DT                    D é n e s   T a m á s matematikus                                         TD

email: titoktan@freemail.hu          

                                                                                        

 

Gráfbeli  pályák  és  jelsorozatok  kapcsolata

 

 

 

Abstract

Egy adott jelkészletből  (nevezzük ABC-nek)  előállított jelsorozatok tulajdonságainak vizsgálatához bemutatunk egy matematikai modellezési eszközt  (ezek a gráfbeli pályák), amellyel az úgynevezett strukturális összehasonlítások is könnyen elvégezhetők. Mint látni fogjuk  a gráf modell nem csak szemléletesen és áttekinthetően képezi le a problémákat, hanem nagyon hatékony, gyors algoritmust is szolgáltat a gyakorlati megoldáshoz. 

Az információ-dömping világában már nem csupán elméleti, hanem kulcsfontosságú gyakorlati jelentősége van a szövegeket és más jelsorozatokat tároló, kezelő, rendszerező informatikai rendszerekben (szövegszerkesztő, kulcsszó szerinti keresés, kriptológia, stb.) annak, hogy milyen hatékonysággal tudjuk leírni, összehasonlítani a jelsorozatokat. Az információs rendszereken túli érdekes alkalmazások merülnek fel a folyamat-elemzés, vagy akár a genetika területén is.

 

Jelen dolgozat ismerteti a jelsorozatok (tágabban: szekvenciális rendszerek) gráfmodelljét, majd a gráfbeli pályák egy probléma-hierarchiáját, valamint egy igen hatékony algoritmust gráfbeli pályák összehasonlítására.

 

 

1. A gráf modellről

 

Ebben a részben néhány felhasználásra kerülő gráfelméleti fogalom definícióját és a kifejtéshez szükséges alapvető tételeket fogalmazzuk meg.

Egy gráfot a csúcsai (szögpontjai) és élei halmazával definiálunk, az alábbiak szerint:

 

1.1. definíció

Legyen  P=  n  elemű halmaz  és  E[1], ekkor a  =(P,E)  rendezett párt irányított gráfnak nevezzük, ahol  P  a gráf szögpontjainak,  E  az éleinek halmaza.   A továbbiakban csak irányított gráfokról lesz szó, azaz az  E-beli elemek irányított élek, melyeket a kezdő és végpontjaiból álló rendezett párral adunk meg.

 

 Ilyen például az  1.ábrán az  =(AB)  irányított él.

 

1.2. definíció

A  =(P,E)  gráfban az  U=  E-beli élekből álló élsorozatot pályának nevezzük, ha mindegyik él végpontja megegyezik az utána következő él kezdőpontjával.

A pálya hossza a benne levő élek száma. Ezt a továbbiakban egy adott  U  pálya esetén  l(U)-val jelöljük.

Egy pályát megadhatunk a benne foglalt csúcsok (szögpontok) sorozatával is. Például a  2.ábrabeli  U=  pályát az  U=(ABDC)  formában is megadhatjuk.

 

Egyszerű pályának az olyan pályát nevezzük, amely egyetlen élt sem tartalmaz kétszer.

Elemi pályáról akkor beszélünk, ha az élekhez tartozó kezdő és végpontok között egyik sem szerepel kétszer. Az elemi pályát szokás irányított útnak is nevezni.

 

1.3. definíció

Egy gráfot összefüggőnek nevezünk, ha bármely két szögpontja között vezet út.

 

1.4. definíció

Ha egy gráfban két szögpontot több, azonos irányítású él köt össze, ezeket párhuzamos éleknek nevezzük.

 

1.5. definíció

Az olyan élt, amelynek kezdő és végpontja megegyezik hurokélnek nevezzük.

 

A továbbiakban minden általunk tárgyalt gráfban megengedett a párhuzamos és hurokélek létezése. Párhuzamos éleket tartalmazó gráfok éleinek megkülönböztetésére (bizonyos eltérő tulajdonságok jelzésére) szokás az élek úgynevezett színezését alkalmazni. Az ilyen gráfot színezett élű gráfnak nevezzük.

