Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Utolsó frissítés: 2022-06-22 18:52

Bolyai János
valódi arca


Az 1990-es évek óta
ismertté vált kutatások eredményeképpen,
külsõ és belsõ értelemben is

egészen új, valódi
Bolyai képre lelhetünk!

--------------------------------------

A cikk magyarul, angolul
Az elsõ nemzetközi publikáció, amelyik több mint 50 év után az egész világon, a hamis Bolyai János "ál arc" helyett, bemutatja BOLYAI JÁNOS VALÓDI ARCÁT !

--------------------------------------

Bolyai János valódi arca

a The History of Mathematics:
A Source-Based Approach, Volume 2
kötetben

June Barrow-Green, Jeremy Gray, and Robin Wilson
American Mathematical Society, USA, 2022.

 

--------------------------------------


--------------------------------------

Bolyai János valódi arca megjelent Japánban:

Shoshichi Kobayashi
Mathematicians Who Lost Their Faces (japánul), 2013.

Bolyai rész a könyv
Prof. Hisashi Kobayashi

által készített
Válogatott fejezeteibõl
(angolul)

 

Válogatott fejezetek
a könyvbõl

(angolul)

készítette: Prof. Hisashi Kobayashi

 

--------------------------------------

-Hogy nézett ki Bolyai János? Kép Más
2011.04.16. 15.szám
Hogy nézett ki Bolyai János?
--------------------------------------


KIÁLTVÁNY !
Több évtizedes szellemi szunnyadás után,
fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy Bolyai János "ál arccal"
került be az egész világon az emberek,
így a jövendõ generációk ifjúságának tudatába is.
Ez a meghökkentõ állítás egyszerre vonatkozik a Bolyai Jánost ábrázoló arcképre,
de a munkásságával kapcsolatos
ismeretekre is!
Nehezen túlbecsülhetõ ez a mérhetetlen baklövés, ha figyelembe vesszük,
hogy Bolyai János a magyar tudomány azon rendkívüli alakja, akit egységesen
az egész világon,
nem csak a matematika, hanem
az egész
MAGYAR TUDOMÁNY KIMAGASLÓ MEGTESTESÍTÕJEKÉNT
tartanak számon.

. . .
Lesújtó

az internetes honlapokon található
Bolyai János képekre vonatkozó
azon elemzésem eredménye,
mely szerint ezen honlapok
szinte mindegyikén
a NEM Bolyai Jánost
Ez a grafika számtalan könyvben, internetes honlapon, oktatási intézmények dokumentumain, stb.  jelent meg!
ábrázoló arckép látható!

Különösen súlyos ez a tény, ha tudjuk,
hogy e honlapok jelentõs részét oktatási intézmények tartják fenn, vagyis a jövõ generációi ezt a hamis képet viszik tovább!

A jelen weboldal létrehozása
kezdeti lépés egy
Bolyai János valódi arca program
megindításához,
melynek célja a Bolyai "ál arcot"
az egész világon lecserélni a valódira!
Szeretném a legújabb Bolyai kutatások (képével, életével és munkásságával kapcsolatosak) eredményeit honlapomon, illetve nyomtatott formában is,
minél szélesebb nyilvánosság számára
közzé tenni.
Ehhez persze szükséges mindazon Bolyai kutatók és lelkes érdeklõdõk támogatása,
akik ezt az ügyet szívükön viselik.

Budapest, 2002. T.D.T.
titoktan@freemail.hu

 

"Õ volt az elsõ olyan magyar matematikus,
aki -Eötvös Loránd szavaival - világraszólót alkotott.
Nagy tudósunkról sajnos nem maradt fenn hiteles kép,
így az utókor nem ismerhette meg arcvonásait.
Csak 48 éves korában készült útlevele alapján tudjuk,
hogy középtermetû, kékszemû, hosszúkás arcú volt."

(Kiss Elemér)

 

 

 

 

Bolyai János egyetlen hátramaradt hiteles ábrázolása
A jobb egérgombra kattintva, LETÖLTHETÕ NAGY méretben (1 MB)  Bolyai János VALÓDI ARCA !

