Az iparitól az információs társadalomig [1]

 

Dr. Farkas János

                                                                       

 

            1. Történetfilozófiai megjegyzések

 

Az utóbbi években egyre többet hallunk, olvashatunk arról, hogy a hagyományos "Ipari Társadalom" megszűnőben van és fokozatosan átadja helyét az úgynevezett "Információs Társadalomnak".

            Első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy az "Információs társadalom" történetfilozófiailag nem bizonyított fogalom. A "társadalmat" nem lehet egyetlen "technikai" ismérvvel sem azonosítani. Ha lehetne, akkor sem garantálható, hogy esetleg nem a technikai fejlõdés valamely más ága, területe - pl. a géntechnológia - lesz a jövõben a meghatározó. Ha pedig mégis az informatika lenne a túlsúlyos tendencia a jövõben, akkor sem zárható ki, hogy netán jobb lenne nem "információs", hanem "kommunikációs társadalomnak" stb. nevezni. Esetleg érdemesebb lenne valamely "társadalomképbõl", "társadalom modell"-bõl kiindulni és abból értelmezni a technikai változásokat. A mai modern demokratikus társadalmak elemzése lenne ez esetben a startolóhely. Ugyanakkor belátom, hogy egy jövõre vonatkozó társadalomkép tudományos alapokon ma nem vázolható fel, errõl legfeljebb vízióink lehetnek. Az sem lehet véletlen, hogy az "információs", "kommunikációs", "cyborg"-, "hálózatos" (network), virtuális stb. jelzõket írják  ma elõszerettel a "társadalom" fogalma elé. Minden bizonnyal ez annak a jele, hogy az elemzõk azt kívánják bemutatni, hogy valamely technikai fejlõdési irány milyen hatással van magára a társadalmi fejlõdésre. Ilyen esetben az "információs társadalom" kifejezés munkahipotézisnek tekinthetõ, amely - mint a mór, ha betölti a feladatát -, akár el is mehet. A társadalomképre vonatkozó megjegyzésem csak annyiban fontos, amenyiben elõre segíthet kivédeni a különbözõ oldalról megfogalmazott teoretikus támadásokat. Jelezni szeretném, hogy tisztában vagyok azzal a problémával, ha egy komplexebb jelenséget alacsonyabbra redukálunk.

 

            2. "Információs társadalom" mint munkahipotézis

 

            Mindazonáltal azt javaslom, hogy fogadjuk el feltevésnek azt az állítást, hogy korunk technikai forradalmának középpontjában az információs technológiák állanak. Ezért az "Információs Technikai Forradalom"- fogalmából indulok ki és azt vizsgálom, hogy ez a forradalom milyen hatásokat gyakorol az új gazdaság, társadalom és kultúra komplexitására. A "technikai determinizmus" dilemmáját ( hogy a technikai változások meghatározzák a társadalmi változásokat), tekintsük hamis problémának. Egy sajátos dialektikus kölcsönhatásra való hivatkozással oldhatjuk meg a gordiusi csomót. A technika nem determinálja a társadalmat, mivel megtestesíti azt. De ugyanúgy a társadalom sem determinálja a technikai innovációt, mivel alkalmazza, hasznosítja azt. A technika voltaképpen maga is társadalom és a társadalmat technikai eszközei nélkül soha nem lehet megérteni.

 

            3. Globalizáció és partikularizmus

 

            A mai világban két ellentétes folyamatot látunk párhuzamosan kifejlõdni. Az egyik a globalizáció, a másik a partikularitás. Globalitáson a multinacionális cégek által irányított  egységesülõ tõkés világpiacot és világgazdaságot, partikularizáción a nemzeti, etnikai, vallási, réteg- és csoportmozgalmakat, tudatokat, viselkedésformákat stb. értjük. Itt is dinamikus kölcsönhatásról van szó. Amikor a globalitás veszélyként merül fel, akkor mindazok, akik félnek a bekebelezéstõl, önállóságuk tendenciáját fogják hangsúlyozni. Ebbõl ered mindenféle fundamentalizmus, elszigetelõdés, xenofóbia (idegengyűlölet) stb. Az "Én" keresésérõl, az "Én" azonosságáról (önazonosságáról) van szó. (Castells, 1996.) A modern társadalmak a "Hálózat" és az "Én" bipoláris ellentmondása körül strukturálódnak, ahol a Hálózat (Network) a globalizációt, az "Én" az elkülönülni, függetlenedni akaró "részeket" reprezentálja. Strukturális skizofrénia áll elõ a funkció és a jelentés között és a társadalmi  kommunikáció mintái  nyomás alá kerülnek. Az informatika egyfelõl globalizálja és homogenizálja (digitalizálja) a jeleket, másfelõl a különbözõ társadalmi csoportok között megszakad a kommunikáció.

 

            4. A társadalom újrastrukturálásnak két kísérlete

 

            A társadalomképbõl annyit megelõlegezhetünk, hogy az 1980-as években végbement a kapitalizmus újrastrukturálódása. Nem lehet véletlen, hogy ugyanekkor Gorbacsov meghírdeti a szovjet rendszer "átalakítását" (peresztrojka). De ami a szovjet etatizmus miatt nem sikerülhetett, az sikerült a fejlett ipari országokban. A modern demokratikus társadalmak képesek voltak asszimilálni és felhasználni az informatizálás ama elveit, amelyek megtestesülnek az új (informatikai) technikában (forradalomban). Használhatónak vélem a francia Touraine (1969) és az amerikai Daniel Bell (1973) osztályozását, amely pre-indusztriális, indusztriális és poszt-indusztriális társadalmakat (korszakokat) különböztet meg.  Kiderült, hogy a fõ ellentmondás nem a kapitalizmus és a szocializmus között húzódik. Ehelyett inkább arról van szó, hogy a "Termelõ Mód" (TM), (ami lehet kapitalista, vagy államszocialista, ill.etatista) és a "Fejlõdési Mód" (FM) között van alapvetõ ellentmondás, vagy feszültség. A csak részben marxista értelmezésû TM és a tourain-i és bell-i FM fogalmak használatával kimutatható, hogy amíg az etatizmus (államszocialista formájában) nem tudott túllépni a hagyományos iparosításon, addig a demokratikus kapitalizmus kedvezõ társadalmi-politikai-kulturális mozgásformát biztosít az új FM, az információs fejlõdési mód számára. (Egyes ázsiai diktatúrák, akár szocialista (Kína), akár kapitalista (Dél-Korea, Tajwan) köntösben szintén megkíséreltek "zöld utat" nyitni az informatizálás számára.)  Ha a korábbi TM összhangba hozható az új FM-el, akkor új társadalmi struktúra keletkezik. Ezáltal a tõkés termelési mód újrastrukturálódik. A társadalmak emberi folyamatok köré szervezõdnek, amelyeket a "termelés", a  "tapasztalat", valamint a "hatalom" történelmileg meghatározott viszonya strukturál. A termelés új osztályviszonyokat hoz létre, a tapasztalat a nemek viszonyában idéz elõ változásokat, a hatalom pedig az állami intézményesített erõszakmonopólium módosulásán alapul. A jelek informatizálása felerõsíti a szimbolikus kommunikációt, ami viszont szüli  a kulturákat és a kollektív identitásokat.

