D é n e s T a m á s matematikus  

e-mail: tdenest@freemail.hu

                                                                                                             

 

Latin négyzetek alkalmazásai a titkosításban

 

Girolamo Cardano (1501-1576) korszakos és mai napig ható módszercsaládja, amely a sztegonográfia[1] új ágát indította útjára, a róla elnevezett Cardano-rács. A rács szó barátságtalan hangulatát feloldhatja, hogy tulajdonképpen itt egy betűmátrixra helyezhető sablonról van szó. A pontosabb megértéshez idézzük fel magának Cardanonak a szavait:

"Végy két azonos méretű pergamen lapot és azonos vonalak mentén készíts kivágásokat[2] különböző helyeken. Ezek a kivágások legyenek kicsik, de mégis legalább akkorák, mint az ABC nagybetűi.  Az összes kivágásokba összesen  120 betűt lehessen elhelyezni. Az egyik pergamen lapot majd a levelező társadnak adod. Amikor alkalom adódik, először írd az üzenetedet olyan tömören, ahogy csak lehetséges, így az üzenet kevesebb betűt is tartalmazhat, mint amennyi a kivágott ablakokban elhelyezhető. Amikor beírtad az üzeneted az egyik pergamen lapra, tedd ugyanezt a másikkal is. Ezután töltsd ki az első lapon az üresen maradt helyet úgy, hogy teljes mondatokra egészítsék ki a már ráirt szöveget. Ez a kitöltés úgy történjen, hogy a teljes szöveg stílusa és tartalma összefüggő és egységes legyen. Amikor a levelező társad megkapja a te üzenetedet, ráhelyezi a megfelelő kivágásokkal ellátott pergament és így elolvashatja az üzenetet."

 

A rejtjelző rács figyelemreméltó "divattá" vált évszázadokon keresztül a kriptográfiában. A Cardano-rács történetét és alkalmazását a titkosításban e folyóirat hasábjain már részletesen tárgyaltam (lásd [6]), ezért jelen dolgozatomban a permutációs mátrixokkal és latin négyzetekkel való kapcsolatát mutatom be, amely egyúttal rávilágít eme 450 éves találmány XXI. századi rendkívüli lehetőségeire. A digitális technika új perspektívákat nyit a sztegonográfiának és ezen belül a rejtjelző rácsoknak is.

 

 

Latin négyzetek és permutációs mátrixok kapcsolata

 

Egy  P(n)  nxn-es,  (0,1)-es mátrixot permutációs mátrixnak nevezünk, ha a mátrix pontosan  n  darab  1-t tartalmaz úgy, hogy minden sorban és oszlopban pontosan egy darab 1 lehet, a többi elem nulla.

 

Érdekes és a rejtjelző-rácsok szempontjából fontos eredmény az alábbi:

 

Egy  L(n)   nxn-es latin négyzet kölcsönösen-egyértelműen felbontható  n  darab permutációs mátrix összegére (lásd [2], [3]), azaz 

 

(1)                                     L(n)=

 

ahol  az -adik permutációs mátrix, azaz  a mátrixban  1 szerepel mindenhol, ahol L(n)-ben  k  van, a mátrix többi eleme  nulla. (A "+" összeadás művelet a mátrixok összeadását, míg a "" szorzás a mátrixok skalár szorzását jelöli.)

 

Ezen megfeleltetések következménye, hogy az így adódó permutációs mátrixok jól felhasználhatók rejtjelző rácsként. A következő szemléltető példában a (2)-beli L(4) latin négyzet P1, P2, P3, P4 permutációs mátrixokra való egyértelmű felbontása látható:

 

(2)                                           

 

(3)                         

 

 

A rejtjelző rács tulajdonképpen egy betűkeverési rejtjelző eszköz, amely az úgynevezett nyílt szöveg betűit egy betűmátrixba képezi le. Mindegyik  permutációs mátrix egy rejtjelző rácsként fogható fel, ahol az  1-esek helyén  "ablakok" vannak.