1802. december 15. (Kolozsvár) – 1860. január 27. (Marosvásárhely)

A további képekre és az aláhúzott szövegrészekre kattintva, újabb egyedi képek, illetve álló és mozgó kép animációk láthatók!

"Ismertek korabeli leírások, miként nézett ki Bolyai János. Tudjuk, sötétbarna szakállat viselt, ilyen volt haja színe, szeme pedig sötétkék. Figyelemre méltó Koncz Józsefnek, a marosvásárhelyi kollégium történetírójának a kijelentése: Bolyai János nagyon hasonlított Klapka György honvéd tábornokunkhoz. A másik fontos tény: fia, Bolyai Dénes azt állította, hogy nagy a hasonlatosság közte és édesapja között. Utánanéztem, s valóban, Klapka György valamennyi fellelhetõ képe szakállas férfit ábrázol. Bolyai Dénesé szintúgy. A két arc azonos vonásai szembetûnõek. Bolyai Dénes (1837-1913) - Bolyai János fia . (Máté Sz. és Oláh-Gál R. számítógépes animációja)Klapka György (1820-1892)  (Máté Sz. és Oláh-Gál R. számítógépes animációja)Mindez az említett állítások helyességét valószínûsíti. Ismert tények ezek, én azonban kissé továbbvittem a gondolatmenetet. A marosvásárhelyi Kultúrpalota homlokzatát a Tükörterem ablakai felett hat egymást követõ, mûvészi kivitelezésû dombormû díszíti.
A hat dombormû Sidló Ferenc (1882-1953) szobrászmûvész alkotása, amelyek Marosvásárhely egykori szellemi nagyságait ábrázolják. (T.D.T.)

A marosvásárhelyi Kultúrpalota homlokzata

A dombormûvek alatt elmosódott, alig olvasható feliratok, balról az elsõ Dósa Elek, majd Teleki Sámuel, Bolyai Farkas, Bolyai János, Mentovich Ferenc és Pentelei István következik a sorban. Bolyai János kivételével mindegyi-kükrõl van hiteles képünk. Ezeket egyenként öszszehasonlítottam a Kultúrpalota dombormûveivel. Az arcvonások tökéletes megegyezését tapasztaltam. Ismét elõvettem Klapka György és Bolyai Dénes portréját, és a Kultúrpalota homlokzatán lévõ Bolyai János ábrázolás mellé helyeztem. Megdöbbentett az ábrázolás feltûnõ hasonlósága, mintha ugyanazon személyrõl készültek volna a különféle ábrázolások. A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1911-1913. évek között épült. Akkor még éltek Marosvásárhelyen olyan emberek, akik Bolyai Jánost ismerték, látták. Élt még fia, Bolyai Dénes, az ekkor már nyugalmazott törvényszéki igazgató, aki családtagként részt vett nagyapja és édesapja 1911. június 7-i exhumálásán. Ezt a tényt a kihantoláskor készített jegyzõkönyv is rögzíti. Elképzelhetetlen, hogy az a mûvész, aki ez idõben véste kõbe Bolyai János arcvonásait, kép hiányában ne támaszkodott volna fia s az õt ismerõk véleményére, ne vette volna igénybe szolgálataikat. Ennek tulajdonítható a nagyfokú hasonlóság a már említett két másik portréval is." (Weszely Tibor)