 

Jelöljük egy  =(P,E)  irányított gráf tetszőleges    szögpontjának kimenő fokszámát  -vel, bemenő fokszámát  -vel, és definiáljuk az alábbi   S  halmazt:

 

(1.1)                    S=

 

A gráfbeli pályák kitüntetett szerepére mutat rá az alábbi 1.1. és 1.2. gráfelméleti tétel  (lásd  [2]  52.oldal  3-4., 3-5.tétel), melyeket bizonyítás nélkül közlünk:

 

1.1. Tétel

Ha  =(P,E)  irányított, összefüggő gráf és nem minden    szögpontjára teljesül, hogy  , akkor    felbontható  k  darab irányított pályára, ahol

 

  (1.2)                   k=

 

Példaként tekintsük a  2.ábrán  bemutatott gráfot, ahol  P=  E=      S=

k=  = 4

 

A négy pálya, amelyekre a gráf felbontható:

 

 

1.2. Tétel

Ha   =(P,E)  irányított, összefüggő gráf, melyben mindegyik  p  szögpontra   ,  akkor az  E-beli élek egyetlen pályát alkotnak.  (például ilyen gráfot kapunk, ha az  1.ábra gráfjában az  (AC) élt (CA)-ra változtatjuk)

 

 

A jelsorozatok vizsgálatára tehát kézenfekvően adódik a gráf modell, hiszen ha annak az ABC-nek melyből a jelsorozatokat képezzük, megfeleltetjük a gráf  P  szögponthalmazát és a jelsorozatban az  „x betű után következik y” relációnak megfeleltetjük az  (xy) irányított élt, így a teljes jelsorozat pontosan egy gráfbeli pálya lesz. Természetesen vonatkozik ez a megfeleltetés bármely jelsorozatra, amely ugyanebből az  ABC-ből keletkezik.

 

 

2. Gráfbeli pályákkal kapcsolatos problémák

 

Gráf modellek vizsgálata során, a pályákkal kapcsolatban három fő problématípust szoktak megkülönböztetni:  az elérhetőségi, a pályák leszámlálási és keresési problémákat.

 

 

 

ELÉRHETŐSÉG

A probléma:  Létezik-e pálya egy  =(P,E)  gráf     szögpontjai között ?

 

Ez a problématípus a gráfhoz rendelt úgynevezett szomszédossági mátrix segítségével jól algoritmizálható módon oldható meg.

 

2.1. definíció

Adott   =(P,E)  párhuzamos éleket nem tartalmazó,  n  szögpontú gráfhoz rendelt    mátrixot a gráf  szomszédossági mátrixának nevezzük, ha

 

(2.1)                   

 

 

Ha az  M  mátrixot logikai mátrixként kezeljük, akkor az    (a mátrix  k-adik hatványa) mátrixban szereplő  1-esek éppen azokat a szögpont párokat jelölik ki, amelyeket  k  hosszúságú pálya köt össze.  Képezve tehát az

 

(2.2)                    M=

 

logikai mátrixot ( a logikai összeadást jelöli,  r  pedig a leghosszabb  -beli pálya hosszát), az  M-ben levő  0  elemek pontosan azokat a szögpont párokat jelölik ki, amelyek között nincs összekötő pálya.

 

 

PÁLYÁK  LESZÁMLÁLÁSA

A probléma:  Az elérhetőségi feladat megoldása csupán arra ad választ, hogy létezik-e pálya két vizsgált szögpont között.  Sokszor ennél több érdekel, mégpedig az, hogy ha létezik pálya két szögpont között, akkor hány ilyen van és ezek hogyan oszlanak meg hosszúság szerint ?

 

Ez a probléma ugyancsak visszavezethető az adott gráf szomszédossági mátrixának hatványozására. Itt azonban nem logikai, hanem a szokásos aritmetikai műveleteket használjuk.

Tekintsük egy adott  n  szögpontú  =(P,E)  gráf   M=  szomszédossági mátrixának i-edik sorát és  j-edik oszlopát és tegyük fel, hogy azok  k-adik eleme  1-es:

 

 

                                                                     j.oszlop

                               

 

Az  i.sor a    szögpontból kiinduló élekről, a  j.oszlop pedig a    szögpontba beérkező élekről ad felvilágosítást.  Tehát az    azt jelenti, hogy léteznek a  és  a  élek, azaz létezik   -ből  -be vezető  2  hosszúságú pálya.  Így világos, hogy az alábbi formula éppen a  -ből  -be  vezető  2  hosszúságú pályák számát adja:

 

(2.3)                               

 

A gondolatmenet általánosításából adódik, hogy a szomszédossági mátrix  m-edik hatványa éppen az  m  hosszúságú pályák számát adja meg.