Példaként legyen a nyílt szöveg a "SZIA" és használjuk a   permutációs mátrixot rejtjelző rácsként. Ekkor egy tetszőleges B  4x4-es betűmátrixban hagyjuk üresen azokat a cellákat, ahol  -ben  1-es van (ezek a rejtő "ablakok").

 


(4)                                                   B=   

 

 

Majd az "ablakokba" balról-jobbra, fentről-lefelé írjuk be a nyílt szöveget, így kapjuk a -nek megfelelő ráccsal rejtjelzett    betűmátrixot.

 

(5)                                                   

 

 

Így a permutációs mátrixok (mint rácsok) egymás utáni betűmátrixra helyezésével tudjuk a kívánt szöveget a betűmátrixba írni és a fordított eljárással kiolvasni. Mivel a latin négyzetekre vonatkozó fenti egyértelmű felbontási tétel miatt az így készített rácsok ablakai pontosan lefedik a betűmátrix    mezőjét, ezzel a módszerrel elértük, hogy a teljes betűmátrixot kitölthetjük rejtett szöveggel. További előny, hogy a latin négyzet felbontásának egyértelműsége nem sérül, ha a felbontást adó permutációs mátrixok (rácsok) sorrendjét megváltoztatjuk. Így a felbontások számának  n!-szorosa a lehetséges rácsfelhasználások száma.

A rejtjelzésben a kulcstér mérete is fontos tényező, ezért igen érdekesek a latin négyzetek számára vonatkozó eredmények. Az L(n)  nxn-es latin négyzetek permutációs mátrixokra való felbontásainak száma megegyezik az összes nxn-es latin négyzetek számával. A latin négyzetek számára pontos formula egyelőre nem létezik, azt azonban  tudjuk, hogy ha  -nel jelöljük az úgynevezett redukált  nxn-es latin négyzetek számát (redukált latin négyzet, melynek első sora és oszlopa az 1,2,...,n természetes számokat alapsorrendben tartalmazza), akkor  , míg az összes nxn-es latin négyzetek számára fennáll az =n!(n-1)! összefüggés. A redukált latin négyzetek számának pontos értékét eddig csupán  n=10-ig sikerült számítógépes segítséggel meghatározni, hogy mekkora számokról van szó, annak illusztrálására álljon itt  = 377.597.570.964.258.816  (lásd  [1] ). Ez a szám kb. 38 milliószorosa a Földön ma élő emberiség létszámának. A rejtjelzésben javasolható rácsméretek az   értékek!

 

A következőkben megmutatjuk, hogy a permutációs mátrixok (és bizonyos feltételek mellett a latin négyzetek is) megsorszámozhatók, azaz az  nxn-es permutációs mátrixok és az  1, 2, ..., n!  természetes számok között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. Az 1., 2., 3. tételek bizonyítása megtalálható [4] és [5]-ben.

 

 

1.Tétel

Bármely    nxn-es permutációs mátrixhoz kölcsönösen egyértelműen hozzárendelhető egy    n-edfokú permutáció.

 

Az 1.tétel illusztrálásához lássuk el a (3)-beli P1 permutációs mátrixot perem elemekkel. Ekkor a  (6) mátrixot kapjuk.

 

(6)

 

 

1

2

3

4

1

1

0

0

0

2

0

0

0

1

3

0

1

0

0

4

0

0

1

0


 

A   permutációs mátrixhoz rendeljük a p1 permutációt a következőképpen:

-         A  P1 mátrix első sorában található  1-hez tartozó vízszintes és függőleges perem elemeket írjuk egymás alá, ez lesz a  p1 permutáció első oszlopa.

-         Tegyük ugyanezt a  P1 mátrix második, harmadik, negyedik sorával, így kapjuk a  p1 permutáció megfelelő oszlopait, azaz, ha  P(i,j)=1, akkor p1 megfelelő oszlopa   (lásd a (7) levezetést)

(7)                                 

 

 

 
Permutációk és a "faktoriális alapú" számrendszer

 

Ahhoz, hogy a permutációs mátrixokhoz sorszámot rendeljünk, az  1.tétel alapján elegendő a permutációk megsorszámozása. Erre ad módot a következő  2. és 3. tétel.