----- . -----

ifj. dr. Hints Elek: A Bolyaiak exhumált földi maradványai (Orvostörténeti Közlemények, 1967. 42. sz. 201-214) címû dolgozatában adta közre az eredeti exhumálási jegyzõkönyvet, és édesapja id. dr. Hints Elek -Bolyai János unokaöccse- valamint saját feljegyzéseit az exhumált koponyamaradványok tanulmányozásáról. Annak igazolására, hogy miért nem lehetett (és ma sem lehet) koponya rekonstrukcióval elõállítani Bolyai János hitelesnek tekinthetõ 3-dimenziós arcmását. Íme egy rövid idézet a tanulmányból:
"A Bolyaiak tetemének: földi maradványainak exhumálására 1911. június 7-én került sor, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttének és a Kollégium tanári karának jelenlétében. Elsõként Bolyai János feltételezett sírját hantolták ki.
Amikor a sírásók megkezdték munkájukat, az exhumáló bizottság elõtt, a 74 éves Bolyai Dénes megismételte nézetét, hogy "minden valószínûség szerint ebben a sírban nyugszik apja, de e feltevés és Szõts Júlia állítása akkor lesz bizonyos, ha megtalálják benne az uniformist".
… A csontváz nagy része el volt már korhadva és mállékony volt. A koponyának csak a fejtetõ része maradt meg, a hajjal együtt. … A bizottság úgy határozott, hogy a koponyatetõ maradványt id. dr. Hints Elek fõorvosnak, Bolyai János unokaöccsének adják át azzal a kötelezettséggel tanulmányozásra, hogy majd a Bolyai Múzeumnak fogja átadni.
A holttestek kihantolásánál feltûnt, hogy a korábban elhalt Bolyai Farkas csontjai sokkal jobb állapotban, csaknem épen maradtak meg, ezzel szemben a 4 évvel késõbb temetett Bolyai János csontjai csaknem egészen el voltak korhadva. Erre magyarázatot adott Gyulai Ferenc, a temetkezési intézet vezetõje. Õ a különbséget a talajviszonyok különbségével magyarázta meg. Bolyai Farkas teteme aránylag száraz talajban feküdt, amelyben elrothadtak a lágy részek, de megmaradtak a csontok, csaknem ép állapotban. Ezzel szemben János sírja két domboldal találkozásánál, árokszerû mélyedésben feküdt, vízmosásos,
nedves talajban. A nitrifikáló baktériumok hatására képzõdõ nitrátok tönkreteszik a csontok szerves és szervetlen anyagait. Következménye ennek az, hogy a csontok hamarosan elmállanak, tönkremennek. Nézete szerint, ha az exhumálást 20 év múlva végezték volna, akkor a csontoknak nyoma sem maradt volna, sõt a ruhanemûek is talán elpusztultak volna.
Id. dr. Hints Eleknek 1919-ben, korán bekövetkezett halála után a Bolyai koponyákat a család visszaadta a marosvásárhelyi református kollégiumnak. A koponyák feldolgozása, róluk másolatok készítése céljából ifj, dr. Hints Elek 1935-36-ban hat hetet töltött a marosvásárhelyi Bolyai Múzeumban."

----- . -----

"1960-ban magyar és román bélyegeken megjelent egy Bolyai Jánosnak tulajdonított arckép, amelyet Adler Mór festménye alapján készítettek. Sok más helyen is közölték e képet, késõbb azonban megállapították, nem eredeti, nem Bolyai Jánost ábrázolja." (Weszely Tibor)

A bélyeg 1960-ban, Bolyai János halálának 100. évfordulóján jelent meg  az ARCKÉPEK II. sorozatban.A bélyeg 1960-ban, Bolyai János halálának 100. évfordulóján jelent meg, az ARCKÉPEK sorozatban. ... Ez a grafika számtalan könyvben, internetes honlapon, oktatási intézmények dokumentumain, stb.  jelent meg! A MATÁV 2002-ben, Bolyai János születésének 200. évfordulóján kiadott telefon kártyája.

Az egész világon elterjedt NEM Bolyai Jánost ábrázoló kép
Adler Mór (1826-1902) alábbi 1864-ben festett oljafestménye alapján készült.
(A festmény a magyar Bolyai János Matematikai Társulat igazgatói irodájának falát díszíti.)

Adler Mór 1864-ben készült festménye, a Bolyai János Matematikai Társulat igazgatói irodájának falán.

Valójában kit ábrázol Adler Mór 1864-ben festett olajfestménye?
Íme egy furcsa hipotézis! Friedrich Nietzsche (1844-1900)

A festményen sehol sincs feltûntetve, hogy az Bolyai Jánost ábrázolná, viszont Lühnsdorf Károly (1893-1958) készített a képrõl egy rajzot, amelyre Õ írta rá önhatalmúlag Bolyai János nevét, valamint a következõ szöveget: "Rajzoltam az egyetlen megmaradt Bolyai János arcképnek Adler Mór (1826-1902) óbudai festõmûvész által 1864-ben készített eredeti utáni -festménye alapján- Lühnsdorf Károly"


Lühnsdorf Károly rajza Adler Mór festményérõl. A rajz alján látható az utókort máig megtévesztõ kézírásos szöveg!