Az  m-nél  nem hosszabb pályák számáról az    mátrix elemei tájékoztatnak, amely a következőképpen áll elő:

 

(2.4)                             

 

 

 

 

 

PÁLYÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A probléma:  Tegyük fel, hogy gráfunk  q  darab pályára bontható, azaz  q  darab különböző színnel színezett pálya egyesítéseként áll elő. Ekkor a következő vizsgálati célokat tűzzük ki:

C1. Határozzuk meg a  q  darab pálya közös (azonos) részélsorozatait, azaz a pályák

       közös szakaszait.

C2. Határozzuk meg a közös szakaszok egyes pályákon belüli hosszát és elhelyezkedését.

 

A  C1. és  C2. problémák szemléletesen a következőt jelentik:

Rajzoljuk rá egy-egy celluloid lemezre (külön-külön) gráfunk szögpontjait úgy, hogy ezek pontosan fedésbe hozhatók legyenek, ezután rajzoljuk a lemezekre a gráf egy-egy pályáját (lásd a  3. és 4.ábrát).

 

3.ábra                                                       4.ábra

 

 


8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

1

 

2

 
 

 

 

   

 

 

 

                            5.ábra

 

 

 

 

 

 

 

Ha most a két lemezt egymásra illesztjük úgy, hogy a megfelelő számozású szögpontok fedjék egymást  (lásd  5.ábra), akkor az erősebben kirajzolódó élek pontosan a két pálya közös szakaszait mutatják. Feladatunk tehát olyan hatékony algoritmus tervezése, amely a „celluloid lapok egymásra illesztését” elvégzi és megadja az így leolvasható értékes információkat a közös pályaszakaszokról.

 

3. A matematikai módszer

 

3.1.definíció

Legyen  =(P,E)  irányított gráf és   két  gráfbeli pálya. Az üres pályát (olyan pályát, amely nem tartalmaz élt) a   jellel jelöljük. 

 

 

Első lépésként definiálunk a pályák között egy    szorzás műveletet, melynek segítségével megfogalmazzuk a módszer alapját képező tételt. A  műveletet a következőképpen definiáljuk:

 

(3.1)                  

 

Valamint, ha  U  tetszőleges nem üres pálya, akkor 

 

3.1. Tétel

Legyen   =(P,E)  irányított gráf. Bármely  -beli pálya  -beli elemi pályák    szorzatára bontható.

 

Bizonyítás

Tekintsünk egy tetszőleges   -beli      pályát. Ha  U  elemi pálya, akkor a tétel állításának eleget tesz, így kész a bizonyítás.

Ha  U  nem elemi pálya, akkor a     szögpont sorozatban van legalább egy olyan szögpont, amely legalább kétszer fordul elő és nem azonos a kezdő, illetve a végponttal.

Legyen balról az első olyan szögpont, amely másodszor fordul elő 

Ekkor tehát    elemi pálya, hiszen minden  k-nál kisebb sorszámú szögpont különböző.  Hagyjuk el most  U-ból az    részpályát.  Speciális eset áll elő, ha  j=1  és  k=2, ekkor ugyanis     egy hurokél, amelyet tekinthetünk elemi részpályának.  Ezután a fennmaradó   , vagy hurokél esetén az    pályával ismételjük meg a fenti eljárást egészen addig, amíg a fennmaradó részpálya elemi lesz, vagy üres pálya.  Ez minden esetben elérhető, hiszen az  U  pálya hossza véges.

Tegyük fel, hogy  m-szer ismételjük a fenti eljárást a kívánt végfeltétel eléréséig. Ekkor felírhatjuk a következő összefüggést:

 

(3.2)                                         

 

Az eljárás biztosítja, hogy mindegyik    részpálya, valamint   elemi pálya és    végpontja megegyezik    kezdőpontjával, így  (7) szerint a  (8)  összefüggés valóban teljesül.