 

2.Tétel  ("faktoriális alapú" számrendszer)

Legyenek  m  és    természetes számok, melyekre teljesül, hogy

 

(8)                      

 

(9)                             (i=1, 2, 3, ..., n)

 

(10)                              

Ekkor bármely  (8)-nak megfelelő  m-hez pontosan egy    sorozat létezik, amely eleget tesz a  (9), (10)  összefüggéseknek.

 

Amint azt láttuk, az összes n-ed rendű latin négyzet előállítása teljesen megoldatlan probléma, hiszen akkor egyúttal megoldódna a leszámlálásuk is, de   esetén még az összes latin négyzetek pontos számát sem ismerjük. Így a latin négyzetek alkalmazása szempontjából különleges jelentősége van, ha bizonyos típusú latin négyzet osztályok előállítására tudunk algoritmust adni, főleg ha ez egyszerre a természetes számokhoz való egyértelmű hozzárendelést is jelent. Ekkor ugyanis a rejtjelzésben jelentőséggel bíró véletlenszám generátorok felhasználására is mód nyílik, másrészt jelentős tárolási és továbbítási előnye van. A következőkben olyan latin négyzet osztályt állítunk elő, amelynek soraiban lévő permutációk elemi transzpozíciókkal származtathatók egymásból. Az algoritmus részletes leírása [4], [5]-ben megtalálható.

Az eljárás elemi transzpozíciók segítségével állítja elő a permutációkat. Legyen a kiindulási permutáció[3] :

 

(11)                      

 

Ekkor a rekurziós formula a következő:

 

(12)                 

 

  meghatározásához soroljuk a természetes számokat az    osztályokba úgy, hogy

 

(13)              és     

 

(14)         

 

A      transzpozíció szorzatot a továbbiakban    transzformációnak nevezzük.

A     jelölés elemi transzpozíciót jelöl, azaz  , így  (14)  a következőképpen írható:

 

(15)           

 

Az eljárás tehát a következő transzformáció szorzatot állítja elő:

 

(16)          (k=1, 2, ..., n!-1)

 

Osztályozzuk a  transzformációkat az indexük szerint, vagyis    és    akkor és csak akkor tartozik egy osztályba, ha  r  és  s  a  (13)  definíció szerint egy osztályba tartozik.  Ekkor könnyen belátható, hogy az egy osztályba tartozó transzformációk egyenlők, hiszen  r  és  s  egyértelműen határozzák meg a  (15)  definíció   k  osztályindexét.

A (13)-(16)  osztályozási definíciók és a transzformációk egyenlősége miatt igaz a következő:

 

(17)                               

 

Helyettesítsük be (16)-ba a (17)  egyenlőségrendszerben kapottakat:

 

(18)                                  

 

Mivel a      transzformáció szorzat nem más, mint az összes  (n-1)-ed fokú permutációk előállításához szükséges transzformációk szorzata, vezessük be a következő egyszerűbb jelölést:

 

(19)              

 

Ahol tehát    az összes  r-ed fokú permutáció előállításához szükséges transzformációk szorzatát jelöli.  Ekkor  (18)  így írható:

 

(20)                                              

 

 

Latin négyzetek megszámozása

 

3. Tétel

A  (20)  formula  n!  különböző permutációt állít elő.

 

 

Következmények:

 

K3.1.

A  3.tétel következményeként adódik, hogy a  (17)  egyenlőségrendszer minden sorának első eleme különböző permutációt  állit elő. Az egy sorban levő transzformációk a  teljes n-edfokú ciklus () különböző hatványaival szorozzák a sor első (kezdő) permutációját, így ezek is különbözőek és teljes ciklust alkotnak. Ebből következik, hogy  (17)  minden sora  n  darab olyan permutációt generál, amelyek egy latin négyzetet alkotnak.

 

K3.2.

Másrészről (17)  minden sora különböző latin négyzetet állít elő, így a fenti rekurzív eljárással  (n-1)!  latin négyzet könnyen előállítható.

 

K3.3.