Az eredeti olajfestmény és a rajz másolata (a rajz eredetije a Bolyai családé) a Bolyai János Matematikai Társulat birtokában van. Hogy a kép honnan került oda, ma már senki sem tudja pontosan.
Az idõsebbek között azonban, van aki arra emlékszik, hogy a képet valamilyen katonai intézmény ajándékozta a Társulatnak Bolyai János arcképe gyanánt, a rajzzal együtt.

Az elõzmények részletes ismertetése,
illetve tényszerû pontosítása megtalálható
Bolyai János Appendix címû  mûve kéziratának címoldala
Az APPENDIX eredeti példánya
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában
az APPENDIX szerb fordításának teljes szövege és az ajánló vers szerb és magyar változata!

Dr. Branislav Petronijevi
szerb fordítása 1928-ban
jelent meg Belgrádban.
Petronijevi ajánló verset is írt az APPENDIX elé.

A szerb fordítás teljes szövegét és az ajánló vers szerb és magyar változatát egyaránt
Vida János a Zentai (Szerbia)
Bolyai Farkas Alapítvány elnöke adta közre.


Georg Bruce Halsted
texasi matematika professzor angol fordítása már 1891-ben megjelent.
Úgy emlékezett meg az APPENDIX-rõl, mint az emberi gondolkodás történetének legcsodálatosabb
kéttucatnyi oldala.

A Bolyaiak nemzetközi meg(el)ismertetésének úttörõi

Richard Baltzer
(1818-1887)

drezdai professzor figyelt fel a Bolyaiak nevére elsõként az 1860-as évek elején, Gauss levelezé-
sének feldolgozásakor.

 

Guillaume Jules Hoüel
(1823-1886)

Bordeaux-i egyetemi tanár,
sokat tett a Bolyaiak nemzetközi megismertetése érdekében. Lefordította Bolyai és Lobacsevszkij mûvét is franciára.

George Bruce Halsted
(1853-1922)

amerikai matematikus, aki
1896-ban ellátogatott Marosvásárhelyre és
angolra fordította
Bolyai János fõ mûvét az Appendixet.


Bolyai János ábrázolásai mûvészi fantáziával


Zsigmond Attila marosvásárhelyi festõmûvész tus rajza Bolyai JánosrólZsigmond Attila (1927-1999) marosvásárhelyi festõmûvész
A korabeli leírásokat és a szájhagyományok útján terjedõ népi legendákat, valamint a Bolyai János fiáról (Bolyai Dénesrõl) készült képeket és azt a hiteles forrásokból vett értesülést, hogy Bolyai János nagyon hasonlított Klapka György tábornokhoz, vetette egybe és ezek felhasználásával készítette el a tus rajz arcképet.

Kolozsvári Puskás Sándor plasztikája Kolozsvári Puskás Sándor plasztikája


Bolyai János mellszobra
(1984)
(Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium)
Vass Viktor alkotása

Eredeti felállítás: 1952. Budapest, Városliget
forrás: http://www.szoborlap.hu/15124_bolyai_janos_salgotarjan_vass_viktor_1984.html

A 2002. évi Bolyai bicentenárium plakettje (emlékérme)
---
Széchenyi Kinga képzômûvész alkotása
MárkosFerenc festõmûvész fantázia alkotása (2012)
(Marosvásárhelyi Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum)

Bolyai János a kortársunk ...Bolyaiakkal kapcsolatos ismeretek kitûnõ tárháza. Az interneten található Bolyai-oldalak (linkek) összefoglalása!

Bolyai János halálának 150. éves évfordulójára rendezett emlékkonferencia


(2011.)
Dr. Czeizel Endre új kötete

RECENZIÓ

 

(2007.)(2007.)