 

            5. A Fejlõdési Mód fogalma

 

            Társadalomtörténeti és technikatörténeti stúdiumok alapján megállapítható, hogy az agrár Fejlõdési Módban a profit forrása a munka és a természeti erõforrások  mennyiségének a növelése. Ipari (indusztriális) FM-ben a profitot az új energiaforrásokból és az energia decentralizálásából nyerik ki. Az Információs Fejlõdési Mód szakaszában a tudásgenerálás technikája, az információk feldolgozása és a szimbolikus kommunikáció lesz  a profit legfõbb forrása. Persze a "tudás" és az "információ" minden FM-ben kritikus elemek, de a poszt-ipari szakaszban dominánssá válnak. Az új szakaszban az önmagában vett és önmagáért való tudás helyébe a "cselekvõ tudás", vagy "tudáscselekvés" lép. (Farkas J., 1999.) Ez lesz a termelékenység fõ forrása. Az új Fejlõdési Mód lényege szerint tehát információs-informatikai természetû. Az információelõállítás magának az információelõállítás technikájának a megjavítására irányul. Kölcsönhatási ciklus van a technika, a tudás forrása és a technika alkalmazása között, aminek az a célja, hogy javítsa a tudás termelését és az információ elõállítását. Ha a teljesítmények felõl nézzük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy az ipar a gazdasági növekedést célozta meg, amely a termékmaximalizálásban fejezõdött ki. Az informatizálás célja a technika fejlesztése, ami a tudásakkumulációban testesül meg, miközben az információelõállításban magasfokú komplexitás jön létre. Ilymódon szoros kapcsolat van a "kultúra" és a "termelõerõk", a "szellemi" és "anyagi" folyamatok között. A társadalmi interakció, a társadalmi ellenõrzés és a társadalmi változások  új formái jönnek létre. A kapitalizmus "információs" kapitalizmussá alakul át. A hagyományos (keynes-i) modell a dereguláció, a privatizálás,  a tõke és munka közötti társadalmi szerzõdés lerombolásával elveszti korábbi stabilitását, s ezzel a "növekedési modell" új struktúráknak adja át a helyét. Mind a társadalmi intézmények, mind a vállalatok szervezeti szintjén az alábbi célok jelennek meg.

            1. a tõke-munka viszonyokban elmélyítik a profittermelés kapitalista logikáját;

            2. globalizálják a termelést, az áruforgalmat és a piacokat;

            3. a profit számára a legelõnyösebb feltételeket teremtik meg mindenfelé;

            4.  termelékenységre fordított állami támogatással növelik a nemzetgazdaságok versenyképességét és erejét.

 

            6. Az Információs Társadalom elemzése

 

            Mindezen célok elérése közben az örökölt társadalmi formák egynemûsödnek és ezért beszélhetünk joggal "Információs Társadalomról", mint ahogy korábban "Ipari Társadalomnak" neveztük a termelés és elosztás elõzõ (persze még ma is velünk élõ) formáját. Ez az eljárás akkor jogos, ha "szocio-technikai rendszerekrõl" beszélünk. (Raymond Aron, 1963.) Persze eközben hangsúlyoznunk kell az információs társadalmak kulturális és intézményi diverzitását is. Az "információs társadalom" ilymódon megkülönböztetendõ az "információs-, vagy globális gazdaság" fogalmától. A társadalmakban mindig több a (történelmi-kulturális sajátosságokból adódó) különbség, mint a gazdaságokban. Ugyanígy érdemes megkülönböztetni az "információtársadalmat" az "információs társadalomtól". Az elsõ kifejezés az információnak a társadalomban betöltött szerepét hangsúlyozza. A második fogalom viszont a társadalmi szervezet sajátos formájára utal, amelyben az információ termelése, forgalmazása, alkalmazása a termelékenység és a hatalom alapvetõ forrásává vált.

      Miután áttekintettük az alapvetõ fogalmakat, rátérhetünk az "információs társadalom" különbözõ hatásmechanizmusaira és hatásaira. A posztipari társadalmakban megváltozik az "egyén", az "Én" szerepe és lehetõsége is. Ha  anyagi javak helyettesítik a kulturális szolgáltatásokat, akkor a szubjektum mint kultúrájában élõ személyiség védekezni kezd az apparátusok és a piacok logikája ellen, amelyek az osztályharcot helyettesítik. (Touraine, 1994.) Ezért mondható az, hogy a világot ma a globalizáció és a fragmentáció ellentétes, de együttjáró tendenciái jellemzik. (Calderon-Laserna, 1994.) Az válik fontos kérdéssé, hogy miképpen kombináljuk az új technikákat a kollektív emlékezettel, az egyetemes (univerzális) tudományt a közösségi kulturákkal, érzelmekkel és gondolatokkal? E ponton ismét eljutottunk a globalizáció és azonosság (identitás), azaz a "Háló" és az "Én" növekvõ távolságához, konfliktusához. A rasszizmus és idegengyûlölet is jórészt ebbõl az élethelyzetbõl fakad. Úgy vélem, hogy az országunkban bekövetkezõ informatikai fejlesztéseknek egyfelõl a társadalmi hatásait kell elemeznünk, azaz, milyen új társadalmi struktúra keletkezik bevezetésük és alkalmazásuk hatására, másfelõl azt is meg kell vizsgálnunk, hogy jelenlegi társadalmi-intézményi struktúráinkban melyek azok a sajátosságok, amelyek veszteségforrásként lassítják, lerontják, eltorzítják, hatástalanítják fejlesztési cékitûzéseinket. 

      Ha rövid definíciót akarunk adni, akkor az Információs Forradalmat az információelõállítás és a kommunikáció technológiáinak (technikáinak) nevezhetjük. Mindent átfogó jellege és folyamat-orientáltsága jelenti az átalakulás magját. Az Ipari Forradalomban a gõzenergiától a nukleáris energiáig  terjedõ skálán a különbözõ új energiák elõállítása és felhasználása állt a középpontban. Az Elsõ Ipari Forradalom, amely bár nem rendelkezett tudományos alapokkal, mégis az információ kiterjedt használatára támaszkodott, alkalmazta és tovább fejlesztette a már létezõ tudást. A Második Ipari Forradalmat (1850 után) viszont már a tudomány döntõ szerepe jellemezte, ahol a tudomány az innovációt támogatta. Az  új Információs Technikai Forradalomban (ITF) pedig már nem az általában vett  tudásra és az információra, hanem az olyan tudás- és információelõállító/kommunikációs eszközök alkalmazására esik a hangsúly,  amelyek kumulatív visszacsatoló hurkot írnak le az információ és az innováció használata között. (tanulás használat révén; technikatanulás mûködtetés közben.)

