosztását az oktatás, a család, a szabadidő, a nyugdíjaztatás is segítheti. A legjobb eljárás, ha az emberek szabadon választhatnak az alternatívák közül.

            Egyes szerzők a rugalmasság és a biztonság között kialakítandó új egyensúlyt ajánlják, amit a vállalatok tudnak megteremteni. Politikai támogatás kell viszont ahhoz, hogy minél több vállalat alkalmazza a fokozatos innováció és az állandó tanulás kombinált módszereit.

            Az információhoz jutás feltételei ugyancsak részét képezik a társadalmi kizárás/befogadás problematikának. Az "információs szakadék", az "információ-gazdag" és "információ-szegény" kifejezésekkel lehet jellemezni az információ elérhetőségével kapcsolatos problémákat. Vannak csoportok, amelyek nehezebben jutnak hozzá a hálózatokhoz, mint mások. Marginális csoportok esetében kimutatható, hogyha van is kapcsolatuk a hálózatokkal, a kapható szolgáltatások nem felelnek meg igényeiknek. A hálózat egyszerű kiterjesztése, vagy több szolgáltatás nyújtása nem feltétlenül csökkenti a "hozzáférési szakadékot" (access gap), még akkor sem, ha a 100 főre jutó telefonvonalak száma azonos egy fejlettebb ország  hasonló adataival. Több feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy a szakadék kisebbedjen. A "hozzáférés" egyébként szubjektív kategória. Ami az egyik embernek, vagy csoportnak elégséges, az a másiknak nem az. A "szükséges előfeltételek" között az alábbiakat említhetjük: hálózati kapcsolatok fizikai lehetősége; a tárcsázási idő; a telefonok száma stb. Az "elégséges feltételek" kulturális- és csoport-specifikus jellegűek. A szubjektív megelégedés mutatói tartoznak ide: panaszbejelentések; szolgáltatásokról való lemondás száma, aránya stb. A "hozzájutási szakadék" csökkentésére tehát nincs szabványosított, egynemű megoldás. A verseny és a rugalmas szabályozási mechanizmusok elég érzékeny eszközei a használók igényei kielégítésének.

 

5. Weberi zárógondolatok

 

            Max Weber azt írja, "Igy tehát a mai kapitalizmus, amely már uralomra jutott a gazdasági életben, a gazdasági kiválasztás során neveli fel és teremti meg a neki szükséges gazdasági alanyokat, a vállalkozókat és a munkásokat. Ám éppen ezen a ponton ismerhetõ fel világosan, hogy hol vannak a "kiválasztás" fogalmának, mint a történeti jelenségek magyarázatának a korlátai. Az életvitelnek és a hivatás felfogásának a kapitalizmus jellegzetességeihez idomult módja csak úgy "választódhatott ki", azaz csak úgy arathatott gyõzelmet más módok felett, hogy előbb nyilvánvalóan létre kellett jönnie, éspedig nem elszigetelt egyénekeben, hanem embercsoportok felfogásmódjaként. Tulajdonképpen tehát e felfogásmód keletkezését kell megmagyarázni... A "kapitalista szellem", ha egyebütt nem, hát Franklin Benjamin szülõföldjén (Massachusettsben) mindenesetre, elõbb létezett, mint a "kapitalista fejlõdés".

             Majd hozzáteszi: “Mivel magyarázható, hogy az akkori tõkés világ fejlõdése középpontjában, a XIV-XV. századi Firenzében, az összes politikai nagyhatalmak pénz-és tõkepiacán erkölcsileg aggályosnak vagy legfeljebb megtűrtnek számított az, ami az erkölcsileg dicséretes, sőt elõírt életvitel tartalmát jelentette a XVIII. századi Pennsylvania isten háta mögötti, kispolgári viszonyai között, ahol szüntelen fenyegetett az a veszély, hogy a gazdasági élet merõ pénzhiány következtében lesüllyed a termékcsere szintjére, ahol úgyszólván nyoma sem volt semmiféle nagyobb ipari vállalkozásnak, s bankok legfeljebb csírában léteztek? Itt azután tiszta  értelmetlenség volna arról beszélni, hogy az "anyagi" viszonyok "tükrözõdtek" az "eszmei felépítményben". Miféle gondolatkörbõl sarjadt hát ki az a felfogás, amely a külsõleg tisztán nyereségre irányított  tevékenységet a "hivatás" kategóriája alá sorolta be, oly módon, hogy e hivatás követelményeinek teljesítését az egyén a kötelességének érezte? Mert az "új stílusú" vállalkozó életvitele ettől a gondolattól kapta etikai bázisát és tartását."

            Ismét Weber: “Baxter nézete szerint “mint egy kopott kabát, amit bármikor levethetnénk”, olyan a világi javak gondja a szent emberek vállán. Ezt a kabátot a sors acélkemény épületté tette. Miután az aszkézis átépítette a világot, s miután munkálkodott e villágban, e világi javak olyan növekvő, s végül is annyira menthetetlen hatalomra jutottak az emberek felett, mint még a történelemben soha korábban. Az aszkézis szelleme ma már – végérvényesen-e, ki tudja? – elillant ebből az épületből. A győzedelmes kapitalizmusnak, mióta a gépi alapokon nyugszik, nincs többé szüksége rá mint támaszra.” Továbbá: “Még senki sem tudja, ki fog lakni ebben az épületben a jövőben, hogy e roppant fejlődés végül is egészen új próféciákhoz vezet-e majd, vagy régi gondolatok és  életeszmények nagy újjászületéséhez, vagy pedig – ha egyikhez sem ezek közül – gépiesített kövületté válik, amit egyfajta görcsösen magát-fontosnak-tartani-akarás diszít majd. Akkor mindenesetre e kultúrfejlődés “utolsó emberei” számára igazak lehetnek e szavak: “Lélektelen szakemberek, s az élvezetek szívtelenjei: ez a semmi képzeli úgy, hogy felér az emberiség eddig soha el nem ért csúcsaira.”

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Bourdieu, Pierre (1983) Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, Soziales Kapital, pp.183-198, in: Reinhard Kreckel (ed.). Soziale Ungleichheiten. Special issue no. 2. Soziale Welt, Göttingen: Verlag Otto Swartz  Co.

 

Castells, M. (1996-1997) The Information Age: The Rise of Network Society. Oxford: Blackwell.

 

Lash, S. (1994) Reflexivity and its Doubles: Structure Aesthetics, Community, in: Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (eds.) Reflexive Modernisation. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge: Polity Press.

Paugam, Serge (1993) La societé fraincaiseet ses pauvres, Paris: Presses Universitaires de France.

 

Pool, Ithiel de Solla (1983) Technologies of Freedom: On Free Speech in the Electronic Age, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

 

Schumpeter, J.A. (1939) Business Cycles? A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York: McGraw-Hill. (Magyarul: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.)

 

Talyigás Judit-Farkas János-Megyery Károly-Mojzes Imre-Szántó András-Székely Iván-Várhelyi Tamás (2000) Tézisek az információs társadalomról. MEH.

 

Touraine, A. (1991) Face á l’exclusion, in: Esprit (Paris) 169 (February).

 

Watson, James D. (1970) A kettős spirál: Személyes beszámoló a DNS szerkezetének felfedezéséről. Gondolat, Budapest.

 

Weber, Max (1982) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. Budapest. 53, 84, 287 és 288. old.

 

 

 [1] A III. Informatikai Akadémiára készült előadás. Gyula, 2000. szeptember 11-13.  Megjelent: Társadalomkutatás, 2000/3-4.pp. 223-233.