                                                             Q.E.D.

 

 

3.2. definíció

Egy  X=  véges halmaz önmagára történő leképezését  n-edfokú permutációnak nevezzük.

 

Az  X  halmaz két valódi részhalmaza közötti kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést részleges permutációnak nevezzük.

 

A permutációk, illetve részleges permutációk jelölésére a továbbiakban az úgynevezett leképezéses írásmódot fogjuk használni.

 

Például, ha  ,  akkor például  permutáció     (A felső sor az  ős,

                                                    részleges permutáció      az alsó a  képelemeket

                                                                                                          tartalmazza.)

3.2. Tétel

Legyen  =(P,E)  irányított gráf. Bármely -beli elemi pálya felírható  P  egy részleges permutációjaként.

 

Bizonyítás

Tekintsük az  -beli elemi pályát és legyen az őselemek, illetve képelemek halmaza rendre a következő:

 

(3.3)                

 

(3.4)               

 

Az elemi pálya definíciója szerint  X=P,  Y=P  eset csak  egyetlen esetben állna elő, ha

  és   X=Y,  azaz  U  egyetlen hurokélből áll, amit az    feltétel kizár.

Tekintsük tehát a következő      leképezést:

 

(3.5)               

 

Könnyű belátni, hogy a  (3.5)  szerinti     leképezés kölcsönösen egyértelmű.

(3.3), (3.4), (3.5)  pontosan eleget tesz a  8.definíció feltételeinek, azaz     a   P  halmaz egy részleges permutációja, melynek leképezéses alakját  (3.6)  mutatja. (Az  U  pálya leképezéses alakját  L(U)-val jelöljük.)

 

(3.6)                                           L(U)=   

 

                                                                                           Q.E.D.

 

3.3. definíció

Két leképezés szorzatán ezek egymás utáni végrehajtását értjük.

 

 

A  3.1. és 3.2. tétel  alapján kimondhatjuk, hogy egy  =(P,E)  irányított gráfban bármely  U  pálya felírható  P-beli részleges permutációk szorzataként.  Azaz  (3.2)  alapján:

 

(3.7)                 

 

Mivel a leképezéses alakban az oszlopok  (ős-kép  párok)  sorrendje felcserélhető, így megtehetjük, hogy minden pálya leképezéses alakját az ősöknek valamilyen rögzített  (például növekvő indexű)  sorrendje szerint írunk fel. Ez a lehetőség kínálja a pályák összehasonlításának egy algoritmusát, melyet a következőkben ismertetünk.

 

 

 

4. Az algoritmus

 

Az előzőkben leírtak alapján minden   =(P,E)  irányított gráfbeli  U  pályához egy  =n  oszlopból álló      mátrix rendelhető az alábbi definíció szerint:

 

4.1. definíció

Tegyük fel, hogy  L(U)   a (3.7) alakú felbontásban  k  részleges permutációt tartalmaz, akkor sorainak száma  k.  Jelöljük  a mátrix  i-edik sorának  j-edik elemét   -vel, ekkor

 

 (4.1)                                         A    jelölés azt jelenti,

                                                                                               hogy a   őselem képe 

 

Például, ha   , akkor

 

    tehát  k=3  és    a következő: 

 

 

Két tetszőleges  gráfbeli pálya közös szakaszait kezdőpont szerint csoportosítjuk (ez a mátrix alapján kézenfekvően adódik).  Algoritmusunk leírásához jelöljük a két összehasonlítandó pályát   U  és  U’-vel, a hozzájuk rendelt leképezés mátrixokat rendre  és  -vel.  A két pálya    szögpontból kiinduló közös szakaszait az alábbi algoritmussal határozzuk meg:

 

  1. START

  2. i=0

  3. i=i+1,  j=0

  4. Ha    akkor menj  24.-re         Magyarázat:  i: az   mátrix sorindexe

                                                                                j: az   mátrix sorindexe

                                                                                k:  a  10.definició szerinti érték

  5. t=1

  6. Ha    akkor menj  3.-ra

  7. j=j+1

  8. Ha     akkor menj  3.-ra

  9. Ha     akkor  menj  7.-re

10. s=i,  z=j

11. t=  a két pálya közös szakaszának új eleme)