      A mikroelektronika, számítógéptudomány - gépek és szoftver -, távközlés/híradástechnika, optoelektronika tartoznak a fogalom körébe. De a genetikus mérnökséget (génsebészetet) is ide sorolhatjuk.

     

      7. Az Információs Technika Paradigma

 

      Minden új paradigmában egy-egy sajátos input vagy inputok rendszere alkotja azt a "kulcstényezõt", amely jellemzi a paradigmával elérhetõ csökkenõ viszonylagos költségeket és egyetemes elérhetõséget. A paradigma mai változása azt jelenti, hogy az elsõsorban olcsó energiaráfordítással jellemezhetõ technikát felváltjuk olyan technikával (technológiával), amely elsõsorban a mikroelektronika és a távközlési technikák révén megszerezhetõ olcsó információ-inputon alapul. (Freeman, 1988.)

      Az új paradigma jellemzõi:

      1. nyersanyaga az  információ, ahol a technikák az információn dolgoznak (a korábbi - ipari - paradigmában az információk hatottak a technikákra.);

      2. az új technikák hatással vannak az emberi tevékenység összes egyéni és kollektív formáira;

      3. az  új információs technikák bármely rendszer hálózatos logikáját, viszonyainak rendszerét           használják fel; 

      4.  a paradigma a rugalmasságon alapul;

      5. az egyes technikák növekvõ konvergenciája magasan integrált rendszerekben összegezõdik. A mikroelektronika, telekommunikáció, optoelektronika és a számítógép ma integrált információs rendszerekben jelenik meg.

      Az Információs Technikai Forradalom társadalmi dimenziója a technika és a társadalom közötti ama viszonyt fejezi ki, amit Kranzberg Elsõ Törvényének neveznek: "A technika sem nem jó, sem nem rossz, sem nem semleges". (Kranzberg, 1985.) Ez tehát olyan erõ, amely áthatja egész (társadalmi és egyéni) életünket, tudatunkat. A technikai erõk közötti kölcsönhatások komplex mátrixa azonban mintha nem állna teljesen  az emberiség ellenõrzése alatt. Tehát arra is koncentrálnunk kellene,  hogy milyen tudatos társadalmi akciókra van szükség ahhoz, hogy ezeket az erõket (erõk kölcsönhatását) hatékonyan hasznosítani tudjuk.

     Az utóbbi két évtizedben kialakult új gazdaságot az alábbi ismérvek jellemzik: információs és globális. Bár az információ és a tudás minden korban döntõ alkotórésze volt a gazdasági növekedésnek, az új technikai paradigmát az jellemzi, hogy az egyre erõteljesebb és rugalmasabb információtechnikák lehetõvé teszik, hogy az információ maga váljék a termelési folyamat termékévé. Pontosabban: az új információs technikai iparok maguk is információelõállító eszközök, vagy magát az  információelõállítást jelentik.

 

        8. Néhány közgazdasági összefüggés

 

     Erõs közgazdasági iskolák jöttek létre, amelyek a korábbi korszak termelékenységének növekedését a tudományból és technikából vezették le, ezekkel magyarázták. (Schumpeter, 1939; Solow, 1957; Kendrick, 1961; Nelson, 1981, Mansfield, 1982.)  Megdöbbentõ azonban az a tény, hogy a termelékenység trendje lényegében azóta kezd hanyatlani, amióta az Információs Technikai Forradalom (ITF) kezdett kialakulni. (1970-es évek eleje.) Ezt a csökkenést  több szakértõ annak tulajdonítja, hogy a gazdaságstatisztika alkalmatlanná vált arra, hogy megragadja az új információs gazdaság mozgásait, tekintettel arra, hogy az információs technika és az ezzel összefüggõ szervezeti változások hatására ez a gazdaság rendkívül  széleskörûen átalakult. Ma a vállalatokat nem a termelékenység, hanem a jövedelmezõség motiválja. A termelékenység és a technika persze számukra is fontos eszközök, de nem kizárólagosak. Az értékek és érdekek széles köre által formált politikai intézmények a gazdaság birodalmában a versenyképesség maximalizálására orientálják a vállalatokat. A profitjövedelmezõség és a versenyképesség jelentik a technikai innováció és termelékenységnövekedés tényleges meghatározóit. A nemzetgazdaságok más országok gazdaságához viszonyított pozíciójára helyezõdik át a hangsúly. A kormányok számára ez a legnagyobb legitimáló erõ és tényezõ. Az elmúlt hónapokban "A magyar tudománypolitika 2000-ben" c. MTA-projekt keretében alaposabban átnéztem az USA K+F politikájának történetét és azt vettem észre, hogy a kormány mindig akkor növelte meg K+F költségvetését, amikor az amerikai gazdaság versenyképességét érezte veszélyben. A versenyképességnek tehát stratégiai jelentõsége van. Az állam döntõ és új elemmé vált a globális gazdaságban. Ezáltal az "információs kapitalizmus" újrapolitizálódott. Az államok éppen a nemzetközi gazdaság kölcsönös függõsége és nyitottsága miatt játszottak jelentõs szerepet a gazdaság deregulációjában, mivel gazdasági szektoraik érdekében támogatni kívánták a fejlesztési stratégiákat. A magyar államtól, kormánytól hasonló stratégiai gondolkodásmódot és cselekvést várunk. De ennek a stratégiának azon felismerésen kell alapulnia, hogy az érett ipari gazdaságban a termelékenységi potenciál  az információtechnikákra támaszkodó technikai bázisra helyezõdik át. Ez a gazdaság már nem egyszerûen információ-alapú, hanem információs, mivel a teljes társadalmi rendszer kulturális-intézményi sajátosságait is be kell kapcsolni az új technikai paradigma diffúziójába és megvalósításába. Ehhez hasonlóan a korábbi ipari (kéményes) gazdaság sem csupán a gyártáshoz szükséges új energiaforrásokra támaszkodott, hanem ama ipari kultúrára is épített, amelyet új társadalmi és technikai munkamegosztás kísért. A helyzet analóg: ma is egy új (információs) kultúrára van szükség, amely során új társadalmi és (információs technikákon nyugvó) technikai munkamegosztás jön létre. Egy új társadalmi struktúrát állítunk - akarva-akaratlanul - elõ.