A  K3.1. következményből adódik, hogy az így generált latin négyzetek reprezentálhatók a megfelelő sor kezdőpermutációjával. Azaz a kezdőpermutációhoz rendelt sorszámmal azonosíthatók.  A fentiekben bevezetett jelölésekkel az alábbi sorszámozott latin négyzeteket kapjuk:

 

(21)                                       

 

 

Példa:   n=4,  m=3   (lásd  az 1.táblát)

 

(22)                                      

 

Az  (1)  felbontásnak megfelelően permutációs mátrixok összegeként felírva:

 

(23)                   

                

Példa:   n=4,  m=3   (lásd  az 1.táblát)

 

 

                                    

(24)

                                 

 

 

 

(25)                                    

 

 

 
Latin négyzet alapú rejtjelzés

 

Használjuk a példa permutációs mátrixait rejtjelző-rácsként. Legyen a nyílt szöveg "AMI TITOK AZ TITOK!" és legyen a rácsok sorrendje a fenti (3, 9, 15, 21), ekkor a rejtett betűmátrix a következő:

 

(26)         

 

 

 

Mint azt megjegyeztük, ugyanezzel a négy ráccsal  4!=24-féleképpen állíthatjuk elő a rejtett betűmátrixot.  Példaként bemutatjuk a  15, 3, 21, 9  sorrendhez tartozó betűmátrixot is:

 

(27)        

      

 

 

A fenti rekurziós algoritmus az összes  n-edfokú permutációknak egy egymásbaskatulyázott blokkos elrendezését adja (lásd  1.tábla), amelyre teljesülnek az alábbi állítások:

 

 

A1.  Minden blokk utolsó oszlopában azonos elemek vannak.

A2.  Azonos fokszámú, de különböző blokkok utolsó oszlopai különbözők.

A3.  Az  A1., A2. tulajdonságokból következik, hogy egy tetszőleges       n-edfokú permutáció minden eleme egyértelműen meghatároz egy blokkot, mégpedig az    elem egy  (i-1)-edfokú blokkot, amelyhez  hozzárendelhetjük a  (9)  szerinti    értéket. Az így nyert    (i=1,2,...,n)  sorozat  (10)  szerint egyértelműen rendeli a permutációhoz az  m  természetes számot. 

 

1.táblázat

 

1.

1

2

3

4

2.

2

1

3

4

3.

2

3

1

4

4.

3

2

1

4

5.

3

1

2

4

6.

1

3

2

4

7.

3

1

4

2

8.

1

3

4

2

9.

1

4

3

2

10.

4

1

3

2

11.

4

3

1

2

12.

3

4

1

2

13.

4

3

2

1

14.

3

4

2

1

15.

3

2

4

1

16.

2

3

4

1

17.

2

4

3

1

18.

4

2

3

1

19.

2

4

1

3

20.

4

2

1

3

21.

4

1

2

3

22.

1

4

2

3

23.

1

2

4

3

24.

2

1

4

3

Ha a perrmutációs mátrixokat rejtjelző-rácsként alkalmazzuk, akkor a   mátrix, illetve az ehhez tartozó    permutáció helyett elegendő az  i  szám tárolása az azonosításhoz.

Egy  n-ed fokú permutáció tárolásához (csak a képelemeket tároljuk!)  c(n) számú karakterre van szükség, ahol

 

(28)                                 

 

Az  n!  szám számjegyeinek száma  (jelöljük  j(n)-nel):

 

(29)                                 

 

Ekkor bár fennáll, hogy

(30)                             

amelyre

(31)                             

 

mégis a gyakorlatban ez a megfeleltetés jól használható, mivel az általában használatos     értékekre a  2.táblázat értékei adódnak, ami azt mutatja, hogy a gyakorlatban  25-50% helymegtakarítást érhetünk el.