---- Kiadó: Mentor Kiadó
------- - -------Marosvásárhely
Kiadás éve: 2007.
------- -- ISBN: 978 973 599 272 9


Bolyai Farkas zenészeti dolgozata
Bolyai János muzsika-tana

Kriterion Könyvkiadó
Bukarest, 1975.

TARTALOM

Zenei mozzanatok Bolyai Farkas
és Bolyai János életében

A zene helye, szerepe a két Boéyainál

Fontosabb zeneelméleti kérdések
Hangjegyírás
Hangsor
Hangközök
Akkordtan

Jegyzetek

FÜGGELÉK

Bolyai Farkas Zenészeti dolgozata

Bolyai János: Muzsika-tan

Megjegyzések a kiadáshoz

A két Bolyai zeneelméletének egyéni szójegyzéke

Névmutató

 

Bolyai János valódi "arca" (a legújabb Bolyai kutatások fényében)

Dénes Tamás: Bolyai János valódi arca (2011. pdf)

Varga János: BOLYAI JÁNOS, A "TEREMTÕ" (2016. pdf, Valóság 2016/2, Matematikai Lapok 2015/2)
Varga János saját honlapja

Seebauer Imre: Bolyai János világlátása, a magyar nyelv és gondolkozás kultúra fejlesztésének új lehetõsége (2010. pdf)
......................... (Módszertan a köz- és az egyéni boldogság teremtéséhez)

Seebauer Imre: Bolyai János modellezési módszere és alkalmazásának lehetõsége a robotkutatásban (2014. pdf)

Ács Tibor: - Bolyai János új arca - a hadi mérnök (2004. pdf)
------------- - Másfél évszázada hunyt el Bolyai János
(2010. pdf)
.............--.. "A kapitány úr nincs többé," - "katonai egyenruhában temették el volt"

Oláh-Gál Róbert: - Bolyaiakkal kapcsolatos publikációi (könyvek, cikkek, elõadások) (2010. pdf)
---------------------- - Bolyai János, a megalázott tudós (2012/1.htm)
---------------------- - Bolyai János orvosai (2012/2. htm -2012/3. htm )

Máté Szilárd - Oláh-Gál Róbert: Számítógépes animációk a Bolyai család különbözõ generációi között (2004. htm)

Tanács János: Ami hiányzik Bolyai János Appendixébõl -és ami nem (A Bolyai-féle "paralella" terminus filológiai és szemantikai rekonstrukciója) (2004. pdf)

Kántor Sándorné: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról? (2002. htm)

Prékopa András: Bolyai János forradalma (177 tételes Irodalomjegyzékkel) (2002. pdf)

OMIKK-BME - Gazda István (szerk.): Bolyai János (htm)

Kiss Elemér: Bolyai-zarándokhelyek a nagyvilágban (htm)

Kiss Elemér: Bolyai János kéziratos hagyatéka (htm)

A kötet ismertetõje 2006.08.23-án ELHUNYT Kiss Elemér Tanár úr Magyar Tudományos Akakdémia nekrológ Sulinet nekrológ Hír TV nekrológ Hargita Népe és Népújság nekrológ

Amíly tisztelettel és évtizedeken átnyúló kitartással tárta fel Bolyai János életének és munkásságának újabb és újabb mozaikjait,
oly tisztelettel õrizzük meg Kiss Elemér tanár úr emlékét.

Amíly töretlen odaadással fejtette meg eme apró mozaikok bonyolult rendszerét,
és állította össze belõlük a tudománytörténet számára is meglepõen új, kiteljesedett Bolyai képet,
úgy kapcsoljuk össze e képet emlékezetünkben Kiss Elemér Tanár úr képével.

--- . ---

A matematika (vagy talán a számmisztika) nyelvén fejezik ki a különös lelki rokonságot
Kiss Elemér és Bolyai János között a következõ kongruenciák, amelyek szerint, az a ritka eset áll fenn,
hogy a megélt életkorukra nézve azonos kongruencia osztályba tartoznak.
Talán az sem véletlen, hogy ez a lelki rokonság éppen a számelmélet nyelvén íródott!

(T.Dénes T. )

Vissza a FÕMENÜ oldalra!