 

        9, Világgazdaság és globális gazdaság

 

     Elemzéseink során a továbbiakban meg kell különböztetnünk egymástól a - "világgazdaság" és a "globális gazdaság" - fogalmait. A világgazdaságban a tõkeakkumuláció végigmegy a világon. (Braudel, 1967; Wallerstein, 1974.) A globális gazdaság viszont valami más. Ez olyan gazdaság, amely képes egységesen és egyidõben mûködni a bolygón.  Létrejön a "globális háló". (Robert Reich, 1991.) Ugyanakkor a globalizációt korlátozó tényezõk is vannak, mint ahogy a globális gazdaság regionálisan is differenciálódik. Ennek kapcsán szintén ki lehetne dolgozni egy sajátos dialektikus kölcsönhatást, miszerint a belsõ regionalizáció az információs/globális gazdaságnak rendszerképzõ jegye, tulajdonsága. Mivel az államok a társadalmak és nem a gazdaságok kifejezõdései. Viszont döntõvé válik az információs gazdaságban, hogy komplex kölcsönhatás jön létre a történelmi gyökerû politikai intézmények és a növekvõ mértékben globalizálódó gazdasági szereplõk között. A globális gazdaság hatásai bár átfogják a teljes bolygót, de tényleges mûködése és struktúrája csak a gazdasági struktúrák, országok és régiók egyes szegmentumait érintik, annak mértékében, amennyiben egyes országok, vagy régiók sajátos helyet foglalnak el a nemzetközi munkamegosztásban. (Sengenberger és Campbell, 1993.) A globális gazdaság versenyképességének forrásai közé tartozik a technikai képesség; a nagy, integrált és  gazdag piacokra történõ behatolás; a termelõhelyeken elõálló termelési költségek és az irányadó piaci árak közötti különbségtétel; s végül a nemzeti és nemzetek feletti politikai adottságok, amelyek ezen országok vagy területek növekedési stratégiáit irányítják.

     A legújabb nemzetközi munkamegosztást pedig az interdependencia, az asszimetria, a regionalizáció, a régiókon belüli növekvõ diverzifikáció, a szelektív díjszabások és a  kizárásra törekvõ szegmentáció alkotja. Az információs/globális gazdaság struktúráját a tartós felépítés és változó geometria jellemzi. A nemzetközi munkamegosztásban négy fontosabb pozícióban dolgozókat különböztethetünk meg:

     1. informatikai munkát végzõ nagyértékû termelõk;

     2.  alacsonybérû tömegtermelõk;

     3. természeti nyersanyagok kitermelõi;

     4. felesleges dolgozók, akiket a leértékelt munkára korlátoznak.

     Ezek a pozíciók nem esnek egybe az országhatárokkal, hanem hálózatokban és áramlatokban szervezik õket, miközben felhasználják az információs gazdaság technikai infrastruktúráját.

 

         10. Az információs gazdaság szervezeti-szervezési logikája

 

     A továbbiakban beszéljünk az információs gazdaság kultúrájáról, intézményeirõl és szervezeteirõl! Az információs gazdaságot egy új szervezési (szervezeti) logika jellemzi, amely azonban be van ágyazva a történelmileg kialakult kulturális és intézményi keretekbe. A 70-es évektõl végbement egy szervezeti átalakulás is, amely a "fordizmustól" a "poszt-fordizmusig" halad. A szervezeti változások kölcsönhatásban állnak az információs technikával. A szervezeti változások alapvetõ célja, hogy megbírkózzék azokkal a bizonytalanságokkal, amelyek a vállalatok gazdasági, intézményi és technikai környezetében találhatók. A szervezési változások arra irányulnak, hogy újradefiniálják a munkafolyamatokat és a foglalkoztatási gyakorlatot. A munkahelyek automatizálásával élõ munkát takarítanak meg.

      Elemeznünk kell azt a folyamatot, hogy gazdaságunkban miként megyünk át a tömegtermelésrõl (fordizmus) a rugalmas termelésre (poszt-fordizmus.) (Coriat, 1990.)  Ekkor sajátos szervezeti forma jön létre: amikor a nagyvállalatok a vertikális integráció és a társadalmi- és technikai munkamegosztás intézményesülése elvei alapján strukturálódnak. Egy másik jelentõs trend is megfigyelhetõ: a nagyvállalatok válságba jutnak és a rugalmas kis- és közepes cégek  válnak az innováció és az álláshely-teremtés forrásaivá. Egy harmadik fejlõdési irány az új vezetési (irányítási) módszerek kialakulását hozta magával. Gondolok a "toyotizmusra", (olyan menedzsment rendszer, amely inkább a bizonytalanságot kívánja csökkenteni, semmint az adaptálódást növelni); a menedzsment-munkás kooperációra, a többfunkciós munkára, a teljes minõségi ellenõrzésre (TQC), a bizonytalanságot csökkentõ módszerekre. stb. Ide tartozik még a többirányú hálózati-modell, amelyet a kis-és közepes cégek alakítottak ki  és a licenc-alvállalkozói modell, ahol a termelés egy nagyobb vállalat védõ árnyékában dolgozik. (esernyõ-szervezetek.) E szervezeti és vállalati formák a vállalatközi hálóképzõdés jegyében jönnek létre. Egy hatodik szervezeti minta a nagyvállalatok összefonódása. A részvénytársaságok maguk is megváltoztatják szervezeti modelljüket, aminek lényege, hogy a vertikális bürokráciáról áttérnek a horizontális szervezõdésre. (Drucker, 1988.) Kenichi Imai (1990) kimutatta, hogy az üzlet nemzetközivé válására a cégek  háromféle stratégia követésével válaszoltak:

      1. Ha a vállalatok  több piacon akarnak jelen lenni, ekkor nemzeti alapon külföldön ruháznak be;     2.  Amikor a cél a globális piac, akkor a különbözõ vállalati funkciókat, - amelyek egy globális stratégiában integrálódnak -,  különbözõ helyeken szervezik meg.           

      3. A harmadik stratégia pedig a legfejlettebb gazdasági és technikai szakaszban jellemzõ, amikor a határokat átlépõ hálózatokat hoznak létre.

      A szervezeti formákban és stratégiákban az a közös, hogy a hálózatok alapvetõnek bizonyulnak az új szervezetekben. Az információs/globális gazdaság valójában hálószerû vállalkozás. Ez a vállalatnak olyan formája, ahol az eszközök rendszerét a célok autonóm szegmentumai keresztezõdése révén teremtik meg. A hálózat összekapcsoltsága és konzisztenciája fontos feltételek. A hálószerû vállalat az információs/globális gazdaság alapanyagává a kultúrát teszi, amikor a tudáselõállítás révén a jeleket árukká alakítja át. Kimutatható, hogy hálózatok a szervezeti formákat intézményi/kulturális termelés folyamatában állítják elõ. A kultúrából csinálnak szervezetet. Dieter Ernst (1994) a hálózatok öt típusát különbözteti meg:

      1. Ellátó hálózat;

      2. Termelõ hálózat;

      3. Vevõ-hálózat;

      4. Standard koalíciók hálózata;

      5. Technikai kooperációs hálózatok.

 

            11. Gazdasági hálózatok

 

        A szakirodalomban találkozhatunk azzal a hipotézissel, miszerint a globalizációs folyamat kifejlõdésével a multinacionális társaságok egyre inkább nemzetközi hálózatokká alakulnak át. (Castells, 1996.) A hálózatszerû vállalat valójában válasz a "termelékenység rejtvényére". Az információs technika potenciálját csak akkor lehet realizálni, ha koherens infrastruktúrát hoznak létre, ahol csak a rugalmas hálózat képes arra, hogy a különbözõ számítógépeken alapuló üzleti tevékenységeket összekapcsolja. A decentralizált gépeket a hálózat köti össze és teszi lehetõvé újraszervezésüket. A történelemben elõször a gazdasági szervezet alapvetõ egysége nem a szubjektum, nem az egyén (a vállalkozó), nem a vállalkozó család, nem valamely kollektíva (tõkésosztály, részvénytársaság, állam), hanem a hálózat, amely szubjektumok és szervezetek sokaságából tevõdik össze. Mi köti össze a hálózatokat? A kultúra. S így lehetséges, hogy a hálózatszerû vállalkozás etikai alapja az informacionalizmusban található meg. Ez már egy sokarcú, virtuális kultúra, amit a számítógépek hoznak létre valamely cyber-térben. Ez nem fantázia, hanem anyagi erõ, mivel a háló életének minden pillanatában informálja, támogatja a gazdasági döntéseket.