 

 

 

 

 

 

 

                   

2.táblázat

 

                             n                         j(n)                       c(n)                     

 


                          10                            7                         20                         .35

                        100                        158                       300                         .526

                        200                        375                       600                         .625

                        300                        614                       900                         .682

                        400                        869                     1200                         .724

                        500                      1134                     1500                         .756

 

 

 

 
 

Latin négyzet alapú digitális aláírás

 

Az elektronikus pénz átutalás (EFT=Electronic Fund Transfer) és általában az elektronikus posta elterjedése felvetette a hagyományos aláírás helyettesítését digitálisan előállított (kódolt) elektronikus aláírással. A számítógépes terminálok használóinak, vagy az adatbankokhoz való hozzáférés jogosságának ellenőrzésénél hasonló problémákat kell megoldani, mint a hagyományos levél, illetve más papír alapú dokumentumok hitelesítésénél, ahol ezt a célt szolgálta a kézi aláírás. Nyilvánvaló, hogy egy digitális, teljesen elektronizált rendszerben a kézi hitelesítést is helyettesíteni kell, erre való a digitális aláírás, amely azonban olyan kódolási módszereket használ, amelyek nem csupán a dokumentum aláíróját, hanem a dokumentum tartalmát is hitelesítik.

Sok módszer ismeretes a digitális aláírás megvalósítására. Most egy olyan eljárást mutatok be, amely latin négyzeteken alapul és közvetlenül alkalmas  párhuzamos működésű számítógépen való implementálásra, ami rendkívüli módon megnöveli a működési sebességet.

 

Legyen adott egy U=a1, a2,…, an üzenet ahol az üzenet betűi (ai ) egy q elemű ábécéből valók. Az üzenet hitelesítését (digitális aláírását) az üzenettel azonos ábécé-ből vett s darab (A=b1, b2,…, bs) betűvel kívánjuk elvégezni. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy n osztható s-sel, vagyis n=s·t. Válasszuk szét az üzenetet s darab részüzenetre (a szétválasztás egy kulcs szerint fog történni, ami esetünkben egy latin négyzet).

Minden részüzenet t darab betűből fog állni és minden egyes részüzenet az elektronikus aláírás egy betűjét határozza meg.

Az eljárást egy példán fogom szemléltetni, amely a könnyebb áttekinthetőség érdekében kis n és q értékekre vonatkozik. Legyen az üzenet U=1032203101231003 (vagyis n=16, q=4, s=4). A kulcs amely szerint az üzenetet részüzenetekre bontjuk egy s-ed rendű (jelen esetben 4-ed rendű) latin négyzet:

 

0

2

3

1

2

1

0

3

1

3

2

0

3

0

1

2

 

(32)

 

 

 

 

A (33) mátrix egy segédtáblázat, amelynek felhasználása a következőkben kerül ismertetésre.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

(33)                                                                 

 

 

 

 

Az U üzenet U1, U2, U3, …, Us részüzenetekre való bontásának lépései a következők:

Válasszuk ki a (32) latin négyzetben szereplő azonos elemek sorszámát a (33)  mátrix szerint úgy, hogy  pl. a 0 elemekhez tartozó sorszámok a (33) mátrix ráhelyezésével a következőknek adódnak: 1, 7, 12, 14. Ugyanezt az eljárást alkalmazva a (32) latin négyzet 1-es, 2-es és 3-as elemeire is, a sorszámokat négy osztályba osztjuk: (1, 7, 12, 14), (4, 6, 9, 15), (2, 5, 11, 16), (3, 7, 9, 13).

Ezután a sorszámokat (megtartva az osztályozást) helyettesítjük az U üzenetnek az illető sorszám szerinti helyén álló elemével. Így a következő kevert részüzeneteket kapjuk: U1= (1, 3, 3, 0), U2= (2, 0, 0, 0), U3= (0, 2, 2, 3), U4= (3, 1, 1, 1). Most lássuk el a (32) latin négyzetet perem elemekkel:

 

 

 

0

1

2

3

0

0

2

3

1

1

2

1

0

3

2

1

3

2

0

3

3

0

1

2

 

 

(34)

 

 

 

 

 

Így tulajdonképpen a (0,1,2,3) halmazon definiáltunk egy * műveletet, amelynek művelettáblája a (34) latin négyzet. A (34) művelettáblát pontosan úgy használjuk, mint a jól ismert szorzótáblát, például azt kapjuk, hogy 0*1=2, 1*2=0, stb.