12. Ha    akkor menj  16.-ra

13. Ha    akkor menj  20.-ra

14. Ha    akkor menj  5.-re

15. Menj  11.-re

16. s=s+1

17. Ha     akkor menj  5.-re

18. Ha     akkor menj  5.-re

19. Menj  13.-ra

20. z=z+1

21. Ha    akkor menj  5.-re

22. Ha     akkor menj  5.-re

23. Menj  14.-re

24. END

 

Az algoritmus bármely    szögpontból kiinduló közös szakaszok meghatározására hasonlóan működik, csupán az  5.lépésben  t=r  áll.

 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ez az algoritmus a két pálya összes közös szakaszát előállítja és az algoritmus könnyen párhuzamosítható egy megfelelő méretű mátrix memória tárolóval.

 

Sokkal egyszerűbb a feladat, ha a teljes  U’  pályát keressük az  U  pályában. Ekkor ugyanis  U’  első eleme a vizsgálandó kezdőpont és pontosan l(U’) lépésben a kérdés eldönthető. Lássunk egy szöveges illusztrációt:

 

 

U=(versirodalom)                                      a    d    e    i     l    m    o     r    s    v

   

 

                                                                  a    d   e    i     l    m   o    r    s    v

U’=(dal)              

 

                                                                       a   d    e    i     l    m   o    r    s    v

U’’=(iroda)    

 

A „d”  illetve  „i”  oszlopból indulva  U’-t két lépésben,  U’’-t  négy lépésben megtalálja az algoritmus.

 

 

5. MEGJEGYZÉSEK AZ ALGORITMUSRÓL

 

Tegyük fel, hogy az  összehasonlítandó  U  és  U’ pályák leképezéses alakja ( L(U), L(U’) )   darab részleges permutáció szorzataként áll elő, valamint a    szögpontból kiinduló közös szakaszaik átlagos hossza  l.  Ekkor az algoritmus átlagosan

 

(5.1)                          N(U,U’)=

 

számú elem összehasonlítást végez az összes közös szakasz megtalálásához.

Ugyanezen feltételek mellett például shifteléses eljárás esetén az összehasonlítások száma  N’(U,U’)=  a közös szakaszok hosszától függetlenül.  Mivel      (fenti illusztrációnkban például   ), így majdnem mindig teljesül, hogy   .

Érdekes annak a speciális esetnek a vizsgálata, amikor  az  egész  U’  mintát keressük az  U  jelsorozatban.  Napjaink informatikai rendszereiben ez kulcsfontosságú és rendkívül gyakori feladat (pl.: kulcs alapján történő keresés, szövegkiemelés, helyesírás ellenőrzés).

Ebben az esetben ugyanis algoritmusunk szempontjából lényegtelen    értéke, hiszen az összehasonlításokat csupán az U’ első eleme által meghatározott mátrix oszloptól kezdve  l(U’)  lépésben végezzük el és az összehasonlítások során biztosan eldönthető, hogy  U’  része-e  U-nak.

Ugyanez a feladat az ismert  Knuth-Morris-Pratt algoritmussal kb. 2(l(U)+l(U’)-2) összehasonlítást igényel  (lásd  [5]).

 

 

IRODALOM

 

 

[1]   C. Berge:  Graphs and Hypergraphs

                         North-Holland Publishing Company, 1973.

 

[2]   Busacker, R.G.-Saaty, T.L.:  Véges gráfok és hálózatok

                                                       Műszaki Könyvkiadó, Budapest,  1969.

 

[3]   Dénes, T.:  Signal series as sequential systems

                          III. Hungarian Computer Science Conference, Budapest  1981.

 

[4]   Farrar, J.C.-Nievergelt, J.-Reingold, E.M.:  Matematikai problémák megoldásainak

                                                                             számítógépes módszerei

                                                                              Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977.

 

[5]   M.Crochemore, W.Rytter:  Text algorithms

                                                   Oxford University Press, 1994.

 

 

 

 

 

 [1] A x  jelölés a halmazok Descartes szorzatát jelöli. Ez egy olyan halmaz, amely tartalmazza a x jel két oldalán szereplő halmazok elemeiből képezhető összes elempárokat.