 

            12, Munka és foglalkoztatottság

 

      Figyelemmel kell kísérnünk a munkában és foglalkoztatottságban jelentkezõ átalakulásokat is. Hogyan alakul a munkanélküliség, a rugalmas munkaidõben, a hálózatokban  dolgozók aránya stb.? A társadalmi struktúra középpontjában ugyanis a munkafolyamat áll. Az újonnan keletkezõ hálószerû vállalatokban a munka és a termelési viszonyok technikai és menedzseri átalakulása lesznek azok a legfontosabb emelõk, amelyek révén az információs paradigma és a globalizáció folyamata egészében a társadalomra hat. A posztindusztrializmus klasszikus elmélete ebben a tekintetben három állítást, illetve elõrejelzést különböztet meg:

      1. A termelékenység és a növekedés a tudás elõállításán múlik, mely az információelõállítás révén kiterjed a gazdasági tevékenység valamennyi területére.

      2. A gazdasági tevékenység az áruk termelésérõl átvált a szolgáltatások nyújtására. Minél fejlettebb egy gazdaság, a foglalkoztatás és a termelés annál inkább a szolgáltatásokban jelenik meg.

      3. Az új gazdaság megnöveli azon foglalkozások jelentõségét, amelyek magas információs- és tudástartalommal bírnak. A menedzseri, szakemberi és mûszaki foglalkozások gyorsabban nõnek mint más foglalkozások és az új társadalmi struktúra magvát alkotják. (Bell, 1973; Dordick és Wang, 1993.)

      Ezeket a posztindusztriális tételeket azonban nem árt némi kritikával szemlélni.

      Arra a következtetésre juthatunk, hogy elsõsorban nem az ipari és a posztipari gazdaságok között,  hanem a tudásalapú ipari, mezõgazdasági és szolgáltatás termelés  két formája között kell különbséget tennünk. A két forma különbsége éppen abban áll, hogy a korábbi szakaszban az információtechnológiák még nem álltak rendelkezésre. Már Solow és Kendrick is hangsúlyozták a tudás és az információ fontosságát a termelésben, de csak újabban tudjuk ezeket kezelni informatikai eszközökkel. Ezért a posztindusztrializmusról  át kellene helyezni a hangsúlyt az informacionalizmusra. Ezt azt jelenti, hogy a társadalmakat és gazdaságokat elsõsorban nem az jellemzi, hogy ipar-utáni (posztindusztriális) állapotba kerültek, hanem az, hogy információssá válnak. Azaz termelési rendszerüket a tudásalapú termelékenység maximalizálásának elvei körül szervezik meg. Ennek érdekében humán erõforrásokat és kommunikációs infrastruktúrákat építenek ki.

      A másik kritikai megjegyzés a Colin Clark-féle elsõdleges/másodlagos/harmadlagos szektorokkal kapcsolatos osztályozást érinti. A "harmadik" (szolgáltató) szektor növekedése ugyanis semmiképpen sem jelenti a másik kettõ, különösen a feldolgozó szektor eltûnését. A "szolgáltatások" jórésze nem külön és önállóan, hanem a másik két szektorba beépülve, azokat áthatva jelenik meg. A "szolgáltatás" fogalom sem valami rezídiumot (maradványt) jelent, hiszen az "árujavak" és "szolgáltatások" határai is elmosódnak, ha olyan tevékenységekrõl van szó, mint pl. számítógép-szofver, videókészítés, mikroelektronikai tervezés, biotechnikai alapon folytatott mezõgazdaság stb.

      A harmadik klasszikus posztindusztriális tézis is pontosítandó! Az új foglalkozási struktúrát alkotó magasképzettségû szakmák mellõl nem tûnnek el, sõt mennyiségben szaporodhat is a képzettséget nem igénylõ, betanított dolgozók száma, akik a szolgáltatásokban vesznek részt. A társadalmi struktúra tehát erõsen polarizálttá válik az új szakaszban, ahol a "felsõ" és az "alsó" rétegek a "középrétegek" kárára növekednek. Erõsen megfontolandó, hogy az a kormányzati szándék, amely a középrétegeket kívánja elsõsorban támogatni, miképpen tud megbírkózni azzal a reálisnak látszó társadalmi tendenciával, hogy éppen a középrétegek alól csúszik ki a munkafolyamat. A társadalmi struktúra egyre inkább hasonlítani kezd a súlyzóra, amelynek két végén nehéz gömbök vannak, miközben középen forgatjuk. De középen szinte nincs semmi, csak támaszt kínál fel. Semmiképpen sem olyan a súlyzónk, amelynek a közepe púposodna, gömbölyödne ki.

      A foglalkoztatási szerkezet történelmi változásaira is ki kell tekintenünk. Milyen volt  ez a posztagrár korszakban, az ipariban és a posztipariban, illetve a mában kibontakozó (és fõleg elõttünk álló) információs szakaszban? Külön elemeznünk kellene a szolgáltatások különbözõ fajtáinak (termelési-, társadalmi-, elosztó-, személyi szolgáltatások) menyiségi és minõségi alakulását.

     Továbbá össze kellene hasonlítanunk a különbözõ társadalmak foglalkozási szerkezetét, annak diverzitását. Nyilván elsõsorban az Európai Unió országaihoz kellene mint mércéhez, mint vonatkozási csoporthoz viszonyítanunk magunkat. Növekszik-e és miképpen, milyen ütemben az információs foglalkozások (menedzserek, szakértõk, mûszakiak) száma, aránya? Az adatok igazolják-e az információs társadalom foglalkozási struktúrájának bipolaritásával  kapcsolatos feltételezést? Miként alakulnak a jövedelmi különbségek polarizációi? Milyen elõrejelzéseket tehetünk a foglalkoztatottság jövõbeli alakulásáról, tendenciáiról? Vannak-e alternatív modellek? Egyes szakértõk szerint az USA, Anglia és Kanada "Szolgáltató Gazdaság Modellt", Japán és - részben - Németország "Ipari Termelési Modellt" követ. Franciaország a kétféle modell között található.

     Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk miatt számunkra is nagyon aktuális fölvetni azt a kérdést: létezik-e globális munkaerõ? Nyilván a munkaerõ nemzetközi mozgásáról és foglalkoztatásáról van szó. Három mechanizmus érdemel nyomatékosabb figyelmet:

     1. Globális foglalkoztatás a multinacionális vállalatoknál, illetve ezek határokat átlépõ hálózatainál.

     2. A nemzetközi kereskedelem hatása a foglalkoztatásra és a munkafeltételekre.

     3. A globális verseny és az új rugalmas menedzsmentek hatása a különbözõ országok munkaerejére.

            Nyilván meg kell vizsgálni, hogy a külföldi és hazai vállalatok milyen stratégiákat követnek a szakképzett és a szakképzetlen munkaerõ vonatkozásában.

 

            13. Munkafolyamatok az új paradigmában

 

            Nem könnyû, de elkerülhetetlen feladat a munkafolyamatok alakulásának leírása az információs paradigma keretei között. Azt más említettem, hogy újtípusú munkamegosztás van keletkezõben. Három dimenzió mentén vázolják fel ennek tipológiáját:

            1. Az elsõ dimenzió az adott munkafolyamatban végzett tényleges feladatokkal kapcsolatos. (értéktermelõ dimenzió).

            2. A második az adott szervezet és környezete (benne más szervezetekkel) közötti kölcsönhatásra irányul. (kapcsolatteremtõ dimenzió)

            3. A harmadik a  menedzserek és alkalmazottak között kialakult viszonnyal foglalkozik egy adott szervezetben vagy hálózatban. (döntéshozatali dimenzió).

            Mindhárom dimenzió további finomszerkezetre bontható: olyan alapvetõ feladatokra, amelyeket a vezetõk, kutatók, tervezõk, integrátorok, operátorok, automatizált végrehajtók (robotok) végeznek. Ezek a stratégiai tervezéstõl és döntéstõl az elõprogramozott (automatizáltan elvégezhetõ) feladatokig terjednek. Három alapvetõ pozíciót szokás megkülönböztetni: a hálózatot kialakító és mûködtetõ, a hálózatban on-line viszonyban mûködõ és az elkülönült, hálózatból kikapcsolt dolgozókat. A döntéshozatal szempontjából pedig megkülönböztethetjük a döntéshozókat, a résztvevõket és a végrehajtókat.

            Külön elemzést igényelne az a probléma, hogy az információs technika milyen hatást gyakorol a foglalkoztatásra. Felszámolja-e a munkahelyeket és állásokat, avagy sem? Az általános trendet úgy jellemezhetnénk, mintha nem létezne szisztematikus strukturális viszony az információs technikák diffúziója és a gazdaság egésze szintjén végbemenõ foglalkoztatási szintek evolúciója között. Egy OMFB-nek végzett vizsgálatunk, amelyet az elektronizációnak a foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról  készítettünk, ugyancsak ezt a következtetést támasztotta alá. (Farkas és társai, 1986.) Lehet, hogy a hagyományos foglalkoztatási formák átalakulnak. Az informatikai munka növelheti a "flextimer"-ek, a rugalmas munkaidõben dolgozók, továbbá a "távdolgozók" számát, arányát. A teljesidejû foglalkoztatás hagyományos formája, a foglalkozások egymástól való szigorú elválasztása, megkülönböztetése, az életciklustól függõ tradicionális karierrminták megkérdõjelezhetõk. Felejtsük el az olyan buta fecsegéseket, amelyek a "munka végérõl", a "munka elértéktelenedésérõl" stb. szólnak, de a változásokat se tagadjuk le. Az új információ-alapú gazdaságban nyilván kialakul egy "mag-munkaerõ" , amely az információval dolgozó menedzsereket és a "szimbolikus analitikusokat" jelenti és a "rendelkezésre álló"  munkaerõ, amely a piaci igényektõl és munkaerõköltségektõl függõen bérelhetõ, kölcsönözhetõ, vagy automatizálható.

 

           14, Tõke és munka viszonyának átalakulása

 

      Az sem kikerülhetõ feladat, hogy megnézzük: az információs technika miképpen strukturálja újjá a tõke és munka viszonyát? Szociális dualizmus lesz-e, vagy fragmentált, feldarabolódó társadalom? Ez elsõsorban attól függ, hogy egy-egy társadalom (és gazdaság) milyen pozíciót tud magának kivívni a nemzetközi munkamegosztásban. Az informatikai technikák a társadalmak belsõ szerkezetére nyilván ellentétes hatást gyakorolnak. Egyfelõl új közösségeket (virtuális közösségeket, társadalmi képzõdményeket) teremtenek. Másfelõl fragmentálják a társadalmat, a közösségeket. Az információs eszközökhöz való hozzáférés, ellátottság szintje, az eszközök minõsége és mennyisége, az eszközökkel való bánnitudás foka stb. szerint a társadalom bizonyos csoportjai addicionális elõnyökhöz jutnak, míg mások hátrányokat halmoznak fel. Ez az információ "balkanizálódásának" veszélyét idézi fel. Ez a fragmentáltság, vagy dualitás (bipolaritás) persze nemcsak befelé, a társadalmi szerkezetben lesz megfigyelhetõ, de kifelé magára az országra is érvényes lehet: fel tudunk-e zárkózni az informatikai forradalomhoz, avagy a globális gazdaság (és társadalom) alsó (periférikus) tartományában fogunk helyet foglalni? Más szavakkal: a nemzetközi bipolaritás (alsó vagy felső?) melyik pólusára kerülünk, illetve a társadalmak erõsebben integrált (integráló), avagy fragmentált csoportjába kerülünk-e bele? Informatikailag "balkanizáltak" leszünk-e, avagy sem?

 

        15. Az információs gazdaság kulturális alapjai

 