A nem matematikus olvasó számára talán szokatlan, hogy a * művelet nem asszociatív, vagyis a*(b*c) ¹ (a*b)*c, azaz például 2*(3*1)=2*0=1, de (2*3)*1=0*1=2, vagyis 2*(3*1) ¹ (2*3)*1. Ennek a tulajdonságnak nagy jelentősége van a következőkben bemutatott kódolási eljárásnál.

A példánkban szereplő U üzenet digitális aláírásához az egyes U1, U2, U3, U4 részüzenetek szorzatát kell előállítani a (34) művelettábla alapján:

 

 

                                                 b1 = ((1*3)*3)*0 = (3*3)*0=2*0= 1

(35)                                           b2 = ((2*0)*0)*0 = (1*0)*0=2*0= 1

                                                 b3 = ((0*2)*2)*3 = (3*2)*3=1*3= 3

                                                 b4 = ((3*1)*2)*1 = (0*1)*1=2*1= 3

 

vagyis az U üzenethez tartozó hitelesítő aláírás: A=(b1b2b3b4)= 1133

 

A fenti eljárás teljesen egyértelmű eredményre vezet, hiszen az U üzenet felbontása részüzenetekre a latin négyzet elemeinek diszjunkt osztályozásán alapul, ez viszont a fentiekben ismertetett permutációs mátrixokra való felbontási tétel miatt kölcsönösen egyértelmű. A latin négyzeteken alapuló művelettáblák nem asszociatív algebrai struktúrát (úgynevezett kvázicsoportot) reprezentálnak, aminek nagy jelentősége van az illetéktelen hamisítás elleni védekezésnél, mivel két karakter egyszerű felcserélését is kimutatja. Ezzel a képességgel a paritás ellenőrzésen alapuló módszerek, vagy a numerikus eljárások nem rendelkeznek. 

 

Záró megjegyzésként szeretném felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy a rejtjelzés, hitelesítés, digitális aláírás numerikus módszereinek biztonsága (feltörhetősége) alapvetően függ a pillanatnyi számítástechnikai eszközök kapacitásától. Azaz a feltörhetetlenség mellett szóló érvek, a több ezer éves számolási igény a rejtett kulcsok megfejtéséhez, a gyors hardver fejlődéssel bizonytalanná válnak.

Bízom benne, hogy a latin négyzetek titkosítási alkalmazásainak e vázlatos ismertetéséből egyértelműen kitűnik, hogy a latin négyzeteken alapuló strukturális módszerrel aláírt és rejtjelzett elektronikus dokumentumok esetén nem kell tartani a számítógépek sebesség és kapacitás növekedésétől!

           

 

Hivatkozások jegyzéke

 

[1]  J.Dénes, A.D.Keedwell:  Latin squares and their applications

                                              Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

 

[2]  J.Dénes, A.D.Keedwell:  Latin squares and  1-factorizations of complete graphs I.

                                              Ars Combinatorica, 25A (1988), pp. 109-126.

 

[3]  J.Dénes, A.D.Keedwell:  Latin squares and  1-factorizations of complete graphs II.

                                              Utilitas Math., 34 (1988), pp. 73-83.

 

 

[4]  Dénes Tamás:  Algoritmusok az összes  n-edfokú permutáció előállítására  I.

                               Információ Elektronika, 1975.1.

 

[5]  Dénes Tamás:  Algoritmusok az összes  n-edfokú permutáció előállítására  II.

                               Információ Elektronika, 1975.2.

 

[6]  Dénes Tamás:   A Rejtjelző Rácsok Születése     

                                    Híradástechnika, 2001/10.  57-63               

 

[7]  Dénes Tamás:  SZTEGONOGRÁFIA - rejtett információk rejtjelzés nélkül

                                  Híradástechnika, 2001/8.  15-21                                  

 

 

 [1] A sztegonográfia a titkosítás egyik ága, amely az információ környezetébe való elrejtésével foglalkozik (részletesen lásd [7]-ben).

[2] Kis ablakokat (a szerző megjegyzése)

[3] A  kezdőpermutáció megválasztása tetszőleges lehet.