     A reális virtualitás kultúrája is elemzést érdemelne, amikoris az elektronikus kommunikáció integrálásával, a tömeghallgatóság eltûnésével és az interaktív hálózatok keletkezésével  kellene foglalkozni. Egy új kultúra kezd kibontakozni korunkban, a reális virtualitás kultúrája. Azt már látjuk, hogy az ún. Gutenberg-Galaxistól  eljutottunk a McLuhan-Galaxisig. Kialakult egy tömeges médiakultúra, amelyben a televízió, a videó, a komputerek és más információhordozók játsszák a fõszerepet. A 80-as években megjelent új technikák átalakították a média világát is. Az újságokat elektronikusan és távolból szerkesztik. Az emberek életmódját, szabadidejét drámaian átalakították a technikai eszközök. Bekövetkezett a média diverzitása és a célközönség pontos elérése is lehetõvé vált. Az új média rendszerben az üzenet maga a médium. Azaz az  üzenet jellemzõi alakítják magának a médiumnak a jellemzõit. Pl. az egyes TV-adások formálják közönségüket, de magukat is úgy kell formálniok, hogy megfeleljenek közönségük igényeinek. A televíziókat a decentralizáció, a diverzifikáció és a közönség kiszolgálása tendenciái jellemzik. A média globálisan összekapcsolttá vált, hiszen a programok és hírek egy globális hálózatban áramlanak. Ugyanakkor mi nem egy globális faluban, hanem egy megrendelésre épült házban élünk, ahol a globálisan megtermelt üzeneteket lokálisan osztják szét. A kommunikációt a mai világban egyre inkább  számítógép közvetíti, s ezzel kapcsolatban felmerül az intézményi ellenõrzés, a társadalmi hálózatok és a virtuális közösségek problematikája. A Minitel, az Internet és más rendszerek felcsillantják azt a lehetõséget, amit Ithiel de Solla Pool a "szabadság technikái"-nak nevezett. Kibontakozóban van egy "interaktív társadalom". Érdemes lenne megvizsgálnunk, hogy a számítógépek által közvetített kommunikáció miként alakítja az alkalmazók és az alkalmazások mezejét? Kik, mire használják a számítógépes információt? Kik, milyen célból, hogyan és mit kommunikálnak az új eszközökkel? Mennyiben használják játékra, tanulásra, kapcsolatteremtésre, információszerzésre, szabadidõ eltöltésre, munkára stb.? Milyen hatással vannak ezen új eszközök magára a gondolkodásra, az innovációra, a fantáziára, a kreativitásra? Kit butítanak és kit tesznek okosabbá? Mit jelent a multimédia mint szimbolikus környezet? A kultúra maga jeltermelés. Az új termelési rend jelekbõl teremt gazdaságot és gazdagságot. A kulturális jeltermelés milyen körülmények között válik anyagi termelõerõvé a termelésben és mikor és milyen körülmények között termeli meg önmagát mint kulturát? Az új rendszerben a tartalmak potenciális diverzitása miatt az üzenet maga válik üzenetté. A termék megkülönböztetésének képessége versenyelõnyt, új potenciált teremt. Eközben nyilván növekvõ mértékben rétegezõdnek maguk a felhasználók is. A kulturális/képzettségi különbségek befolyásolják az elektronikus eszközök hasznosítási fokát is. A multimédia világában egyre inkább két nagy populáció különböztethetõ meg: akik képesek az interakcióra, illetve akiket  rákényszerítenek az interakcióra.. (Negroponte, 1995). Az elektronikus kommunikáció továbbá egy közös kognitív mintába integrálja az összes üzenetet.  Kérdés: ki tudja rákényszeríteni saját kognitív mintáit másokra és mi lesz ennek a következménye?

      A kultúra kommunikációs folyamatok révén keletkezik. A kommunikáció minden formája jelek termelésén és fogyasztásán alapul. (Barthes, 1978; Baudrillard, 1972.) Ilymódon nincs elválasztás a "realitás" és a szimbolikus reprezentáció között. Ma olyan kommunikációs rendszer van kiépülõben, amelyben a valóság (az emberek anyagi/szimbolikus létezése) teljesen egy virtuális imázs hatása alá kerül és az emberek már nem tudják megkülönböztetni a képernyõn megjelenõ kommunikációt a valóságtól. A képernyõn látottak maguk válnak tapasztalattá. Az emberek nem tudnak különbséget tenni a csupán kommunikáció formájában teremtett világ és a valóságos világ és ennek történései között. Ezért gyûjtöttek például egyszer a magyar TV-nézõk Izaura kiszabadítására, egy másik alkalommal Esmeralda szemmûtétjére.

 

           16. A társadalmi tér és idõ új érzékelése

 

      Az új kommunikációs rendszer radikálisan megváltoztatja tér-és idõ képzeteinket is. Az "áramlatok tere" és az "idõtlen idõ" válik az új kultúra anyagi alapjává, ahol a reális virtualitásban a kiépített hitek formálják a hitekbõl felépülõ valóságot. Gondoljunk pl. a tõzsdék mûködésére, ahol mind az igaz, mind a téves hírek, üzenetek, információk, sejtések és sejtetések stb. befolyásolhatják az árfolyamokat. A tér és az idõ társadalmi jelentése változik meg leginkább. Korunknak megfelelõen új térlogika alakul ki, amelyet az "áramlások terének" nevezhetnénk, ami a hagyományos "helyek tere" fogalommal ellentétes. A "hely" egy lokalitás, amelynek formája, funkciója és jelentése a fizikai szomszédosság/összefüggés kötelékein belül önfenntartó. Az "áramlás terében" viszont a "helyek" között információ, kommunikáció, népesség, vagy anyagi termékek stb. mozognak. Az ezekkel kapcsolatos viták ma fõleg az építészetben és a várostervezésben, de a regionális fejlesztésben is kibontakoznak. Gondoljunk bele, hogy a távközléssel, az internettel, a mobil telefonnal mennyire relativizálódik mind a tér, mind az idõ. Egy globális város már nem csupán egy hely, hanem inkább folyamat. Vagy képzeljük el az új ipari teret, ahol a gyártás, a termelés már nem feltétlenül egy földrajzi ponton megy végbe. Sõt a termelõnek sem kell azon a ponton tartózkodnia, ahol a termék, vagy a szolgáltatás készül. Az elektronikus "házban" a mindennapi élet is megváltozik. Az épületben már nem az lesz érdekes, ami a szerkezet, hanem az a térrendszer, amit a szerkezet üresen hagy, amit persze kommunikációra, munkára, pihenésre stb. használni lehet. Az épület "vallumból" és "intervallumból" áll, ahol az intervallum, azaz a belakható, élhetõ tér fontosabbá válik, mint a falak, a tetõ, a homlokzat stb. Gondoljunk arra, hogy a térrendszereket egyre inkább a föld alá építik, mint ahogy a bevásárló központok, vagy gyárak-üzemek esetében is a belsõ térhasználat a döntõ és nem az, hogy ezek kívülrõl hagyományos épületeknek látszódjanak. (pl. ablak-nélküli épületek). Lehet, hogy az új korszak a városok végét jelenti? (v.ö. szuburbanizáció.) Vizsgálatunkban nyilván figyelmet kellene fordítanunk településformáink, településszerkezeteink átalakulására is. Információs városok, telephelyek stb. jönnek létre, mintahogy a munkahely visszakerülhet (a számítógépes távmunka révén) a családi közösségekbe, a lakásba. Ez a közlekedési mintákat, szokásokat is megváltoztatja majd. Az ezredforduló urbanizációja láthatóan a "megavárosoknak", a metropolisoknak kedvez. Ezek globálisan összekapcsolódnak, fizikai és szociális értelemben viszont lokálisan elkülönülnek, ami a megavárosokat új urbánus formává avatja. Az a gondolat is megfontolandó, hogy a tér kikristályosodott idõ. A társadalomelmélet szempontjából a tér az idõt strukturáló társadalmi gyakorlat anyagi erõsítõje. Nem biztos, hogy az van távol, ami messze van. Ha jók az utak, kiváló a közlekedés, akkor az, ami a fizikai térben távolabb van, az a társadalmi térben közeli lesz és fordítva. Az áramlások tere tehát az idõmegosztó társadalmi gyakorlatok anyagi szervezete, amely éppen az áramlások révén mûködik. A központok és csomópontok (átszállóhelyek) szerepe rendkívül fontos az áramlások tere kialakításában. Ezen fogalmakat persze nem feltétlenül közvetlen fizikai jelentésükben kell értenünk. Az elektronikus hálózatban ugyancsak léteznek központok és elosztóhelyek, amelyek sajátos társadalmi, kulturális, fizikai és funkcionális ismérvekkel rendelkezõ helyeket kötnek össze. Csak ilyen szemlélettel definiálhatjuk például azt, hogy hol történik a koordináció, vagy ki koordinál valamiféle tevékenységet? Mondjuk, az a kérdés, hogy az uralkodó menedzseri elit hol és milyen térbeli szervezetben található? Hol gyakorolják a legfontosabb funkciókat?

      Az idõ ugyancsak az érték forrásává válik az új társadalmi/gazdasági struktúrában. "Az idõ pénz"- közmondás egyre inkább új értelmet nyer. Az idõzónák különbsége ma már tõzsdei nyerészkedésre is felhasználható. Aki elõbb jut egy fontos információhoz, mindenki mást leelõzhet - mondjuk - egy kereskedelmi tranzakcióban. Már a Rotschild-család is azáltal gazdagodott meg, hogy - postagalamb alkalmazásával - mindenkinél elõbb tudta meg, hogy Napoleon vesztett Waterloonál. Castells (1996) azt a hipotézist is megfogalmazza, hogy a hálószerû társadalomban az életciklussal kapcsolatos biológiai, társadalmi  ritmikusság is fokozatosan elveszíti jelentõségét. A munka és a tanulás ciklikussága a legkülönbözõbb életkorú embereknél megfigyelhetõ. 76 éves emberek (John Glenn) ûrutazásokat tehetnek. Egészen fiatal emberek üzletemberekké, politikusokká válhatnak. Asszonyok idõsebb korban szülik meg gyermekeiket. Minden korral, nemmel és tevékenységgel kapcsolatos kombináció lehetséges és társadalmilag eldöntendõ. Az idõ mind fizikai, mind szimbolikus értelmében virtualizálódik. A reális virtualitás kultúrája az elektronikusan integrált multimédia rendszerhez kötõdik. A rendkívül gyors, pillanatszerû információáramlás és kommunikáció szinte kiüresíti a "jelent", s így az idõ kezd idõtlenné válni. Az "idõtlen idõ" az áramlások teréhez tartozik, miközben a biológiai idõ és a társadalmilag meghatározott események egymásutániságával jellemezhetõ idõ a világ helyeit köti össze.

      A társadalomnak hálózatok körüli szervezõdése ki fog hatni a politika természetére is, mivel az áramlások (információ és tudás és kommunikáció formájában) hatalma elõrébb való lesz a hatalom áramlásánál. Az  új gazdaság a tõke, a menedzsment és az információ globális hálózata körül szervezõdik, s éppen hálószerûsége miatt önszervezõ, önálló, független. A tõke globális, a munka lokális. A politika egyre nehezebben tudja befolyásolni az információk-kommunikációk áramlását és cseréjét. A tõke is egyre inkább pénztõkeként áramlik a világban, ami politikai hatalommal és akarattal szinte nem befolyásolható. A kormányok, politikusok által meghozható döntések egyre kisebb térre húzódnak vissza. Még leginkább a lokális munkaerõ kiképzése, mozgása, irányítása terén van beleszólása. A termelõtõke mozgását is tudja még döntéseivel befolyásolni, hiszen kedvezõ, vagy kedvezõtlen atmoszférát teremthet a nemzetközi vállalatok mûködéséhez.

 

Irodalomjegyzék

 

Aron, Raymond (1963) Dix-huit lecons sur la societé industrielle, Paris: Idées-Gallimard.

Barthes, Roland (1978) The Crisis of the Self in the Age of Information: Computers, Dolphins, and Dreams, London: Routledge.

Baudrillard, Jean (1972) Pour une critique de l'économie politique du signe, Paris: Gallimard.

Bell, Daniel (1973) Technology, nature and society. The American Scholar. 42:385-404.

Braudel, Fernand (1967) Civilisation materiélle et capitalisme. XV-XVII siécle, Paris: Armand Colin.

Calderon, Fernando- Laserna, Roberto (1994) Paradojas de la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia, La Paz: Fundacion Milenio.

Castells, Manuel (1996) The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers Inc. Oxford.

Coriat, Benjamin (1990) L'Atelier et la robot, Paris: Christian Bourgois Editeur.

Dordick, Herbert S.-Wang, Georgette (1993) The Information Society: A Retrospectiv View, Newbury Park, CA:Sage.

Drucker, Peter F. (1988) The coming of the new organization. Harvard Business Review, 88:45-53.

Ernst, Dieter (1994) Carriers of Regionalization: The East Asian Production Networks of Japanese Electronics Firms, Berkeley, CA: University of California, BRIE Research Paper.

Farkas János et al. (1986) Az elektronizáció hatása a munkastruktúrára.OMFB. Budapest.

Farkas János (1999) Tudás és cselekvés. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999.

Freeman, Christopher (ed.)(1990) The Economics of Innovation, Aldershot, Hants.: Edward Elgar.

Imai, Kenichi (1990) The information network society, Tokyo: Tikuma Shobou.

Kendrick, John W. (1961) Productivity Trends in the United States, 1948-69, National Bureau of Economic Research, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kranzberg, M. (1985) The information age: evolution or revolution? In Bruce R. Guile (ed.), Information Technologies and Social Transformation, Washington D.C.: National Academy of Engineering.

Mansfield, Edwin (1982) Technology Transfer, Productivity and Economic Policy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Negroponte, Nicholas (1995) Being Digital, New York: Alfred A. Knopf.

Nelson, Richard (1981) Research on productivity growth and productivity differences: dead ends and new departures. Journal of Economic Literature, 19(3): 1029-64.

Reich, Robert (1991) The Work of Nations, New York: Random House,

Schumpeter, J.A. (1939) Business Cycles? A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York: McGraw-Hill. (Magyarul: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.)

Sengenberger, Werner- Campbell, Duncan (eds) (1992) Is the Single Firm Vanishing? Inter-enterprise Networks, Labour, and Labour Institutitions, Geneva: International Institute of Labour Studies.

Solow, Robert M. (1957) Technical change and the aggregate production function. Revue of Economics and Statistics, 39 (Aug,): 214-31.

Touraine, Alain (1969) La Societé post-industrielle, Paris: Denoel.

Touraine, Alain (1994) Qu' est-ce que la democratie? Paris: Fayard.

Wallerstein, Immanuel (1994) The Modern World System, New York: Academic Press. (Magyarul: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat, Budapest, 1983.)

 

 [1] Megjelent: Magyar Tudomány. 2001/3. pp. 271-282.